HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:40 ( 9 SAYILI TARİFE)   

 
(9) SAYILI TARİFE
Trafik Harçları

I- Tescil harçları:
(4760 sayılı Kanunun 18/2 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.Yürürlülük:1.8.2002)
II- Sürücü belgesi harçları:
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
a) A1,A2,B,F ve H sınıfı sürücü belgeleri
ile K sınıfı sürücü aday belgelerinden
(56.650.000 TL.)
b) Diğer sürücü belgelerinden
(129.870.000 TL.)
III- Sınav harçları:
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerinegöre yapılacak sınavlarda , her sınav için
(19.280.000 TL.)
IV- Sürücü belgesi vize harçları:
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinden,
a) A1,A2,B,F ve H sınıfı sürücü belgeleri vizelerinden
(19.280.000 TL.)
b) Diğer sürücü belgeleri vizelerinden
(56.650.000 TL.)
V- Teknik muayene harçları:
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre araçların belli sürelerde yapılacak muayenelerinden,
(56.650.000 TL.)
LPG tesisatı bulunan taşıtların yukarıdaki bent uyarınca yapılacak muayenelerinden, (4503 sayılı Kanunun 4.maddesiyle eklenmiştir.)
(56.650.000 TL.)
(Sakatlar tarafından kullanılan özel tertibatlı araçlardan harç alınmaz.)
VI- Ruhsat (İzin) harçları:
Karayolları Trafik Kanununun;
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden
(97.220.000 TL.)
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
(194.800.000 TL.)
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
(390.170.000 TL.)
d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden
(194.800.000 TL.)
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)
(975.650.000 TL.)
f) 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için)
Son nüfüs sayımına göre
aa) Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde
(975.650.000 TL.)
bb) Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde
(1.951.610.000 TL.)
cc) Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde
(2.927.680.000 TL.)
VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine
"göre verilecek geçici trafik belgelerinden;"
aa) A sınıfı trafik belgelerinden
(568.960.000 TL.)
bb) Diğerlerinden
(56.650.000 TL.)
b) Karayolu uygunluk belgesi verilemeyen araçlara
verilen izin belgesinden
(64.790.000 TL.)