GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI   

 

 

................................Anonim Şirketlerinin

............................ Tarihinde Yapılan Olağan

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

............................Anonim Şirketinin .............. yılına ait genel kurul toplantısı .................. tarihinde, saat ..............de, şirket merkez adresi olan ...................................................... adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının/.............. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün ......... tarih ve ............ sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ....................................'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ........................ tarih ve ............. sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam ........................ Liralık sermayesine tekabül eden ........ adet hisseden..................TL'lik sermayeye karşılık ............adet hissenin asaleten,..................... TL'lık sermayeye karşılık  ................TL'lık hissenin de vekaleten olmak üzere ..............adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ...................... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına .........................nın oy toplayıcılığına ............................nın ve katipliğe .....................................nın seçilmesine oybirliğiyle/ ...................menfi oya karşılık ................oyla karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle/..............oya karşılık........... oyla karar verildi.

3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4- Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle/.............................. menfi oya karşılık ..................oyla tasdik edildi.

Şirket karından kanun ve anasözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının/bir bölümünün dağıtılmasına oybirliğiyle/...................... menfi oya karşılık .......................oyla karar verildi.

Birinci temettünün .................... tarihinde, dağıtımına karar verilen karın ise ............... tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle/..............menfi oya karşılık ............oyla karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle/...................... menfi oya karşılık ........................oyla ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle/.................menfi oya karşılık ...............oyla ibra edildiler.

6- Yönetim kurulu üyelerine ...................TL, murakıplara ....................TL aylık/yıllık ücret ödenmesine oybirliğiyle/......................menfi oya karşılık....................... oyla karar verildi.

7- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine ............. yıl süreyle görev yapmak üzere..............................,......................................, ................................'nın seçilmesine oybirliğiyle/...............oyla karar verildi. Murakıplığa .............yıl süreyle görev yapmak üzere ..........................'nın seçilmesine oybirliğiyle/........................ oyla karar verildi.

8- (Gündemde olmak kaydıyla görüşülüp karra bağlanan sair konular yazılır.)

 

KOMİSER

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

KATİP

Adı Soyadı

İmzası

Adı Soyadı

İmzası

Adı Soyadı

İmzası

Adı Soyadı

İmzası