GENEL SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİ VE  SAĞLIK SİGORTASI KURUMU KANUNU TASARISI  TASLAĞI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Sağlık Sigortası

Amaç:
Madde 1- Kanunun amacı bu Kanun kapsamındaki kişilere, Temel Teminat Paketi ile belirlenen sağlık yardım ve hizmetlerinin sunulmasını sağlamak üzere, Genel Sağlık Sigortası Sistemini oluşturmak ve bu amaçla  Sağlık Sigortası Kurumunu kurmaktır.

Kapsam:
Madde 2 -
Bu Kanun, Türkiye’de sürekli ikamet eden; T.C. vatandaşları ile bunların yabancı uyruklu eş ve çocuklarını, sosyal sigorta kurumlarına tabi çalışan yabancılar ve Türkiye’nin onayladığı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında olan kimseler ile  sığınmacılar ve vatansızları  kapsar.

Tanımlar:
Madde 3
- Bu Kanunda geçen ;

Bakanlık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Bakan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

Kurum; Sağlık Sigortası Kurumunu,

Genel Müdürlük; Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü,

Yönetim Kurulu; Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

Sosyal Güvenlik Kurumları: Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Türkiye İş Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20 inci maddesine tabi sandıkları,

Sosyal Sigorta Kurumları; Emeklilik Sigortaları Kurumu ve Türkiye İş Kurumunu,

Sigortalı; Genel sağlık sigortası primi işveren veya kendi tarafından ödenecek kişiler ile adına Devlet tarafından prim ödenecek prim ödeme gücü olmayan kişileri,

Sığınmacı; 28 temmuz 1951 tarihinde Cenevre’de imzalanan Sığınmacılar Statüsüne ilişkin Sözleşmenin 1. maddesinde tanımlanan kimseleri,

Vatansız; 28 eylül 1954 tarihinde New-York’ta imzalanan Vatansızlar Statüsüne ilişkin Sözleşmenin      1. maddesinde tanımlanan kimseleri,

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi; Bu Kanun kapsamına giren sosyal güvenlik kolları ve rejimlerinin tamamı veya bir kısmı için Türkiye’nin onayladığı ikili ve çok taraflı her çeşit sözleşme ile bu sözleşmelerin uygulama hükümlerini düzenleyen anlaşmaları,

İşveren; 506 sayılı Kanunun 2 inci maddesinde belirtilen sigortalılar ile aynı Kanunun Geçici 20 inci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları ve 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu kapsamında olanları çalıştıranları,

Temel Teminat Paketi; Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan kimselere; yurt içinde veya sınırları bu Kanun ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan yönetmeliklerde belirlenmiş olmak üzere; Kurumca anlaşma yapılan yurtdışı sağlık tesislerinde görecekleri tedavileri, yurtdışında bulunduğu sırada zorunlu haller nedeniyle görecekleri tedavileri ya da kendi isteği ile yurtdışında görecekleri tedavileri,

Bu Kanunda tanımlanmış birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri ile bu hizmetler için verilen, ilaç, iyileştirme araçları, ortez, protez ile bu yardımların yapılabilmesi için bulunduğu yerden başka yere gönderilenlere verilen yol parası ve zaruri giderleri ve Kurumca uygun görülen Kişisel koruyucu sağlık hizmetleri için gerekli aşı, serum, kontraseptif malzeme v.s. ücretleri,

Prim; Sigortalıların Temel Teminat Paketinde belirtilen sağlık hizmet ve yardımlarını alabilmeleri için, çalışanlar, işverenler, yoksulluk sınırı üzerinde kazanç veya geliri olanlar veya devletçe Kuruma ödenmesi gereken meblağı,

Prim yükümlüsü; işverenler, yoksulluk sınırı üzerinde kazanç veya geliri olanların kendisi veya yoksulluk sınırı altında kazanç veya geliri olanlar için devlet adına ödemekle yükümlü kurumu,

Sigortalının  bakmakla yükümlü olduğu kişiler; 18 yaşını doldurmamış çocukları, prim ödeme gücü olmayan; eşi, evli olmayan ve  orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan, malul olduğu tespit edilen çocukları ,

Prim ödeme gücü olanlar; Sosyal Sigorta Kurumlarına tabi olmayıp, kazanç veya gelirleri yoksulluk geliri üzerinde olanlar.

Birinci basamak sağlık hizmetleri; Tıbbi tanı ve tedavi için ilk müracaat edilecek  sağlık ocakları, dispanserler, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, tıbbi gerekliliklere bağlı ambulansla yapılan tıbbi yardım hizmetleri,  kurum tabiplikleri, işyeri hekimlikleri tarafından sunulan birinci basamağa yönelik sağlık hizmetleri ile Aile Hekimleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerini,

İkinci basamak sağlık hizmetleri; Birinci basamak sağlık tesislerince tanı ve tedavisi sağlanamayanların, birinci basamak sağlık hizmetini sunan hekimler tarafından sevk edildikleri eğitim ve özel dal hastaneleri hariç, yataklı sağlık tesislerinden sunulan sağlık hizmetlerini,

Üçüncü basamak sağlık hizmetleri; Birinci ve ikinci basamak sağlık tesislerinde tanı ve tedavisi yapılamayanların, ileri tetkik ve tedavisi için hekim tarafından sevk edildikleri özel dal, eğitim, üniversite ve  araştırma hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerini,

Sosyal Güvenlik Genel Kurulu; Sosyal Sigorta Kurumlarının yeniden yapılanmasına yönelik Kanunda ortak tanımlanan Kurulu,

Yoksulluk Sınırı; Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumu Kanununda belirlenen  gelir alt sınırını, kapsar.

Sigortalılığın Başlangıcı ve Mecburi Oluşu:
Madde 4-
Bu Kanunda belirtilen Sosyal Sigorta Kurumlarına tabi olması gerekenler ilgili Kanunların kapsamına girdikleri tarihten,

Herhangi bir Sosyal Sigorta Kurumuna tabi olmayıp kazanç ve gelirleri yoksulluk sınırı üzerinde bulunanlar bir ay içerisinde örneği Kurumca hazırlanacak bildirim formunu ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Sigorta Kurumuna  verdikleri tarihten,

Kazanç ve gelirleri yoksulluk sınırı altında bulunanlar ile kimsesiz çocuklar, bakıma muhtaç kimseler ile sığınmacı ve vatansızlar Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumunca tescil edildikleri tarihten itibaren sigortalı olurlar.

Sigortalılık durumunda değişiklik olduğu taktirde, bu husus da bir ay içinde ilgili Sosyal Sigorta Kurumuna veya Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumuna bildirilir ve prim ödeme işlemleri değişikliği takip eden ay başından  başlamak üzere uygulanır.

Kanun kapsamında bulunan, ancak kayıt için başvurmamış olanlardan prim yükümlüsü olması gerektiği Kurumca tespit edilenler,  prim yükümlüsü olması gereken tarihten itibaren re'sen tescil edilirler ve bu tarihten itibaren tahakkuk edecek primleri, gecikme zammı ve yasal faizleri ile birlikte ilgililerden tahsil edilir.

Tescili yapılan sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kimselere ülkede sabit bir sosyal güvenlik numaralandırma sistemi oluşturulduğunda verilecek olan sosyal güvenlik sicil numarası aynı zamanda genel sağlık sigortası sicil numarası olarak kabul edilir. Ayrıca vergi mükellefi olan sigortalıların Vergi Kimlik Numaraları da sağlık sigortası sicil numaraları ile birlikte kayıt altına alınır ve işlemlerde birlikte kullanılır.

Sigortalılık için başvuru, kayıt ve tescil usul ve esasları çıkarılacak bir Yönetmelik ile düzenlenir.

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlüğünden kaçınılamaz veya vazgeçilemez.

Genel Sağlık Sigortası yardım ve yükümlülükleri bir başkasına devredilemez.

Prim alınması:
Madde 5-
Genel Sağlık sigortasının gerektirdiği, ödemeler ve her çeşit yönetim giderlerini karşılamak üzere,  sigortalılar, işverenler ve Devlet, genel sağlık sigortası primi öder. 4447 sayılı Kanunun 50 inci maddesinde tanımlanan İşsizlik Sigortası yardım ve hizmetlerinden yararlandırılanların hastalık ve analık sigortası hizmetlerine  karşılık  sigorta primlerinin hesabında esas alınan alt kazanç sınırı üzerinden hesaplanacak   % 12,5 prim Kuruma aktarılır. Ayrıca emeklilerin net maaşlarının % 1 i genel sağlık sigortası payı olarak Kuruma aktarılır.

Prime esas kazançlar:
Madde 6-
 Sağlık Sigortası primine esas kazanç, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasındadır.

Prime esas kazancın belirlenmesinde 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlar ile tazminat, ikramiye, fazla mesai gibi diğer gelirler de dikkate alınır.

Sosyal Sigorta Kurumlarına isteğe bağlı sigortalı olarak devam etmek isteyenler ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayıp prim ödeme gücü oldukları tespit edilenlerin, 506 sayılı Kanunun 78 inci Maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında yetkili Kurum tarafından belirlenen kazanç ve gelirleri toplamı, prime esas alınır.

Prim ödeme gücü olmadığı tespit edilenler ile ödeme gücü olmadığı kabul edilenler için  506 sayılı Kanunun 78 inci Maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırının 1,5 katı esas alınır.

Prim oranları:
Madde 7-
Prim oranı, prime esas kazancın % 12,5 idir.

a) Sağlık sigortası priminin % 6 sı  506 sayılı Kanunun 2 inci maddesinde belirtilen sigortalılar ile aynı Kanunun Geçici 20 inci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıların ve 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu kapsamında çalışanların hissesi, % 6,5 i işveren hissesidir.

b) 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında olanlar ile herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayanlardan prim ödeme gücü olanlar primin tamamını öderler.

c) Prim ödeme gücü olmadığı tespit edilenler için Devlet genel sağlık sigortası priminin tamamını öder.

         İşverenler, genel sağlık sigortasına ilişkin yükümlülükleri nedeniyle sigortalıların ücretlerinden herhangi bir indirim veya kesinti yapamazlar.

Primlerin ödenmesi:
Madde 8-
Sosyal sigorta kurumları kapsamında bulunanların Genel Sağlık Sigortası primler prim yükümlüleri tarafından tabi oldukları sosyal sigorta kurumuna ödenir. Genel sağlık sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve/veya işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile prim borçlarının takibinden, uygulanacak gecikme zammı, faiz ve cezaların Kuruma aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden sosyal sigorta kurumları kapsamında bulunanlar için tabi oldukları sosyal sigorta kurumu görevli, yetkili ve sorumludur.

Prim ödeme  gücü olanlar primlerini, sigorta kurumuna yatırırlar, bu kurum prim borçlarının takibinden, uygulanacak gecikme zammı, faiz ve cezaların Kuruma aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden sorumludur.

Prim ödeme gücü olmadığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumunca tespit edilenler için hesaplanan primler Devlet tarafından Kuruma transfer edilir.

Genel sağlık sigortasına işverenlerce veya sigortalılarca ödenen primler kazancın tespitinde gider olarak kabul edilir,  ödenen primler de gerçek ücretin veya gelirin hesaplanmasında gelir vergisi matrahından indirilir.
Her ay için ödenecek genel sağlık sigortası primlerinin hesabı, günlük kazancın ve sınırlarının belirlenmesi, prim belgeleri, genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi, ödenmeyen primler ve cezalar için düzenlenecek belgeler, yeni işverenin sorumluluğu, teminatın ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulması, yersiz olarak alınan primlerin iadesi hususlarında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ve 84 üncü maddelerinin ilgili hükümleri uygulanır.

Sosyal sigorta kurumları bir ay içinde tahsil ettiği primler ile gecikme zammı, faiz ve cezaları ayrı ayrı göstermek suretiyle tahsil edildiği ayı izleyen ayın 15 ine kadar Kuruma aktarır. Uygulamaya ilişkin hususlar sosyal sigorta kurumları ve Kurum arasında düzenlenen bir protokol ile belirlenir.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumu, prim ödeme gücü olmadığını tespit ettiği kişileri her ay sonunda Kuruma bildirir. Kurum bu kişilere ait hesaplanan prim miktarını Hazine Müsteşarlığından talep eder.  Talep edilen miktar, talep tarihinden itibaren 15 gün içinde  Hazine Müsteşarlığı’nca Kuruma transfer edilir. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumunca prim ödeme gücü olmadığı bildirilenlerden, prim ödeme gücüne sahip oldukları tespit edilenlerin sağlık yardım ve hizmetlerine ilişkin tüm giderler Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumuna rücu edilir.

Ay İçinde Bazı İş Günlerinde Çalıştırılmayanların Durumu:
Madde 9-
Bir hizmet akdine istinaden ay içerisinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayanların, aylık, gelir ve kazançlarının bu Kanunda belirtilen prime esas asgari kazancın altında kaldığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumu tarafından tespit edilmesi durumunda bu kimselerin fark primleri devlet tarafından karşılanır.

Masraflar:
Madde 10- 
Sosyal Sigorta Kurumları ile Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumuna genel sağlık sigortası için yaptıkları çalışmalara karşılık, her yıl toplanan primlerin %1 ini geçmeyecek şekilde masraf ödenir. İlgili  kurumlara ne kadar masraf ödeneceği Sosyal Güvenlik Kurulu  tarafından tespit edilir.

Katkı payları:
Madde 11
Poliklinik muayene ücreti ile ayaktan tedavide verilen ilaçlar ve sağlanan ortez, protez, iyileştirme araç ve gereç bedelleri için alınacak katkı payı Kurumca her yıl tespit edilir.  Bu miktarlar sağlık hizmeti temin edilen kuruluşlara yapılan ödemeler sırasında Kurum tarafından mahsup edilir. Genel Sağlık Sigortası kapsamında sunulan sağlık yardım ve hizmetlerinden alınacak katkı payları oranları sigortalılık süresi ve prim yükümlülüklerinin düzenli ve sürekli yerine getirilmiş olmasına paralel olarak azaltılabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikte belirlenir.

Prim ödeme gücü olanlar ile olmayanların tespiti:
Madde 12-
Prim ödeme gücü olmayan kişilerin tespiti Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumu tarafından yapılır. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumu prim ödeme gücü olduğunu tespit ettikleri kişileri de ayrıca Kuruma bildirir.

Prim ödeme gücü olanların tespiti Kurum tarafından yapılır.

Tescil Edilmemiş Veya Primi Ödenmemiş Sigortalılar İle Sağlık Yardımı Açısından Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilere Yapılacak Sağlık Yardımları:
Madde 13-Prim ödemelerini süresinde yapmayan prim yükümlüsü sigortalılar ile sağlık yardımı açısından bakmakla yükümlü olduğu kişiler, ödenmemiş primleri ile zam ve cezaları ödeninceye kadar Kanunda öngörülen yardımlardan yararlanamazlar.

Tescil edilmemiş veya primi ödenmemiş sigortalılar ile sağlık yardımı açısından bakmakla yükümlü olduğu kişilere yapılacak acil tıbbi müdahale veya uzun süreli tedaviyi gerektiren ve bu tedavinin yapılmaması halinde hayatı tehdit eden hastalıkları nedeniyle doğacak masraflar Kurum tarafından karşılanır. Ancak bu gibi kimselerin Kurum tarafından ödenen tüm masrafları Kanuni faizi ve ödenmesi gereken prim borcu, gecikme zammı ve yasal faizi ile birlikte primi ödemesi gereken yükümlülerden tahsil edilir.

Ancak bir iş akdine bağlı olarak çalışanların primlerinin işverence ödenmemesi halinde, sigortalılar ile sağlık yardımı açısından bakmakla yükümlü olduğu kişilerin  sağlık yardımlarından yararlanma hakları saklı tutulur, bunların teşhis ve tedavilerine ilişkin Temel Teminat Paketi kapsamında olan tüm giderler işverenden tahsil edilir.

Geçici Süre İle Yurtdışına Çıkan  Prim Yükümlülerinin Durumları:
Madde 14-
Geçici süre ile yurtdışına çıkan prim yükümlülerinin prim yükümlülüğü bu süre içerisinde devam eder. Bu durumdakilerin primlerinin ne suretle tahsil edileceği Yönetmelikle düzenlenir.

Sağlık Belgesi :
Madde 15-
Tescil edilen sigortalıya Kurumca düzenlenecek bir “Sağlık Belgesi”  verilir. Bu Kanun kapsamında sağlık hizmet ve yardımlarından yararlanmaya hak kazananlar Kurum ile hizmet satın alma sözleşmesi yapılan hekim ve sağlık kuruluşlarına başvuruları esnasında Sağlık Belgelerini ibraz ederler. Acil haller dışında, sağlık yardım ve hizmetlerinden yararlanmak üzere Kurumca sağlık hizmeti satın alınan sağlık kuruluşları ya da hekimlerine müracaat edenlerin Sağlık Belgesi ve  bu belgenin başvuran kimseye ait olup olmadığı kontrol edilir ve kayıt altına alınır. Bu kuruluşlar herhangi bir suretle sağlık yardımı veya hizmeti almak  üzere kendilerine müracaat eden kimselerin sağlık belgesi ibraz etmemeleri halinde bu kimselerin nüfus cüzdanı sureti ile ikamet bilgilerini Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Sağlık Belgesi’nin veriliş veya kullanımı ile ilgili usul ve esaslar çıkarılacak Yönetmelik ile düzenlenir.

Temel Teminat Paketinde Sağlanan Yardımlar Ve Yararlanma Şartları :
Madde 16-
Bu Kanun kapsamında primi ödenmiş sigortalılara Temel Teminat Paketi içinde aşağıda yazılı yardımlar sağlanır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık yardımlarının Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak Sevk Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda temini,

b) Estetik amaçlı olanlar hariç olmak üzere  ortez,  protez, iyileştirme araç ve gereçlerinin sağlanması, onarılması ve yenilenmesi,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yardımlar için gerekirse yurt içinde ya da yurt dışında başka bir yere gönderilenlerin, yol masrafı ve zarurî giderlerinin ödenmesi,

Sigortalıya verilecek ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçlerin türleri, temin esasları, kullanma süre ve şartları, bunlar için,  hangi tutar ve oranda katılım payı alınacağına dair esas ve usuller ile yol ve zarurî giderlerinin  karşılanmasına dair usul ve esasları ve  Kurumca hazırlanacak yönetmelik ile belirlenir.

Sigortalılara Temel Teminat Paketi İçinde Yapılacak Sağlık Yardımları :
Madde 17-
Sigortalılara Temel Teminat Paketi içinde yapılacak sağlık yardımları aşağıdaki hizmet ve yardımları kapsar:

a) Sigortalının kaydını yaptırdığı birinci basamak sağlık kuruluşu, Aile Hekimi, Kurum Hekimi veya İşyeri Hekiminin aracılığı ile verilecek, kişisel koruyucu hizmetler ve ilk başvuru üzerine Kurum ve  İş Yeri Hekiminin yapacağı muayene ücretleri hariç, ayakta yapılacak muayene, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisini, Kurumca uygun görülen kişisel koruyucu sağlık hizmetleri için gerekli aşı, serum, kontraseptif malzeme v.s. ücretleri,

b) Kayıtlı bulunulan birinci basamak sağlık kuruluşu  hekiminin,  Aile Hekiminin, Kurum Hekiminin veya İşyeri Hekiminin göreceği lüzum üzerine, ikinci basamak olarak, yataklı sağlık kuruluşlarında ayakta veya yatırılarak yapılan tetkik ve tedavi hizmetleri ile gebelik ve gebeliğe bağlı sağlık hizmetlerini,

c) Sigortalıların daha ileri düzeyde yapılması gereken tetkik ve tedavileri için, hekimce görülecek lüzum üzerine, üçüncü basamak olarak tanımlanan sağlık kuruluşlarında verilen sağlık hizmetlerini,

d) Tedavi süresince gerekli ilâç, tıbbi malzeme ve iyileştirme araçlarını,

e)Diş hastalıkları tedavisi, diş ve çene laboratuvar tetkiklerini, tıbbi ve cerrahi müdahaleyi, diş çekimi, diş dolgusu, diş protezini,

f)Kurumca anlaşma yapılan yurtdışı sağlık tesislerindeki tedavileri veya yurtdışında bulunduğu sırada zorunlu haller nedeniyle görecekleri tedavileri ile kendi istekleri ile yurtdışında görecekleri tedavileri, kapsar.

Zorunlu haller ve Kurumca sözleşme yapılan sağlık tesislerinde anlaşma kapsamında görülen tedavi bedelleri ve zaruri masraflar ile yol giderleri Kurumca karşılanır.

Kendi istekleri ile yurtdışında Sağlık Bakanlığınca  uygun görülecek ülkelerde tedavi göreceklerin tedavi bedelleri ise aynı tedavi için yurt içi fiyatları aşmamak ve  Kurumca onaylanmak suretiyle ödenir. Bu kimselere yol, zaruri masraf ve refakat giderlerine ilişkin ödeme yapılmaz.

Hangi tedavilerin zorunlu hal kapsamında değerlendirileceği, yurtdışında sözleşme yapılan sağlık tesislerinde ne suretle tedavi olunacağının usul ve esasları  bu Kanun kapsamında hazırlanacak Yönetmeliklerde belirlenir.

Ayakta yapılan teşhis ve tedavilerden, verilen sağlık yardım ve hizmetlerinden, ortez, protez, iyileştirme araçları ile ilâç bedellerinden hasta katılım payı alınır. Sağlık sigortasından yararlandırılacaklara verilecek ilâç, tıbbî malzeme ve iyileştirme araçlarının listesi ile bunların tür ve nitelikleri itibarıyla alınacak her türlü katkı payları ve bedelinden katılım payı alınmayacak ve bedeli ödenmeyecek ilâçların listesi, ikamet ettikleri ve kayıtlı bulundukları birinci basamak sağlık kuruluşunun bulunduğu yerden başka bir yerde hekime veya sağlık kuruluşuna başvurma zorunluluğu halinde izlenecek yöntemler Kurumca hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenecek usûl ve esaslara göre tespit edilir.

İl dışına yapılan tüm sevklerde hekimin lüzum gördüğü hallerde bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçi yol ve zaruri masrafları karşılanır.

14 yaşını dolduruncaya kadar çocukların yatarak yapılan tedavileri sırasında, sağlık durumu sebebiyle görülecek lüzûm üzerine yanlarında kalacak refakatçi ücreti karşılanır.

Trafik kazaları nedeniyle doğacak sağlık harcamaları Kurum tarafından karşılanır, ancak bu masraflar 4199 sayılı Trafik Kanunu gereğince zorunlu trafik sigortası kapsamındaki Döner Sermayeden alınır.

Sağlık yardım ve hizmetlerinden yararlanacak kimselerin bu Kanunda öngörülen yardımlardan yararlanabilmeleri için, primi ödenmiş sigortalı olmaları şarttır. Sigortalı olmayanlar bu Kanuna göre sigorta yardımlarından yararlanamazlar.

Acil haller dışında bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Yönetmeliklerde tanımlanmış basamaklı sevk zincirine uyulmadan yapılan başvurulara  ilişkin giderler hiçbir suretle karşılanmaz. Bu Kanunun uygulamasında acil hallerin neler olduğu, hangi yöntemlerle tespit edileceği Sağlık Bakanlığı ve Kurumca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Sağlık yardımları, ilgilinin sağlık durumunun gerektirdiği sürece ve iyileşmesine kadar devam eder.

Sigortalılar ile sağlık yardımı açısından bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için, bu Kanunda tanımlanan diğer yükümlülükleri yerine getirmekle birlikte üç aylığa kadar olan bebekler  hariç, sigortalıların sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en az üç ay prim ödemiş olmaları veya kendileri için en az üç ay prim ödenmiş olması gereklidir.

Temel Teminat Paketi dışında, ek hizmet almak isteyen kimseler veya sosyal sigorta kurumları, kapsamında bulunan sigortalılar ve hak sahipleri için, bu hizmetin karşılığı ödenmek sureti ile bu Kanun  kapsamı dışında kalan sağlık yardımlarını  alabilirler.

Sağlık Hizmet ve Yardımlarının Maliyetlerinin Belirlenmesi :
Madde 18 -
Genel Sağlık Sigortası kapsamında satın alınacak hizmetlerin maliyet bedelleri her yıl için, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri yönünden ayrı ayrı olmak üzere; Bakanlık, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği,  ve Kurum  tarafından tespit edilecek üniversite ve eğitim hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak teknik kurullar tarafından yılda bir kez belirlenir.

Kurum veya teknik kurullar gerektiği hallerde maliyetlerin hesaplanabilmesi amacıyla araştırma yaptırabilir ve hizmet  satın alabilir.

Kurum bu hizmetler için ilaç hariç maliyet bedellerinin altında olmamak  kaydı ile sağlık hizmeti alımına ilişkin sözleşmeler yapar. Bu maliyet belirleme yöntemi  ilaç bedelleri için geçerli değildir. Kurum ilaç alım politikalarını ve bedellerini ödeme şeklini belirlemeye yetkilidir.

Sağlık  Yardımı Alan Sigortalıyı Çalıştıranların Sorumluluğu :
Madde 19-
Hekim tarafından çalışamayacağı belgelenen kişi çalıştırılamaz. Çalışabilir durumda olduğuna dair hekimlerden belge almaksızın sigortalısını çalıştıran  işveren,  sigortalıya aynı hastalık sebebiyle yapılması gerekecek tedavi masraflarını öder. Sigortalı bir başka işverene ait işyerinde çalışmış ise bu durumda doğacak masraflardan çalıştıran işveren Kuruma karşı sigortalı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.

Hekimlerin ve Sağlık Tesislerinin Sigortalılara Duyurulması :
Madde 20-
Bu Kanun gereğince sağlık hizmeti alacak olanların muayene ve tedavileri için başvuracakları sağlık tesisleri ile hekimlerin isim ve adresleri Kurumca sigortalılara duyurulur.

Sağlık hizmeti alacak olanların muayene ve tedavileri için isim ve adresleri duyurulan sağlık tesisleri ile hekimleri seçme hakkı vardır.

Üçüncü Kişinin Sorumluluğu :
Madde 21 –
Çalışma mevzuatına göre sağlık raporu alınması gerektiği halde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki raporlara aykırı olarak sigortalıyı bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştıranlar ile  kasdi veya suç sayılır hareketi ile sigortalının  hastalanmasına sebep olan kimselere, bu Kanun gereğince  yapılan her türlü giderler tazmin ettirilir .

Diğer Cezai Hükümler :
Madde 22 – 
Bu kanun uygulamasında yukarıdaki maddelerde belirtilen haller dışında;

a)Sağlık yardımlarını istismar eden sigortalıya tespitinden sonra  3 ay süre ile hiçbir sağlık sigortası yardımı yapılmaz. Tüm sağlık giderleri kişinin kendisi tarafından karşılanır. Sağlık yardımlarının istismar halleri ve şartları çıkarılacak bir Yönetmelik ile belirlenir.

b)Sağlık sigortasının hizmet aldığı sağlık kuruluşları veya hekimlerin Kurumu istismar ettiklerinin tesbit edilmesi halinde;

 Hekimlerden ilk defasında 6 ay tekrarı halinde süresiz,

 Kurumlardan ise ilk defasında 1 yıl tekrarı halinde süresiz olarak  sağlık hizmeti satın alınmaz. Her iki halde de Kurumun zararları ilgililerden tahsil ve tazmin ettirilir.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Sigortası Kurumu

Kuruluş :
Madde 23- Bu Kanunda yer alan  hükümlerin uygulanması ve genel sağlık sigortası hizmetlerinin yürütülebilmesi için, Bakanlığa bağlı; bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk ve kamu tüzel kişiliğini haiz  Sağlık Sigortası Kurumu kurulmuştur.

Kurum, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.

Organlar :
Madde 24 –
Kurumun organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu
b) Genel Müdürlük Kuruluşu

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Çalışma Esasları :
Madde 25 –
Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluğunu taşır.

Yönetim Kurulu, bir başkan ile yedi üyeden oluşur. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanı ve doğal üyesidir. Bir üye Maliye Bakanının, bir üye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Sağlık Bakanının, önerisi üzerine müşterek kararname ile  atanır.  İşçileri, devlet memurlarını,  bağımsız çalışanları, işverenleri  temsil etmek üzere birer asil ve yedek üye ise kendi temsilcileri tarafından gösterilecek üçer aday arasından, Genel Kurulda seçilerek Yönetim Kurulu’nda yer alır.

Yönetim Kurulu'nun üyelerinde, Genel Müdür ile aynı atanma şartları aranır. Ancak seçimle gelen üyelerin on iki yıl fiili hizmet süresinin hesabında kamuda veya özel sektörde geçen süreleri birlikte dikkate alınır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süreleri dolan üyeler en fazla bir defa daha atanabilir veya seçilebilirler.

Atama ve seçim dönemi içerisinde herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri yedekleri ya da aynı usulle yenileri görevlendirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler yerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar.

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Yönetmelikle düzenlenir.

Yönetim Kurulunun Çalışma Düzeni :
Madde 26– 
Yönetim Kurulu haftada en az bir defa olmak üzere, gerekli gördüğü sıklıkta asgari altı üye ile gündemi üyelere en az bir gün öncesinde yazılı olarak bildirilmek suretiyle toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az dördünün onayı ile alınır. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Genel Müdürün toplantıya katılmadığı hallerde Yönetim Kuruluna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi başkanlık eder. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisinin de katılmadığı hallerde en yaşlı üye başkanlık görevini üstlenir.

        Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, verilecek ücret hakkında 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi hükmü uygulanır.

        Mazeretsiz olarak yönetim kurulu toplantılarına katılmayan üyelerin ücretlerinden, Yönetmelik hükümlerine göre kesinti yapılır. Bir takvim yılı içinde birbirini izleyen dört hafta ya da toplantı sayısının % 20 sinden fazla sayıda toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun Görevleri :
Madde  27-
 Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık ve bir sonraki yıla ait  prim gelirleri ve giderlerine ilişkin planları inceleyerek karara bağlamak,

b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak, Kurumun yıllık iş programı ile bütçesini, Kurum bütçesinin yönetim giderleri bölümleri arasındaki aktarmalar ile ek veya olağanüstü ödenek önerilerini karara bağlamak,

c)Genel Müdürlükçe hazırlanan bilançoyu ve çalışma raporunu inceleyip Bakanlığa ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'na sunmak,

d) Genel Müdürlükçe hazırlanacak, tüm yönetmelikleri inceleyerek onaylamak,

e) Kurumun personel kadrolarını, sayısını, personele yapılacak ek ödeme ile ilgili hususlar ile merkez ve taşra birimlerinin kurulması ve kaldırılması hakkındaki önerileri,

f) Üçer aylık dönemler itibarı ile bütçe sapmaları ile ilgili hususları,

g) Kurum adına sadece kendi kullanacağı  hizmet binası olmak kaydı ile bina veya mülk edinmesi, inşası veya kiralanması ile ilgili hususları,

h) Kovuşturulmasında Kurum için yarar görülmeyen dava ve icra kovuşturmalarının açılmaması, henüz dava ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile çözümlenmesi ve bunlara ait alacakların terkini önerilerini,

i) Kurum için yarar görülmeyen hallerde dava ve icra kovuşturmalarından vazgeçilmesi, Kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait alacak ve malların terkini, Kurum leh ve aleyhinde açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümü hakkındaki önerileri,

j) Kurum personelinin eğitimi amacı ile kurslar ve seminerler düzenlenmesi, yurt içinde veya dışında öğrenim ve eğitim göreceklerin seçilmesine ilişkin genel usul ve esasları,

k) Kurum personelinden olağanüstü mesaileri görülenlere her yıl için iki aylık brüt ücreti tutarını geçmemek ve Kurumun yönetim giderlerinden karşılanmak üzere ikramiye verilmesi hakkında Genel Müdürlük yapılacak önerileri,

l)Kurumun idamesi ve faaliyet konuları ile ilgili her türlü yerli veya yabancı araştırma, danışmanlık ve hizmet alımları önerilerine yönelik genel politika ve yöntemleri belirlemek,

m) Genel Müdürlükçe yürütülecek, bu Kanun kapsamında sigortalılara verilecek Temel Teminat Paketi içinde yer alan sağlık yardımları ile sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü koşulları ve özelliklerin tespitinde, sigortalılara verilecek ilâç, tıbbî malzeme ve iyileştirme araçlarının listesi ile ilâç bedellerine katılım oranları ve bedelinden katılım payı alınmayacak ilâçların listesi konularında uygulamaya temel oluşturacak genel politikaları belirlemek,

n) Sigortalıların teminat paketindeki yardımları alabilmeleri için Genel Müdürlükçe belirlenecek, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri, sağlık hizmeti sunan tüm gerçek veya tüzel kişi ve kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler yapılması, değiştirilmesi, yenilenmesi, süresinin uzatılması, feshedilmesi konularında Genel Müdürlükçe yürütülecek işlemlere ilişkin genel esasları saptamak,

o) Genel Müdürlükçe yapılan sağlık sigortası gider payı ile ilgili her türlü hesaplamaları, çalışmaları, bunların kullanımı, aktarımı, harcanması ve denetlenmesi ile ilgili hususları karara bağlamak,

p) Kurumun ihtiyaçlarına uygun olarak, yerli ve yabancı kuruluşlarla veya sosyal güvenlik kuruluşları ile birlikte ortak proje yapmak, sosyal güvenlik ve sağlık kuruluşları ile yapılmış veya yapılacak projeleri inceleyip Kurum menfaati görülen projelere katılma veya ortak yatırım yapma kararı vermek,

r) Mevzuat çerçevesinde Genel Müdürlükçe intikal ettirilecek veya Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerince yapılacak diğer önerileri inceleyip karara bağlamak.

Üst Düzey Yöneticilerin Sorumlulukları :
Madde 28 –
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin sorumlulukları şunlardır:

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Kurul Başkanları, I inci Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanları kendilerine, eş ve çocuklarına ait mal varlıklarını, göreve başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde ve izleyen her takvim yılının en geç Mart ayı sonuna kadar, 19.04.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda belirtilen diğer usul ve esaslara uygun olarak bildirmek zorundadır. Kurumu tehlikeye düşürdükleri veya zarara uğrattıklarının yargı kararıyla tespiti halinde yöneticilik görevlerine son verilir. Birlikte verdikleri zarardan mal varlıkları ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Görevine bu şekilde son verilenler Yönetim Kurulu üyeliğine veya idari göreve atanamazlar ya da bir daha seçilemezler.

Görevleri ile ilgili işledikleri bir fiil veya aldıkları kararlar nedeniyle haklarında ceza davası açılmış bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, Bakan tarafından geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılabilirler.

Kamu görevi yapmakta iken Yönetim Kurulu üyeliğine atananlar görev sürelerinin sona ermesi halinde, önceki kurumlarınca durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Faaliyet Yasağı :
Madde 29-
Yönetim Kurulu üyeleri, üyelikleri süresince,  özel kuruluşlarda hiç bir görev alamazlar. Kurul üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile Kurumun görev alanı ile ilgili faaliyet gösteren özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez .

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları :
Madde 30–
Genel Müdür, Kurumun bütün iş ve işlemlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altında ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür ve yönetim ve yargı yerlerinde üçüncü kişilere karşı Kurumu temsil eder.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları   müşterek kararname ile atanırlar.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanabilmek için;

a) İşletme, iktisat,  kamu yönetimi, hukuk,  ekonomi, sigortacılık, aktüerya, kamu finansmanı, istatistik, bankacılık, çalışma ekonomisi, matematik, bilgisayar, tıp, eczacılık alanlarının birinde yurtiçi veya yurtdışında denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış en az dört yıllık lisans veya bu alanlarda yüksek lisans eğitimi almış  olmak,

b) En az on iki yıllık fiili hizmeti bulunmak,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci Maddesinin (A) Bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

şarttır.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları yetkilerini, sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetkisini devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.

Genel Müdürlük Kuruluşu ve Görevleri :
Madde 31 –
Genel Müdürlük Kuruluşu; Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcısı ile,

Ana Hizmet Birimleri olarak; Prim ve Sigorta İşleri Dairesi Başkanlığı, Aktüerya, Finansman ve Fon Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Sağlık Hizmeti Sözleşmeleri Dairesi Başkanlığı, Tıbbi Değerlendirme ve Müşavirlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

Danışma Birimleri olarak; Hukuk Müşavirliği,  Sağlık Hizmeti  Denetleme, Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı, Araştırma - Geliştirme Kalite ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,

Denetim Birimi olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı,

Yardımcı Birimler olarak; Muhasebe ve Mali İşlemler Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve İdari  İşler Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı  ve Savunma Uzmanlığı ve gerek görüldüğü hallerde kurulan taşra teşkilatından oluşur.

Genel Müdürlük Kuruluşunun görevleri şunlardır:

a) Kurum hizmet ve işlemlerini Kurum mevzuatı ve genel hükümler çerçevesinde, Kurum bütçesi ile iş programlarına ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütmek,

b) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

c) Sigortalıların işlemlerini düzenlemek ve yürütmek,

d) Prim tahsili işlemlerini sağlamak,

e) Bu kanun kapsamında sigortalılara verilecek Temel Teminat Paketi içinde yer alan sağlık yardımları ile hizmetlerinin ve bunların şartlarının, özelliklerinin tespitiyle,  verilecek ilâç, tıbbî malzeme ve iyileştirme araçlarının listesi ile ilâç bedellerine katılım oranlarını ve bedelinden katılım payı alınmayacak ilâçların listesini Yönetim Kurulunun belirlediği temel politikalar çerçevesinde belirlemek ve  yayınlamak,

f) Sigortalıların teminat paketindeki yardımları alabilmeleri için Kurum tarafından belirlenecek ilgili kurum ve kuruluşlar, kanunla prim toplama görevi verilen kurum ve kuruluşlar veya il sağlık müdürlükleri veya sağlık hizmet sunucuları ile sözleşmeler yapılması, değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, feshedilmesi konularında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel usul ve esaslar çerçevesinde karar vermek ve uygulama yapmak,

g) Kurum fon, gelir ve kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

h) Kurumda çalışacak personelin kadro, unvan ve sayılarını, merkez birimleri kurulması ve kaldırılması önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,

i) Kurum personelinden olağanüstü mesaileri görülenlere her yıl için iki aylık brüt ücreti tutarını geçmemek ve Kurumun yönetim giderlerinden karşılanmak üzere ikramiye verilmesine ilişkin önerilerini Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

j) Yönetmelikleri hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

k) Kurumun yıllık iş programı ile bütçesini, Kurum bütçesinin yönetim giderleri arasındaki aktarmalar ile ek veya olağanüstü ödenek önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,

l) Yıllık ve bir sonraki yıla ait prim miktarına ilişkin hesapları yapmak ve Yönetim Kuruluna  sunmak,

m) Genel Sağlık Sigortası giderleri ve harcamaları ile ilgili her türlü hesaplamaları, çalışmaları, bunların kullanımı, aktarımı, harcanması ve denetlenmesi ile ilgili hususları Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

n) Kurumun ihtiyaçlarına uygun olarak, yerli ve yabancı kuruluşlarla veya sosyal güvenlik kuruluşları ile birlikte ortak proje yapmak, sosyal güvenlik ve sağlık kuruluşları ile yapılmış veya yapılacak projeleri inceleyip Kurum menfaati görülen projelere katılma veya ortak yatırım yapma teklifini yönetim kuruluna sunmak,

0) Mevzuat ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Müdürlüğe verilen görevlerin hangi birimler tarafından, hangi usul ve esaslara göre yürütüleceği ve bu birimlerin yetki, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları  yönetmelikle düzenlenir.

Daire Başkanlıklarının Görevleri:
Madde 32-
Daire Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Aktüerya, Finansman ve Fon Yönetimi Dairesi Başkanlığının Görevleri :

1)     Kurumun gelir ve gider dengesiyle ilgili hesaplamaları yapmak,

2)     Sigortalılar için yapılacak yıllık ortalama sigorta giderleri ile Kurumun genel yönetim giderlerini belirlemek için gereken çalışmaları yapmak,

3)     Yıllık ortalama sigorta hizmetleri dikkate alınarak, prim yükümlüsü sigortalıların ödemeleri gereken yıllık prim miktarı ile ilgili hesaplamaları yapmak,

4)     Prim toplamı ile sigortalıların ödeyecekleri prim miktarı arasındaki, genel bütçe gelirlerinden karşılanacak miktar ile ilgili hesaplamaları yapmak,

5)     Sigortalılara ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinden alınacak katılım payı oranları ile ilgili hesaplamaları, Kurumun ilgili birimleri ile işbirliği içinde yapmak,

6)     Sigorta hizmetlerinin temini için, Kurum tarafından satın alınan sağlık hizmetlerinin bedellerinin ödenmesi ile ilgili her türlü hesaplama ve çalışmaları yapmak.

7)     Kurumun yıllık iş programı ile bütçe ve bilançosunu hazırlamak,

8)     Kurumun taşınır ve taşınmaz varlıklarını, özkaynaklarını, gelirlerini, giderlerini, alacaklarını kayıt, tespit ve takip etmek,

9)     Kurumun gelirleri arasında yer alan sigortalı primlerinin, genel bütçeden yapılacak transferlerin bankalardaki Kurum hesabına zamanında yatırılması konusunda gereken önlemleri almak,

10)Gelirler ile giderler arasında doğacak fazlalığın fon yönetiminde uzman personel vasıtasıyla en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak,

11)Finansman ve fon yönetiminde alınacak kararlara katkıda bulunmak üzere yut içi ve yurtdışında meydana gelen gelişmeleri incelemek ve mali piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenleyerek Genel Müdürün ve Yönetim Kurulunun bilgisine sunmaktır.

b) Sigorta ve Prim İşleri Dairesi Başkanlığının Görevleri:

1)     Kurumun mevzuatına göre sigortalı olması gerekenlerin tescil işlemlerinin yapılması ve düzenlenmesi için gereken önlemleri almak ve organizasyonu sağlamak,

2)     Prim yükümlüsü sigortalılardan düzenli olarak prim alınmasını sağlayacak tedbirleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak temin etmek,

3)     Ödenmeyen primler ve cezai işlemler ile ilgili takip iş ve işlemlerini yapmak,

4)     Sigortalıların ödeyecekleri prim miktarına esas olacak gelirler hakkında açıklamalarda bulunmak ve gerektiğinde bu konuda inceleme ve tespitler yaptırmaktır.

c)Sağlık Hizmeti Sözleşmeleri Dairesi Başkanlığının Görevleri:

1) Kurum ile, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak Sözleşmelerin esaslarını belirleme çalışmaları yapmak, Yönetim Kurulunun onayını alarak sözleşmeleri gerçekleştirmek, değiştirmek, yenilemek, uzatmak, feshetmek,

2) Sigortalılara verilecek ilaçlar ve iyileştirme araçlarıyla, bedeline katılım olacak veya olmayacak ilaçlar ile ilgili listelerin düzenleme çalışmalarını Tıbbi Değerlendirme ve Müşavirlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapmak,

3) Sigortalılara verilecek ortez, protez araç ve gereçlerinin türleri ile temin esasları, kullanma süre ve şartlarına dair çalışmaları Tıbbi Değerlendirme ve Müşavirlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütmek,

4) Sigortalılara verilecek yol parası ve zaruri gider konularıyla ilgili çalışmalar yapmaktır.

d)Tıbbi Değerlendirme ve Müşavirlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görevleri:

1) Satın alınacak tıbbi hizmetler ile ilgili tıbbi tüm çalışmaları, değerlendirmeleri yürütmek,

2) Temel Teminat Paketi içinde yer alan sağlık yardımlarını, mevzuat çerçevesinde belirlemesinin ilişkin çalışmaları yapmak,

3) Sigortalılara verilecek ilaçlar ve iyileştirme araçlarıyla, bedeline katılım olacak veya olmayacak ilaçlar ile ilgili listelerin düzenlemesi çalışmalarını, konu ile ilgili esasları, kullanma süre ve şartlarına dair çalışmaları Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapmak,

4) Tıbbi anlaşmazlıklarda çözüm yolları aramak ve önermek,

5) Sigortacılık hizmetlerinin uygulanmasına temel olacak Kurumun tıbbi danışmanlık hizmetlerini yürütmek,

6) Kuruma ve sosyal sigorta kurumlarına hizmet vermek üzere gerekli olan hallerde daimi ve geçici tıbbi kurullar oluşturmak,

7) Verilen hizmetlerin tıbbi olarak denetlenmesini sağlamak,

8) Verilen hizmetlerin kalite kontrollerini yapmak,

9) Kurumun ihtiyaçlarına uygun olarak, yerli ve yabancı kuruluşlarla veya sosyal güvenlik kuruluşları ile birlikte ortak proje yapmak, sosyal güvenlik ve sağlık kuruluşları ile yapılmış veya yapılacak projeleri inceleyip Kurum menfaati görülen projelere katılma veya ortak yatırım yapma teklifini yönetim kuruluna sunulmak üzere hazırlamaktır.

e) Hukuk Müşavirliğinin Görevleri:

1) Kurum birimlerince sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

2) Kurumun çıkarlarını koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki önlemleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun yapılmasına yardımcı olmak,

3) Kurum ile ilgili adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, ve Kurumu temsil etmek,

4) Kurumun, amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki önerileri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

5) Başbakanlıktan veya diğer bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmektir.

f) Sağlık Hizmeti  Değerlendirme ve Denetleme Dairesi Başkanlığının Görevleri:

1) Kurumun diğer kurum, kuruluşlar ve kişilerle yaptığı sözleşmeler ve işbirliği çerçevesinde Kurum ve Kamu yararı gözeterek işlemleri doğru ve sözleşmeler çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, denetlemek ve izlemek; sözleşmelerin askıya alınmasına, iptaline veya yenilenmemesine ilişkin önerilerini Sağlık Hizmeti Sözleşmeleri Daire Başkanlığına bildirmek,

2) Sigortalılık kayıt ve işlemlerinin doğru ve güvenilir bir çerçevede yürütülebilmesi için gerekli kontrol ve izlemleri yürütmek ve gerekli önerileri hazırlamak,

3) Kurumun görevlerini daha iyi yürütebilmesi açısından önerilerde bulunmaktır.

g) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görevleri:

1) Kurum hizmetlerine ait özellikli işlerin hızlı ve düzenli yapılabilmesi bakımından, Kurum birimlerini bir program içerisinde bilgisayar sistemi ile donatmak üzere gereken çalışmaları yapmak,

2) Kurumun ilgili birimlerine bilgi işlem hizmetlerini sağlamak,

3) Bilgisayara aktarılacak işlerin inceleme ve araştırmalarını yaparak, sistem çözümleme işlerini yapmak, sistem çözümlemesi yapılan işlerin programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,

4) Sigortalılara ait kayıt, kütük ve prim toplama işlemleriyle gereken diğer sigorta bilgilerini bilgisayar ortamı içinde toplamak ve değerlendirmek, veritabanı oluşturmak,

5) Diğer sosyal sigorta kurumları ile yapılacak işbirliğine katkıda bulunmak, yapılan sözleşmeler gereği yapılacak veri paylaşımlarını sağlamak ve ortak veri tabanı kurmak ve kullanmak,

6) Verilerin güvenliğini, gizliliğini ve doğruluğunu temin etmektir.

h) İnsan Kaynakları ve İdari  İşler Dairesi Başkanlığının Görevleri:

1) Kurumun insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

2) Kurum personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

3) Kurum için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, bakımı işlerini yürütmek,

4) Gerekli araç, gereç ve hizmetlerin temini ile ilgili işleri yapmak,

5) Kurum binaları, araç ve gereçleriyle ilgili temizlik, ısıtma, aydınlatma, haberleşme, bakım, onarım hizmetlerini yürütmek,

6) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini düzenlemek ve yürütmektir.

i) Araştırma – Geliştirme, Kalite ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Görevleri:

1) Kurumun hizmet sunumu alanlarında çağdaş sigortacılık uygulamalarını sürekli kılmaya, Kurumun mastır planlarını yapmaya yönelik her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

2) Gerekli hallerde tıbbi araştırmalar konusunda çalışma yapmak, yaptırmak veya çalışmalara destek olmak ve bu konuda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

3) Yönetimin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik kalite yönetimi çalışmalarını yürütmek,

5) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamaktır.

j) Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri:

1) Kurum hizmetlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, 

2) Kurumun tüm birimleri ile Kuruma bağlı tüzel kişilerin idari, mali, hesabi, hukuki ve teknik işlemleri ile personeli hakkında teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,      

3) Genel Müdürlük müfettişleri tarafından düzenlenmiş raporların sonuçlarını takip etmek, yıl boyunca yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının sonuçlarını değerlendirerek, raporlar hakkında istatistiki   bilgiler ile birlikte mevzuatın en fazla aksayan yönleri, uygulanabilirlikleri ve organizasyonun etkinliği gibi konularda önerilerle birlikte genel nitelikte bir değerlendirme raporu hazırlayıp, takip eden yılın Nisan ayının sonuna kadar Genel Müdüre sunmak,

4) Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen Genel Müdürlük tarafından verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yapmaktır.

k) Muhasebe ve Mali İşlemler Dairesi Başkanlığının Görevleri:

Kurumun mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmaktır.

l) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığının Görevleri:

Genel Sağlık Sigortası sistemi ile verilen hizmetleri gerektiğinde basın yayın kuruluşları aracılığıyla da tanıtmak, sosyal hizmetler, halkla ilişkiler, basın ve yayın hizmetlerini yürütmek, sağlık yardımlarından yararlananların bu hizmetlere erişimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla yönlendirme ve bilgilendirme hizmetlerini sağlamak; bu kimselerden gelen yazılı ve sözlü başvuruları cevaplandırmak, Kurumun tüm faaliyetlerine yönelik teknik veya tanıtıcı periyodik yayınlar yapmaktır.

m) Savunma Uzmanlığının Görevleri:

Savunma Uzmanlığı,  Genel Müdüre karşı sorumlu olup, özel kanununda ve diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir.

Personel rejimi :
Madde 33 –
 Kurumun kadrolu personeli hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurumda fiilen görev yapan 657 Sayılı Kanuna tâbi kadrolu personele, bütçenin yönetim tahsisatından ve yönetim tertibinden karşılanmak üzere, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katını geçmemek üzere aylık  ek ödeme yapılır. Bu ödemenin oran ve miktarları ile ödeme ile ilgili esaslar, personelin görev unvanı, görev yeri, çalışma verimi, sorumluluğu ve sigorta hizmetlerinin rasyonelliğini sağlayacak ilkeler ve Kurumun bir önceki yıl performansı dikkate alınarak, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu ödeme, damga vergisi hariç hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Kurumda belirli bir ihtisas gerektiren işler için Yönetim Kurulu Kararı ile idarî hizmet sözleşmeleri yapılır veya sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunların pozisyon, unvanları, sayı ve ücretlerinin taban ile tavanı  Devlet Personel Dairesi Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunca belirlenir.

Belirli bir ihtisas gerektiren veya geçici nitelikteki hizmetler Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir. Ayrıca ihtisas gerektiren bu işler hakkında Borçlar Kanunu’nun vekâlet ve istisna akdi hükümleri uygulanır.

Kurumda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ayrıca Aktüerya, Fon Yönetimi, Sağlık Sigortası Uzman Yardımcıları ve Uzmanları çalıştırılır.

Sağlık Sigortası Uzman Yardımcılığı ve Sağlık Sigortası  Uzmanı unvanını alacaklarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan şartlar aranır. Sağlık Sigortası Uzman Yardımcısı ve Uzmanının atama,yükselme ve görevlendirmelerine, yarışma ve yeterlilik sınavı düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar çıkarılacak olan Yönetmelik ile düzenlenir.

Uluslararası ve ulusal özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminatları ile diğer sosyal hak ve yardımları kendi kurum ve kuruluşlarınca ödenmek üzere Kurumda geçici olarak görevlendirilebilirler. Kurumun bu konudaki talepleri kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle sonuçlandırılır.

Genel Müdür ve Yardımcılarının atanma şartlarında belirtilen alanlar ile sınırlı olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda üniversite öğretim elemanları 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu’nun 38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilebilirler.

Kurum adına yurt dışına eğitim ve görevlendirme için personel gönderilmesinin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Acentelikler ve İrtibat Büroları Kurulması:
Madde 34 –
Kurum, hizmetin gereği olarak ihtiyaç duyması halinde, sigortalı sayısı 250.000 den fazla olan yerlerde veya bölge bazında en fazla 12 yerde emekli sigortaları müdürlükleri içersinde sigortalılar, sağlık yardımlarından yararlandırılanlar ve sağlık hizmeti satın aldığı kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek üzere irtibat büroları ve acentelikler kurabilir.

Kurumun Gelir ve Giderleri :
Madde 35 – Kurumun gelir ve giderleri şunlardır:

Kurumun gelirleri;

a) İşsizlik Sigortası Fonundan aktarılacak karşılıklar dahil olmak üzere, bu Kanun kapsamında alınacak primlerden,

b) Emekli kimselerin net maaş gelirleri üzerinden alınacak % 1 genel sağlık sigortası payından,

c) Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan,

d) Bu Kanun gereğince alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden,

e) Bu Kanun kapsamında alınacak katkı ve katılım paylarından,

f) Kamu görevi niteliğinde Bakanlar Kurulu tarafından ayrıca verilecek görevler için proje, yatırım, işletme ve yönetim giderlerinin karşılanmasına yönelik Genel Bütçeden Kuruma doğrudan yapılacak transferlerden,

g) Sosyal Sigorta Kurumlarına verilecek müşavirlik hizmetlerinden dolayı bu Kurumlardan sağlanacak gelirlerden,

h) Toplam vergi gelirlerinin % 3,5 ü oranında aktarılacak paydan,

i) Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bağış ve yardımlardan,

J) Kurumun taşınır ve taşınmazlarından ve vereceği hizmetlerden sağlanacak gelirlerden,

k) Kurum gelirlerinin nemalarından,

l) Diğer gelirlerden,

oluşur.

Yukarıda belirtilen Kurum adına toplanan primlerin, prim desteği karşılığı Genel Bütçeden yapılacak transferlerin ve Kurum hissesi olarak ayrılacak payların, ilgili kurum ve kuruluşlarca tahsilatı veya tahakkuku sırasında ayrılarak, Kuruma bu Kanunda verilen görevlerin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla öncelikle Kurumun Merkez Bankası veya bankalar nezdindeki hesabına yatırılır.

Bu maddenin (g) bendinde yer alan % 3,5 oranındaki pay, her üç yılda bir Bakanlar Kurulunca yeniden tespit edilir.

Kurumun Giderleri;

a)  Bu Kanuna göre sosyal sağlık güvencesine sahip kimselerin teminat paketindeki sağlık yardım ve alabilmeleri için yapılan sözleşmeler çerçevesinde, Kurum tarafından belirlenecek ilgili kurum ve kuruluşlar, İl Sağlık Müdürlükleri veya sağlık hizmet sunucularına yapılacak ödemeler ile Kurum adına Genel Sağlık Sigortası primi ve tescil işlemlerini yürüten kurumlara ödenecek masraflar,

b) Genel yönetim, işletme, araştırma, danışmanlık ve hizmetler giderlerinden,

c) Yatırım giderlerinden,

d) İlgili mevzuat ile verilmiş özel görevlere ait giderlerden,

oluşur.

Genel Yönetim giderleri, Kurumun yıllık toplam prim gelirinin yüzde 6’sını aşamaz. Kurumun nakit fazlası ilke olarak getirisi en yüksek düzey olmak üzere, piyasa koşullarında finansal araçlar vasıtasıyla değerlendirilir.

Kurumun kapsamında bulunanların sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurum ve kuruluşlara, İl Sağlık Müdürlüklerine veya sağlık hizmet sunucularına yapacağı aktarımlar ve diğer giderlerin, kapsamda bulunanların ödedikleri primler ve primlerinin tümünü veya bir kısmını ödeyemeyecek durumda olanlar için genel bütçeden karşılanacak prim desteği ve bu Kanunda belirtilen diğer gelirler ile karşılanması esastır.

Kurumun gelir ve giderleri üçer aylık dönemler halinde 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu Yeminli Mali Müşavirlere denetlettirilerek denetim raporlarını sonuçları ilan edilir.

Kurumun ve Mallarının Hukuki Durumu :
Madde 36 –
 Kurum gelirleri ile bu gelirlerle alınan mallar Kuruma aittir. Kurumun malları 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet mali hükmünde olup, alacakları da Devlet alacağı derecesinde ayrıcalıklıdır.

Kurumun akit, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğan alacakları hariç diğer alacakları için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Kurum hakkında haciz ve iflas hükümleri yürümez.

Kurum, bu Kanunla öngörülen mali iş ve işlemlerinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabii değildir;  bu konular Yönetim Kurulu kararıyla yönetmeliklerle belirlenir.

Vergi ve Fon Muafiyeti :
Madde 37 –
İlgili kanunlarda adı yazılı olmasa dahi,

a) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alımı ve satımı işlemleri ile bunlardan elde edilen hak ve gelirler, yapılacak bağış ve yardımlar,

b) Kurumun taraf olduğu davalar, icra kovuşturmaları ile ilamlar,

c) Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ile bunların örnekleri,

İle ilgili her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Kurumun Faaliyet  Alanına Yönelik Sınırlamalar :
Madde 38- 
Kurum hiçbir şekilde sağlık hizmeti üretemez. Kurum adına hizmete yönelik binalar dışında taşınmaz edinilmesi, inşası, kiralanması mümkün değildir, mücbir sebeplerle sahip olunan taşınmazlar piyasa rayiç bedelleri üzerinden en geç iki yıl içinde satılır. Ancak bu sürenin sonunda  dahi satılamayan taşınmazlar ise her yıl yeniden en az bir kez olmak üzere yeniden satışa çıkarılır.

Sözleşme Yapma Yetkisi :
Madde 39-
Kurum, bu Kanunla kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirebilmek ve sağlık hizmetlerini satın alabilmek için, yurtiçinde veya yurt dışında yataklı veya yataksız sağlık kuruluşları, hekim, eczacı ve  diğer gerçek veya tüzel kişilerle sözleşme yapmaya yetkilidir.

Bilgi Toplama ve Araştırma Yapma Yetkisi :
Madde 40-
Kurum, bu Kanunda belirtilen görevlerini yerine getirirken gerekli görülen hallerde, Kuruma verdikleri bilgi ve beyanların doğruluğu hakkında sigortalılardan; ve gerekli görülen hallerde resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan, bankalardan bilgi ve belge istemeye, gerekli araştırmaları yapmaya veya yaptırmaya, köy ve mahalle ihtiyar heyetleri ile muhtarlardan bilgi edinmeye yetkilidir.

Ayrıca, bu Kanuna göre, sigortalı olması gerekenlerin, tescillerinin sağlanabilmesi bakımından Kamu Kurum ve Kuruluşları ile olan iş ve işlem ilişkilerinde sigortalılık durumları araştırılabilir. Bu incelemelerin hangi konularda ve ne şekilde yapılacağı ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak, Bakanlıkça onaylanacak Yönetmelikle belirlenir.

Denetim Yetkisi :
Madde 41 –
Kurum bu Kanunda kendine verilen görevleri yerine getirirken, kapsamında bulunan kimseler adına satın aldığı her türlü sağlık hizmet ve yardımlarının uygunluk, yerindelik, verimlilik ve mali denetimini Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Genel Müdürlük tarafından belirlenecek araç ve yöntemlerle yapar.

Kurum bu Kanunda belirtilen görevlerini yerine getirirken hizmet sözleşmesi veya protokol imzaladığı her türlü gerçek ve tüzel kişiliğin sözleşme veya protokol kapsamında yürüttüğü hizmet ve işlemleri denetleme ya da kendi adına yetkilendirdiği kişi veya kuruluşlar aracılığı ile denetletme yetkisine sahiptir.

Bilgi arşivleme esasları:
Madde 42 –
Kurum bu Kanunda yazılı olan görevlerine ilişkin her türlü işlemleri elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılabilir ve arşivlenebilir. Kurum her türlü işlemlerini internet dahil manyetik ortamda yapabilir, elektronik imza kullanabilir. Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılan işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde bilgi işlem kayıtları esas alınır. Kurum tarafından bilgi işlem ortamında tutulan bilgiler adli ve idari merciler nezdinde geçerlidir. Bilgi işlem kayıtlarına itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir.

GEÇİCİ MADDELER:

Geçici Madde 1-
Kuruluş Masrafları :

Kurumun ilk kuruluş giderleri, ödeme gücü olmayanlar için Devlet tarafından Kuruma ödenenecek   primlerden mahsup edilmek üzere, Genel Bütçeden finanse edilir.

Geçici Madde 2-
Kurumun Gelir Gider Dengesi :

Kurumun gelir ve gider dengesinin sağlam bir yapıya kavuşabilmesi için ilk üç yılda Genel Sağlık Sigortası sisteminde meydana gelecek açıklar Hazinece karşılanır.

Geçici Madde 3-
Gayri Menkuller:

Kurumun hizmet binası ve birimi ihtiyaçları  öncelikle, mevcut sosyal güvenlik kurumlarına ait gayri menkullerden karşılanır.

Geçici Madde 4-
Mevcut Sosyal Güvenlik Kurumlarında Çalışan Personellerden Kurum Kadrolarına Geçiş:

Kurumun personel ihtiyacı öncelikle, mevcut sosyal güvenlik kurumlarının merkez veya taşra teşkilatında görev yapan bu Kanunun      31 inci Maddesinde belirtilen Genel Müdürlüğün görev alanlarına karşılık gelen yada uygun olan birimlerde fiilen çalışan ya da çalışmış olan kimselerden karşılanır. Kurumda görev alacak sosyal güvenlik kurumları kadrolarında bulunan sağlık personelinin sağlık ya da sigortacılık hizmeti yönetimi, değerlendirilmesi veya denetlenmesi alanlarında fiili olarak çalışmış olması şartı aranır. Bu personelin Kurum  sağlık alanı dışında, bu Kanunun 30 uncu Maddesinin a bendinde belirtilen alanlarda eğitim görmüş veya sertifika almış olması tercih sebebidir.

Bu kimseler kadroları ile birlikte Kuruma nakledilirler.

Geçici Madde 5- Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş  ve en az 5 yıl hizmet süresi bulunan kurum personeli arasında Sağlık Sigortası Uzmanlarının seçilme yöntemleri, atanma şartları ve yeterlik sınavları, eğitim amacıyla yurt dışına gönderilme ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelikte belirlenecek usul ve esas çerçevesinde yapılacak sınav sonucunda başarılı bulunanlar sağlık sigortası uzmanı kadrolarına atanırlar.

Geçici Madde 6- Merkez ve taşra teşkilatınca yürütülecek hizmetler yönetmeliklerde  düzenleme yapılıncaya kadar, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce kurulu bulunan kurumların  merkez ve taşra teşkilatlarınca  yürütülmeye devam olunur.

Geçici Madde 7- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulu bulunan kurumların alacakları,borçları,mevcut bütçe gelirleri ve tüm ödenekleri Kuruma devredilmiş sayılır

Geçici Madde 8- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur.

Yürürlük :
Madde 43 –
Bu Kanun Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.