ETİKET TARİFE VE FİYAT LİSTELERİ YÖNETMELİĞİ   

 

29 Ağustos 1995 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 22389

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1-Bu Yönetmelik, perakende olarak satışa sunulan mallar ile hizmetlerin, etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği  ile kullanılması, usül ve esaslarını düzenler.

Kapsam
Madde 2-Bu Yönetmelik hükümleri; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Turizm bakanlığından belgeli ve belgelendirilecek işletmeler dışında kalan, dükkan, büfe, mağaza, alış-veriş merkezi, defo gibi sabit yerleri ile hal ve pazar yerlerinde, işportalarda seyyar satıcılar tarafından veya kapıdan satış yoluyla yapılan perakende satışlar ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından tüketicilere sunulan her türlü mal ve hizmete uygulanır.

Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 3.21.1995 tarih ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 12 ve 31 inci maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelik'te geçen;
a) Bakanlık    : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı,
b) Bakan   : Sanayi ve Ticaret Bakanı'nı,
c) Mal    : Ticaret konusu taşınır eşyayı,
d) Satıcı    : Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketiciye mal ve/veya hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
e) Malın Üretim Yeri : Malın üretildiği yeri veya ithal mallarda malın üretildiği ülkeyi,
f) İndirimli Satışlar : Mevsim değişmeleri, mal stoklarının eritilmesi, ticari faaliyetlerin tasfiyesi, işyeri değişikliği ya da benzeri nedenlerle  belirli indirimli miktarı veya oranıyla yapılan satışları,
g) Etiket : Bir malın üretim yeri, cinsi, satış fiyatı hakkında tüketicileri bilgilendirmek ve aydınlatmak üzere kullanılan, çeşitli boyut ve şekillerdeki etiketi,
h) Tarife ve Fiyat Listesi :Mal veya hizmetin satış fiyatı hakkında tüketicileri bilgilendirmek ve aydınlatmak üzere kullanılan listeyi,
ı) Malın Cinci   :Bir malın adı ve ayırıcı niteliğini gösteren özelliğini,
i) Malın veya Hizmetin Satış Fiyatı : Bir malın veya hizmetin satışa sunulduğu şekliyle taşıdığı bedeli
j) Hizmet :Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak en son kullanan  veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,
l) Kanun    : 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'u
m)Malın Birim Fiyatı  : Bir malın teamül, ticari örf ve adet ile alışılmış satış usul ve     şekillerine göre adet, uzunluk ağırlık, alan veya hacim     ölçülerinden biriyle ifade edilen fiyatını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Etiket, Tarife ve Fiyat Listesi


Etiket Bulundurma Zorunluluğu
Madde 5- Ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının ya da kaplarının üzerine etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde ise, ayın bilgileri kapsayan listelerin görüle bilecek ve kolaylıkla okunabilecek şekilde uygun yerlere asılması veya konulması zorunludur. Etikette ve listelerde bulunması zorunlu hususlar aşağıda gösterilmiştir.

a) Malın üretim yeri 
b) Malın cinsi
c) Malın satış fiyatı

İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin veya "ithal", "ithal malı", "yabancı" gibi malın ithal edildiğini gösterir bir ibarenin kullanılması zorunludur. Etikette bu tür bir ibarenin yer almaması ya da "yerli", "yerli malı", "Türk Malı" gibi ibarelerinin kullanılmasını, o malın yurtiçinde üretildiğini gösterir.

Üretici veya satıcılar tarafından yapılarak; cam, naylon, karton, kağıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu, kova, şişe, kavanoz, poşet ve torba benzeri ambalajlar içinde satılan her türlü gıda, yiyecek, içecek ve temizlik maddelerinin  etiketlerinde; net ağırlıklarının veya hacimlerinin satış fiyatları ile birim fiyatlarının aynı boyut ve renkte görülebilir ve okunabilir şekilde yazılması zorunludur.

Antika eşyalar ile üzerindeki yazılı değeri artmış olan pul ve para gibi koleksiyon maddeleri ve eski kitap, dergi, gazete gibi yayınlar da birinci  fıkra hükümlerine tabidir.

Etiket Zorunluluğu Olmayan Mallar
Madde 6- Üzerinde veya ambalajında, etikette aranılan hususlar basılı olarak açıkça yazılı bulunan mallarla kitap, de3i ve gazete gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş olan mallarla, kitap, dergi ve gazete gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş olan mallarda ve arttırma suretiyle veya özel kanunlarına göre satışı yapılan mallarda etiket ve liste koyma zorunluluğu yoktur.

Satış fiyatı, ulusal ve uluslararası borsa veya benzeri kurum ya da kuruşlarca ya da ticari örf ve adetlere göre belirlenen ve uygulanan kıymetli taş veya madenlerden yapılmış mallarda da etiket ve liste koyma zorunluluğu bulunmakla birlikte, bu malların cinslerine göre birim satış fiyatları; bu yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki esaslara aykırı olmamak üzere, satışa arz edildikleri iş yerinin uygun bir yerinde görülebilir ve okunabilir bir şekilde gösterilir. Bu satış  fiyatlarına işçilik bedelinin dahil olup olmadığı ayrıca ve açıkça belirtilir.

Üretici, toptancı, ithalatçı, satıcılar tarafından ambalajlanarak satışa sunulan mallarda Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 4331 nolu "Ambalajların İşaretlenmesi ve Etiketlenmesı" ile ilgili standart hükümleri ayrıca uygulanır.

Etiketin Konuluş Biçimi ve Yeri
Madde 7- Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu olan etiketler, malın niteliğine, malın satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalamak, yapıştırılmak bunlara her hangi bir bağ ile tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılır.

Tarife ve Fiyat Listesi
Madde 8- Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, tüketiciler tarafından görülebilecek ve kolaylıkla okunabilecek şekilde asılır, takılır veya konulur.
Lokanta ve bunun gibi yerlerde tarife ve fiyat listelerinin işyerinin dışında da gösterilmesi zorunludur.


Etiketlerin ve Listelerin Biçimi ve Kapsamı
Madde 9- Etiketlerin ve listelerin kare, dikdörtgen, daire ve benzeri geometrik bir şekilde olması gerekir. Bunların kolaylıkla görülebilir boyutlarda, üzerindeki rakam ve harflerin, okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeği uygun yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebep vermeyecek görünüşte olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunludur. Etiketlerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir.

Etiket ve listelere satış fiyatlarının, "Türk Lirası" veya kısaca "TL" şeklinde yazılması zorunludur.
Bakanlık, gerektiğinde etiket ve listelerin, şekil, boyut, cinsleri ile benzeri hususları tespit ve ilan eder

Tarife Fiyat Listelerin biçim ve Kapsamı
Madde 10- Tarife ve fiyatları, meslek kuruluşları veya mevzuatına göre bu konuda yetkili bulunan kurum ya da kuruluşlarca belirlenen mal ve hizmetlere ilişkin, tarife ve fiyat listelerini içeren belge, levha, pano ve benzerleri, bu Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddelerine aykırı olmamak kaydıyla bu kurum ve kuruluşlarca belirli tip ve ebatta hazırlanabilir. Bunların dışındaki tarife ve fiyat listeleri bu Yönetmeğin 8 ve 9 uncu Madde esaslarına aykırı olmaz.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Fiyat
Madde 11 Etiket, fiyat listesi veya bu Yönetmelikle yazılı diğer araçlarla tüketicilerin bilgisine sunulan fiyat,peşin satış fiyatıdır.


Bir malın ve hizmetin miktar, sayı, ebat ve benzeri farklı birimlerden satışı yapıldığı takdirde, her birime uygulanan fiyatlar etiketlerde, tarife ve fiyat listelerinde ayrı ayrı gösterilir.

İndirimli Satışlar
Madde 12-Fiyat indirimine giren mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, bu Yönetmeliğe göre yer alması gereken hususlara ek olarak, indirimli satış fiyatının; 9 uncu maddedeki esaslara aykırı olmamak üzere malın indirimden önceki satış fiyatı ile birlikte ayrıca gösterilmesi zorunludur. Lokanta ve bunun gibi yerlerde bu zorunluluk aranmaz.

Toptan ve Perakende Satışların Birlikte Yapıldığı Durumlar
Madde 13- Toptan ve perakende satışların birlikte yapıldığı yerlerde, perakende satışlar için bu yönetmelik hükümleri  uygulanır.

Uygulama
Madde 14- Belediyeler, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler.

Denetim
Madde 15- Bakanlık Müfettişleri ve kontrolörleri ile Bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel; mağaza, dükkan, ticarethane gibi her türlü mal satılan veya hizmet sunulan yerlerde, Kanunun 12 inci maddesi ve bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak denetleme yapmaya görevli ve yetkilidir.

Yapılan denetimlerde bu Yönetmeliğe aykırılıkların tespiti halinde satıcılar hakkında Kanunun 25 ve 26 ıncı Madde hükümleri uygulanır.

Yetkili ve görevli kişi ve kuruluşlara her türlü bilgi ve belgelerin doğru olarak ve istendiği zaman gösterilmesi, asıl ve onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
Madde 16- Bu yönetmelik 8.9.1995 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
 

TEBLİĞLER
1- 4077 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödeme ile İlgili Tebliğ,
2-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ,
3- Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ,
4- Garanti Belgesi ile tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ,
5- Garanti Belgesi ile Satılmak zorunda Olan Sanayi Mallarının ve bu Malların Arızalarının Tamiri İçin Gereken Azami Süreler Hakkında Tebliğ, 
6- Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu ile Birlikte Satılmak Zorunda Bulunan Sanayi Malları Hakkında Tebliğ,
7- Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tebliğ,
8- Kalite denetimi Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ,
9- Yazılı Basın kuruluşları promosyon Kampanyaları Hakkında Tebliğ,