...........................................

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

   GELİR VERGİSİ SİRKÜLERLERİ     

                         

 

                        

  

 

Gelir Vergisi Sirküleri /98 (Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Hk.) (14.05.14-11:30)

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 98 

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 97 (14.05.14-11:30)

Gelir Vergisi Sirküleri / GVK-96/2014-3 (25.03.14-16:45)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Gelir Vergisi Sirküleri / GVK-95/2014-2 (18.03.14-16:30)

Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına  ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında.

Gelir Vergisi Sirküleri / 94 (Geçici Vergi Beyannamesi Süre Uzatımı) (12.02.14-12:30)

Gelir Vergisi Sirküleri/93 (Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme) (18.12.13-17:15)

Gelir Vergisi Sirküleri / 92 (Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulaması Hk.) (27.11.13-17:40)

Gelir Vergisi Sirküleri / 91 (Süre Uzatımı) (23.10.13-10:15)

Gelir Vergisi Sirküleri / 90 (Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi uzatımı Hk) (05.08.13-17:15) 

Gelir Vergisi Sirküleri / 88 (Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.) (24.03.13-23:10)

Gelir Vergisi Sirküleri / 86 (13.02.13-15:40)

Gelir Vergisi Sirküleri / 85 (23.10.12-15:40)

Gelir Vergisi Sirküleri / 84 (16.08.12-18:20)

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması

Gelir Vergisi Sirküler/83 (04.07.12)

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 82 (Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi) (03.05.12)

Gelir Vergisi Sirküleri / 81 (193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 73 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptali üzerine yapılacak işlemler) (26.03.12)

Gelir Vergisi Sirküleri / 80 (Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması) (23.03.12-17:05)

Gelir Vergisi Sirküleri/79 (Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesinde Aranılan Belgeler Hk.) (05.01.12)

Gelir Vergisi Sirküleri / 78 (02.08.11)

Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında.

Gelir Vergisi Sirküleri/77 (28.06.11)

Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Gelir Vergisi Sirküleri /76 (25.03.11)

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağına İlişkin Açıklamalar.

Gelir Vergisi Sirküleri/75 (25.02.11)

Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ücretler ile birlikte diğer gelir unsurlarınında beyan edilmesi ve beyannamedeki toplam gelirin 50.000 TL'yi...

Gelir Vergisi Sirküleri/74 (29.11.10)

29.11.2010 tarih ve GVK-74/2010-1/ Serbest meslek erbabı muafiyeti-1 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri’nde, gezici olarak şarkı söyleyen ve müzik icra edenlerin mükellefiyet durumları hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Sirküleri / 73 (95/6430 Sayılı BKK'nın Uygulaması Hk.) (25.03.09)

Büyükşehir belediye sınırları (mücavir alan sınırları dahil) içerisinde bulunan ve 5747 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişilikleri kaldırılan belediye sınırları içerisinde, öteden beri basit usulde vergilendirilen...

Gelir Vergisi Sirküleri/ 72 (25.03.09)

2008 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre  İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi dahil) verilme süresi 27 Mart 2009 Cuma günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

Gelir Vergisi Sirküleri/ 71 (07.02.09)

Kurumlara yönelik olarak yapılacak tevkifatlar 1/1/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile düzenlendiğinden, mükerrerliği önlemek amacıyla bu Kararnamede gerçek kişilerden ve

Gelir Vergisi Sirküleri/70 (14.08.08)

2008 yılı Nisan-Haziran dönemine ilişkin ikinci üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Ağustos 2008 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Gelir Vergisi Sirküleri /69 (23.06.08)

5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde faaliyet gösteren mükelleflerce Mayıs/2008 vergilendirme dönemine ilişkin olarak verilecek aylık muhtasar beyannamede asgari geçim indirimi ve...

Gelir Vergisi Sirküleri / 68 (Geçici Vergi Süre Uzatımı Hk.) (14.05.08)

Gelir Vergisi Sirküleri / 67 (10.03.08)

Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan gelir vergisi mükelleflerinin 2007 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme süresi...

Gelir Vergisi Sirküleri/66 (13.02.08)

Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Sirküleri/65 (14.11.07)

Temmuz-Eylül /2007 dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Gelir Vergisi Sirküleri / 64 (31.08.07)

Kamu görevlileri sendikalarına üye olup Devlet tarafından ek ödeme yapılan çalışanların sendika aidat ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu karşısındaki durumu

Gelir Vergisi Sirküleri / 63 (13.04.07)

Ocak-Mart 2007 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 1-14 Mayıs 2007 tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk eden verginin aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

Gelir Vergisi Sirküleri /62 (13.03.07)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Sirküleri / 61 (TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvillerinde Vergileme Hk.) (12.03.07)

Gelir Vergisi Sirküleri/60 (Yatırım İndiriminden Yararlanacak Mükelleflere İlişkin Gelir Vergisi Hesaplaması Hk.) (02.03.07)

Gelir Vergisi Sirküleri / 59 (23.02.07)

Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payları ve primlerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu ve poliçelerin devri...

Gelir Vergisi Sirküleri / 58 (Basit Usule Tabi Mükelleflerin 2006 Yılına Ait Yıllık Beyannamelerinin Verilme Süresi Hk.) (15.02.07)

Gelir Vergisi Sirküleri / 57  (06.02.07)

Ekim-Aralık /2006 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Gelir Vergisi Sirküleri/56 (08.11.06) Temmuz-Eylül /2006 dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Gelir Vergisi Sirküleri/55 (04.08.06) 2006 yılı Nisan-Haziran dönemine ilişkin ikinci üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 14 Ağustos 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Gelir Vergisi Sirküleri / 54 (Üreticiden Satın Alınan Tütün Ürünü İçin Avans Olarak Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı Oranı...) (20.07.06)

Gelir Vergisi Sirküleri / 53 2006 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin ilk üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 15 Mayıs 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır. (09.05.06)

Gelir Vergisi Sirküleri / 52 ...gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarının endekslemesinde uygulayacakları oranın belirlenmesine ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. (08.05.06)

Gelir Vergisi Sirküleri / 51 Ocak-Şubat-Mart 2006 Üçer Aylık Dönemi İle Mart 2006 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannamenin... (18.04.06)

Gelir Vergisi Sirküleri / 50 Gelir Vergisi tarifelerinin değişmesi nedeniyle, fazla veya eksik kesildiği tespit edilen vergilerin işlemlerinin nasıl yerine getirileceğini açıklayan 50 Seri Nolu GV Sirküleri  (17.04.06)

Gelir Vergisi Sirküleri / 49 (Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması) (23.03.06)

Gelir Vergisi Sirküleri / 48 (Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması) (08.03.06)

Gelir Vergisi Sirküleri / 47 Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olan Mükelleflerce Verilecek Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı... (15.02.06)

Gelir Vergisi Sirküleri / 46  Dördüncü Üç Aylık Döneme İlişkin Geçici Vergi Beyannamesi ile Ocak/2006 Dönemine İlişkin Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması (07.02.06)

Gelir Vergisi Sirküleri / 45 (Mevduat Faizleri, Kar-Zarar...)  (19.01.06)

Gelir Vergisi Sirküleri / 44 (Aralık 05 Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesi Hk.)  (05.01.06)

Gelir Vergisi Sirküleri / 43 (Basit Usulde Vergilendirme)  (31.12.05)

Gelir Vergisi Sirküleri / 42  2005 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarında indirim oranı uygulaması  (20.12.05)

Gelir Vergisi Sirküleri / 41 (Basit Usulde Vergilendirme Uygulaması)  (15.12.05)

Gelir Vergisi Sirküleri / 40 Pirina teslimi esnasında tevkifat yapılmaması hakkında  (09.12.05)

Gelir Vergisi Sirküleri / 39 (Muhtasar Süresi Uzatıldı)  (21.11.05)

Gelir Vergisi Sirküleri / 38  (2005 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin üçüncü geçici vergi beyannamelerinin verilmesi süresi 14 Kasım 2005 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır...) (28.10.05)

Gelir Vergisi Sirküleri / 37  (2005 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.6, 60 (yüzde altı virgül altmış) olarak tespit edilmiştir...) (04.07.05)

Gelir Vergisi Sirküleri / 36  (2005 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,97 (yüzde dört virgül doksan yedi) olarak tespit edilmiştir...) (04.07.05)

Gelir Vergisi Sirküleri / 35  (Nisan 2005 dönemine ait aylık muhtasar beyannamenin 26 Mayıs 2005 Perşembe günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır...) (13.05.05)

Gelir Vergisi Sirküleri / 34 (gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin birinci geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Mayıs 2005 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır...) (06.05.05)

Gelir Vergisi Sirküleri / 33 (Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Oranı) (13.04.05)

Gelir Vergisi Sirküleri / 32 (Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamaları) (15.03.05)

Gelir Vergisi Sirküleri / 31 (10.03.05) 

E-Beyannamenin ilk uygulama yılı olması nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2004 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi, 2005 yılı Mart ayının 31 inci günü akşamına kadar uzatılmıştır...

Gelir Vergisi Sirküleri / 30 Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olan Mükelleflerce Verilecek Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı..

Gelir Vergisi Sirküleri / 29  5216 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Basit Usulde
Vergilendirilen Mükellefler Yönünden Açıklanması

Gelir Vergisi Sirküleri / 28  Basit Usulde Vergilendirme Uygulaması

Gelir Vergisi Sirküleri / 27  (2004 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranının tespiti ve indirim oranı uygulanarak beyan edilecek menkul sermaye iratlarına ilişkin açıklamalar...)

Gelir Vergisi Sirküleri / 26  (Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen hisse senetlerinin vergi uygulamaları karşısındaki durumu )

Gelir Vergisi Sirküleri / 25  (Yargı kararlarına göre tahsil edilen kira ve faiz gelirlerinin vergilendirilmesi ile yapılan incelemeler sonucu tarh edilecek geçici vergi tutarının hesaplanması... )

Gelir Vergisi Sirküleri /24  (İlk Üç Aylık Döneme İlişkin Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi)

Gelir Vergisi Sirküleri /23  (Yatırım indirimi istisnası uygulamaları...)

Gelir Vergisi Sirküleri /22  ( Yatırım indiriminin konusu, oranı ve açıklamalar... )

Gelir Vergisi Sirküleri /21  (Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtlarına ilişkin bağış ve yardımların gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi... )

Gelir Vergisi Sirküleri /20  (Eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi... )

Gelir Vergisi Sirküleri /19  ( Performans Derecelendirme Bildirimi...( Ticari, zırai ve mesleki kazançlar ile kurum kazançları)

Gelir Vergisi Sirküleri /17  ( Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi...)

Gelir Vergisi Sirküleri /16  (Gelirin toplanması ve beyanı-1...)

Gelir Vergisi Sirküleri /15  (Kâr Paylarının Vergilendirilmesi-1...)

Gelir Vergisi Sirküleri / 14 (Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Zamanları)

Gelir Vergisi Sirküleri / 13 (İşlenmiş altın satışında has altın maliyet bedelinin güncellenmesi...)

Gelir Vergisi Sirküleri / 12 (Yıllık Beyannamelerin Süresinden Önce Verilebilmesi... )

Gelir Vergisi Sirküleri / 11 (Geçici vergi beyannamesinin verilme ve ödenme zamanı... )

Gelir Vergisi Sirküleri / 10 (Yıllık, muhtasar ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi ile ödeme süreleri...)

Gelir Vergisi Sirküleri / 9 (Maktu Had ve Tutarlar...)

Gelir Vergisi Sirküleri / 8 (Vergi İadeleri Hk...)

Gelir Vergisi Sirküleri / 7 (Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde özel indirim uygulaması)

Gelir Vergisi Sirküleri / 6 (Basit Usulde Vergilendirme)

Gelir Vergisi Sirküleri / 5 (Vakıf Üniversitelerinde görev yapan öğretim elamanlarına ödenen "Üniversite Ödeği hk)

Gelir Vergisi Sirküleri / 4 (Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi)

Gelir Vergisi Sirküleri / 3 (Bireysel Emeklilik Sistemi 1)

Gelir Vergisi Sirküleri / 2 (Yıl İçinde Geçici Vergi Oranında Yapılan Değişikliklerin Uygulanması)

Gelir Vergisi Sirküleri / 1 (Yatırım indirimi geçiş dönemi uygulamaları)

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

 

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-...   Tüm Hakları Saklıdır.