GAYRİ SIHHI MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ   

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI  

  Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik

Dosyayı Bilgisayarınıza İndirmek İçin Buraya Tıklayınız! (ZIP)  

   GAYRİ SIHHI MÜESSESELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   

 

 

26.9.1995 

22416 sayılı Resmi Gazete 


Saglık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç
MADDE 1
.- Bu Yönetmelik, 1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu'nun 268-275 inci maddeleri uyarınca çevre toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi, doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için gayri sıhhi müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesindeki usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2:
Bu Yönetmelik, Ek-5 sayılı listedeki müesseseler ile bu listede yer almayan, ancak tanımına uyan benzeri gayri sıhhi müesseselerin sınıf tayini, yer seçimi, tesis izni ve açılma ruhsatı verilmesinin esasları ile bu müesseselerden ilgili mevzuat hükümlerine uygun faaliyet göstermeyenler hakkında alınacak tedbirleri kapsar.

Bu Yönetmelik, gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılmasını hükme bağlayan kanunlar uyarınca Sağlık Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlıklarca ruhsatlandırılması öngörülen tesislere uygulanır.

Tanımlar
MADDE 3:
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) "Bakanlık": Sağlık Bakanlığını,
b) "Doğal Kaynaklar": Su, toprak, hava, doğal bitki örtüsü ve yaban hayatını.
c) "Kurul": Gayri sıhhi müesseseleri inceleme kurulunu,
d) "Yetkili makam": Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler bakımından Sağlık Bakanlığını, ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler bakımından Valiliği üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler bakımından merkez ilçe sınırları içinde Valiliği, diğer ilçelerde Kaymakamlığı,
e) "Ruhsat": Gayri sıhhi müesseseye yetkili makamca verilen açılma ruhsatını,
f) "Gayri sıhhi müesseseler": Çevresinde bulunanlara fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine neden olabilecek müesseseleri,
g) "Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler": Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken müesseseleri,
h) "Ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler": Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden kurulca önerilip Valilikçe uygun görülecek bir uzaklıkta yapılması gereken müesseseleri,
i) "Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler": Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle beraber sıhhi denetim altında tutulması gereken müesseseleri,
i) "Yer seçimi": Tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağına dair yetkili makamın yazılı kararını,
j) "Tesis izni": Tesisin, yer seçimi izni verildikten sonra gerekli şartları yerine getirmesini müteakip yetkili makamca verilen yazılı izni,
k) "Deneme izni": Onaylı projelerine göre yapılan tesisin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığı ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup, olmadığını tesbit için yetkili makamın yazılı izni ve mahalli sağlık teşkilatının denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetine verilen geçici izni,
1) "Açılma ruhsatı": Tesis izni verilmiş, onaylı projesine göre yapılmış, çevre ve toplum sağlığı açısından uygunluğu tesbit edilmiş tesislerin faaliyet göstermelerine yetkili makamca verilen izni,
m) "Sağlık koruma bandı": Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak tesis etrafında bırakılmasi gereken iskan dışı alanı
n) "Kanun": 1593 sayılı Umumi Hifzısıhha Kanunu'nu,
o) "ÇED": Çevresel etki değerlendirmesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzin, Ruhsat, Sınıflandırma ve Denetim

İnceleme Kurulları:
MADDE 4.-
Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseleri inceleme kurulu; illerde
Sağlık müdürü veya uygun görecegi Sağlık müdür yardimcisinin baskanliginda, gida ve çevre kontrol sube müdürü, Sağlık ocagi tabibi, iki çevre sagligi teknisyeni, sanayi ve ticaret il müdürlügü temsilcisi, çevre müdürlügü temsilcisi, ilgili imar müdürlügü temsilcisi, tesisin ve yerinin özelliklerine göre gerektiginde valilikçe uygun görülecek üniversitelerin ve/veya sanayi odasinin temsilcileri ve konusunda bilirkisi olacak bilim adamlarindan, ayrica gida maddeleri üreten isyerlerinde tarim müdürlügü temsilcisi ilavesi ile,
Ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri inceleme kurulu; müesseselerin kuruldugu yerin bagli oldugu Sağlık ocagi tabibinin baskanliginda, en az iki çevre sagligi teknisyeni, çevre sagligi teknisyeni yok ise Sağlık memuru veya halk sagligi hemsiresinden tesekkül eder.
Kurulacak tesisin veya kurulacagi yerin özelligine göre ilgili diğer kuruluslardan gerektiginde teknik elemanlar kurullarda görevlendirilir.

Sağlık Koruma Bandı Mecburiyeti

MADDE 5: Sanayi bölgelerinin ve sanayi bölgelerinin disinda kurulacak birinci ve ikinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin etrafinda Sağlık koruma bandi konulmasi mecburidir. Bu alanda yapilasmaya izin verilmez; ancak uygun zirai faaliyetler yapilabilir.
Sanayi bölgesi içindeki tesisler ile üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin etrafinda, müessesenin faaliyetleri gerektirdigi takdirde Sağlık koruma bandi olusturulmasina karar verilir.

Sağlık Koruma Bandının Tayini
MADDE 6:
Sağlık koruma bandi, 4 üncü maddede belirtilen Kurulca, tesislerin çevre ve toplum sagligina yapacagi zararli etkileri, kirletici unsurlari esas alinarak belirlenir. Sanayi bölgeleri etrafindaki Sağlık koruma bandi,sanayi bölgesi siniri esas alinarak tesbit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler dikkate alinir.
Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerde Kurulca belirlenen sagik koruma bandi mesafesi sagik müdürünün teklifi ile Valilikçe onaylanir. Bakanlikça tasdik edilir ve kesinlesir.
Kesinlesen sagik koruma bandi belediye sinirlari içinde mahallin belediyesince, belediye sinirlari disinda bayindirlik ve iskan müdürlügünce korunur.

Başvuru
MADDE 7:
Tesis kurmak isteyen gerçek veya tüzel kisi veya vekili, mahallin en büyük mülki amirine dilekçe ve Ek-1'deki formu ile basvurur.

Yer Seçimi Raporu
MADDE 8:
Gayri sıhhi müesseseleri, inceleme kurulu, dilekçe ve ekindeki form ile tesisin kurulacagi yeri mahallinde inceleyerek Ek-2'deki formu düzenler ve görüsünü bildirir. Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin yer seçimi; sagik müdürünün teklifi ile valilikçe onaylanir ve Ek-2 form ile birlikte Bakanliga gönderilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi raporu yerine kaim olur.

Yer Seçimi İzni
MADDE 9:
Kurulca Ek-2 sayili formu tanzim edilmis olan birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin yer seçimi sagik müdürünün teklifi valiligin uygun görüsü ile Bakanliga gönderilir. Bakanlikça izin verilir.
ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için ÇED olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi raporu yerine kaim olur. Bu tesislerin yer seçimi izni ÇED raporu esas alinarak sagik müdürünün teklifi ve valiligin uygun görüsü ile Bakanliga gönderilir. Bakanlikça izin verilir.
Yer seçimi izni, verildigi tarihten itibaren iki yil için geçerlidir. Iki yildan sonra yenilenmesi gerekir.

Tesis İzni
MADDE 10:
Kurulmak istenen birinci sınıf gayri sıhhi müssesenin tesis izni için Ek-3 formu tanzim edilir. Yerseçim izni için öngörülen sartlarin yerine gelip gelmedigi Kurulca incelenir. Kurul tesis izni için görüsünü bildirir. Tesis izni
Sağlık müdürünün teklifi, valiligin uygun görüsü ve Ek-3 form ile birlikte Bakanliga gönderilir. Bakanlikça izin verilir.
Tesis izni almadan önce emisyon izni almasi gereken tesislerde emisyon ön izni alinmasi esastir. Tesis izni almadan insaa edilen yapilardan dolayi bir hak talep edilemez.
Tesis izni verildigi tarihten itibaren üç yil için geçerlidir. Üç yildan sonra yenilenmesi gerekir.

Deneme İzni
MADDE 11:
Tesis izni verilmis ve projelerine göre insaa edilmis birinci sınıf gayri sıhhi müesseselere açilma ruhsati verilmesinden önce, müracaat halinde, kurulun incelemesi sonucunda,
Sağlık müdürünün teklifi, valiligin uygun görüsü ile Bakanlikça toplam 1 yili geçmemek üzere deneme izni verilir.

Açılma Ruhsatı
MADDE 12:
Tesis izni verilmis olan birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin açilip çalistirilabilmesi için kurulca yerinde inceleme yapilir; tesis izni sartlannin yerine gelip gelmedigi incelenir ve Ek-4'deki formu düzenler ve görüsünü bildirir. Ruhsatlandirilmasi uygun ise,
Sağlık müdürünün teklifi, valiligin uygun görüsü ve Ek-4 form ile birlikte Bakanliga gönderilir.
Bakanlikça açilma ruhsati belgesi düzenlenir.
Deneme izni veya açilma ruhsati belgesi olmayan birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler faaliyete geçemez.'
Açilma ruhsatinin verilmesi safhasinda yapilacak tetkiklerde, tesislerde projelere aykiri bir durum tesbit edilmesi halinde, durum kurulca yeniden degerlendirilir. Ek-3 form yeniden düzenlenir ve valiligin uygun görüsü ile birlikte Bakanliga gönderilir.
Ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin yer seçimi izni, tesis izni ve açilma ruhsati yetkili makam tarafindan verilir.

İlgili Diğer Kuruluşlardan Müsaade Alınması
MADDE 13:
Gayri sıhhi müesseselere bu Yönetmelik uyarinca verilen yer seçimi, tesis izni, deneme izni ve açilma ruhsati, toplumun sagligini ve huzurunu; dogal kaynaklarinin korunmasini saglamak bakimindan olup, tesis sahibinin ilgili diger mevzuat hükümlerini yerine getirmesi ve gerekli sair müsaadeleri almasi da icap eder.
Yer seçimi, tesisizni ve açilma ruhsati verilmesi saflialarinda, tesis ve yerinin özelligi dikkate alinarak, gerekli görüldügünde diger kuruluslarin görüsleri alinir.

Tesise Diğer Kuruluşlarca İzin Verilmesi Durumu
MADDE 14:
Gayri sıhhi müsseselere diger kamu kurum ve kuniluslari tarafindan özel mevzuatina göre çesitli isimler altinda izinverilmis olmasi bu Yönetmelik hükümlerine göre izin ve nihsat alma mükellefiyetini ortadan kaldirmaz.

Bir Üst Sınıfta Değerlendirme
MADDE 15:
Ikinci veya üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden olduklari halde bulunduklari yerler, kullandiklari teknolojiler, birbirine yakinliklari veyahut sayilari itibari ile önem arzeden tesisler yetkili makamin teklifi ile üst sınıfta mütalaa edilebilir ve mütalaa edildigi sınıf hükümlerine göre ruhsatlandirilabilir.

Sınıf Değişikliği
MADDE 16:
Gayri sıhhi müsseseler listesinde bulundugu halde sınıf degisikligi gerekli görülen müesseseler ile listede yer almayan müesseselerin sınıf tayini, Bakanlikça, Sanayi ve Ticaret Bakanligi ile Çevre Bakanliginin görüsü alinarak yapilir.

Sorumlu Müdür Tayini
MADDE 17:
Gayri sıhhi müesseselerden olup, islerin bir uzmanin gözetiminde yürütülmesi gereken müesseselerde isin gerektirdigi nitelikte bir kisinin, görevini özel mevzuatina uygun olarak yürütmek üzere, soruinlu müdür olarak bulundurulmasi zorunludur.

Sorumlu müdürlük görevi özel mevzuatina uygun olarak yürütülür.

Dosya Tanzimi
MADDE 18:
Dosyalar il ve ilçelerde tutulur. Dosyadaki evraklarin tekemmülü ve her türlü sorumlulugu düzenleyen merciye aittir. Yer seçimi izni, tesis izni ve açilma ruhsati verilmesine esas teskil edecek bilgi ve belgelere ait dosya birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerde
Sağlık müdürlügünde, ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerde bir örnegi ruhsai tanzim edilen ilçe Sağlık ocaginda diger örnegi Sağlık müdürlügünde tanzim edilerek saklanir.
Birinci sınıf gayii sıhhi müesseselerden istenecek bilgi ve belgeler:
1- Yer seçimi için gerekli bilgi ve belgeler.
a) Beyanname, (Ek 1)
6) Tesisin bulundugu yeri gösteren onayli plan ve belge,
c) Sanayi bölgesi disindaki tesisler için ilgili imarin görüsü,
ç) Varsa fizibilite raporu,
d) Is akim semasi ve açiklama raporu,
e) Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkinda açiklama.
2- Tesis izni için gerekli bilgi ve belgeler.
a) Dilekçe,
b) Alet ve cihazlarin konumunu gösterir sekilde hazirlanmis 1/100- 1/1000 ölçekli tesis içi yerlesim plani,
c) Çevre kirlenmesini önlemek amaciyla alinacak önlemlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceligine göre hazirlanmis proje ve açiklama raporlari,
d) Sıhhi tesisat projesi,
e) Sehir sebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ve açiklama raporu ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu,
f) Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde Devlet Su Islerinden alinacak kuyu suyu kullanma belgesi,
g) Kanalizasyon bulunmayan yerlerde, 19/3/1971 tarih ve 13783 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Lagim Mecrasi Insaasi Mümkün Olmayan Yerlerde Yapilacak Çukurlara Ait Yönetmelik"e uygun olarak hazirlanmis fosseptik detay projesi,
h) Fosseptikten sonra atik suyun ne sekilde izale edilecegi, sizdirma yapilacaksa "Lagim Mecrasi Insaasi Mümkün Olmayan Yerlerde Yapilacak Çukurlara Ait Yönetmelik"e uygun proje,
i) Kanalizasyon bulunmayan yerlerde banyo, lavabo, mutfak vb. kullanma sulari ile yagis sularinin toplanmasi ve izolesi ile ilgili proje ve açiklama raporu,
j) Devamli olarak en az 50 isçi çalistiran ve Kanunun 180 inci maddesi kapsamina giren müesseselerde hasta ve yaralilarin tedavisi için gerekli Sağlık ünitesi projesi ve açiklama raporu,
k) Çevre sagigi degerlendirme raporu,
1) Tesis raporu,
m) Sagik koruma bandinin isaretlendigi imarca tasdikli plani.
3- Açilma ruhsati için gerekli bilgi ve belgeler.
a) Dilekçe,
b) Isçi Sagigi ve Is Güvenligi Tüzügü uyarinca isletme belgesi,
c) Yangin ve patlamalar için gerekli önlemlerin alindigina dair belge,
d) Sorumlu müdür sözlesmesi,
e) Devamli en az 50 isçi çalistiran ve Kanunu'nun 180 inci maddesi kapsamina giren is yerlerinde tabip ve sagik personeli sözlesmesi,
f) Çevre sagligi degerlendirme raporu,
g) Açilma raporu,
h) Emisyon izni,
i) Desarj izni.
Bu belgeler tanzim edilirken ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için ÇED raporu içerisinde yer alan bilgi ve belgelere ait belgeler ayrica istenmez.
3572 sayili Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatlarina Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanun kapsamindaki ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler bu Kanun ve bu Kanuna istinaden yayimlanan yönetmelige göre ruhsatlandirilir.
3572 sayili Kanun kapsami disinda kalan ikinci ve üçüncü smif gayri sıhhi müesseseler, Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4'deki formlara göre ruhsatlandirilir. Bu tesislerden; tesisin kurulacagi yer ve çevreye olacak zararli etkiler bakimindan gerekli görüldügü hallerde yetkili mercii ilave bilgi ve belgeler isteyebilir.

Denetim
MADDE 19:
Gayri sıhhi müesseseler çevre ve toplum sagligi açisindan sagik teskilatinin denetimi altindadir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sanayi Bölgesinde ve Sanayi Bölgesi Dışında Kurulacak Gayri Sıhhi Müesseseler

Gayri Sıhhi Müesseselerin Sanayi Bölgelerinde Kurulması
MADDE 20.
- Herhangi bir gayri sıhhi müessesenin, öncelikle kendi türündeki isyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulmasi aranir. Diger tesislere ve çalisanlarina zarar verebilecek tesisler ancak sanayi bölgesi içinde diger tesislerden uzak veya sanayi bölgeleri disinda daha uygun yerlerde kurulabilir.

Gayri Sıhhi Müesseselerin Sanayi Bölgeleri Dışında Kurulması
MADDE 21:
Sanayi bölgesi disinda birinci ve ikinci sınıf gayri sıhhi müessese kurulmasi halinde, müessesenin etrafinda yeterli sagik koruima bandi olusturularak kurulmasi sarttir.

DÖRDÜNCÜ BOLÜM

Muhtelif Hükümler

Ruhsatsız Olarak Açılmış Gayri Sıhhi Müesseseler
MADDE 22.-
Ruhsatsiz olarak faaliyete geçen müesseseler kapatilir. Sorumlular hakkinda gereken kanuni islemler yapilir.
Ancak; bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten önce ruhsatsiz olarak faaliyete geçen gayri sıhhi müesseseler hakkinda kanuni islem yapilmakla beraber, bu müesseselerden;
a) Toplum ve çevre sagligi açisindan zararli olmadigi anlasilan müesseselere ruhsat almasi için süre verilir.
b) Toplum ve çevre sagligi açisindan zararli olup, alinacak bir takim tedbirlerle mahzurlar giderilebilecek müesseselerin, zararlari önleninceye kadar faaliyeti durdurulur. Zararlari giderilen tesisler açilarak ruhsat alinmasi için süre verilir.
c) Toplum ve çevre sagligi açisindan zararli olup alinacak tedbirlerle mahzurlari giderilemeyecek durumda olan tesisler süresiz olarak kapatilir.
Yukandaki (a) ve (b) bentlerine göre ruhsat almak için müesseselere verilecek süre bir yili geçemez.
Verilen süre içinde ruhsatini almayan müesseselerin faaliyeti ruhsat alincaya kadar durdurulur.
Bu maddenin geregi mahallin en büyük mülki amirince yerine getirilir ve yapilan islemler hakkinda yetkili makama bilgi verilir.

Tesislerde Yapılacak Değişiklik ve İlave
MADDE 23:
Açilma ruhsati almis gayri sıhhi müessesede yetkili makamin bilgisi ve yazili müsaadesi haricinde herhangi bir degisiklik ve ilave yapilamaz.
Islem dosyasinda mevcut onayli plan ve projelere aykırı olarak ve yetkili makamin bilgisi disinda tesislerinde degisiklikve ilave yapan sorumlular hakkinda kanuni islem yapilmakla birlikte, degisiklik için resmi müsaade alinincaya kadar, mümkün oldugu takdirde yalnizca ilave edilen veya degistirilen kismin, aksi halde bütün tesisin faaliyeti durdurulur.
Yapilan ilave veya degisiklik çevre sagligina zarar verici mahiyette ve alinacak tedbirlerle mahzuru giderilemeyecek durumda ise, o kisimlar kaldirlip zararli durumu giderilinceye kadar tesisin faaliyetine müsaade olunmaz.

Aldırılacak Tedbirler
MADDE 24:
Gayri sıhhi müesseselerin sahip ve isletmecileri, bu müesseselerin çevreye olan zararlarini mümkün oldugu kadar azaltabilmek için 2872 sayili Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen hükümleri uygulamak, aritma tesislerini yapmak ve teknigine uygun olarak çalistirmak zorundadirlar. Bu mükellefiyetlerin yerine getirilmemesi halinde tesisin faaliyeti durdurulur.

Ruhsatın Geçerliliği
MADDE 25:
Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen açilma ruhsati, ruhsat üzerinde yazili sahis, adres ve is için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin degismesi halinde ruhsat geçerliligini kaybeder.
Ruhsatta belirtilen isletmecinin degismesi halinde; bir ay içinde, dilekç- eye ekli, degisikliklerle ilgili bilgi, belge ve ruhsatin asliile mahallin en büyük mülki amirine basvurulur.
Kurul tarafindan yerinde gerekli incelemeler yapilarak, ruhsatin verildigi siradaki sartlarda bir degisikligin olmadiginin tesbit edilmesi halinde rapor düzenlenir. Rapora göre; yetkili makam ruhsat üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden ruhsat tanzim eder.
Tesis yerinin veya tesisde yapilan isin degismesi halinde yeniden ruhsat alinmasi sarttir.

Ruhsat Belgesinin Kaybolması veya Tahrip Olması
MADDE 26:
Açilma nihsati belgesinin kaybolmasi veya okunamayacak sekilde tahrip olmasi halinde, ilgili gazete ilani veya tahrip olmus ruhsatin asli bir dilekçeye eklenerek mahallin en büyük mülki amirine basvurulur.
Kurulca yeniden yapilan incelemede, ruhsatin verildigi siradaki sartlarda bir degisiklik olmadiginin tesbit edilmesi halinde, rapor hazirlanir ve hazirlanacak rapora göre yetkili makamca yeniden eski tarih ve sayisi ile, gerekli açiklama da yapilarak ruhsat belgesi tanzim edilir.

Sınıf Değişikliği
MADDE 27:
Ruhsati olup da gayri sıhhi müesseseler sınıflamasinda veya tesisde yapilan bir degisiklik neticesinde bir alt sınıfa giren tesislerin yeniden ruhsat almasi gerekmez. Ancak, gayri sıhhi müesseseler sınıflamasinda yapilan bir degisiklik neticesinde, üst sınıfa geçmis olan tesis- lerin alti ay içinde yeni sınıfa göre açilma ruhsati almasi gerekir.

Ruhsat Verilen Gayri Sıhhi Müesseselerin Bildirilmesi
MADDE 28:
Valilikler veya kaymakamliklarca ruhsat verilen ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler Sagik Bakanligi, Sanayi ve Ticaret Bakanligina ve Çevre Bakanligina aylik olarak bildirilir.

BESINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 29.-
Bu Yönetmeligin yürürlüge girmesi ile, 26 Ekim 1983 tarih ve 18203 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeligi ile ek ve degisiklikleri yürürlükten kalkar.

GEÇİCİ MADDE 1: 

Bu Yönetmeligin yürürlüge girmesinden önce yürürlükte bulunan yönetmelige göre verilmis olan ruhsatlar, tesislerde herhangi bir degisiklik yapilmamis ise geçerlidir. Yeniden ruhsat alinmasi gerekmez


GEÇİCİ MADDE 2: 

Bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihte islemde olan müracaatlarin islemlerinin tekemmülü bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Yürürlük
MADDE 30: Bu Yönetmelik, yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme
MADDE 31: Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakani yürütür.

EK-1


BEYANNAME
(Gayri sıhhi müesseseler için)

A)KURULACAK TESiSiN:
1- Adi:
2- Açik adresi:
3- Ada, pafta ve parsel numarasi:
4- Sanayi bölgesinde olup olmadigi:
5- Yapacagi isin türü:

B)TESiSiN ÖZELLiKLERi:
1- Bir günde çalisacak toplam personel sayisi:
2- Toplam motor gücü:
3- Üretimde kullanilacak yakit türü ve miktari:
4- Tesisten çikabilecek atiklarin cins ve miktari:
a) Kati
b) Sivi
c) Gaz

C)İŞ AKIM ŞEMASI VE AÇIKLAMA RAPORU

D)ÇEVRE KİRLENMESİNİ ÖNLEYECEK TEDBİRLER HAKKINDA AÇIKLAMA RAPORU

TARIH
Tesis Sahibi Beyannameyi verenin
(Adina rohsat düzenlenecek Adi, soyadi ve ünvani
gerçek kisi veya tüzel kisiligin
yetkili temsilcisi

EK - 2


YER SEÇİMİ RAPORU

A) TESİSİN TANIMI:
1- Adi :
2- Açik adresi:
3- Ada, pafta ve parsel numarasi:
(Onayli plan eklenecektir.)
4- Sanayi bölgesinde olup olmadigi:
a) Sanayi bölgesinde
b) Sanayi bölgesi disinda
5- Yapacagi isin türü:

B) TESİS YERİNİN ÖZELLİKLERİ:
1- Içme ve kullanma su kaynagi bulunup bulunmadigi, varsa mesafeleri:
2-Termal ve mineral su kaynagi bulunup bulunmadigi, varsa mesafeleri:
3- Yüzeysel su kaynagi bulunup bulunmadigi, varsa mesafe ve ne amaçla kullanildigi:
4- Yeralti su seviyesi durumu:
5- En yakin meskun mahalle mesafesi:
6- Hakim rüzgar durumu:
7- Arazinin topografik yapisi:
8- Civarindaki yerlesim yerlerine göre arazinin seviyesi:
9- Tesis yerinin ve çevresinin halen ne amaçla kullanildigi:

C) SAĞLIK KORUMA BANDI:

D) İNCELEME KURULUNUN GÖRÜŞÜ:
a) Tesisin kurulmasi uygundur
b) Tesisin kurulmasi uygun degildir.
(Sebebi açiklanacak)
Inceleme Kurulu Baskani Üye Üye
Üye Üye Üye Üye Üye
Tarih ve resmi mühür

EK - 3


TESİS RAPORU

A) TESİS YERİNİN BELİRLENMESİ:
1- Tesisin açik adresi:
2- Ada, pafta ve parsel numarasi:
(Imar planina sagik koruma bandi isaretlenecek)


B) TESİSİN TANITIMI:
1- Tesisin adi:
2- Yapilan isin türü:
3- Kullanilacak yakitin türü ve birim zamanda tüketilen miktari:
4- Üretimde kullanilacak hammaddeler ve miktarlari:
5- Üretimde kullanilacak yardimci maddeler ve miktarlari:

C) SOSYAL ÜNITELER VE ALT YAPI:
1- Sosyal ünitelerin yeterli olup olmadigi:
a) Yeterlidir
b) Yetersizdir.
2- Sagik ünitesinin yeterli olup olmadigi:
a) Yeterlidir
b) Yetersizdir
3- Içme ve kullanma suyunun yeterli olup olmadigi
a) Yeterlidir
b) Yeterli degildir
4- Sosyal tesis atiklannin izalesinin uygun olup olmadigi
a) Uygundur
b) Uygun degildir

D) PROSES ATIKLARININ (ÜRETIMDEN ÇIKAN) İZALESİ:
a) Katı atık miktarı ve izalesi
b) Srui atık miktarı ve izalesi
c) Gaz atık miktarı ve izalesi'
d) Gürültünün izalesi
(Arıtım projeleri eklenecek)

E) ÇEVRE SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME RAPORU:

F) İNCELEME KURULUNUN GÖRÜŞÜ:
a) Tesis izni verilmesi uygundur
b) Tesis izni verilmesi uygun degildir.
(Sebebi açiklanacak)
Inceleme Kurulu Baskani Üye Üye
Üye Üye Üye Üye Üye
Tarih ve resmi mühür

EK - 4


AÇILMA RAPORU

A) TESİS YERİNİN BELİRLENMESİ:
1- Tesisin açik adresi:
2- Ada, pafta ve parsel numarasi:

B) TESİSİN TANITIMI:
1- Tesisin adi:
2- Yapilan isin türü:
3- Ruhsatin kimin adina tanzim edilecegi:

C) TESİSİN TESİS İZNİ AŞAMASINDAKİ PROJELERİNE UYGUN OLARAK YAPILIP YAPILMADIĞI
a) Yapilmistir
b) Yapilmamistir

D) İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLIĞI TÜZÜĞÜ UYARINCA İŞLETME BELGESI OLUP OLMADIGI:
a) Mevcuttur
b) Mevcut degildir

E) TABİP VE LÜZUMU HALİNDE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SÖZLEŞMESİ OLUP OLMADIĞI:
a) Mevcuttur
b) Mevcut degildir
(Devamli olaraken az 50 isçi çalistiran ve Kanunun 180 inci maddesine giren isyeri için)

F) YANGIN VE PATLAMALARA KARŞI GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINIP ALINMADIĞI:
a)Alinmistir
b) Alinmamistir

G) EMİSYON İZİN BELGESİ OLUP OLMADIĞI:
a) Mevcuttur (tarih ve numarasi)
b) Mevcut degildir

H) DEŞARJ İZİN BELGESİ OLUP OLMADIĞI:
a) Mevcuttur (tarih ve numarasi)
b) Mevcut degildir

I) İNCELEME KURULUNUN GÖRÜŞÜ:
a) Açilma izni verimesi uygundur
b) Açilma izni verilmesi uygun degildir.
(Sebebi açiklanacak)

İnceleme Kurulu Baskani Üye Üye
Üye Üye Üye Üye Üye
Tarih ve resmi mühür

EK - 5

1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu'nun 270 inci maddesi geregince Sanayi ve Ticaret Bakanligi'nin da görüsü alinarak Bakanligimizca düzenlenen Gayri Sıhhi Müesseselerin sınıflarini gösterir liste.

A) BİRİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER:
1- Çimento fabrikalari,
2- Seramik ve porselen fabrikalari,
3- Kireç, alçi ve zimpara fabrikalari,
4- Blok mermer isleme yerleri,
5- Galeri veya kuyu açarak isletilen veya patlayici madde kullanilarak isletilen her türlü tas ve maden ocaklari,
6- Çesitli usullerle maden cevheri zenginlestirme yerleri,
7- Hernev'i maden döküm atölyeleri, haddehaneler ve demir çelik fabrikalari,
8- 50 HP'den fazla motor gücü kullanan hernev'i elektro mekanik, elektromanyetik ve madeni esya imal, isleme, montaj ve tamir yerleri, madeni esya emayeleme, plastik veya diger maddelerle kaplama yerleri,
9- Gemi insa, tamir ve söküm yerleri,
10- Harf dökümü yapan yerler ile 50 HP'den fazla motor gücü kullanan matbaalar ve baski yerleri,
11- Kömür tozunu prese ederek malzeme imal eden yerler,
12- Katran ve katrandan gaz üretim yerleri,
13- Alkol istihsal ve tasfiye yerleri,
14- Yangin söndürme tüplerinde kullanilan kimyasal maddelerin üretildigi yerler,
15- Selüloz, selüloit fabrikalari,
16- Her nev'i kagit fabrikalari,
17- Kauçuk ve lastik esya imal yerleri, lastik kaplama tesisleri, kablo fabrikalari,
18- Plastik hammaddeleri üretin tesisler,
19- Patlayici maddeler sanayi, motor fitili, maytap imalathaneler, karpit, suni asetilen, sentetik benzin, azotperoksit imal, dolum tesisleri ve depolari,
20- Azot, oksijen, karbondioksit, flor, amonyak gibi gazlarin veya bilesiklerinin üretim ve dolum tesisleri ile depolari,
21- Her türlü sabun fabrikasi,
22- Sülfonalama yapilan deterjan imal yerleri,
23- Çamasir sodasi ve çivit imal yerleri,
24- Gliserin, yag asitleri, sülfürik asit, hidroklorik asit, klor vb. kimyasal maddeler üreten yerler ile azot sanayi ve gübre fabrikalari,
25- Nisadir fabrikalari,
26- Madeni ve nebati boya, cila, vernik fabrika ve atölyeleri,
27- Cam ve cam esya fabrikalari,
28- Melamin esya imal yerleri,
29- Plaksi glas, poliester imalathaneleri,
30-Zirai mücadele ilaçlan, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri üretim, depolama, ambalajlama ve toptan satis yerleri,
31- Bitümlü karton, mukavva fabrikalari,
32- Deri yakma ekstraklari (Zirnik) üretim yerleri,
33- Eter ve benzeri maddelerin üretim yerleri,
34- Suni deri, kürk ve musamba imal yerleri,
35- Asfalt ve zift kaynatma ve eritme yerleri,
36- Tutkal fabrikalari,
37- Her türlü film ve film banyosunda kullanilan kimyasal maddelerin üretim yerleri,
38- Termik elektrik santrallari,
39- Havagazi ve kok fabrikalari,
40 Lavar (kömür yikama) tesisleri,
41- Petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri,
42- LPG dolum tesisleri ve depolari,
43- Asfalt üretme ve isleme yerleri ile depolari,
44- Pil, batarya ve akü imal yerleri,
45- Kibrit fabrikalari,
46- Gaz maske fabrikalari,
47- Her türlü gaz imal ve dolum tesisleri,
48- Hali fabrikalari,
49- 50 HP'den fazla motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon fabrikalari,
50- Suni hali ve benzeri yer dösemeleri fabrikalari,
51- Agacin kimyasal prosese tabi tutuldugu sanayiler, kontrplak, agaç kaplama ve sun'i tahta yapan yerler,
52- Agaç lifi ve agaç lifinden mukavva yapilan yerler,
53- Kursun kalem fabrikalari,
54- Agaç damitim ürünleri tesisleri,
55- Solvent kullanmak suretiyle ekstraksiyon yapan bütün nebati ve hayvani yag tasir haneleri, rafineri tesisleri,
56- Seker fabrikalari,
57- Günlük olarak 5.000 litreden fazla süt isleyen tereyagi, peynir ve yogurt imalathaneleri, mandiralar,
58- Süt paztörize ve sterilize tesisleri,
59- Süttozu ve konserve süt fabrika ve atölyeleri,
60- Ham deri isleme ve ham deriden hareketle esya imal eden yerler,
61- 50 HP'den fazla motor gücü kullanan ve islenmis deriden esya imal eden yerler,
62- Hayvan kesim yerleri ve kombinalar,
63- Rendering tesisleri,
64- Kullanimayan et ve hayvan cesetlerinin izalesi için yakma tesisleri,
65- Kökeni hayvansal olan maddelerden balik unu, balikyagi, yem, yemlik preparat tutkal ve benzeri maddelerin imal edildigi yerler,
66- Bagirsak temizleme ve isleme yerleri,
67- Su ürünleri, salyangoz, kurbaga ve benzeri isleme yerleri,
68- Asbest katkili yapi ve mamüllerinin üretimini yapan fabrikalar,
69- Ilaç hammaddesi üreten fabrikalar ve laboratuvarlar,
70- Agir metal tuzlarinin üretimini yapan tesisler,
71- Her türlü organik nitelikte maddeleri üreten fabrikalar,
72- Kimyasal madde depolari,
73- Inorganik nitelikteki maddeleri üreten fabrikalar,

B)İKİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER
1- Tuga ve kiremit fabrikalari, kireç ocagi,
2- Prefabrik konut malzemeleri, ytong yapi elemanlari imalathaneleri, volkanik tas isleyerek elde edilen hafif malzeme yapi fabrikalari,
3- Degirmen tasi ve biley tasi atölyeleri,
4- Alçi, kireç, tebesir, kuvars tasi ve benzeri degirmenleri,
5- Çakil, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapi, yalitim, döseme vs. malzemeleri imal yerleri,
6- Mermerin ikinci isleme yeri,
7- Mozaki imal yeri,
8- Patlayici madde kullanilmayan ve açik sistemle isletilen tas ve maden ocaklari,
9- Maden cevheri depolama yerleri,
10- 5-50 HP arasinda motor gücü kullanan hernev'i elektro mekanik, elektromanyetik ve madeni esya imal, isleme ve tamir atölyeleri,
11- Harf dökümü yapmayan ve 5-50 HP gücünde motor gücü kullanan matbaalar ve baski yerleri,
12- Kursun, kalay ve benzeri maddelerden tüp, klise ve harf gibi malzemenin imal edildigi yerler,
13- Plastik, plaksiglas, poliester vb. maddelerden esya, oyuncak, reklam levhalari vb.. yapan yerler,
14- Oto lastik tamir atölyeleri,
15- Temizlik tozu imalathaneleri,
16- Çamasir suyu imalathaneleri,
17- Zirai mücadele ilaçlari, Insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin perakende satis yerleri,
18- Mum ve balmumu üretim yerleri,
19- Tarak imalathaneleri,
20- Asit ve baz depolari,
21- Camdan ayna ve benzeri madde imal yerleri,
22- Tibbi müstahzarat laboratuarlari,
23- Amonyak imalathaneleri,
24- Sülfonalama yapilmayan deterjan imal yerleri,
25- Zamk ve yapistirici madde imalathaneleri,
26- Dizel jeneratörler,
27- Akaryakit depolari ve satis yerleri,
28- LPG perakende satis yerleri,
29- 25 tondan fazla odun, kömür bulunduran veya 5 HP gücünden fazla muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depolari,
30- Torba yakit üretim yerleri,
31- Akü tamir yerleri,
32- Kuru temizleme yerleri,
33- Hali, kilim dokuma ve boyama atölyeleri,
34- Sentetik elyaf fabrikasi,
35- Isitici minder imalathaneleri,
36- Pamuk ihzar fabrika ve atölyeleri (çirçirlar),
37- Linterks, idrofil pamuk üretim yerleri,
38- Yün, kil, tiftik, kus tüyü ve benzerleri yikama ve isleme tesisleri,
39- Yün, pamuk ve ipek iplik atölyeleri ile boyama yerleri,
40- 5-50 HP motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeleri,
41- Her nev'i firça imal yerleri,
42- Mobilya ve oto döseme atölyeleri,
43- Kumas atiklari ve eski kumaslardan yün imal yerleri,
44- 5 HP gücünden fazla motor gücü kullanan her nev'i agaç esya imal, isleme ve tamir yerleri,
45- Tomruk ve kereste depolari,
46- Günlük olarak 500-5000 litre süt isleyen tereyagi, peynir ve yogurt imalathaneleri, mandiralar,
47- Yenecek mantar üreten yerler,
48- Soguk hava depolari (motor gücü 10 HP'den yukari),
49- Un, makarna, bisküvi ve ekmek fabrikalari,
50- Çay fabrikalari,
51- Atölye mahiyetindeki yag imal yerleri,
52- Glikoz, nisasta, dekstrin (kola) ve emsali maddeler imalathaneleri,
53- Mesrubat üretim tesisleri,
54- Frigo, koko, eskimo ve dondurmayi fabrikasyon halinde üreten yerler,
55- Tütün isleme yerleri ve sigara fabrikalari,
56- Seker veya seker serbetinden sekerli maddeler üreten yerler (günlük 250 kg'tan fazla seker isleyen yerler), tahin, helva, pekmez vs. imal yerleri,
57- Alkollü içki üreten yerler,
58- Meyve, sebze isleme verleri ve konserve fabrikalari,
59- Meyan kökü, serbetçi otu vb. bitkilerin islendigi yerler,
60- Çiklet fabrikalari,
61- Maya imalathaneleri,
62- Ham tuz üretme,isleme yerleri ve tuz fabrikalari,
63- Yemek fabrikalari,
64- Hayvansal yaglarin eritildigi yerler,
65- Et ve sakadat isleme yerleri,
66- Streli katküt imalathanesi,
67- 5-50 HP arasinda motor gücü kullanan ve islenmis deriden esya imal eden yerler.
68- Herhangi bir islem yapilmayan ham deri depolari,
69- Islenmis bagirsaktan esya imal yerleri, bagirsak depolari,
70- Bitkisel yemleri ve hazir preparatlardan karma yemleri üreten tesisler
71- Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat isleriyle ilgili depolar,
72- Her nev'i hurda depolari,
73- 50'den fazla büyükbas 200'den fazla küçükbas ve 500'den fazla kümes hayvani ile 10'dan fazla domuz bulunduran hayvan barinaklari,
74- Çöp içindeki organik maddelerden gübre yapma tesisleri,
75- Mürekkep üretim yerleri,
76- Bitkisel liflerden sicim, halat, hasir vb. üretim yerleri,
77- Buz üretim yerleri,
78- Suni inci, boncuk vb. üretim yerleri,
79- Boya, cila ve poliester islemi yapilan yerler,
80- Balata imal yerleri,
81- Oto bakim ve servis istasyonlari,
82- Dügme, fermuar, semsiye vb. imal yerleri,
83- Kati atik depolama tesisleri,
84- Kozmetik fabrikalari,
85- Tuz ruhu, nisadir, çivit, çamasir suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden sulandirarak, paketleyerek ve siseleyerek satisa sunan imalathaneler,

C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER:
1- insaat malzemeleri depo ve artis yerleri, kum ocaklari,
2- Sirli, sirsiz, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri imalathaneleri,
3- Çakil, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksizin yapi, yalitim, döseme vb. malzeme imal yerleri,
4- Çini atölyeleri,
5- 5 HP'den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksizin iptidai usullerle çalisilan her nev'i elektro mekanik, elektromanyetik ve madeni esya imal, isleme ve tamir atölyeleri,
6- Harf dökümü yapmayan ve 5 HP'den az motor gücü kullanan matbaalar,
7- Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri esya yapan yerler,
8- Saf su asitli su imalathaneleri,
9- Fotograf filmi renklendirme ve boyama yerleri,
10- Kagitdan çesitli kirtasiye malzemesinin yapildigi yerler,
11- Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri imalathaneleri,
12- 25 tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden' az muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depolari,
13- Fötr, sapka ve keçe ithal yerleri,
14- Hali, elbise ve çamasir yikama ve temizleme yerleri,
15- 5 HP'den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeleri,
16- Bez ve benzeri dokumaya baski yapilan yerler,
17- 5 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksizin iptidai usullerle çalisilan her nev'i agaç esya imal, imal, isleme ve tamir yerleri,
18- Günlük olarak 500 lt'den daha az süt isleyen tereyagi, peynir ve yogurt imalathaneleri ve depolari,
19- Un degirmeni,
20- Ekmek, simit vb. firinlari,
21- Çalkarhaneler,
22- Küçük çapta dondurma, imalathaneleri,
23- Tuz ögütme yerleri,
24- Mamul sekerden her nevi sekerleme imalathaneleri (Günlük 250 kg'dan az seker isleyen yerler),
25- Tahil, baharat vs. ambalajlama yerleri,
26- Kahve ve kuruyemis hazirlama yerleri,
27- Karbonat üretim ve ambalajlama yerleri,
28- Yufka ve pasta imalathaneleri,
29- Tarla balikçiligi,
30- 10 HP gücüne kadar motor kullanan soguk hava depolari,
31- Tiftik ve yapagi depolari,
32- 5 HP takatindan az motor gücü kullanan ve islenmis deriden esya imal eden yerler,
33- Kuru kemik, boynuz, fildisi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve vasitalarla islendigi yerler,
34- Islenmis veya kurutulmus deri depolari,
35- 15-50 büyük bas, 50-200 küçük bas, 100-500 kümes hayvani ve 10'dan az domuz bulunan hayvan barinaklari,
36- Peruk ve suni çiçek yapim yeri,
37- Mamul süngerden esya imal yeri,
38- Hamam, saunalar ve güzellik salonlari, ,
39- Cilt atölyeleri.