PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 ALAN ADI TESCİL

...........................................

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

    DANIŞTAY KARARLARI ANA SAYFA    

    

 

  Danıştay Yedinci Dairesine Ait Kararlar (3065 Sayılı Kanun Hk.) (23.06.15-06:50)

     (E.2013/5362, E.2014/1203, E.2014/1205, E.2014/1206)

  Danıştay 4. Dairesine Ait Kararlar (E.2014/271 ve E.2014/272) (15.08.14-05:30)

  Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Kararlar (17.04.14-05:20)

Esas No: 2012/651, 652, 653, 654, 655, Esas No: 2012/4040, Esas No: 2012/4042, EsasNo: 2012/4043,

  Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2009/1, K: 2012/2) (26.02.13-04:55)

  Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığına Ait Kararlar (E.2012/2798, E2012/2799, E.2012/3285) (03.01.13-05:15)

  Danıştay 3. Daire Başkanlığı Kararı E.2011/3445 (3065 Sayılı Kanun Hk.) (03.01.12)

  Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı Kararları (E.2010/7404, E.2010/7403, E.2010/7402, E.2010/7398, E.2010/7399, E.2010/7400, E.2010/7401, E.2010/7115) (20.12.11)

  Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı Kararı E.2011/1575 (26.11.11)

...davanın kabulü yolundaki Mahkeme kararında, davacı lehine vekalet ücreti takdir edilmediği görüldüğünden

  Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı Kararı E.2011/1576 (26.11.11)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre davacı lehine vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiğinden

  Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı Kararı E.2011/1610 (26.11.11)

Davacı şirketin 2008 yılına ait envanter defteri ve defteri kebiri incelemeye ibraz etmemesi nedeniyle

  Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı E.2009/271 (22.11.11)

(Fatura Düzenlememe Fiilinin Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Tespit Edilmesi Halinde Özel Usulsüzlük Cezası Hk.)

  Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı Kararı E.2008/663 (08.07.11)

  Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E.2010/5016) (09.06.11)

  Danıştay Genel Kurulu Kararı E. 2011/13 (Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü) (29.04.11)

  Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı Kararı (E.2009/3245) (20.04.11)

  Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığına Ait Karar (E.2009/8882) (08.04.11)

  Danıştay Üçüncü Dair Başkanlığı Kararı E. 2007/472 (Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması Hk.) (19.02.11)

  Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar E.2009/1524 (21.01.11)

  Danıştay 9. Daire Başkanlığının E.2010/5034 - K.2010/624 Sayılı Kararı (09.02.10)

    (Plastik Granül Tesliminde KDV İstisnası Hk.)

  Danıştay 13. Daire Başkanlığının E.2010/733 Sayılı Kararı (03.08.10)

  Danıştay Onuncu Dairesi Kararı E. 2006/7707 (4077 Sayılı Kanun Hk.) (12.03.10)

  Danıştay Dördüncü ve Onuncu Dairelerine Ait Kararlar (09.08.09)

(Esas No: 2008/5380, 2008/5381, 2008/5382, 2008/5383, 2006/1479)

  Danıştay Yedinci Daire Başkanlığı Kararı E. 2009/172 (05.08.09)

  Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı Kararı (2008/5545) (15.05.09)

  Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı Kararı (2006/3902) (15.05.09)

  Danıştay 9. ve 10. Dairelerine Ait Kararlar (E.2007/3817, E.2007/6313, E.2007/6312, E.2005/5991, E.2005/9179)  (17.09.08)

  Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığına Ait Kararlar (26.07.08)

(2007/4952, 2007/4953, 2007/4954, 2007/4955, 2007/4956, 2007/4957, 2007/4958, 2007/4959)

  Danıştay 3. Daire Başkanlığı Kararı (E.2006/4577) ve (E.2006/4576) (22.07.08)

  Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı (2008/6) (20.03.08)

  Danıştay 3. Daire Başkanlığı Kararı E. 2007/2274 (07.12.07)

Ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağının tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla davacı adına düzenlenen ödeme emrine

  Danıştay 9. Daire Başkanlığı Karar (E.2007/1783) (Emlak Vergisi Hk.) (16.09.07)

  Danıştay 4. Dairesi Kararı (E.2007/315) (04.08.07)

  Danıştay 3. Daire Başkanlığına Ait Kararlar (E. 2006/3799, E. 2006/3800, E. 2006/3801) (15.06.07)

akti feshinin geçersizliğine ve davacının işe iadesine; yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin işe başlatmaması halinde dört aylık ücreti tutarında tazminatın ve...

  Danıştay 4. Daire Başkanlığı Kararları (27.03.07)

2001 yılı işlemleri incelenen davacının bazı emtia satışları için fatura düzenlemediği, eksik fatura düzenlediği ve faturasız mal aldığı...

  Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14.3.2003 tarih ve E:2002/801, K:2002/125 sayılı kararıyla hükmedilen ilam harcının vadesinden sonra ödendiğinden bahisle davacı Kurum'dan tahsil edilen gecikme zammının (25.03.07)

  1995/ Kasım dönemi için re'sen salınan katma değer vergisi ile kesilen kaçakçılık ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, anılan yılda davacı şirkete fatura düzenleyen(25.03.07)

  Danıştay Kararı: 2000 Yılı İçin Herhangi Bir Defter Tasdik Ettirmeden, Bu Yıla İlişkin İşlemlerini Eski Ünvanını Taşıyan Şirketin 1999 Yılına Ait Yevmiye Defterinde 2000 Yılı İçin Ara Tasdik Yaptırmadan Takip Eden Yükümlünün, Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Kabul Edilmeyeceği Hk.

  Sözleşme Düzenlemeden Verilen Borç Para Karşılığında Senet Alınmış Olması Halinde, ortada Ticari İş Veya İlişki Bulunmadan, Faiz Karşılığı Borç Para Verildiğinin Kabulü Gerektiği Hk.

  Danıştay Kararı: Tasfiye Dönemi Tamamlandıktan Sonra Tüzel Kişiliği Sona Eren Münfesih Şirket Adına Yapılan Vergilendirme İşlemlerinin Hukuki Geçerliliği Bulunmadığından...

  Danıştay Kararı: Ceza İhbarnamelerinde Şirket Ünvanı ve Vergi Sicil Numarası Yanında Şirket Ortağının Adının Yazılmış Olması Karşısında, İhbarnamenin Ortak Adına Düzenlendiğinin Kabul Edilemeyeceği

  Danıştay Kararı: Ortağı Olduğu Limited Şirketin Kayıt ve Beyan Dışı Bırakıldığı Tespit Edilen Hasılatından Kaynaklanan Kazancın Dağıtıldığı Varsayımı İle Davacı Adına Menkul Sermaye İradı Elde Ettiğinden Söz Edilerek Gelir Vergisi Tarhiyatı Yapılamayacağı Hk.

  Danıştay Kararı: Yurt Dışında Mukim Bir Şirketten Olan Ticari Alacağın Tahsili İçin Dava Açılması Halinde Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp, Gider Yazılabileceği Hakkında

  Danıştay Kararı: Ortağı Bulunduğu Limited Şirkete Yeni Kanuni Temsilci Atamasının Yapılmadığı Dönemde, TTK'nın 540'ıncı Maddesine Göre Şirket İşlerini İdare ve Temsile Diğer Ortaklarla Birlikte Müdür Sıfatıyla....

  Danıştay Kararı: Yükümlülerin Muhafaza Etmek Zorunda Oldukları Her Türlü Defter, Belge ve Karneleri Muhafaza Süresi İçinde Yetkili Makam ve Memurların Talebi Üzerine İbraz ve İnceleme İçin Arz Etmemeleri Halinde...

  Danıştay Kararı: Defter ve Belgelerinin Çalındığından Bahisle İncelemeye İbraz Edemeyen Yükümlünün Temin Edebileceği Belgeler, Vergi Dairesi Haberdar Edilip İncelenerek Karar Verilmesi Gerekirken...

  Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşi Yapan Davacının Faaliyetinin, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği Hk. E. 2004/229

  Danıştay Başkanlar Kurulunun 2005/36 Sayılı Kararı (31.12.05)

  Danıştay Onuncu Dairesinin E: 2004/9839, K: 2005/1182 Sayılı Kararı (4077 Sayılı Kanunla İlgili) (26.06.05)

  Danıştay Onuncu Dairesinin E: 2004/11660, K: 2005/1181 Sayılı Kararı (4077 Sayılı Kanunla İlgili) (26.06.05)

  Vergi Mükellefi Olan Davacının Vergi Borcundan Dolayı Eşinin Adına Kayıtlı Gayrimenkul Üzerine Haciz Uygulanmayacağı Hakkında  Danıştay 4. Dairesi Kararı

  Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı 2004/13 Dairelerin görev dağılımları hk...

  Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı 2004/6 Sekizinci ve Onuncu Dairelerde görülecek davalar hk...

  Üzerinde uzlaşılan vergilerle ilgili olarak yeniden uyuşmazlık  yaratılamayacağı hk.

  Alacağın şüpheli hale geldiği yılda karşılık ayrılmasının zorunlu olmadığı ve tahakkuk eden ancak yükümlü tarafından tahsil edilmeden  vergi dairesine ödenen katma değer vergisinin şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayırırken soyutlanamayacağı hk.

  Davacı şirketin dolaylı olara ortak olduğu şirkete  sattığı konsantre bedelleri üzerinden  emsaline göre yüksek oranda  iskonto uygulanmasının örtülü kazanç dağıtımı sayılacağı hk.

  Özel maliyet bedeli olarak itfa edilmesi öngörülen harcamaların kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilmesi gerekeceğinden, kira bedelinin hasılatın belli bir oranı olarak karşılaştırıldığından, söz edilecek bu orana isabet eden tutarın  matrahtan indirilmesinin söz konusu olmayacağı hk.

  Bankadan aldığı ihracatlı döviz kredisinin bir kısmını faiz almaksızın  şirket ortağına kullandıran  davacı kurumun  örtülü kazancı dağıttığının kabulü gerektiği hk.

  Defter ve kayıtlara ihticaca salih bulunmayan kurum adına temsilcinin  anlatımını içeren tutanak  delil kabul edilerek ve tamamen tutanaktaki  ifadeler doğrultusunda matrah farkı hesaplanmasında  yasaya aykırılık bulunmadığı hk.

  Davacı şirket adına, yoklama memurları tarafından yapılan yol denetiminde şirkete ait aracın dur işaretine uymaması nedeniyle 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmiştir...

  Tüm alış faturalarının sahte olduğu  sabit bulunan davacının satışlarının gerçek olduğu  iddiasını ispatlayamamış olması, bu satışlara ilişkin faturaların komisyon karşılığı  düzenlendiğinin kabulünü gerektirdiği hk.

  Kendi arsası üzerine inşa ettiği işhanı  için 2.6.1998 tarihinde  yapı kullanma izni aldıktan sonra  aynı yıl içinde  satan davacının elde ettiği gelirin  diğer artış kazancı  kapsamında  vergilendirilmesi gerektiği hk.

  Veraset ve intikal vergisinde muristen mirasçılara intikal eden malların tespitinde ölüm tarihi esas alınacağından ,ölüm tarihinden sonra eşi tarafından çekilen müşterek “veya”lı hesaptaki paranın yarısının terekeye dahil edilerek veraset ve intikal vergisine  tabi olması gerektiği  hk.

  Devre Tatil Sözleşmesi İle Yapılan İşin Ticari Kazanç olduğu ve Ticari Kazanç Hükümlerine Göre Vergilendirilmesi Gerektiği Hk.

  Limited Şirketteki Payını Devreden Müdürün, Limited Şirketi Temsile Yetkili Olmadığı, Bu Kişi Tarafından Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği Hk.

  Kredi Kartı Ekstreleri İle Yazar Kasa Fişlerinin Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Matrah Farkı Üzerinden Yapılan Cezalı Vergilendirmede Yasaya Aykırılık Bulunmadığı Hk.

  İstemin Özeti : Davacı şirket adına. yoklama memurları tarafından yapılan yol denetiminde şirkete ait aracın dur işaretine uymaması nedeniyle 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. İstanbul 5. Vergi Mahkemesinin 31.10.2001 günlü ve E:2001/466, K:2001/1723 sayılı, yol denetiminde aracın durmaması nedeniyle Vergi Usul Kanunu uyarınca ceza kesilemeyeceği, kesilen cezanın Vergi Usul Kanununun amacına, tüm vergi kanunlarının özüne, hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle cezanın kaldırılmasına ilişkin kararını onayan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 27.6.2002 günlü ve E:2002/1239, K:2002/2610 sayılı kararı ile anılan kararın düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 15.10.2002 günlü ve E:2002/5872, K:2002/3791 sayılı kararının İdari Yargılama Usulü Kanunun 51. maddesi uyarınca Kanun yararına bozılması istenilmektedir.

  Özeti : Limited şirket ortağı olan davacı, şirketten tahsil imkanı bulunmayan 1993 takvim yılına ilişkin vergi borcundan dolayı, 6183 sayılı yasanın 35'inci maddesinin 1993 takvim yılında yürürlükte bulunan hükmü uyarınca şirkete koyduğu sermaye miktarında sorumlu olacağından, anılan yasa maddesinin 29.7.1998 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren değişiklik hükmüne göre vergi borcundan şirketteki sermaye hissesi oranında sorumlu tutulmasına olanak bulunmadığı hk.

  Özeti : Tapu kaydına yer alan vakıf şerhinin kaldırılması için istenen taviz bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrine ilişkin uyuşmazlığın idare mahkemesince çözümlenmesi gerektiği hk.

  Cari  yılda  kullanılan  krediler  üzerinden hesap dönemi sonu  itibaryla  mevcut  kredi  sözleşmeleri çerçevesinde belli olan faiz oranına göre kesin bir şekilde hesaplanan ve  krediyi  kullandıran  finans kuruluşlarına karşı borç altına   girilmiş  faiz  tutarlarının  ilgili  yıl  kurum kazancının    saptanmasında    gider    olarak    dikkate alınabileceği hk.  

  Düşük Bedelle Satıldığı Tespit Edilen Araç İçin Takdir Komisyonu Kararına Dayanılarak Yapılan Tarhiyatta Yasaya Aykırılık Bulunmadığı Hk.

  Danıştay 4. Dairesi Döviz bürosu işleten mükelleflerin, bankalara teminat olarak yatırdıkları dövizleri dönem sonunda değerleme zorunluluklarının bulunmadığı hk.

  Danıştay 9. Dairesi Kararı, İşlerini terk eden yükümlülerin kullanmadığı belgeleri iptal edilmek üzere ibraz etmemelerinin 213 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca re'sen takdir nedeni olmadığı hk.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik 94 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 6 ncı bendinin b-ii alt bendi hükmüne göre" yatırım indirimi" nin vergi tevkifatına tabi olmadığı hakkında.

  Limited Şirket Ortağı Hisse Devrinden Sonraki Dönemlere Ait Vergi Borcundan Sorumlu tutulamaz.

  Katma Değer Vergisi mükelleflerinin vergiye tabi işlemlerinin olmadığı dönemlerde de beyanname vermelerinin zorunlu olduğu hk.

  Kaybolan Faturalar ve Matrah Takdiri

  Sevk irsaliyesinin hiç düzenlenmemesi hali özel usulsüzlük cezası uygulamasına esas alındığından, düzenlenen sevk irsaliyesinde sevk tarihine yer verilmemiş olması özel usulsüzlük cezası uygulanmasını gerektirmez.

  Limited şirketin kamu borçlarından ortaklık payını devralan ortak sorumludur.

  Katma Değer Vergisi (leasing)

  Gelir Vergisi (Koll.Tasfiyesi halinde hayat standardı)

  Danıştay İçtihatları Birleştirme Kararı Fonlarla ilgili

  Serbest Muhasebecinin Defter Alım Giderleri Ve Amortismanlar

  Serbest Meslek Makbuzunun Ücret Tarifesinin Altında Düzenlenemeyeceği Hk.

  Yurt Dışında Ödenen Konut Kirasının İndirimi

  Satıcıların Adreslerinde Bulunamamasının düzenledikleri Faturaların Gider Olarak Kaydedilmesine Engel Olmadığı

  İkinci el aracın satış bedelinin kasko değerinden düşük gösterilmesinin, re'sen takdir nedeni olduğu hk.

  ...dava konusu özel usulsüzlük cezasının dayanağı tutanağın, davacı veya yetkilisi nezdinde değil, davacı şirket adına hareket etme yetkisi bulunmayan kargo şirketinin bir çalışanı tarafından imzalandığı, davacı veya yetkili adamının bulunmadığı sırada düzenlenen tutanağın, 213 sayılı Yasanın 131'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlardan birine imzalatılmadığı görülmektedir. Bu durumda kanunda öngörülen usullere uygun düzenlenmeyen yoklama fişine dayanılarak kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

  Ödeyecek stopaj yoksa Muhtasar Vergisi Beyannamesi verilmesine gerek olmadığı hk.

   Zayi Belgesi Olmayan Defter ve Belgelerin KDV İndirimi

  İşyerini Su Basması Halinde KDV İndirimi

  Akaryakıt satış istasyonu sahasının kaplamasında kullanılan asfaltın doğrudan gider yazılabileceği, amortisman ayrılmasına gerek bulunmadığı hk.

  Fabrika sahası içerisine yaptırılan spor tesisleri için amortisman ayrılmasında kanuna aykırılık bulunmadığı hk.

  Bayilere ve sürekli mal alımında bulunanlara belli bir ciroyu aşmaları halinde ödenen ciro primlerinin gider olarak indirilebileceği hk.

  Garanti kapsamında yapılan satışlar nedeniyle üstlenecek giderlerden ertesi yıla sarkanlar için karşılık ayrılamayacağı hk.

  Su baskını nedeniyle zayi olan alış faturalarında yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu vergilerin faturalarda gösterildiğinin yükümlüler tarafından kanıtlanması gerektiği Hk.

  Çeşitli ve geniş çapta iş yapan şirket yetkililerince alışveriş yapılan bütün kişilerin isim ve adreslerinin hatırlanarak belge temininin mümkün olmadığı anlaşıldığından, defter ve belgelerinin yandığı mahkeme kararıyla sabit olan yükümlü şirketin katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilmemesinin hukuka uygun olmadığı Hk.

  İşletmeye dahil motorlu araçların satış bedellerinin emsallerine nazaran bariz şekilde düşük bulunması halinde gerçek satış bedelinin, ticaret odası, şoförler ve otomobilciler derneği gibi kuruluşlardan alınan bilgilerden  ve kasko değerlendiren yararlanılarak tespit edilebileceği hk

  İnşaat işlerinde hakediş raporlarının KDV karşısındaki durumları hk.

  Her türlü iş yerleriyle ilgili mevzuattan doğan uyuşmazlıkların Danıştay Sekizinci Dairesinde çözümlenmesine...

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

  

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)