BAKANLAR KURULU KARARLARI 2007 YILI     

    

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103'üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar (BKK 2007/13044) (30.12.07)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar (BKK 2007/13033) (30.12.07)

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (BKK 2007/13010) (30.12.07)

Perakende Elektrik Satış Tarifelerine İlişkin Karar (BKK 2007/13032) (30.12.07)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (BKK 2007/13045) (30.12.07)

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnafe ve Sanatkarla Kullandırılmasına Dair Karar (BKK 2007/13046) (30.12.07)

Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2007/13048) (30.12.07)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 01/01/2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Konulması ve 22/12/2006 Tarihli ve 2006/11437 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (BKK 2007/13007) (30.12.07)

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerinin İsimleri ile Yardım Tutarlarının Yer Aldığı Listelerin... Teslimine İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair Karar (BKK 2007/12966) (27.12.07)

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video... 2008 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (BKK 2007/12965) (25.12.07)

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BKK 2007/12937) (19.12.07)

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Persellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2007/12830) (14.12.07)

506 Sayılı SSK ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri SSK'na Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve... İlişkin Karar (BKK 2007/12938) (13.12.07)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar (BKK 2007/12888)  (06.12.07)

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar (BKK 2007/12761)  (28.11.07)

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması... Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (BKK 2007/12706)  (04.11.07)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (II) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar (BKK 2007/12756)  (02.11.07)

2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar (BKK 2007/12701)  (18.10.07)

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2007/12624)  (15.10.07)

2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı... (BKK 2007/12592)  (25.09.07)

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uyg... (BKK 2007/12574)  (29.08.07)

Yaş Çay Üreticilerine 2007 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar (BKK 2007/12516)

 (16.08.07)

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ile Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (BKK 2007/12477) (07.08.07)

Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik (BKK 2007/12454) (04.08.07)

Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Karar (BKK 2007/12467) (03.08.07)

Hububat Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar (BKK 2007/12434)  (29.07.07)

Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar (BKK 2007/12410)  (29.07.07)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (BKK 2007/12402)  (29.07.07)

Devlet Memurlarına Ödenecek Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2007/12394)  (29.07.07)

Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar (BKK 2007/12362) (21.07.07)

Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş'nce Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar (BKK 2007/12398) (21.07.07)

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2007/12379) (20.07.07)

Bazı İşlemlerde Uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespitine İlişkin Karar (BKK 2007/12392) (18.07.07)

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti... (BKK 2007/12342) (07.07.07)

8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2007/12343) (07.07.07)

... Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe Olarak Verilmesine ve Bu Çiftçilerin ... Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar (BKK 2007/12339) (04.07.07)

Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar (BKK 2007/12325) (30.06.07)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (BKK 2007/11251) (28.06.07)

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca Hazırlanan "Orta Vadeli Program (2008-2010)" ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar (BKK 2007/12300) (21.06.07)

Bazı Tüzüklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzükler (14.06.07)

Serbest Bölgelerde Uygulanacak Elektrik Tarifelerine İlişkin Karar (BKK 2007/12148) (12.06.07)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2007/12142) (01.06.07)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar (BKK 2007/12143) (30.05.07)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2007/12125) (30.05.07)

Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan... (BKK 2007/12136) (29.05.07)

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil... (BKK 2007/12069) (12.05.07)

Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2007/12022) (08.05.07)

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 657 Sayılı... Saat Başına 85 YKr Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hakkında Karar (BKK 2007/11998) (08.05.07)

Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik (BKK 2007/11994) (06.05.07)

Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Karar (BKK 2007/11963) (05.05.07)

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(05.05.07)

Üreticilerin Finansman İhtiyaçlarının Uygun Koşullarda Karşılanması... (BKK 2007/12012) (03.05.07)

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2007/11932) (21.04.07)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2007 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar (BKK 2007/11938) (20.04.07)

15/9/2006 - 20/11/2006 tarihleri arasında meydana gelen sel felaketi nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin 20/11/2006 tarihli ve 2006/11199 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Karar (BKK 2007/11934)  (20.04.07)

İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler Teminat Havuzunun, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler Teminat Havuzunun, Konut Finansmanı Fonunun, Varlık Finansmanı Fonunun ve Yatırım Fonunun Net Varlık Değerleri Üzerinden Hesaplanacak Kayda Alma Ücretine İlişkin Karar (BKK 2007/11943)  (18.04.07)

17/4/2006 Tarihli ve 2006/10344 Sayılı BKK ile Yürürlüğe Konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve Eki Cetvellerin 2007 Yılında da... Karar (BKK 2007/11930) (12.04.07)

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2007/11931)  (07.04.07)

Hariçte İşleme Rejimi Kararı (BKK 2007/11864) (05.04.07)

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (BKK 2007/11913) (05.04.07)

Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifiyle Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar (BKK 2007/11835) (21.03.07)

Esnaf ve Sanatkarlar İle Diğer Bağımsız Çalışanlar SSK.'ndan Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2007 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar (BKK 2007/11830) (21.03.07)

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Karar (BKK 2007/11834) (17.03.07)

25 Mart 2007 Pazar Günü Saatler İleri Alınacak (BKK 2007/11698) (07.03.07)

Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2007/11622) (02.03.07)

Bazı Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları İle Sermayesinin % 50'sinden Fazlası Belediyelere Ait Şirketlerin ... Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemine Tabi Tutulmasına Dair Belediye Uzlaşma Komisyonu Kararlarının Onaylanmasına İlişkin Karar (BKK 2007/11629) (28.02.07)

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Statü (BKK 2007/11713) (27.02.07)

Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak... Esas ve Usuller (BKK 2007/11723) (27.02.07)

8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2007/11721) (24.02.07)

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon Radyo, Video... Hakkında Karar (BKK 2007/11658) (21.02.07)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (17.02.07)

4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin 25/07/2005 Tarihli ve 2005/9145 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2007/11674) (17.02.07)

Bakanlar Kurulu Kararı 2007/11609 (Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamındaki İller...) (06.02.07)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik (BKK 2006/10932) (23.01.07)

Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2007/11558) (23.01.07)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar (BKK 2007/11555) (19.01.07)

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar (BKK 2006/11483) (07.01.07)

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Kastayıların Yeniden Tespiti ve....Karar (BKK 2007/11533 (06.01.07)

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (BKK 2006/11425) (05.01.07)

Açılış Sayfam Yap

 

 

 

...............................

:. Alohaber, Anında Haber

:. Yararlı Dosyalar (xls)

:. Ücretsiz Programlarımız

:. Ücretsiz Programlar

...............................

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz