HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ   

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI (BKK 2005/8913)

 
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.2.1973, No: 7/5941         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 25.8.1971, No:  1475         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17.3.1973, No : 14479         
  
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki
taşıtlarda yapılan ve Deniz İş Kanununa tabi olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin
bir haftanın iş günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak 
bulunmayan işlerde çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usuller bu tüzükte 
gösterilmiştir.         
  Deyimler:                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen deyimlerden;                   
  a) "Haftalık iş günleri" bir haftalık süre içinde çalışılan günlerin toplamını
  b) "Çalışma dönemi" işin yapılmasının gerektirdiği belli süreyi,      
  c) "Çalışma süresi" bir çalışma dönemindeki toplam iş süresini ifade eder. 
  Çalışma döneminin saptanması:                        

  Madde 3 - Bu Tüzük kapsamına giren işlerin yürütüleceği çalışma dönemi, işin niteliğine
göre, bir ayı geçmemek üzere, işveren tarafından saptanır.      
  Çalışma döneminin bir aydan fazla olarak saptanması Çalışma Bakanlığının iznine bağlıdır.
   Çalışma süresinin saptanması:                        

  Madde 4 - Bir çalışma dönemindeki çalışma süresi, bu dönem içindeki hafta sayısının,
haftalık kanuni iş süresiyle çarpımı sonunda bulunan miktarı aşamaz.
  (Değişik: 17.4.1984 - 84/7953 K.) Çalışma döneminin haftalara tam bölünemediği hallerde,
çalışma süresi, iş günü üzerinden ve her iş günü 7,5 saatlik süresi kabul olunmak suretiyle
hesaplanır.                    
  (Değişik: 17.4.1984 - 84/7953 K.) Bu Tüzük kapsamına giren işlerde, bir çalışma dönemi
içindeki haftalık iş süresi, 45 saatten az ya da çok olarak saptanabilir. Ancak, o çalışma 
dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen ortalaması, 45 saati geçemez. 
  Günlük iş süresi:                              

  Madde 5- (Değişik: 17.4.1984 - 84/7953 K.) 
  Bu Tüzük kapsamına giren işlerde;                      
  a) Günlük iş süresi l2 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati, profesyonel ve ağır vasıta 
ehliyetiyle taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez;
  b) 15 yaşını doldurmamış çocuklar, günde 7,5 saatten çok çalıştırılamaz,  
  c) 1475 sayılı İş Kanununun 29/7/1983 günlü ve 2869 sayılı Kanunla değiştirilen 61 nci 
maddesinin (b) bendinde öngörülen, sağlık kuralları bakımından, günde, ancak 7,5 saat ya da 
daha az çalışılması gereken işler hakkındaki tüzüğün günlük çalışma sürelerine ilişkin 
hükümlerine uyulması zorunludur.     
  Ara dinlenmesi:                               

  Madde 6- İşçilere, 1475 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesindeki esaslara uygun olarak 
ara dinlenmesi verilir.                      
  Hareket halindeki taşıtlarda çalışan işçilerin ara dinlenmeleri genel olarak duraklama
yerlerinde verilir. Kalkış - varış yerleri arasında duraklama yeri bulunmayan veya duraklama
yerleri bulunmakla birlikte işin niteliği dolayısiyle bu yerlerde ara dinlenmesi verilemeyen 
durumlarda ara dinlenmesi taşıt içinde verilir.                                      
  Günlük dinlenme:                              

  Madde 7- İşçiler, 24 saatlik süre içinde, aralıksız en az 8 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz.
                            
  Hafta tatili:                                

  Madde 8- Bu Tüzük kapsamına giren işlerde çalışan işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az
olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur.     
  İşçi postaları:                               

  Madde 9- Bu Tüzük kapsamına giren ve işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde; işçi postaları
sayısı her bir postanın günlük çalışma süresi 5 inci maddede belirtilen süreleri aşmayacak şekilde
düzenlenir ve 1475 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin (b) bendinde öngörülen işçi postaları çalıştırılarak
yurütülen işlerde çalışmalara ilişkin bazı özel usul ve kurallar hakkındaki tüzüğün bu Tüzüğe aykırı
olmayan hükümleri uygulanır.                    
  Fazla çalışma:                               

  Madde 10- Bu Tüzük kapsamına giren işlerde fazla çalışma, bir çalışma dönemindeki çalışma
süresinin dışında yapılan çalışmadır.              
                                       
  Bir çalışma dönemi içinde, izinli veya raporlu bulunmaları veya işe yeni başlamaları veya işten
ayrılmaları nedeniyle tam olarak çalışamayan veya işyerindeki zorlayıcı nedenlerle tam olarak
çalıştırılamayan işçilerin fazla çalışmaları, o dönem içinde çalıştıkları gün sayısına göre hesaplanır.
       
  Bir yıl içinde yapılacak fazla çalışmaların toplamı 270 saati aşamaz.    
  Bu Tüzük kapsamına giren işlerde yapılacak fazla çalışmalarda, 1475 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinin (f) bendinde öngörülen fazla çalışmaya ilişkin tüzüğün bu tüzüğe aykırı olmayan hükümleri
uygulanır.                
                                        
  Zorunlu nedenlerle fazla çalışma, olağanüstü durumlarda fazla çalışma:   

  Madde 11 - 1475 sayılı İş Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri ile 16 Eylül 1960 günlü ve 79 sayılı
Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri bu Tüzük kapsamına giren işlerde uygulanır.
                                                    
  Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri:                   

  Madde 12 - Bu Tüzük kapsamına giren işlerde hazırlama, tamamlama, temizleme işleri, günlük iş süresi
içinde ve 1475 sayılı İş Kanununun 66 ncı maddesinde öngörülen tüzüğün bu tüzüğe aykırı olmayan 
hükümleri uyarınca yapılır.     
  İşçilerin yatacakları yerin veya oturdukları yere gitmelerinin sağlanması: 

  Madde 13 - Hareket halindeki taşıtlarda çalışan işçilerin günlük çalışmalarının oturdukları yer dışında
sona ermesi halinde işverenler, işçilerin yatacakları veya oturdukları yere kadar gitmelerini sağlamakla
yükümlüdürler.     
                                        
  Hizmet sözleşmesinin feshinde yükümlülük:                  

  Madde 14 - 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesi ile 17 nci maddesinin I ve III numaralı bendleri
uyarınca işçinin hizmet sözleşmesinin oturduğu yer dışındaki bir yerde feshi halinde, sözleşmede başkaca 
bir hüküm yoksa, işveren, işçinin oturduğu yere kadar gitmesini sağlamakla yükümlüdür.
                                           
  Çalışma tablo ve çizelgeleri:                        

  Madde 15 - İşverenler düzenleyecekleri tablo ve cetvellerde;        
                                       
  a) İşvereni, işveren vekilini ve her çalışma döneminde hareket halindeki taşıtlarda işin yürütüm ve 
düzeninden sorumlu olanı,              
  b) Çalışma dönemini,                            
  c) İşin günlük başlayış ve bitiş saatlerini,                
  d) Ara dinlenmesini ve günlük dinlenme zamanlarını,             
  e) Hafta tatili günlerini göstermek ve bunları idare büroları ile taşıtlarda bulundurmakla 
yükümlüdürler.
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 16 - 1475 sayılı İş Kanununun 72 nci maddesinin (a) bendine dayanılarak düzenlenen ve 
Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 17 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.