FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK   

 10.10.2006 TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI. TIKLAYINIZ!

21 Aralık 1994 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:22148

Faktoring şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

(Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından ;)

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 30.09.1983 tarihli ve 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 545 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13 üncü maddesi hükümlerine göre; faturaya veya mal veya hizmet satışından doğmuş olduğunu tevsik eden diğer belgelere dayalı mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenen ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak finansman sağlayan faktoring şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Bankalar, Sigorta şirketleri ve özel kanunlarına göre ödünç para vermeye yetkili kılınan kuruluşlar ile tüzel kişilerin doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere ödünç para vermeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılan işlemler hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

İzin

Madde 2 - Faktoring şirketleri kurulması için Hazine Müsteşarlığından ön izin ve kuruluşu takiben faaliyet izni alınması gerekir.

Bu yönetmelik hükümlerine göre faaliyet izni almayan şirketler faktoring işlemleri ile iştigal edemezler.

Kuruluş İzni Şartları

Madde 3 - Faktoring şirketlerinin kuruluşuna izin verilebilmesi için;

 1. Anonim şirket statüsü taşımaları,
 2. Ödenmiş sermayelerin 75 milyar Liradan az olmaması,
 3. Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması ve nakit karşılığı çıkartılması,
 4. Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip gerçek kişi ortaklarının,
 1. 35 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile ek ve değişiklikleri uyarınca haklarında tasfiye kararı alınmamış olması,
 2. Müflis veya konkordato talep etmiş olmamaları,
 3. Ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolalı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,
 1. Tüzel kişi ortakların, % 10 ve daha fazla paya sahip olan ortklarının, bu maddenin (d) bendinde sayılan şartları taşımaları,
 2. Tüzel kişi ortakların mali bünyelerinin, şirketin kuruluşunda taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilmesi,

Gerekir.

Başvuruya Eklenecek Bilgi ve Belgeler

Madde 4 - Faktoring şirketi kurmak üzere yapılacak başvurulara aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 1. Şirket ana sözleşme örneği,
 2. Gerçek kişi kurucu ortakların ayrıntılı özgeçmişleri, nüfüs kağıdı örnekleri, ikametgah ilmühaberleri, bir önceki yıla ait gelir vergisi beyannameleri ve Ek(1)' de yer alan örneğe uygun olarak doldurulacak kurucu tanıtım formları,
 3. Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının,
 1. 35 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile ek ve değişiklikleri uyarınca haklarında tasfiye kararı alınmamış olması,
 2. Müflis veya konkordato talep etmiş olmadıklarına,
 3. Ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmadığına ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olduklarına,

dair ilgili mercilerden alınan belgeler,

 1. Tüzel kişi kurucu ortakların son üç yıla ait bilanço, gelir tablosu ve varsa faaliyet raporları ile Ek (2) de yer alan örneğe uygun olarak doldurulacak kurucu tanıtım formları,
 2. Şirketin sermayesinin % 10'una veya daha fazlasına sahip tüzel kişi ortakların sermayesinde % 10 ve daha fazla paya sahip olan ortaklarının, 3 üncü maddesinin (d) bendinde sayılan şartları taşıdıklarına ilişkin belgeler,
 3. Şirketin kurulması ile ilgili olarak hazırlanan ve yapılması düşünülen faktoring işlemlerine ilişkin açıklamaları içeren rapor.

Faaliyete Geçiş Şartları

Madde 5 - Faktoring şirketleri, kuruluşlarının Ticaret Siciline tescil tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde faaliyet izni almak için Hazine Müsteşarlığına (Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) başvururlar.Bu süre, ön izin tarihinden itibaren 12 ayı geçemez.

Faaliyet izni için yapılacak başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 1. Anasözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin bir nüshası,
 2. İmza yetkisine sahip kişilerin noterce onaylı imza sirküleri,
 3. Genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile 1 inci derecede imza yetkisine sahip olan yöneticilerinin bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (d) bendinde belirtilen şartları haiz olduklarına ilişkin ilgili mercilerden alınacak belgeler,
 4. Uygun hizmet birimlerinin kurulmuş olduğunu, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulduğunu, iç kontrol sisteminin kurulduğunu ve personelin buna uygun görev tanımları ile etki ve sorumluluklarını gösterir bilgi ve belgeler,
 5. Genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile 1 inci derecede imza yetkisine sahip olan yöneticilerinin hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık veya mühendislik-işletmecilik dallarında yüksek öğrenim gördüklerine veya bu dallardan herhangi birinde yüksek lisans derecesine sahip olduklarına ilişkin belgeler.

Faaliyet İznin İptali

Madde 6 - Belge tarihini izleyen 1 yıl içerisinde kullanılmayan faaliyet izinleri geçersiz sayılır.

Ortakları kuruluşta aranan şartları kaybeden veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırı işlem yaptığı tespit edilen veya bu Yönetmelik uyarınca Hazine Müsteşarlığına gönderilmesi gereken bilgi ve belgeleri Hazine Müsteşarlığınca belirtilen sürelerde göndermeyen faktoring şirketlerine, bu durumlarını düzeltmeleri için üç aya kadar süre verilir; bu süre içinde durumlarını düzeltmeyenlerin faaliyetleri 1 ay süreyle geçici olarak durdurulur.Bir yıl içinde faaliyetleri iki kez geçici olarak durdurulan faktoring şirketlerinin faaliyet izinleri iptal edilir.

Faaliyet izni bulunmayanlar ve faaliyet izni iptal edilenler faktoring işleri ile iştigal edemez, ticaret ünvanlarında, ilan ve reklamlarında veya işyerlerinde faktoring işleriyle iştigal ettikleri izlenimi yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.

Hisse Devri Anasözleşme Değişikliği

Madde 7 - Sermayenin % 10 ve daha fazlasını temsil eden veya bir kişiye ait sermaye payının bu oranı aşması sonucunu veren hisse senedi devirlerinde yeni ortaların kurucu ortaklarda aranan şartları, taşıdıklarına ilişkin belgeleri Hazine Müsteşarlığına ibraz etmeleri zorunludur.

Faktoring şirketlerinin anasözleşme değişikliklerine izin verilebilmesi, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün alınmasına bağlıdır.

Faktoring Şirketlerinin Yapamayacakları İş ve İşlemler

Madde 8 - Faktoring şirketleri,

 1. Faktoring faaliyetleri ile doğrudan ilgisi bulunmayan faaliyet ile iştigal edemezler.
 2. Teminat mektubu veremezler.
 3. Mevduat veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı para toplayamazlar.(Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymet ihracı ile uluslararası piyasalardan ödünç para alınması bu hükmün dışındadır.)
 4. Kambiyo senetlerine dayalı olsa bile fatura veya alacağın bir mal veya hizmet satışından doğmuş olduğunu tevsik eden benzeri belgelerle ilişkilendirilemeyen alacakları satın alamazlar.

Borçlanma Sınırı

Madde 9 - Faktoring şirketleri özkaynaklarının 15 katından fazla borçlanamazlar.

Bu maddede geçen Özkaynaklar deyimi; faktoring şirketlerinin ödenmiş sermayesi ile yedek akçelerinin toplamından varsa bilanço zararlarının düşülmesi sonucu elde edilen bakiyeyi ifade eder.

Yazılı Sözleşme Zorunluluğu

Madde 10 - Faktoring şirketlerinin müşterileri ile yapacakları işlemler için yazılı sözleşme düzenlemeleri zorunludur.

Bilgi Verme

Madde 11 - Faktoring şirketleri,

 1. Yıllık dönemler itibari ile bilanço, kar-zarar cetvelleri ile yıllık faaliyet raporunun birer örneğini, genel kurul toplantılarının yapılmasını takip eden ayın sonuna kadar,
 2. Örneği Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek 3 aylık hesap özetleri ile istatistiki tabloları ait olduğu dönemi takip eden ayın sonuna kadar

Hazine Müsteşarlığına gönderirler.

Denetim

Madde 12 - Faktoring şirketlerinin faaliyetleri, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenir.

Faktoring şirketleri, denetim elemanlarınca istenecek her türlü bilgiyi vermek, defter ve belgelerini ibraz etmek ve incelemeye hazır tutmak zorundadır.

Geçici Madde 1 - Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurulmuş bulunan faktoring şirketleri, en geç 27.6.1995 tarihine kadar,

 1. Sermayelerini n 75 milyar TL'sına çıkarıldığına ve tamamının ödendiğine ilişkin ana sözleşme değişikliğinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin bir nüshasını,
 2. İmza yetkisine sahip kişilerin noter tasdikli imza sirkülerini,
 3. Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile birinci derecede imza yetkisine sahip yöneticilerinin bu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (d) bendinde belirtilen şartları haiz oldukarına dair ilgili mercilerden alınan belgeleri,
 4. Genel müdür ve genel m üdür yardımcıları ile birinci derecede imza yetkisine sahip yöneticilerinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen şartları taşıdıklarına dair belgeleri,
 5. Uygun hizmet birimlerinin kurulmuş olduğunu, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulduğunu, iç kontrol sisteminin kurulduğunu ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarını gösterir bilgi ve belgeleri,

Hazine Müsteşarlığına ibraz etmek suretiyle durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine intibak ettirmek zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.