İŞVEREN, DOĞUM SONRASI KADIN İŞÇİYE TALEBİ HALİNDE ÜCRETSİZ İZİN VERMEK ZORUNDADIR     

 

30 Ekim 2006

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

 

İŞVEREN, DOĞUM SONRASI KADIN İŞÇİYE TALEBİ HALİNDE ÜCRETSİZ İZİN VERMEK ZORUNDADIR

 

Son günlerde özellikle bayan okuyucular gönderdikleri e-maillerde doğum sonrası ücretsiz izin konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtmişler ve yasal haklarının ne olduğunu öğrenmek istemişlerdir. İş Kanunu “…İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz...[1]”şeklinde kanaatimce çok açık bir düzenleme getirmiştir.

 

Yasal düzenleme “…altı aya kadar ücretsiz izin verilir…”şeklinde kesin hüküm ihtiva edecek şekilde düzenlenmiştir. İşverenin takdirine bırakacak şekilde “…verilebilir…” denmemiştir. Kadın işçi doğum istirahatından sonra 6 aya kadar (6. ay dahil) ücretsiz izin kullanabilecektir.

 

Kadın işçinin bu izni kullanmak istediğini işverene bildirmesi kanaatimce şarttır. Bildirim yazılı yapılmalıdır. Yazışma örnekleri aşağıda gösterilmiştir.

           

 

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Kullanmak İsteyen Kadın İşçinin İşverene Vereceği  Dilekçe Örneği

 

...............................İşverenliğine

                       

Konu:  Doğum Nedeniyle                                                         Tarih:......./......./ 200

          Ücretsiz İzin Talebi Hakkında                                              

 

 

...................adresinde kurulu.............unvanlı işyerinizde .......................tarihinden beri çalışmaktayım..........tarihinde doğum yaptım.Doğum iznimi kullandım. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74.maddesi gereğince ..........tarihinden itibaren 6 ay ücretsiz izin talep ediyorum.

 

                   Gereğini arz ederim.

                                                                                        İşçi

                                                                              Adı-Soyadı-İmzası

 

 

 

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Kullanma Talebinde Bulunan Kadın İşçiye İşverenin Vereceği Yazılı Belge Örneği

                                        

                                                 İşçi...........................

 

Sayı:.....................                                                                  Tarih:..........................

Konu:Ücretsiz İzin Talebiniz Hakkında

 

                                                 İlgi:.................. tarihli dilekçeniz.

        

          

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74.maddesi gereğince ..........tarihinden itibaren 6 ay süreyle ücretsiz izin kullanmanız uygun görülmüştür.

 

 Bilginizi ve gereğini  rica ederim.

                    

 

                                                                                        İşveren/İşveren Vekili

                                                                                              Adı-Soyadı

                                                                                              İmza-Kaşe

 

 

 

Uygulamayı örneklersek; Bayan A.   .....A.Ş.’de çalışmaktadır. Doğum iznini kullanmaktadır. 10 gün sonrada işe başlayacaktır. Çocuğun bakımı için işverenlikten dilekçe ile  6 ay izin talep etmiştir. İşverenlik talebi uygun görmemiş veya en fazla 3 ay izin verebileceğini belirtmiştir. Bayan A …6 ay izin kullanma konusunda ısrarlıdır. İşverenlik 6 ay izin istedi diye Bayan A’nın iş sözleşmesini sona erdiremez. Aksi halde fesih geçerli bir sebebe dayanmadığından işverenlik geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarına katlanır.[2] İş güvencesi uygulaması dışında kalanlar için kötüniyet tazminatı da söz konusu olabilir[3].

 

Yargıtay kararında da[4]“…doğum sebebiyle altı aylık ücretsiz izin alma hakkına sahip olan kadın işçinin bu hakka rağmen rapor sonunda işbaşı yapmayarak hizmet akdini sona erdirmesi hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir… rapor süresince işyerinden uzak kalan davacının yerine başka işçiler işe alınması sebebiyle davacının işe başlatılmamak suretiyle hizmet akdinin davalı işveren tarafından sona erdirildiği anlaşılmaktadır… ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin… değerlendirilerek kabulü gerekir…” kadın işçinin doğum sebebiyle altı aylık ücretsiz izin alma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.

 

Sonuç

 

Uygulamada çocuk bakım izni de denilen ücretsiz izni vermeyen işverenler hakkında 2006 yılı için 783 YTL idari para cezası uygulanacaktır. İş Kanunu “…ücretsiz izin vermeyen…[5]”işveren veya işveren vekilini cezalandırmıştır.

 

Ücretsiz izin çalışılmış gibi sayılmayacağından yıllık izin hakkının hesabında dikkate alınamaz. İzin kullanılan süre içinde ücret ödenmeyeceğinden sigorta primi de kesilmez.


[1] 4857 sayılı İş Kanunu Madde:74 “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır”.

[2] 4857 sayılı İş Kanunu Madde:18,21

[3] 4857 sayılı İş Kanunu Madde:17

[4] Yargıtay 9.HD.E.2002/4141,K.2002/19030,Tarih:14.10.2002

[5] 4857 sayılı İş Kanunu Madde:104

 

© www.alomaliye.com

 

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz

 

 

 

  

EKONOMİ HABERLERİ

 

 

 

 

 

 

 

...............................

:. Kurumlar Vergisi Prog.

:. İş Kanunu Programı

:. Kıdem-İhbar Programı

:. Net'ten Brüt'e, Brüt'ten...

...............................