GÖZLÜKÇÜLÜK RUHSATNAMESİ VERİLMESİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK KURS VE SINAV YÖNETMELİĞİ     

BU YÖNETMELİK 06.4.2007 TARİHLİ VE 26485 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN YÖNETMELİKLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

 

   GÖZLÜKCÜLÜK RUHSATNAMESİ VERİLMESİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK KURS VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (08.06.2005)      

 

 

17 Aralık 2004 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25673

Sağlık Bakanlığından:

 

Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek

Kurs ve Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre en az lise seviyesinde öğrenim gören ve 21/11/1993 ilâ 26/6/2004 tarihleri arasında gözlükçülük ruhsatnâmesi olmaksızın optisyenlik mesleği ile ilgili olarak çalışanlara, gözlükçülük ruhsatnâmesi verilmek üzere açılacak kurs ve bu kursun sonunda yapılacak sınav ile kurs ve sınav giderlerinin karşılanmasına dair usûl ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, 21/11/1993 ilâ 26/6/2004 tarihleri arasında ruhsatnâmeli bir gözlükçünün mesul müdürlüğü altında faaliyet gösteren müesseselerde gözlükçülük ruhsatnâmesi olmaksızın optisyenlik mesleği ile ilgili olarak çalışanları, bu çalışanlara gözlükçülük ruhsatnâmesi verilmek üzere yetiştirilmeleri için açılacak kursu, bu kursun sonunda yapılacak sınavı, kurs ve sınav ile ilgili komisyonları ve kursu verecek olan kuruluşları kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Kanun: 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunu,

             b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

             c) Genel Müdürlük: Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

             d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

             e) Optisyenlik müessesesi: 30/12/1940 tarihli ve 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun hükümleri uyarınca açılıp faaliyet gösteren müesseseyi,

             f) Gözlükçülük ruhsatnâmesi: Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca düzenlenen kursa ve bu kursun sonunda yapılacak sınava iştirak ederek başarılı olanlara gözlükçü unvanı ile optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisinin bulunduğuna dair Bakanlıkça düzenlenecek belgeyi,

             g) Üniversiteler: Bünyesinde yüksekokul seviyesinde optisyenlik eğitimi veren Osmangazi, Ege, Muğla, 19 Mayıs ve Cumhuriyet Üniversitelerini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gözlükçülük Kursu ve Kursa Başvuru

             Gözlükçülük Kursu

             Madde 5  — Gözlükçülük ruhsatnâmesine sahip bir mesul müdür nezaretinde faaliyet gösteren bir optisyenlik müessesesinde, gözlükçü veya optisyen unvanını haiz olmaksızın 21/11/1993 ilâ 26/6/2004 tarihleri arasında en az dört yıl süre ile optisyenlik mesleği ile ilgili olarak çalışan ve en az lise seviyesinde öğrenim görenlere gözlükçülük ruhsatnâmesi verilmek amacıyla, Bakanlıkça bir defaya mahsus olarak altı ay süreli gözlükçülük kursu düzenlenir.

             Gözlükçülük kursuna iştirak edecek olanlara teorik ve pratik eğitimler, üniversiteler tarafından verilir.

             Kursa Başvuru

             Madde 6 — Gözlükçülük kursuna iştirak etmek isteyenler, EK-1’de örneği yeralan başvuru formunu doldurarak, bu formun ekinde;

             a) Nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti,

             b) En az lise seviyesinde öğrenim gördüğüne dair mezuniyet belgesinin veya diplomasının noter tasdikli sureti,

             c) Optisyenlik mesleğini icra edebileceğine dair son iki ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı,

             d) Asgarî olarak dört yıl süreyle optisyenlik mesleği ile ilgili olarak çalıştığı optisyenlik müessesesi veya müesseselerinin 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun hükümlerine göre açılıp faaliyet gösterdiğine dair, müessesenin bulunduğu yerdeki mahallin en büyük sağlık amirliğinden alınacak belge,

             e) 21/11/1993 ilâ 26/6/2004 tarihleri arasında, optisyenlik müessesesinde veya müesseselerinde asgarî olarak dört yıl süreyle optisyenlik mesleği ile ilgili olarak çalıştığını belgeleyen sosyal güvenlik kuruluşlarından alınmış prim dökümlerini gösteren belgenin aslı veya optisyenlik müessesesinde çalıştığına ve fakat adına pirim ödenmediğine dair yargı merciince verilmiş tespit kararı,

             f) İkâmetgâh belgesi,

             g) Son altı ay içerisinde çektirilmiş üç adet vesikalık fotoğraf

             ile birlikte, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren kırkbeş gün içerisinde doğrudan Bakanlığa veya bulundukları ilin müdürlüğüne başvururlar. 

             Sağlık müdürlükleri, kendilerine verilen başvuru dilekçelerini ve eklerini bekletmeksizin Bakanlığa intikal ettirirler.

             Başvurunun Değerlendirilmesi

             Madde 7 — 6 ncı maddedeki belgeleri eksiksiz olarak ibraz edenlerin başvuruları, başvuru süresinin sona ermesinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Merkez Kurs Komisyonunca değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda kursa iştirak edebilme şartlarını taşıyanların isimleri ve tercih sırasına göre kurs görecekleri üniversiteler ile kursların başlayış tarihleri, Bakanlığın www.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Kurs Komisyonu ile Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonu

             Merkez Kurs Komisyonunun Teşkili

             Madde 8 — Merkez Kurs Komisyonu;

             a) Bakan veya Müsteşar’ın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında;

             b) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının,

             c) Sağlık Eğitimi Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının,

             d)  Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği Hukuk Müşavirinin

             iştiraki ile teşkil olunur.

             Merkez Kurs Komisyonunun Görevleri

             Madde 9 — Merkez Kurs Komisyonu görevleri şunlardır;

             a) Gözlükçülük kursuna başvuranların durumlarının, Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygunluğunu değerlendirmek,

             b) Üniversitelerin bildirdiği kontenjan durumuna ve başvuru dilekçelerindeki tercihlere göre kursiyerlerin üniversitelere dağılımını yapmak,

             c) Gözlükçülük kurslarının başlayış tarih veya tarihlerini belirlemek,

             d) Üniversiteler bünyesinde verilen gözlükçülük kursunun, müfredat programına uygun şekilde yürütülmesi ve kurs sonunda yapılacak yazılı ve pratik sınavın gerektiği şekilde yapılması amacıyla gerekli kararları almak ve koordinasyonu sağlamak,

             e) Gerektiğinde, üniversitelerce verilen kursları yerinde izlemek veya izlenmesini ve kursun sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

             f) Kurs sonunda merkezî sistem ile yapılacak yazılı sınavı gerçekleştirecek mercîi konusunda karar vermek ve Makam onayına sunmak,

             g) Yazılı sınav soruları ve pratik sınav konularını içeren ve Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonunca hazırlanan soru bankası içerisinden sınav sorularını ve konularını belirlemek,

             h) Bu Yönetmeliğin diğer hükümleriyle belirlenen görevleri ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

             ı) Sınavların yapılacağı zamanı belirleyip, ilan etmek.

             Komisyonca alınan kararların, internet vasıtasıyla ilân edilmesi, üniversitelere, Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonuna bildirilmesi ile Komisyonun sekreterya işleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

             Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonunun Teşkili

             Madde 10 — Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonu, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında;

             a) Üniversitelerin her birinden optisyenlik programı öğretim üyesi birer kişinin,

             b) Oftalmoloji Derneği temsilcisinin,

             c) Gözlükçüler ve Optisyenler Derneklerinin aralarından seçeceği bir temsilcisinin

             iştiraki ile teşkil olunur.

             Komisyonun, Dernek temsilcisi üyeleri, mensubu oldukları derneklerin bildireceği iki kişi arasından Bakanlıkça; Üniversite temsilcisi üyeler ise, mensubu oldukları Üniversitece belirlenir.

             Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonunun Görevleri

             Madde 11 — Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır;

             a) EK-2’de belirtilen müfredat programına göre gözlükçülük kursunun, haftalık teorik ve pratik dersleri ve saatlerini belirlemek,

             b) Kurs sonunda yapılacak yazılı sınav soruları ile pratik sınavın konuları için soru bankası hazırlamak,

             c) Üniversitelerce verilen kursun, müfredat programına uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve kurs sonunda yapılacak yazılı ve pratik sınavın gerektiği şekilde yapılması amacıyla Merkez Kurs Komisyonunca alınacak kararların uygulanmasını sağlamak,

             d) Sınava iştirak için gerekli belgeleri belirlemek,

             e) Bu Yönetmeliğin diğer hükümleriyle belirlenen görevleri ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

             Komisyon, Bakanlıkça belirlenecek zamanlarda toplanır. Komisyonun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gözlükçülük Kursu Eğitim Programı ve Sınav

             Gözlükçülük Kursu Eğitim Programı ve Müfredatı

             Madde 12 — Üniversitelerce verilecek gözlükçülük kursunda, EK-2’de gösterilen müfredat programına göre belirlenecek haftalık ders saatlerine uyulur. Altı aylık olan gözlükçülük kursundaki müfredat programı toplam dörtyüz altmış altı saattir.

             Haftalık dersler ve saatleri, teorik ve pratik dersler olmak üzere iki bölümde olacak şekilde Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Gözlükçülük kurslarındaki eğitim, yüz yüze eğitim modeli ile verilir.

             Kursa Devamlılık

             Madde 13 — Gözlükçülük kursuna devam mecburidir. Ancak, müfredat programında öngörülen teorik ve pratik ders saatlerinin herbiri için, azamî % 10 devamsızlık hakkı vardır. Ayrıca, kurs süresince hastalık mazeretine istinaden yirmi günden fazla olmamak üzere istirahat raporu alınabilir. Yirmi gün ve daha az süreli istirahat raporları, devamsızlık süresinden sayılmaz.

             Müfredat programına % 10’dan fazlası devamsızlığı bulunanlar ile yirmi günden fazla istirahat raporu alanların kayıtları silinir.

             Sınav Usulü

             Madde 14 — Bu Yönetmeliğe uygun şekilde gözlükçülük kursunu tamamlayanlar, gözlükçülük ruhsatnâmesi alabilmek için bir defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilecek sınava iştirak ederler.

             Sınav, yazılı ve  pratik sınav olmak üzere iki aşamalı yapılır.

             Yazılı sınav, merkezî sistemle gerçekleştirilir. Yazılı sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır. Pratik sınav ise, Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonu üyesi olan ilgili üniversite temsilcilerinin gözetiminde ve sorumluluğunda, kursiyerin eğitim gördüğü üniversitede yapılır.

             Pratik sınavla ilgili usul ve esaslar Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonunca belirlenir, Merkez Kurs Komisyonunun  onayı alınıp, uygulanır.

             Sınav Başarı Notu

             Madde 15 — Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı sayılabilmek için, yazılı ve pratik sınav notu ortalamasının, yüz üzerinden en az altmış olması gerekir.

             Pratik sınav notunun % 40’ı ile yazılı sınav notunun % 60’ı toplanarak sınav başarı notu belirlenir.

             Telafi Kurs ve Sınav Hakkı

             Madde 16 — 13 üncü maddede belirtilen sürelerden fazla süreyle kursa devam etmeyip kurs kaydı silinenlere, sağlık nedenleri, doğal afet gibi kabul edilebilir mazeretlerini ispatlamaları kaydıyla bir kereye mahsus olarak telafi kurs ve sınav hakkı verilir.

             Merkez Kurs Komisyonu tarafından durumları değerlendirilen ve mazeretleri kabul edilenler, Komisyonun bir aydan az olmamak üzere belirleyeceği yoğunlaştırılmış kursa iştirak ederler. Telafi kursu, Merkez Kurs Komisyonu tarafından belirlenecek bir üniversite bünyesinde verilir.

             Sınav, telafi kursunun bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde telafi kursu verilen üniversite tarafından yapılır. Yazılı sınav soruları ve pratik sınav konuları, telafi kursu verilen üniversite temsilcisi haricindeki Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonu üyelerince hazırlanır.

             Telafi kursu sonunda yapılacak sınavda, 15 inci maddedeki başarı notu hesabı dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gözlükçülük Kursunu Veren Üniversitelerin Kurs ve Sınava İlişkin Yükümlülükleri,

Kurs ve Sınav Giderleri ve Gözlükçülük Ruhsatnamesi Düzenlenmesi

             Üniversitelerin Kurs ve Sınava İlişkin Yükümlükleri

             Madde 17 — Gözlükçülük kursu eğitimini gerçekleştirecek üniversiteler;

             a) Kursun, EK-2’deki müfredat programına uygun ve düzenli şekilde yürütülmesi,

             b) Bakanlıkça gönderilen onaylı isim listesindeki kişilerin kursa iştiraklerini düzenli ve sürekli şekilde sağlamak,

             c) Kursa iştirak edenlerin devam durumunu, her ayın sonunda Bakanlığa bildirmek,

             d) Kurs eğitiminin, öğretim üyeleri ve görevlilerince layıkı ile yerine getirilmesi için gerekli iç denetimleri yapmak,

             e) Kursu, bu Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak tamamlayan kursiyerlerin listesini Bakanlığa bildirmek,

             f) Sınav sonuçlarını liste halinde Bakanlığa göndermek,

             ile yükümlüdürler.

             Kurs ve Sınav Giderleri ile Ücretleri

             Madde 18 — Gözlükçülük kursu ve sınav gider ile ücretleri, kursa iştirak edenlerce karşılanır. Kurs ücreti, Merkez Kurs Komisyonunun kararı ile Bakanlık ve üniversitelerce müştereken belirlenerek her üniversitenin döner sermayesine yatırılır.

             Merkezî sistemle yapılacak yazılı sınav için, sınavı gerçekleştirecek mercîi ile birlikte Bakanlıkça belirlenecek sınav ücreti, ilgili mercîin göstereceği bankaya yatırılır.

             Kurs ve sınav ücretleri, yatırılmadan kursiyerler kursa ve sınava alınmaz.

             Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca gerçekleştirilecek telafi kurs ve sınavının giderleri ve ücretleri de kursiyerlerce karşılanır. Bu kursun ve sınavın ücretleri, Bakanlık ve ilgili üniversitece müştereken belirlenir.

             Gözlükçülük Ruhsatnamesi Düzenlenmesi

             Madde 19 — Gözlükçülük kursuna iştirak ederek bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kursu tamamlayan ve kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar adına Bakanlıkça, gözlükçülük ruhsatnamesi düzenlenir ve ruhsatnâme, ilgiliye teslim edilmek üzere kişinin ikâmet ettiği yerin bağlı olduğu ilin müdürlüğüne gönderilir.

             Gözlükçülük ruhsatnâmesinin ilgiliye teslimi için, ruhsat harcının ödenmesi gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 20 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne/

...................VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

             5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un geçici 3 üncü maddesine istinaden, gözlükçülük ruhsatnamesi almak amacıyla, ilgili Yönetmelik çerçevesinde belirtilen Üniversitelerde gözlükçülük eğitimi vermek üzere açılacak kursa aşağıda belirttiğim tercihler doğrultusunda katılmak istiyorum. Başvuru için gerekli belgeler ekte bulunmakta olup, kursa alınmam için gereğini arz ederim.

 

                                                                                                              Adı, soyadı

                                                                                                              ...../....../200..

                                                                                                                   İmza

İkamet Adresi:

Tel:

İş adresi:

 

Eğitime katılmak istenilen üniversite tercihleri:     1.tercihim )

                                                                                   2.tercihim )

                                                                                   3.tercihim )

 

*( Sivas-Cumhuriyet Üniversitesi, Muğla-Muğla Üniversitesi, Samsun-19 Mayıs Üniversitesi, İzmir-Ege Üniversitesi ve Eskişehir-Osmangazi Üniversitesi arasından tercih yapılacaktır.)

 

 

EKLER:

 

 

EK-2

GÖZLÜKÇÜLÜK MÜFREDAT PROGRAMI

             Müfredat Programının ders başlıkları ve saat olarak süreleri aşağıda belirtildiği şekildedir:

             A) Teorik Eğitim:

             1- Fizik-Fizik Optik-Geometrik Optik - 72 saat

             2- Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi - 20 saat

             3- Halkla İlişkiler ve Meslek Etiği - 18 saat

             4- Optik Aletler - 20 saat

             5- Göz Hastalıkları - 26 saat

             6- Gözlükçülük Teorik - 134 saat

             7- Görme Optiği ve Refraksiyon - 36 saat

             8- Kontakt Lensler - 26 saat

             9- İlk Yardım - 14 saat

          10- Seminer - 10 saat

 

             B) Pratik Eğitim - 90 saat