ENERJİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE İLGİLİ TÜM MEVZUAT

 

 

09 Haziran 2004 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25487

 

Hazine Müsteşarlığından:

 

Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/1)

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 29/01/2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan Enerji Desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 2- Bu Tebliğde geçen;

Müsteşarlık

: Hazine Müsteşarlığını,

Kanun

: 29/01/2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,

Komisyon

: Enerji Desteği uygulamasını yürütmek üzere kurulan Enerji Desteği Komisyonunu,

OSB

: Organize Sanayi Bölgelerini,

Yeni işe başlama

: 1/10/2003 tarihinden sonra faaliyete geçmeyi,

TTSG

: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

ifade eder.

 

Kapsam

Madde 3- Bu Tebliğ, Kanunun 2 nci maddesi gereği, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına GSYİH tutarı 1500 ABD $ veya daha az olan illerdeki enerji desteği uygulamasını kapsamaktadır. Ek-1’de yer alan liste kapsamı illerin fert başına GSYİH tutarları değişse dahi kapsamda bir değişiklik yapılamaz.

Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde enerji desteği uygulamasından yararlanabilmek için;

a) İşletmelerin imalat sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, soğuk hava deposu, turizm-konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet göstermeleri ve Ek-2 de yer alan asgari kapasitelerde olmaları,

b) Yeni işe başlayan işletmelerin, faaliyete geçmelerinden sonra, fiilen ve sürekli olarak asgari 10 işçi çalıştırmaları,

c) 1/10/2003 tarihinden önce yukarıdaki sektörlerde faaliyete geçmiş olan işletmelerin, 1/10/2003 tarihinden önce ilgili idareye bildirmiş oldukları işçi sayılarını fiilen ve sürekli olarak en az %20 oranında artırmaları, mevcut işçi sayısına %20 ilave yapıldığında toplam istihdamın 10’un altında kalması halinde ise istihdam sayısının 10’a tamamlanması,

gerekmektedir.

İlave istihdamın tesbitinde, 1/10/2003 tarihinden önce en son verilen, sigorta prim bordrosunda beyan edilen işçi sayısı dikkate alınır. Söz konusu bordro 2003 yılına ilişkin “ikinci dönem” bordrosudur.

Uygulama Esasları

Madde 4- Kanun kapsamında enerji desteği uygulamalarının yürütülebilmesini teminen Vali veya Vali tarafından tayin edilen Vali yardımcılarından birisinin başkanlığında il düzeyinde bir “Enerji Desteği Komisyonu” kurulur. Kurulacak komisyona, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı (Vergi Dairesi), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (SSK İl Müdürlüğü), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş veya Elektrik Dağıtım Şirketlerinden ve varsa OSB’nden birer temsilci katılır.

Komisyonun sağlıklı olarak çalışabilmesini teminen, Komisyonda görev verilen kurum ve kuruluşların hangi düzeyde temsil edileceği Valilik tarafından belirlenir. Komisyonun sekreterya hizmetleri Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yürütülür.

Komisyon ayda asgari bir kez toplanır. Komisyonca, ilde bulunan işletmelere ait ilk kez uygulanacak enerji desteği talepleri ile destekten yararlanılmaya başlanıldıktan sonraki müracaatlara ilişkin talepler değerlendirilir. Komisyon, işletmelerin enerji desteğine yönelik müracaatlarında yer alan beyanlar ile Kanun kapsamında yer alan diğer teşvik tedbirlerine yönelik beyanların uyumlu olup olmadığını da gözetir. Komisyonda bulunan Kurum temsilcileri kendi görev alanlarına giren bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

Tebliğ kapsamında enerji desteğinden yararlanacak tesisler ile, bu tesislerin destekten hangi oranda yararlanacakları Komisyonca tespit edilir. Enerji desteği uygulamasının başlamasından sonra işletmelerin, her ay destek kapsamında olan tesisteki elektrik kullanımını ve bedelini gösteren fatura aslı ile Sosyal Sigortalar Kurumu onaylı işçi bordrosu Komisyona iletilir. Komisyon, işletmelerin taleplerini değerlendirmenin yanı sıra, enerji indiriminden yararlanan işletmelerin her ay bordro değişimlerini de kontrol eder. Komisyon gerekli görülen hallerde işletmelerde yerinde inceleme yapmaya yetkilidir.

Komisyon, enerji desteğinin uygulanabilmesini teminen her ay, firma ünvanı, T.C Ziraat Bankası Şube ve Hesap No’su ile enerji desteği miktarını Müsteşarlığın istediği formatta bildirir.

Madde 5- Enerji desteği ile ilgili müracaatlar 6 ncı maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne yapılır. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce tebliğ çerçevesinde varsa talep edilen bilgi ve belgelere yönelik eksikler, destekten yararlanacak işletmecilere tamamlattırılır ve müracaatların değerlendirilmesi için komisyona sunulur.

Komisyonca Kanun ve Tebliğe uygun bulunan tesislere ilişkin bilgiler Müsteşarlığın belirleyeceği formatta listelenir ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü nezdinde saklanır. Ayrıca, firma bazında ödenecek miktarı gösterir listeler, ilgililere aktarım yapılabilmesini teminen Müsteşarlığa gönderilir.

Bu amaçla Bütçe’den ayrılan kaynaktan, Müsteşarlıkça Merkez Bankası aracılığı ile işletmelerin T.C. Ziraat Bankasındaki banka hesaplarına aktarım yapılır.

Müracaatta Aranacak Bilgi ve Belgeler

Madde 6- Enerji desteğinden yararlanılabilinmesi için, destekten yararlanılması istenilen her bir tesis için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki bilgi ve belgeler ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

a) Ek 3’teki örneğe uygun olarak hazırlanmış Bilgi Formu,

b) Yeni kurulan işletmeler için şirket kuruluşuna yönelik TTSG, faaliyette olanlar için şirket kuruluşu ve en son TTSG,

c) Ek 4’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış taahhütname,

d) Mevcut işletmeler için 2003 yılına ait II. dönem bordrosu,

e) İmalat Sanayindeki tesislere yönelik kapasite raporu

f) Turizm-konaklama tesislerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Turizm İşletme Belgesi, eğitim alanında faaliyet gösteren tesislerde Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma İzni, sağlık alanında faaliyet gösteren tesislerde Sağlık Bakanlığı Çalışma İzni

g) Elektrik Abone No ve destekten yararlanılacak döneme ait elektrik enerjisi tüketimi değerleri,

h) Aktarım yapılacak T.C. Ziraat Bankası Şube adı ve Hesap No’su.

Enerji Desteği Miktarı

Madde 7- Tebliğin 3 üncü maddesi çerçevesinde enerji desteğinden yararlanma hakkı bulunan işletmelerden;

a) yeni kurulmuş olanlar için; istihdam sayısı 10 olan işletmelerin destek oranı % 20 olacaktır. 10’un üzerine yapılan her ilave istihdama, 0,5 puan enerji desteği ilave edilir.

b) Faaliyette olan işletmelerden mevcut işçi sayısını % 20 oranında artıranların (% 20 ilave yapıldığında toplam istihdam 10’un altında kalıyor ise istihdam sayısının 10’a tamamlanması gerekmektedir) destek oranı % 20 olacaktır. Belirlenen asgari rakamın üzerine yapılan her ilave istihdama, 0,5 puan enerji desteği ilave edilir.

5084 sayılı Kanun çerçevesinde enerji desteğinin azami oranı elektrik enerjisi giderlerinin % 40’dır. Bu oran Organize Sanayi veya Endüstri Bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için % 50 olarak uygulanır.

Yararlanılacak enerji desteği miktarı, OSB’nde veya Endüstri Bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için elektrik enerjisi giderlerinin % 50’sini, diğer alanlarda kurulu işletmeler için %40’ını geçemez.

Müeyyide

Madde 8- Komisyona yanlış ya da yanıltıcı bilgi ve belge sunulması veya belgelerde tahrifat yapılması halinde, yararlanılan enerji desteği 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil olunur.

Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan “Fiilen ve sürekli olarak çalıştırılan işçi sayısının tespitinde, bir takvim yılının en az ¾’ünde çalıştırılmış işçi sayısı esas alınır.” hükmü gereği, işletmelerin yıl sonu itibarıyla fiilen ve sürekli olarak çalıştırdıkları işçilerin, Kanunda öngörülen miktarların altında gerçekleşmesi halinde de verilen destek 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Genel Hükümler

Madde 9- Enerji desteğinden yararlanan işletmelerin Kanunun yürürlük süresi içinde istihdam sayısını artırmaları halinde, ulaşılan toplam ilave istihdam sayısı, Komisyona bildirilen döneme ait elektrik bedeline yansıtılır.

Kanun kapsamında aynı firmaya ait birden fazla tesisin bulunması halinde her bir tesis için ayrı ayrı müracaatta bulunulması gerekmektedir. Aynı adreste, aynı firmaya ait farklı işkollarında tesis bulunması halinde sadece 3 üncü maddede belirtilen yatırım konularına ilişkin tesisler dikkate alınır.

Aynı kaynaktan enerji kullanan tesislerin bir kısmının Kanun kapsamında olmaması durumunda, enerji desteğinden faydalanılması öngörülen tesis veya tesislerin elektrik enerjisi tüketimi yönünden diğerlerinden ayrılması ve müstakil sayaç kullanılması zorunludur.

Kanun kapsamında yer alan illerde;

a) Mevcut veya faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleştirilmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi,

b) Mevcut işletmenin kapatılarak değişik ad veya ünvan veya iş birimi olarak tekrar açılması,

c) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,

d) Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi,

gibi ek bir kapasite ya da istihdam artışına neden olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde enerji desteğinden yararlanılamaz.

Kanun kapsamında olan illerde, enerji desteği uygulaması dağıtım şirketlerinin uyguladığı tarife üzeriden yapılır. Elektrik üretimi ve dağıtımının OSB’nce yapıldığı alanlarda ise OSB’nin işletmelere uyguladığı tarife üzerinden yürütülür.

Madde 10- Uygulamalarda ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Hazine Müsteşarlığının görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 11- Bu Tebliğ 1/3/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

 


 

EK-1 KANUN KAPSAMI İLLER

1

Adıyaman

19

Hakkari

2

Afyon

20

Iğdır

3

Ağrı

21

Kars

4

Aksaray

22

Kırşehir

5

Amasya

23

Malatya

6

Ardahan

24

Mardin

7

Bartın

25

Muş

8

Batman

26

Ordu

9

Bayburt

27

Osmaniye

10

Bingöl

28

Siirt

11

Bitlis

29

Sinop

12

Çankırı

30

Sivas

13

Diyarbakır

31

Şanlıurfa

14

Düzce

32

Şırnak

15

Erzincan

33

Tokat

16

Erzurum

34

Uşak

17

Giresun

35

Van

18

Gümüşhane

36

Yozgat

 


EK-2 SEKTÖRLERE YÖNELİK ASGARİ KAPASİTELER

İmalat sanayi, madencilik, hayvancılık (Su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, soğuk hava deposu, turizm-konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren işletmeler enerji desteğinden yararlanabilirler. Ancak, imalat sanayi, hayvancılık ve soğuk hava deposu alnlarında aşağıda belirtilen asgari kapasitenin altında faaliyette bulunan veya yeni kurulacak işletmeler enerji desteğinden yararlandırılmaz.

A) İMALAT SANAYİ

1-Un

Asgari 1000 ton/gün buğday işleme kapasiteli tesisler

2-Yem

Asgari 80 ton/saat yem üretim kapasiteli tesisler

3- Makarna

Asgari 100 ton/gün Makarna üretim kapasiteli tesisler

4-İrmik

Asgari 150 ton/gün üretim kapasiteli tesisler

5- Salça

Asgari 1500 ton/gün domates işleme kapasiteli tesisler

6- Bitkisel Ham Yağ

a) Ham yağ üretiminde;

400 ton/gün yağlık tohum işleme tesisleri

b) Rafineri yatırımlarında;

Asgari 150 ton/gün kapasiteli rafineri tesisleri

7- Bisküvi

Asgari 150 ton/gün üretim kapasiteli tesisleri

8- Kütlü Pamuk İşleme

a) Rollergin tipi pamuk işleme tesislerinde asgari 36.000 Ton/5 ay kapasiteli tesisler

b) Sawgin tipi pamuk işleme tesislerinde asgari 110.000 ton/5 ay kapasiteli tesisler

B) HAYVANCILIK

 

a- Besicilik

- 500 büyükbaş/dönem (veya 1000 küçükbaş/dönem) besicilik ve kesimhane entegrasyonu aranır.

- Süt hayvancılığı;

- 15/ büyükbaş/dönem (veya 1000 küçükbaş/dönem) yetiştiricilik+Süt işleme entegrasyonu artı aranır.

b- Tavukçuluk

- Et tavukçluğunda asgari 120.000 adet/dönem yetiştiricilik+asgari 3000 adet/saat kesimhane kapasiteli tesisler

- Yumurta tavukçuluğunda ise asgari 100.000 adet yetiştiricilik ve yem üretimi entegrasyonu şartı aranır.

-Damızlık tavuk (et ve yumurta yönlü) yetiştiriciliğinde ise 30.000 adet damizlık tavuk yetiştiriciliği+kuluçkahane ve/veya yemle entegre tesisler

c- Hindi Yetiştiriciliği

Asgari 35.000 adet/dönem yetiştiricilik +625 adet/saat kesimhane entegrasyonu şartı aranır.

 

C) SOĞUK HAVA DEPOCULUĞU

Asgari 1000 m2 kapalı alan içeren tesisler

 


 

EK 3- BİLGİ FORMU

 

BÖLÜM I

İşletmeci Kuruluşun

:

1. Adı veya ünvanı

:

2. Haberleşme adresi

:

3. Telefon, faks no ve e-posta adresi

:

4. Sermayesi

:

 

Ortaklar

Hisse Oranı

(%)

Kayıtlı

Sermaye

Ödenmiş

Sermaye

a- Yabancı Ortaklar

(Yabancı Sermayeli Firmalar İçin)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

b- Yerli Ortaklar

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-----------------------------------------------------------

Toplam:

5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası

:

6. T.C. Ziraat Bankası Şube adı ve Hesap No.su

:

7. Ortaklar hakkında bilgi (isim, adres, bağlı bulundukları vergi dairelerinin adı, vergi kimlik numaralır, yatırımcı özgeçmişi)

:

8. Firma ve ortaklar hakkında bilgi alınabilecek özel ve resmi kuruluş ve bankalar, adresler ve telefon numaraları

:

 

BÖLÜM II.

TESİS İLE İLGİLİ BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

1. Tesisin tam adresi:

a) Tesisin bulunduğu il ve ilçenin adı

b) Tesisin Organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde olması halinde:

-Bölgenin adı

- Tahsis edilen yerin;

 

- Tahsis Sahibi

:

 

- Ada No

:

 

- Parsel No:

:

 

- Tahsis tarihi ve tahsisin halen geçerli olup olmadığı

:

c) Tesisin bulunduğu arsa-arazi veya bina kiralık ise;

 

- Mal sahibinin adı

:

 

- Kiralık yerin adresi

:

 

- Kira kontratına göre kiralık arsa veya binanın kiralama süresinin başlangıç ve bitiş tarihi

:

d) Tesisin SSK İşyeri Nosu :

e) Elektrik Abone Nosu:

2. Faaliyet konusu :

3. İstihdam (kişi)  :

   a) Mevcut istihdam :

   b) İlave istihdam    :

4. Tesisin kapasitesi (Tek Vardiya)  :


EK-4. TAAHHÜTNAME

BEYAN VE TAAHHÜT

5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 6 ncı maddesi kapsamında enerji desteğinden yararlanmak üzere Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne yaptığım/yaptığımız müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu beyan, destek uygulamasının herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde ise yararlanılan desteğin 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde tahsil edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.

Firma:

Adı veya ünvanı

Yetkili İmzalar

 

 

 

 

 

 

 

* Müracaat ekinde yer alan tüm bilgi ve belgelerin her sayfasında firma kaşesi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili imzalar bulunacaktır.