HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:46

 

(3) SAYILI TARİFE
Vergi Yargısı Harçları

 
Vergi, resim, harç ve benzeri ma-
li yükümler ile bunlara bağlı zam ve ceza-
lara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi
Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde
ve Danıştay'da açılan davalarda.
I- Başvurma harcı:
a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İda-
re Mahkemelerine başvurma (11,20 YTL)
b)Danıştaya başvurma (22,90 YTL)
II- Nispi harçlar:
a)Vergi mahkemesi ile bölge ida-
re mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemle-
rine karşı mükellefin dava açması üzerine
vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge
idare mahkemesinin kararlarında, karar altı-
na alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim,
harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara
bağlı zam ve cezaların toplam değer üze-
rinden (11,20 YTL) liradan az
olmamak üzere (Binde 3,6)
b)Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık
konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezala-
rın toplam değeri üzerinden
(22,90 YTL) liradan az olmamak üzere (Binde 7,2)
(Bu miktardan evvelce ödenen nis-
pi harç mahsup edilir)
III- Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösteri-
len ve nispi harca tabi tutulmamış olan
tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemler-
le ilgili:
a)Vergi mahkemesi ve bölge idare
mahkemesi kararlarında (11,20 YTL)
b)Danıştay kararlarında (22,90 YTL)
c)Bölge idare mahkemesi ve Danış-
tayın yürütmenin durdurulması kararlarında (22,90 YTL)
IV- Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verile-
cek karar suretleri için karar suretinin
her sayfasından (Fotokopiler dahil) (0,70 YTL)