EK/1 VE EK/2 ANA SAYFA     

    

 

EK-1 ve EK-2 FORMU KALDIRILDI

 

    EK/1 VE EK/2 İŞÇİ BİLDİRİMLERİNDE İDARİ PARA CEZASI     

 

Güvenlik/Temizlik/Yemek Firmaları ve Çok Şubeli Market ve Benzeri İşyerleri "Her İşyerini" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmek Zorunda (mı?) Cumhur Sinan Özdemir, İş Müfettişi  (27.10.08)

Ek:1 ve Ek:2 İşçi Bildirimi İhlali Cezası Değişti. Cumhur Sinan Özdemir, İş Müfettişi  (13.02.08)

2007 Yılında Ek:1 ve Ek:2 İşçi Bildirimi İhlali Cezası. Cumhur Sinan Özdemir, İş Müfettişi  (25.06.07)

İşçi Sendikalı Olsun/Olmasın, İşe Giriş-Çıkışlarda Ek:1-2 İşçi Bildirimi İşçi Sayısına Bağlı Olmaksızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirilecek. Cumhur Sinan Özdemir, İş Müfettişi  (01.10.06)

İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Bölge Müdürlüğü'ne Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü

Tarih: 30.07.2001

Sayı : B.13.0.ÇGM.0.11.00.01-627/9721-20696

KONU: Ek 1 ve Ek 2 DİĞER BİLDİRİMLER İLE İLGİLİ CEZA UYGULAMASI

 

         Ek 1 ve Ek 2 İşçi Bildirimleri ile İşyeri Bildirgesi ve İş Kazası Bildirim Formu ve diğer konularla ilgili olarak süresinde bildirim yapılmaması halinde iş müfettişince düzenlenmiş rapor bulunmaksızın idari para cezası uygulanmaması ve Cumhuriyet Savcılığı' na suç duyurusunda bulunulmayacağı hk.

 

        Bilindiği gibi; 2821 sayılı Sendikalar Kanunu' nun 62. maddesinde "işverenin işe aldığı veya herhangi bir nedenle hizmet akti sona eren işçileri izleyen ayın 15'ine kadar aylık bildirimlerle işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü' ne ve Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduğu" hükme bağlanmıştır.

 

        İşçi bildirimlerine ilişkin usul ve esaslar ise, anılan maddeye dayanılarak çıkarılan işverenlerin işçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Bölge Müdürlüğüne bildirmeleri ile Sendika ve Konfedarasyonlarca düzenlecek üye kayıt fişleri ile ihtiva edeceği bilgiler hakkında yönetmelikte düzenlenmiştir.

 

        Diğer yandan; 2821 sayılı Sendikalar Kanunu' nun 59. maddesinde, 62. maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde uygulanacak cezai müeyyide belirtilmiş "bildirilmeyen her işçi için sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte biri kadar ağır para cezasının hükmedileceği" öngörülmüştür.

 

        Ancak, söz konusu ceza miktarı, Türk Ceza Kanunu' nun 4421 sayılı Kanunla değişik 19 ve Ek 4. maddeleri gereğince 01.01.2001 tarihinden itibaren 142.365.600 TL. (01.01.2002 tarihinden itibaren 218.104.100.Tl.) olarak uygulanmaktadır.

 

        Anılan hükümler uyarınca, İşçi Bildirim Listesini ve İşçi Çıkış Bildirim Listesini (Ek-1 ve Ek-2) yasal süre içerisinde Bölge Müdürlüğüne vermeyen işverenler hakkında para cezası uygulanması için, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

 

        İlgi yazımızda da, işveren veya işveren vekilinin, 1475 sıyılı Kanunun 3. maddesinde belirtilen yükümlülükleri süresi içinde yerine getirmediğinin verilen bilgilerden saptanması halinde, idari para cezasına gerekçe teşkil edecek bir müfettiş raporu bulunmaksızın Bölge Müdürlüklerince idari para cezası uygulanabileceği, yine işçilerin işe giriş ve çıkış tarihlerinin de yer aldığı Ek-1 ve Ek-2 bildirimlerini süresinde verilmediğinin ilgili bilgilerden anlaşılması durumunda iş müfettişleri tarafından düzenlenmiş işyeri denetim raporu bulunmaksızın Bölge Müdürlüklerinizce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabileceği belirtilmiş, ayrıca, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerice Konya Bölge Müdülüğünde yapılan teftişte, işçi bildirimlerini süresinde vermeyen işverenler hakkında Cumhuriyet  Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği ifade edilmiştir.

    

    Ancak, Ek-1 ve Ek-2 İşçi Giriş ve İşçi Çıkış Bildirimleri süresinde yapmayan işverenler hakkında, bazı Bölge Müdürlüklerince Cumhuriyet Savcılığı' na suç duyurusunda bulunulduğu, büyük çoğunluğunun suç duyurusunda bulunmadığı, suç duyurularının, Türk Ceza Kanunu' nda öngörülen zamanaşımı süresi ile cezaların ertelenmesine ilişkin ilgili kanun hükümlerini dikkate alınmadan yapıldığı, bu durumun, işverenler nezdinde Bakanlığımızın itibarını olumsuz yönde etkileyeceği gözlemlenmiştir.

 

        Bu nedenle, gerek tüm Bölge Müdürlükleri' nin işlemlerinde uygulama birilğinin sağlanması, gerekse Ek-1 ve Ek-2 Bildirimleri ile ilgili suç duyurularının suçun oluşumu anındaki kanun hükümleri ile Türk Ceza Kanununda öngörülen zamanaşımı süresi ve cezaların ertelenmesi ile ilgili olarak çıkarılan infaz kanunlarını ilgili hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda hukuka uygun yapılması gerekliliği ve ayrıca konuyla ilgili muhtemel hukuka aykırı suç duyuruları nedeniyle vatandaşlarımızın haksız biçimde Yargı organlarını kovuşturmalarına muhatap edilmemeleri ve nihayet Bakanlığımız birimlerinin konuya ilişkin işlemlerini müfettiş incelemesi ve raporuna dayalı olmasını işlemlerin sıhhati yönünden önem arz ettiği gerekçeleri ile, bundan böyle, İş Müfettişlerince düzenlenmiş rapor bulunmaksızın, Bölge Müdürlüklerince, idari para ceza uygulanmamasını ve Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaması gerektiğinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

        Dolayısıyla, Ek-1 ve Ek-2, İşyeri Bildirgesi ve İş Kazası Bildirim Formu ve diğer kunularla ile ilgili olarak süresinde bildirim yapılmamışsa, konuya ilişkin bilgi ve belgelerin incelenmek üzere derhal ilgili İş Teftiş Grup Başkanlığı' na intikal ettirilmesi gerekmektedir.

 

        Bilgilerinizi, bundan böyle, Müdürlüğünüzce konu ile ilgili olarak Bakanlığımızın İş Müfettişince düzenlenmiş rapor bulunmaksızın herhangi bir konuda idari para cezası uygulanmaması ve ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmamasını önemle arz ve rica ederim.

 

Açılış Sayfam Yap

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz