BEDELSİZ İHRACATA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/5)     

06 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26190

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

BEDELSİZ İHRACATA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/5)

 

                Dayanak ve tanım

                MADDE l – (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararının 3’üncü maddesinin (e) bendine istinaden; bedeli, yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın, yurt dışına mal çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

                Uygulama

                MADDE 2 – (1) Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştir.

                a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları, yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,

                b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları,

                c) Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye'de çalışan yabancıların, yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin, bu durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi şartıyla, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar,

                ç) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar,

                d) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri veya anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,

                e) Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri.

                (2) Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak, ilgili gümrük idaresi veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.

                İzin mercii ve uygulama usulleri

                MADDE 3 – (1) İkinci maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan, değeri l00.000 (yüzbin) ABD dolarına kadar olanlar ile değer ve miktarına bakılmaksızın (d) ve (e) bendlerinde belirtilen malların bedelsiz ihracat izni başvuruları doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır.

                (2) İkinci maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan, değeri l00.000 (yüzbin) ABD doları ve üzeri olanların bedelsiz ihracat izni başvuruları ise, ekteki Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, değeri 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar olan bedelsiz ihraç taleplerini kendileri sonuçlandırır, 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları ve üzerindeki talepleri görüşleriyle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirirler.

                (3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü), verdikleri bedelsiz ihraç izinlerinin bir örneğini talep sahibine, bir örneğini de ilgili gümrük idaresine intikal ettirirler.

                (4) Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 90 gündür.

                (5) İkinci maddenin (c) ve (ç) bendleri çerçevesinde yapılacak bedelsiz ihracata, doğrudan gümrük idaresince izin verilir. Ancak (ç) bendi uyarınca bedelsiz ihracı yapılacak malların yolcu beraberinde götürülmeyip, önce veya sonra gönderilmesi halinde, Türkiye'de satın alındığının belgelenmesi, taşıt götürülmesi halinde ise taşıtın trafik tescil kuruluşlarınca ve vergi dairelerince kayıtlarının kapatıldığının belgelenmesi gerekir.

                (6) İkinci maddenin (ç) bendi kapsamında, yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-b maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanarak yurt dışına götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtların bedelsiz ihracına, satıcı tarafından verilen satış faturası nüshası/veya satıcı onaylı örneklerine istinaden, ilgili gümrük idarelerince izin verilir.

                (7) Söz konusu satış faturasının bir nüshası veya satıcı onaylı bir örneği, Türkiye İstatistik Kurumuna gönderilmesini teminen, ilgili gümrük idaresince Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.

                Yasak ve ihracı ön izne bağlı mallar

                MADDE 4 – (1) Kanun, Kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış malların bedelsiz ihracatına izin verilmez. İhracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi de, ancak ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür.

                İhracında fon kesintisi aranan mallar

                MADDE 5 – (1) İhracında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na prim kesintisi yapılan malların bedelsiz olarak ihraç edilebilmesi için, söz konusu primin ödendiğine dair banka dekontunun ibrazı gerekir. Ancak FOB değeri l.000 ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı DFİF kesintisine tabi değildir.

                (2) İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ eki listedeki mallardan, değeri FOB l.000 ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır.

                İhracat destekleri

                MADDE 6 – (1) Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz.

                Standart ve teknik uygulamalar

                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak bedelsiz ihracat, standartlar ve ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir.

                İhracatçı Birliğine üyelik

                MADDE 8 – (1) İkinci maddenin (a), (c), (ç), (d) ve (e) bendleri kapsamında yapılacak bedelsiz ihracatta, İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranmaz.

                Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

                MADDE 9 – (1) 6/1/l996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 96/10), ek ve değişiklikleriyle birlikte, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK

 

BEDELSİZ İHRACAT FORMU

 

 

1- Talep Sahibinin;

 

          a) Adı veya Unvanı                           :

          b) Adresi                                           :

          c) Telefon No                                    :

          d) Telefaks No                                  :

          e) Vergi No                                        :

          f) Bağlı Olduğu İhracatçı Birliği        :

 

2- Malın Gideceği Firma veya Kuruluşun;

         

          a) Adı veya Unvanı                           :

          b) Adresi                                           :

          c) Telefon No                                    :

          d) Telefaks No                                  :

          e) Ülkesi                                            :

 

3- Malın;

 

          a) Cinsi                                              :

          b) G.T.İ.P.                                        :

          c) Tipi                                               :

          d) Üretim Yılı ve Menşei                  :

          e) Ambalaj Şekli                                :

          f) Miktarı                                          :

          g) Değeri                                            :

 

4- Malın İhraç Gümrüğü                             :

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Talep Sahibi

                                                                                                                     (Kaşe ve İmza)

© www.alomaliye.com

 

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz