İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI   

 

12 Temmuz 2003

Bülent Gölgeli
SMMM

b.golgeli@gama-boiler.com.tr

İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL – TERKİN UYGULAMASI

KDV Kanunun 11.maddesinin ( c ) bendinde ;

“İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez.Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi , vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur” hükmünden hareketle , ihracat öncesi ön istisna olarak nitelendirilebilecek bir düzenleme yapılmış ve ihraç etmek üzere satın aldıkları mallar için ihracatçıların KDV ödememesi sağlanmıştır. Kısaca “ tecil – terkin sistemi “ olarak adlandırılan bu uygulamada , imalatçıların ihraç kaydıyla ihracatçılara teslim ettiği mallar için hesapladığı ancak ihracatçıdan tahsil etmediği KDV tecil edilmekte , ihracatın gerçekleşmesi üzerine de terkin edilmektedir.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde , tecil edilen vergi terkin olunur.

Tecil – Terkin uygulamasından yararlanacak olan mükellefler şu şekilde gruplandırılabilir ;

  • Sanayi Bakanlığınca belirlenen kriterlere gore “ İmalatçı” niteliğini haiz olanların ihracatçılara yaptıkları teslimler ,
  • Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine veya Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine ihraç edilmek üzere yapılan teslimler ,
  • Özel Finans Kurumlarınca ihracatçılara yapılan teslimler ,
  • Diğer KDV Genel Tebliğleri ve geçici 17.madde ile Dahilde İşleme Rejim kararları uyarınca tecil – terkin sisteminden yararlanması uygun görülen teslimler,

yararlanabilecektir.

KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesiyle düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde tecil – terkin uygulamasının özellikleri aşşağıdadır ;

1- Bu uygulama nihai ürünün ihracatçıya teslimiyle sınırlıdır.

2- Satıcının Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılan tanıma uygun “ imalatçı “ olması gerekir.( 27 Seri No’lu KDV Genel Tebliğ )

    • Sanayi sicil belgesi almış veya bu belgenin verileceğine dair olumlu görüş yazısı verilmiş , sanayi veya ticaret ya da esnaf ve sanatkar derneklerine kayıtlı , imalat işinde en az 5 işci çalıştıran , sanayi sicil belgesinde yazılı üretimle ilgili araç parkına sahip olanlar ,
    • Yukarıdaki şartlara sahip olmak kaydıyla , imal ettiği malların bir kısım işciliğini , ham ve yardımcı maddelerini sağlayıp , işin riskini ve işletme organizasyonunu da üslenip fasonculara yaptıranlar ,
    • Yukarıdaki şartlara sahip olmak kaydıyla , sanayi sicil belgesinde yazılı malların bir bölümünü , kapasite yetersizliği nedeniyle ham ve yardımcı maddeleri temin edip , işin riskini ve organizasyonunu da üstlenmek suretiyle fason olarak ürettirenler,

" imalatçı" sayılacak ve bu suretle imal ettikleri malları ihracatçılara tesliminde tecil – terkin uygulayabileceklerdir.

Bu şartları haiz olanlar tarafından ihracatçılara yapılan teslimlerde normal fatura düzenlenecek , KDV gösterilecek ancak faturaya “ 3065 sayılı KDV kanunu hükümlerine gore ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” şeklinde bir şerh düşülecektir.

Hesaplanan KDV imalatçı tarafından 1 no’lu KDV beyannamesinin 6. ve 8.satırlarında gösterilmek suretiyle mutlaka hesaplanan KDV’ye dahil edilecektir. Bu teslimin matraha dahil edilmemesi veya matrahtan indirilmesi halinde, cezalı ve gecikme zamlı tarhiyata muhatap olunabileceği unutulmamalıdır. Hesaplanan vergiden gerekli indirimler yapıldıktan sonra ödenecek vergi çıkması halinde , ihracatçıdan alınmayan vergi tutarı tecil edecektir. Ödenecek vergi çıkmaması veya ihracatçıdan alınmayan vergiden daha az ödenecek vergi çıkması halinde, ihracatçıdan alınmayan vergiden indirimle telafi edilemeyen kısmın ihracatın gerçekleştiği dönemde vergi dairesinden iadesi talep edilecektir.

Ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihracatın gerçekleşmesi halinde , ihracatçının gümrük beyannamesinin aslı veya noter , YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ibraz edilmek suretiyle imalatçının tecil edilen vergisi terkin , varsa iade edilecek vergisi iade edilir. İhracatın gerçekleşmemesi halinde tecil edilen vergi , gecikme zammının % 50 fazlasıyla imalatçıdan tahsil edilir.

Tecil – Terkin uygulaması , sadece ihraç konusu nihai mallara uygulanabilecektir.
Ihracatçı tarafından olsa bile işlemden geçirilecek ara mallar ile ihraç edilecek malın ambalajında kullanılacak mallar bu uygulamadan yararlanamayacaktır.

Tecil – Terkin uygulaması imalatçıların kendi insiyatifindedir . İstenilirse normal olarak KDV tahsil edilmek suretiyle satış yapılması mümkündür. Tecil –Terkin uygulaması zorunlu olanlar 77 Seri No’lu KDV Genel Tebliğine gore, sektörel dış ticaret şirketlerinin ihraç edeceği malları, 27 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde tanımı yapılan imalatçı vasfına haiz olmayan ortakları ile imalatçı olup olmadığına bakılmaksızın ortakları dışındaki firmalardan alımında tecil – terkin uygulaması zorunludur.