DERNEKLER   

 

 

Kanun No: 2908

 Kabul Tarihi: 06/10/1983

Derneklerin Genel Özellikleri

- Kurucu sayısı en az yedi gerçek kişiden oluşur. D.K. md.1

- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olan herkes önceden izin almaksızın dernek kurabilir. D.K. md.4

- Her derneğin bir tüzüğü bulunur. D.K. md.8

- Dernekler, tüzüklerinin gazetede yayımlandığı günü izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadırlar. D.K. md.14

- Dernek Organları : Her dernekte;

    - Genel Kurul,

    - Yönetim Kurulu,

    - Denetleme Kurulu oluşturulması zorunludur. D.K. md. 19

- Dernek yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. D.K. md.27

- Dernek denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir. D.K. md.29

- Derneklerin Tutacakları defterler