HİSSE DEVRİ ve KARARI   

 

 

Yapılacak işlemler:

Ticaret Sicili Memurluğunca İstenen Evraklar:

- Dilekçe,

- 2 adet Noter Tasdikli Karar,

- Hisse Devri Senedi,

- Yeni Hissedarların Nüfus Cüzdan suretleri, İkametgah Senedi,

- En son Ticaret Sicil Gazetesi,

- Devir alan ortağın Pay Defterine Kaydının Noter Tasdikli Sureti

Hisse devirlerinin geçerli olabilmesi için

Türk Ticaret Kanunu Madde 520: Bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartiyle hüküm ifade eder.de Ticaret Sicil Memurluğunca Devralan ortağa ait olan Ortaklar Pay Defteri'ndeki

Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortaklardan en az dörtte üçünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olması şarttır.

Ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye ayın ise, payını şirketin kuruluşunu takip eden üç yıl içinde başkasına devredemez.

Şirket mukavelesi payların devrini yasak edebileceği gibi yukarıki fıkralarda derpiş edilenlerden daha ağır şartlara da bağlı tutulabilir.

Payın devri veya devir vaadi hakkında mukavele yazılı şekilde yapılmış ve imzası noterce tasdik ettirilmiş olmadıkça ilgililer arasında dahi, hüküm ifade etmez.

 

KARAR NUMARASI  
KARAR TARİHİ  
KARAR KONUSU  Hisse Devri
BAŞKANIN ADI VE SOYADI  
AZALARIN ADI VE SOYADI  

KARARIN METNİ

_________________________________________ SANAYİ TİCARET LTD .ŞTİ. nin ortaklar kurulu __/__/____ tarihinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararı oybirliğiyle almışlardır.

1-Aşağıda adı ve soyadı yazılı şirket ortakları şirkette tamamen ödenmiş olan şirket hisselerini yine aşağıda adı ve soyadı yazılı şahsa devretmişlerdir.

DEVRALAN

DEVREDEN

P.ADEDİ

PAY TUTARI

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVİR SENETLERİ TARİH VE NUMARALARI:

1- Ankara yirmibeşinci Noterliği ___/___/______ Tarih ve ____________ sayılı hisse devir senetleri.

a-) Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

b) 6762 sayılı TTK.nun 519.maddesi gereğince tanzim edilecek listenin bir adedinin Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna, bir adedinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine,

c) Esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına (İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince)

d) Vaki hisse devirleri sonucunda 5.000.000.000.-Tl. Olan şirket sermayesinin:

10 hisseye karşılık 2.500.000.000,-tl.sı _______________________

10 hisseye karşılık 2.500.000.000,-tl.sı __________________________'a ait olup tamamı taahhüt edilerek yüzde yüzü ödenmiştir. Şeklini almıştır.

 

________________                                                     __________________