GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

Gümrük kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı

Madde 1- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin (6), (8), (9), (10) ve (20) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. a) “Serbest dolaşımda bulunan eşya” deyimi, 18 inci madde hükümlerine göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde, yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı;
b) “Serbest dolaşımda bulunmayan eşya” deyimi, serbest dolaşımda bulunan eşya dışında kalan eşya ile transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşyayı;”

“8. a)“Gümrük vergileri” deyimi, yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü;
b)“Gümrük yükümlülüğü” deyimi, yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğunu;

9. “İthalat vergileri” deyimi,
a)Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,
b)Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde alınacak ithalat vergilerini;

10. “İhracat vergileri” deyimi,
a)Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,
b)Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde alınacak ihracat vergilerini;”

“20. a)“Rejim hak sahibi veya hak sahibi” deyimi, gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişiye ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildiği kişiyi;
b) “Asıl sorumlu” deyimi, transit rejiminde rejim hak sahibini;”

Madde 2 – 4458 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin 1 inci, 4 üncü ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Fikri ve sınai haklar mevzuatına göre korunması gereken haklar ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren haklarla ilgili olarak, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın gümrük işlemleri, hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından durdurulur. Durdurma kararı beyan sahibi ile hak sahibine veya temsilcisine bildirilir.

Gümrük idaresine henüz bir talepte bulunulmadığı durumda dahi, söz konusu eşyanın sahte markalı ya da telif hakkına tabi taklit mal tarifine uyduğuna dair açık deliller olması halinde gümrük işlemleri, hak sahibinin geçerli bir başvuruda bulunabilmesi için, gümrük idareleri tarafından üç işgünü süresince re’sen ertelenir.”

“4. Gümrük idaresince alınan durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren bozulabilir eşya için üç iş günü, diğer eşya için on iş günü içinde hak sahibinin; yetkili mahkemede dava açması ve ihtiyati tedbir kararı alması gerekmektedir. Aksi takdirde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılır. Haklı bir mazeretin bulunması halinde, hak sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresi bu süreyi en fazla on iş gününe kadar uzatabilir.”

“6. Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus kişisel eşya ve hediyelik eşya ile posta kolileri ile gönderilen ticari mahiyette olmayan eşya için bu madde hükümleri uygulanmaz.
Aynı şekilde, hak sahibinin izni ile ticari markaya sahip olmuş, patent veya faydalı model hakları, telif veya komşu hakları ve tasarım hakları ile korunmuş ve hak sahibinin izni ile üretilmiş eşyanın hak sahibinin rızası dışında gümrük işlemlerine tabi tutulması veya hak sahibinin onayladığından farklı koşullarda üretilmesi veya başka koşullarda bir marka taşıması halinde söz konusu eşya bu madde hükümleri kapsamı dışında tutulur.”

Madde 3- 4458 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. a) Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması için gerekli bütün belgeler beyannameye eklenir.
b) Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.”

Madde 4- 4458 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden serbest dolaşıma girişine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Madde 5– 4458 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin 1inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ 1. Ekonomik etkili gümrük rejimlerinin kullanımı gümrük idaresi tarafından verilen izne tabidir. Dahilde işleme ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

Madde 6– 4458 sayılı Kanunun 81 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“3. Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşıdığı tespit edilen eşya, aynı rejime tabi tutulmuş sayılır.”

Madde 7– 4458 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 84-1. Transit rejimi:
a) İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş,
b) İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış,
eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

2. Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;
a) Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
b) Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
c) Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
d) Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine,
taşınmasına izin verir.

3. Transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması;
a) Transit rejimi beyanı kapsamında,
b) TIR karnesi kapsamında,
c) Transit belgesi olarak kullanılan ATA karnesi kapsamında,
d) 19 Haziran 1951’de Londra’da imzalanan, Kuvvetlerin Statüsüne Dair Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme ile öngörülen form 302 kapsamında,
e) Posta kolileri dahil olmak üzere posta yoluyla,
f) Yönetmelik ile belirlenecek hallerde, demiryolu ile taşımada CIM Taşıma Belgesi, büyük konteynerler ile taşımada TR Transfer Notu, havayolu ve denizyolu ile taşımada eşya manifestosu kapsamında,
yapılır.

4. a)Transit rejimine tabi tutulan eşya ve gerekli belgeler, rejimi düzenleyen hükümlere uygun olarak varış gümrük idaresine sunulduğunda, transit rejimi sona erer.

b) Hareket gümrük idaresindeki bilgi ve belgeler ile varış gümrük idaresindeki bilgi ve belgelerin karşılaştırılması sonucunda, transit rejiminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığının belirlenmesi halinde rejim ibra edilir.

5. Transit rejiminin uygulanmasında ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi eşyanın taşınmasına ilişkin olarak Müsteşarlıkça belirlenecek özel hükümler saklıdır. Müsteşarlık, transit eşyanın cinsine, niteliğine ve taşımanın özelliğine göre veya Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, bu Bölümdeki madde hükümlerine bağlı kalmaksızın transit rejimine ilişkin düzenlemeler yapılması konusunda yetkilidir.”

Madde 8- 4458 sayılı Kanunun 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 85- 1. Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere asıl sorumlu tarafından teminat verilmesi zorunludur.
Ancak;
a) Havayoluyla,
b) Boru hattıyla,
c)Demiryoluyla,
d)Denizyoluyla,
taşıma için, yönetmelikle belirlenen haller dışında teminat aranmaz.

2. Teminat:
a) Tek bir transit işlemini kapsayan bireysel teminat,
b)Müsteşarlık tarafından izin verilmesi halinde, birden fazla transit işlemini kapsayan kapsamlı teminat,
şekillerinde olabilir.

3. 2 nci fıkranın (b) bendinde belirtilen izin sadece;
a)Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan,
b)Transit rejimini düzenli olarak kullanan veya gümrük idaresince bu rejime ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebileceği belirlenen,
c)Gümrük veya vergi mevzuatını yönetmelikte belirlenen surette ihlal etmemiş olan,
kişilere verilir.

4.Güvenilirlik standartlarına sahip oldukları gümrük idaresince belirlenen kişilere indirilmiş tutarda kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izni verilebilir. İndirilmiş tutarda kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izni için ayrıca;
a)Belirli bir sürede transit rejiminin doğru kullanımı,
b)Gümrük idareleri ile işbirliği,
c) Anılan kişilerin taahhütlerini yerine getirebilecek mali güce sahip olduklarını kanıtlaması,
gerekir.
Bu fıkra kapsamında verilen izin ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

5. 4 üncü fıkraya göre verilen teminattan vazgeçme izni, Müsteşarlıkça yüksek risk içerdiği belirlenen eşyanın transit işlemlerinde uygulanmaz.

6. Müsteşarlık;
a) Özel durumlarda istisnai önlem olarak 4 üncü fıkra hükümleri doğrultusundaki indirilmiş tutarda kapsamlı teminat uygulamasını,
b) Büyük ölçekli kaçakçılığa konu olabilecek eşya için kapsamlı teminat uygulamasını,
geçici olarak kaldırmaya yetkilidir.”

Madde 9– 4458 sayılı Kanunun 95 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“1. Gümrük idareleri tarafından antrepo işletilmediği hallerde, gümrük antrepoları açılması ve işletilmesi Müsteşarlığın izni ile mümkündür. İznin verilmesi ile bu iznin geçici veya sürekli olarak geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Gümrük kapılarında eşya satışı yapmak üzere, özel antrepo statüsünde mağaza ve bunların depolarının açılması ve işletilmesine izin vermeye Müsteşarlık yetkilidir. İznin verilmesine, bu iznin geçici veya sürekli geri alınmasına, faaliyet, belge ve kayıt düzenine ilişkin usul ve esaslar ile eşya alabilecek kişiler ve bu kişilere satılabilecek eşyanın cins ve miktarı yönetmelikle belirlenir. ”

Madde 10- 4458 sayılı Kanunun 100 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Birinci fıkrada belirtilen durumlarda eşya, gümrük antrepo rejimine tabi değildir.
Gümrük idareleri, birinci fıkrada belirtilen eşyanın 99 uncu maddede belirtilen şekilde antrepo kayıtlarına geçirilmesini zorunlu tutabilir.”

Madde 11 – 4458 sayılı Kanunun 117 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 117 - 1. Geri ödeme sisteminden her eşya yararlanabilir.
Ancak, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında;
a) İthalat miktar kısıtlamasına tabi olan,
b) Kota kapsamında tarife önlemleri uygulanan,
c) Tarım politikası çerçevesinde ithalat veya ihracat lisansı veya sertifikası ibrazını gerektiren,
d) İşlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi mevcut,
eşya için geri ödeme sistemi uygulanmaz.
2. 1 inci fıkrada yer alan hükümlere ek olarak, işlem görmüş ürünlerin ihracat beyannamesinin tescili sırasında söz konusu ürünler için tarım politikası çerçevesinde ithal veya ihraç lisansının veya sertifikasının ibrazı gerekiyorsa ya da bu ürünler için ihracat geri ödemesi veya vergisi konulmuş ise, geri ödeme sisteminde ithalat vergileri iade edilmez.”

Madde 12- 4458 sayılı Kanunun 141 inci maddesinin 4 üncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut 5 inci fıkra 6 ncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“5. 1 inci fıkra hükümlerine istisna olarak hariçte işleme rejimini müteakip eşyaya serbest dolaşıma giriş rejiminin uygulanacağı durumlar ve buna ilişkin özel şartlar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde hariçte işleme rejimi kapsamında yapılan işleme maliyeti esas alınır.”

Madde 13- 4458 sayılı Kanunun 145 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“3. Standart değişim sisteminin uygulanmasına yukarıda belirtilen koşulların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin ibrazı halinde izin verilir. ”

Madde 14- 4458 sayılı Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3), (5), (6) ve (7) numaralı bentleri ve (12) numaralı bendinin (b) alt bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ile ilgili olarak ithal edilen her türlü harp silah, araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ve harp ganimetleri ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesi, ”

“5. Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşyadan;
a) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtaları,
b) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası,
c) Yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye’ye gelen kişilere ait çeyiz eşyası,
d) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya,

e) Türkiye'ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyası,
f) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkan gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası,
g) Yerleşim yeri Türkiye dışında olan gerçek kişilerin Türkiye’de satın aldıkları veya kiraladıkları konutlarında kullanılmak üzere getirdikleri ev eşyası,
h) Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus ticari mahiyette olmayan kişisel eşya,

6. Gerçek kişilerce serbest dolaşıma sokulacak diğer eşyadan;
a) Değeri 175 EURO' yu geçmemek üzere gerçek bir kişiden diğerine gönderilen veya yolcuların beraberindeki hediyelik eşya,
b) Şeref nişanları veya ödülleri,
c) Uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler,

7. Bakanlar Kurulunca belirlenecek kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ticari gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan;

a) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar,
b) Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar,
c) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler,
d) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri,
e) İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler,”

“b) Kriz hallerinden zarar görenlere gönderilen eşya,”

“Birinci fıkranın (3) ila (12) numaralı bentlerinde yer alan eşyayı geliş süreleri dahil tanımlamaya, bunların cins, nevi ve miktarlarını belirlemeye, muafiyet ve istisna uygulanacak tutarları sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar çıkartmaya ve bu muafiyet ve istisnayı farklı eşya itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı uygulamaya ve gerçek bir kişiden diğerine gönderilen veya yolcu beraberinde gelen ticari mahiyette bulunmayan vergiye tabi eşyadan alınacak gümrük vergilerini göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.’’

Madde 15– 4458 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 176- 1. Gemilerin, botların, diğer deniz taşıtlarının ve hava gemilerinin dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağları ile karaya çıkarılmamak şartıyla yurt dışından getirdikleri kumanyaları ithalat vergilerinden muaftır.
2. Antrepolarda bulunan ve henüz serbest dolaşıma girmemiş olan kumanyalar, transit hükümlerine göre 1 inci fıkrada belirtilen taşıtlara verilir.
3. Serbest dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların yurt dışı sefere çıkan deniz ve hava taşıtlarına verilmesi ihracat hükmündedir.
4. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.”

Madde 16– 4458 sayılı Kanunun 179 uncu maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. 178 inci maddenin (a) bendine göre ihaleye çıkarılan eşyanın sahibi veya adına hareket eden kişi, ihale ilanının yayımlandığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurarak söz konusu eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını isteyebilir.
Ancak, bu talebin kabulü, söz konusu eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderlerin beyan sahibi tarafından üstlenilmesine bağlıdır.

2. 178 inci maddenin (c) bendine göre perakende satışına karar verilen eşyaya 1 inci fıkra hükmü uygulanmaz.”

Madde 17– 4458 sayılı Kanunun 181 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 181- 1. İthalatta gümrük yükümlülüğü;
a) İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi,
b) İthalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali,
için verilecek gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar.

2. İthalatta gümrük yükümlülüğünde yükümlü, beyan sahibidir. Dolaylı temsil durumunda, hesabına gümrük beyanında bulunulan kişi de yükümlüdür.

1 inci fıkrada belirtilen rejimlerden biri için bulunulan beyanda kullanılan veriler, kanunen alınması gereken vergilerin tamamen veya kısmen tahsil edilememesine sebep olduğu takdirde, beyanın yapılabilmesi için bu verileri veren ve bu verilerin yanlış olduğunu bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler de gümrük vergilerinden sorumludur.”

Madde 18- 4458 sayılı Kanunun 186 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“3. 16, 77, 135, 167 ila 170 inci maddelere uygun olarak eşyanın mahiyeti veya nihai kullanım amacıyla tercihli tarife uygulanmasının ya da ithalat veya ihracat vergilerinden tamamen veya kısmen muafiyetinin mümkün olduğu durumlarda söz konusu tercihli tarife veya vergi muafiyeti;
a)İlgili kişinin hileli bir davranış veya ihmalinin olmaması,
b)Tercihli tarife veya muafiyetin uygulanması için gerekli olan diğer koşulların yerine getirildiğinin ilgili kişi tarafından ispat edilmesi,
şartıyla 182 ila 185, 189 veya 190 ıncı maddelere göre gümrük yükümlülüğü doğduğu hallerde de uygulanır.”

Madde 19- 4458 sayılı Kanunun 193 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerine gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile amme alacağının kesinleştiği tarih arasındaki süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tespit edilen tecil faizi oranında gecikme faizi uygulanır. Gümrük vergilerinin kesinleşmesinden önce ödenmesi durumunda gecikme faizi ödeme tarihine kadar hesaplanır. Gecikme faizi gümrük vergileri ile aynı süre içinde ödenir.”

Madde 20- 4458 sayılı Kanunun 197 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“5. Bu madde hükümlerine göre tebliğ edilen gümrük vergileri, 245 inci maddenin 1 inci fıkrası saklı kalmak üzere;

a) 242 nci maddede belirtilen sürelerde düzeltme talebinde veya itirazda bulunulmaması veya süresi içinde idari yargı mercilerine başvurulmaması hallerinde bu sürelerin bittiği,
b) Dava açılması halinde mahkemece yükümlü aleyhine verilen kararın gümrük idaresine tebliğ edildiği,
tarihte kesinleşir.”

Madde 21- 4458 sayılı Kanunun 198 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 198 - 1. 69 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile işlemleri daha sonra yapılmak üzere teslim edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin, yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ödenmesi zorunludur.
Ödeme süresinin bitmesinden önce ilgilinin yazılı istemde bulunması ve teminat alınması koşuluyla ödeme süresi otuz gün daha uzatılabilir. Bu süre uzatımı bir beyanname kapsamı eşyanın her bir kalemi için ayrı ayrı da yapılabilir. Uzatılan süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tespit edilen tecil faizi oranında faiz alınır.
2. Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı 242 nci madde çerçevesinde gümrük idareleri nezdinde düzeltme ve/veya itiraz başvurusunda bulunulması ödeme süresini keser.
Ödeme süresi idarenin ya da yargı mercii kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren yeniden başlar.
3. Yükümlü, vergi tutarının tamamını veya bir kısmını verilen sürenin bitimini beklemeksizin ödeyebilir.”

Madde 22– 4458 sayılı Kanunun 210 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir

“Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin hükümler bu Kanun kapsamında tatbik edilen para cezaları için de uygulanır.”

Madde 23- 4458 sayılı Kanunun 229 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“3. Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilirler. Gümrük müşavirleri 2 nci fıkra hükümlerine göre kurulmuş olan birden fazla tüzel kişiliğe ortak olamazlar, tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak mesleki faaliyette bulunamazlar.”

Madde 24– 4458 sayılı Kanunun 231 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Bu Kanun hükümlerine göre ceza tayin edilen eylemler hakkında kaçakçılık ve diğer ceza koyan kanunlara göre takibat yapılıp, bu Kısımda tayin edilen cezalardan daha ağır bir ceza ile kesin olarak mahkum edilenler ile ödeme yapılması nedeniyle kamu davası açılmamasına karar verilenler hakkında, ayrıca bu Kısımdaki maddelere göre ceza verilmez.”

Madde 25– 4458 sayılı Kanunun 232 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 232 - 1. Bu Kısım hükümlerine göre gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilir. Gümrük vergilerine ilişkin zamanaşımı hükümleri söz konusu para cezaları için de uygulanır.

2. 1 inci fıkra dışında kalan bu Kısımdaki madde hükümlerine göre karara bağlanacak diğer cezalar, ceza tatbikine esas teşkil eden fiil, işlem veya usulsüzlüğün meydana geldiği tarihten itibaren beş yıl içinde tebliğ edilmediği takdirde zamanaşımına uğrar.

3. 1 inci ve 2 nci fıkralar çerçevesinde tebliğ edilen cezalar tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenir.

197 nci maddenin 5 inci ve 198 inci maddenin 2 nci fıkralarında yer alan hükümler söz konusu cezalar için de uygulanır.

4. Süresi içinde ödenmeyen kesinleşmiş cezalar hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”

Madde 26- 4458 sayılı Kanunun 234 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 234 - 1. Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;
a) Eşyanın tarife uygulamasını etkileyen cins, tür, nitelik, menşe ve kullanım şeklinde veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan gümrük vergisi ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi arasındaki fark %5’i aştığı takdirde, gümrük vergisinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır.
b) Kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, muayene ve denetleme sonucunda 23 ila 31 inci maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu noksanlığa ait gümrük vergisinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır.
2. Ancak, satış birimine göre miktar itibarıyla %5’i geçmeyen bir fark ile maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait gümrük vergisinden başka vergi farkının bir katı para cezası alınır.
3. Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyaya ilişkin süre uzatımlarında da 1 ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanır.
4. Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; 1 inci fıkranın (a) ve (b) bentleri ile 2 nci fıkrada belirtilen durumlar nedeniyle belirlenen gümrük vergisi farkından dolayı alınan teminat ile alınması gereken teminat arasında fark olduğunun tespiti halinde, bu fark ilgili rejim hükümlerine göre teminata bağlanır. Ayrıca, 1 inci fıkranın (a) bendi ile 2 nci fıkrada belirtilen satış birimine göre miktar itibarıyla %5’i geçmeyen farka ait teminata bağlanan vergi farkı üzerinden 1 inci ve 2 nci fıkralarda belirtilenlerin yarısı kadar para cezası alınır. İlgili rejim hükümlerinin uygulanamaması durumunda, 1 inci veya 2 nci fıkra hükümlerine göre işlem yapılır.

5. Genel ve katma bütçeye dahil kamu kuruluşları ile özel idareler ve belediyeler için bu maddenin para cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu gibi hallerde, 241 inci maddenin 1 inci fıkra hükmüne göre işlem yapılır.
6. Bu maddeye göre verilen ceza 241 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen miktardan az olamaz.”

Madde 27– 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 238- 1. 241 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (h) ve (m) bentleri, 4 üncü fıkrasının (g), (h) ve (ı) bentleri ile 5 inci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrük vergileri tutarının iki katı para cezası alınır.
Bu madde uyarınca tatbik olunacak cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasının talep edilmesi halinde, ilgili hükümler uyarınca işlem yapılır. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından kaçınılması halinde ise 184 üncü madde uyarınca eşyanın gümrük vergileri tahsil edilir.
Bu fıkraya göre verilen ceza 241 inci maddenin 6 ncı fıkrasında belirtilen miktardan az olamaz.
2. Genel ve katma bütçeye dahil kamu kuruluşları ile özel idareler ve belediyeler hakkında 1 inci fıkrada belirtilen 241 inci madde hükümleri ve bu maddenin para cezasına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu durumda, 241 inci maddenin 1 inci fıkra hükmü uygulanır.”

Madde 28– 4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (h) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu fıkraya aşağıdaki (m) bendi ile 4 üncü fıkrasına aşağıdaki (g), (h) ve (ı) bentleri eklenmiş ve 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması,”
“j) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde %10’dan fazla farklılık çıkması,”

“m) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın verilen sürenin bitimini takiben bir ay içerisinde yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması.”

“g) Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresinin bilgisi haricinde, ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığının kabul edilebilir belgelerle kanıtlanması,
h) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın verilen sürenin bitimini takiben iki ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması,
ı) Dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben iki ayı aşmayan süre içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması.”
“5. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci fıkrada belirtilen miktarın altı katı olarak uygulanır:

a) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci maddeye göre verilen süreleri yetmişiki saate kadar aşması,

b) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen taşıtlara verilen sürenin bitimini takiben üç ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması.”

Madde 29– 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesinin 1 inci ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri ile cezalara ilişkin kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgili gümrük idaresine verecekleri bir dilekçe ile düzeltme talebinde bulunabilirler.”
“3. Kişiler düzeltme taleplerine ilişkin kararlar da dahil olmak üzere gümrük vergileri ve cezalar konusundaki kararlar ile idare tarafından verilen diğer kararlara karşı onbeş gün içinde kararı alan gümrük idaresinin bağlı bulunduğu gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü nezdinde itirazda bulunabilirler.”

Madde 30– 4458 sayılı Kanunun;

1) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “başkasının adına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve hesabına” ibaresi,
2) 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının sonuna “Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde bağlayıcı menşe bilgisinin geçerliliğini kaybetme tarihi, söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımı tarihidir.” paragrafı,
3) 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “kabul edilen” ibresinden sonra gelmek üzere “Tarife Cetveli ile Müsteşarlıkça bu cetvele istatistiki açılımlar eklenmesinden oluşan” ibaresi,
4) 19 uncu maddesinde yer alan “eylemin o ülkede” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu amaçla donatılmış işletmelerde” ibaresi,
5) 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ihraç edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı” ibaresi,
6) 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin başına “1994” ibaresi,
7) 27 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinin başına “28 inci maddenin (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere,” ibaresi,
8) 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık 2 nci fıkrada” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 48 inci maddenin 2 nci fıkrasında” ibaresi,
9) 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının ikinci paragrafında yer alan “geçici depolanan eşya için” ibaresinden sonra gelmek üzere “183 veya 184 üncü madde hükümlerine göre” ibaresi,
10) 66 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “elleçleme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile numunelerin ambalajlanmasına ve gönderilmesine ilişkin” ibaresi,
11) 102 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “antrepo rejimine tabi tutulmuş” ibaresinden sonra gelmek üzere “serbest dolaşımda bulunan” ibaresi,
12) 107 nci maddesinin başına “Tarım politikası kapsamı eşya dahil,” ibaresi,
13) 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Eşdeğer eşya kullanımına” ibaresinden sonra gelmek üzere “kolaylaştırma,” ibaresi,
14) 110 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna “(c) bendinde belirtilen ekonomik koşulların yerine getirildiği ya da yerine getirilmiş addedildiği halleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” cümlesi,

15) 111 inci maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna “İzin sahibi tarafından ileri sürülen haklı gerekçelere bağlı olarak süre uzatımı verilebilir.” cümlesi,
16) 119 uncu maddesinin (d) bendinin başına “111 inci maddenin 3 üncü fıkrası,” ibaresi,
17) 123 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “durumların listesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bu rejim konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi dışında gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulabileceği istisnai durumlar ve özel koşullar” ibaresi,
18) 124 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna “(d) bendinde belirtilen ekonomik koşulların yerine getirildiği ya da yerine getirilmiş addedildiği haller yönetmelikle belirlenir.” cümlesi,
19) 125 inci maddesinde yer alan “süreler” ibaresinden sonra gelmek üzere “,rejimin ibrası” ibaresi,
20) 177 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendinin sonuna “ile geçici depolama yerine konulmuş olup da yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde gümrüğe terk edilmiş sayılan ihracat veya yeniden ihracat eşyası,” ibaresi,
21) 228 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “gümrük muhafaza müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “gümrük ve muhafaza başmüdür yardımcısı” ibaresi, (b) bendinde yer alan “gümrük muhafaza başmüdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “gümrük ve muhafaza başmüdürü,” ibaresi,
22) 236 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “184 veya 189 uncu madde hükümleri uyarınca” ibaresi,
eklenmiştir.

Madde 31- 4458 sayılı Kanunun;

1) 3 üncü maddesinin (4) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan “kanuni ikametgahı” ibaresi “yerleşim yeri”,
2) 4 üncü maddesinde yer alan “yükümlüdürler” ibaresi “sorumludurlar”,
3) 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “hallerde” ibaresi “hallerin bir arada bulunması durumunda”; 2 nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kararda öngörülen” ibaresi “Karara esas teşkil eden”,
4) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “fıkrasında” ibaresi “bendinde”,
5) 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ve 30 uncu maddesinde yer alan “doğduğu” ibareleri “başladığı”, 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Tarifesinin” ibaresi “Tarife Cetvelinin”; “işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan” ibaresi “tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde alınacak”, aynı maddenin 6 ncı fıkrasının (a) bendinde yer alan “bir alt pozisyonunun” ibaresi “alt açılımlarının”, (b) bendinde yer alan “Tarifesine” ibaresi “Tarife Cetveline” , “pozisyonunun” ibaresi “açılımlarının” ,
6) 24 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “satıcı veya satıcı yararına” ibaresi “satıcıya veya satıcı yararına” ,
7) 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendinde yer alan “edilmek üzere satılmış” ibaresi “edilen”,
8) 54 üncü maddesi ile geçici 6 ncı maddesinde yer alan “7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun” ibareleri “10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”,
9) 57 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “ithalatçının” ibaresi “beyan sahibinin”,

10) 69 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “yükümlülüğü” ibaresi “gümrük yükümlülüğü”,
11) 76 ncı maddesinde yer alan “konşimento” ibaresi “taşıma belgesi”,
12) 77 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Özel amaca yönelik” ibaresi “Nihai”
13) 86 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Transit rejimi hak sahibi olan kişiler;” ibaresi “Asıl sorumlu,”; 1 inci ve 2 nci fıkralarında yer alan “varış yeri gümrük idaresine” ibareleri “varış gümrük idaresine”; 2 nci fıkrasında yer alan “1 inci fıkrada belirtilen kişilerin” ibaresi “Asıl sorumlunun 1 inci fıkrada belirtilen”,
14) 88 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “varış veya çıkış gümrük idaresine” ibaresi “varış gümrük idaresine”; 2 nci fıkrasında yer alan, “Gümrük vergileri teminata bağlanmak suretiyle bu rejim kapsamında” ibaresi “Transit rejimi kapsamında”; “rejim hak sahibi” ibaresi “asıl sorumlu”,
15) 93 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ihraç eşyasının” ibaresi “serbest dolaşımda bulunan eşyanın”,
16) 97 nci maddesinin 1inci fıkrasında yer alan “doğrudan” ibaresi “münhasıran”,
17) 100 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan “gümrük antrepo tesislerine” ibaresi “antrepoya”, (b) bendinde yer alan “gümrük antrepo tesislerinde” ibaresi “gümrük antreposunda”,
18) 107 nci maddesinde yer alan “ihraç eşyasının” ibaresi “serbest dolaşımda bulunan eşyanın”,
19) 115 inci maddesinde “a)”, “b)”, “c)”, “d)” ve “e)” olarak yer alan fıkra işaretleri sırasıyla “1.” , “2.”, “3.”, “4.” ve “5.” ve aynı maddenin (d) fıkrasında yer alan “özel amaca yönelik nihai” ibaresi “amaca yönelik özel”,
20) 168 inci maddesinin 1 inci fıkrasının ikinci paragrafında yer alan “nihai” ibaresi “özel amaçlı”,
21) 177 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan “7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 20.1.1993 tarihli ve 3864 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı İle Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkındaki Kanun" ibaresi “10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”,
22) 183 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “doğar” ibaresi “başlar”,
23) 184 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “başlar” ibaresi “doğar”,
24) 184 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde ve 187 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “özel amaçlı” ibareleri “nihai”,
25) 190 ıncı maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde yer alan “doğar” ibaresi “başlar”,
26) 193 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarında yer alan “doğduğu” ibareleri “başladığı”, 2 nci fıkrasında yer alan “doğduğunu” ibaresi “başladığını” , “doğduğunun” ibaresi “başladığının”,
27) 197 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “üç yıl” ibaresi “beş yıl”,
28) 207 nci maddesinde yer alan “Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı” ibaresi “Kanunun 48 inci maddesine göre tespit edilen tecil faizi”,
29) 217 nci maddesinde yer alan “on gün” ibaresi “onbeş gün”,
30) Onuncu Kısım Birinci Bölüm başlığı “İşletmelerin Yükümlülükleri”,
31) 231 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “hükme” ibaresi “karara”,
32) Onbirinci Kısım İkinci Bölüm başlığında yer alan “Olan” ibaresi “Olabilecek”,
33) Onikinci Kısım başlığı “Düzeltme ve İtirazlar”,

34) 244 üncü maddesinde yer alan “onbeş gün” ibaresi “bir hafta”; “ceza kararlarının tebliği tarihinden itibaren iki ay” ibaresi “232 nci maddeye göre belirlenen ödeme vadesinden itibaren otuz gün”,
35) Geçici 6 ncı maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan “gümrük başmüdürü” ibaresi “gümrük ve muhafaza başmüdürü”; (9) numaralı bendinde yer alan “gümrük başmüdürleri” ibaresi “gümrük ve muhafaza başmüdürleri”,
36) Geçici 6 ncı maddesi hariç Kanun metninde geçen “gümrük başmüdürlüğü” ibareleri “gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü”; “gümrük başmüdürlüğüne” ibareleri “gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne”; “gümrük başmüdürlüklerine” ibareleri “gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine”; “gümrük başmüdürlükleri” ibareleri “gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri”, “gümrük başmüdürlüğünün” ibareleri “gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünün”,

olarak değiştirilmiştir.

Madde 32- 4458 sayılı Kanunun;

1) 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “245 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere” ibaresi,
2) 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasının ilk cümlesi ile bu fıkrada yer alan “Bununla birlikte,” ibaresi,
3) 57 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “fayda veya” ibaresi,
4) 94 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “özel” ibaresi,
5) 121 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “yeniden” ibaresi,
6) 132 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Mülkiyeti, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve” ibaresi,
7) 245 inci maddesinin 3 üncü fıkrası,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde- 1. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gümrüğe sunulan eşya hakkında; bu Kanunun esasa ilişkin hükümlerinden yükümlünün lehine olanlar uygulanır.
2. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tebliğ edilmiş vergi, gecikme faizi ve cezalara ilişkin işlemler, tebliğ tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre sonuçlandırılır.
3. 4458 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gümrük idarelerinde iş takibi yapmak amacıyla gümrük müşavirliği adı altında gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcıları tarafından kurulmuş şirketler, ortaklık yapılarını bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde ortaklık yapısı içinde mevcut gümrük müşavir yardımcıları ile birlikte en az iki gümrük müşavirinin ortaklığı şekline dönüştürmeleri halinde tüzel kişilik olarak gümrük müşavirliği faaliyetlerine devam ederler. Ancak bu şekilde tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavir yardımcıları gümrük işlemlerini takip etmek amacıyla yeni bir şirket kuramazlar, kurulu şirketlere ortak olamazlar.

Madde 33- Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesi 1/1/2008 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 3 ay sonra,

yürürlüğe girer.

Madde 34- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.