2. TAKSİT NEMA ÖDEMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR     

TASARRUFU TEŞVİK DİSKET HAZIRLAMA PROGRAMI

(Ziraat Bankası'ndan İstenen Disket)

 

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Sayı: 2004/ 70

04 HAZİRAN 2004

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, 4853 Sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun 29 Nisan 2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmünce yapılacak ikinci taksit ödemelerine ilişkin usul ve esaslar Devlet Bakanlığınca belirlenmiş ve Müsteşarlığımız internet sitesinde (www.hazine.gov.tr ) yayımlanmıştır.

Müsteşarlığımızca hak sahiplerine yapılacak ödemelere, T.C. Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla 14.06.2004 tarihinde başlanacaktır.

İkinci taksit ödemeleri, daha önce anapara ve birinci taksit nema ödemelerinde olduğu gibi işveren veya kişisel başvuru şeklinde yapılabilecektir. Hak sahipleri, halen çalıştıkları ve tasarrufu teşvik işyeri sicil numarası ve elektronik posta adresi uzantıları; -.k12.tr, -.edu.tr, -.com tr, -.gov.tr -.mil.tr -.pol.tr ve - .bel.tr olan kurum ve işyerleri aracılığı ile ikinci taksit tutarlarını alabileceklerdir.

Kişisel başvurularda ödemeler aşağıdaki plan çerçevesinde, tasarrufu teşvik hesap numarasının son hanesine göre sırayla yapılacaktır.

9 olan hak sahiplerine 14 Haziran 2004,

8 olan hak sahiplerine 15 Haziran 2004,

7 olan hak sahiplerine 16 Haziran 2004,

6 olan hak sahiplerine 17 Haziran 2004,

5 olan hak sahiplerine 18 Haziran 2004,

4 olan hak sahiplerine 21 Haziran 2004,

3 olan hak sahiplerine 22 Haziran 2004,

2 olan hak sahiplerine 23 Haziran 2004,

1 olan hak sahiplerine 24 Haziran 2004 tarihlerinde ödeme yapılacaktır.

Ancak, 25 Haziran 2004 tarihinden itibaren bu sıralama aranmayacaktır. Başvuruda gününü geçirenler daha sonraki günlerde de başvurabileceklerdir.

Taksit tutarları tahakkuk eden ayda sabitlenecektir.

Tasarrufu teşvik anaparalarından, sehven fazla veya eksik ödenen tutarların geri alınmasında/ödenmesinde, gerekli mahsuplaşmanın ikinci taksit ödeme tarihine kadar yapılmamış olması durumunda, ikinci taksit ödemelerinde bu tutarların ve söz konusu tutarlar üzerinden hesaplanarak fazla/eksik ödenen nema miktarlarının düşülmesi/eklenmesi şeklinde işlem yapılacaktır.

Mahsup edilecek tutarın ikinci taksitten yüksek olması durumunda ise fark takip eden taksitlere yansıtılacaktır.

Geriye dönük anapara tesisinde oluşacak anapara ve taksit farkı, bir sonraki taksit dönemi beklenmeden ödecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

4853 Sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanunun 6 ncı Maddesi Hükmüne Göre Yapılacak İkinci Taksit Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar:

1. Kurum veya İşyeri Aracılığıyla Başvuru:

Hak sahipleri, halen çalıştıkları ve tasarrufu teşvik işyeri sicil numarası olan ve elektronik posta adresi uzantıları: -.k12.tr, -.edu.tr, -.com tr, -.gov.tr -  .mil.tr -.pol.tr ve - .bel.tr olan kurum ve işyerlerine başvurarak, kurum veya işyerleri aracılığı ile ikinci taksit ödemelerini alacaklardır.

Kurum veya işyerleri başvurularında, internet adres uzantıları yukarıda sayılanların dışında olanların başvurularını kabul etmek T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün yetkisindedir.

Kurum veya işyerleri yetkilileri,

-İkinci taksit ödeme işlemleri için son bir ay içinde verilmiş kamu kurum ve kuruluşları için resmi görevlendirme/yetki yazısı, diğer kuruluşlar için noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

-işyerlerine ait tasarrufu teşvik işyeri sicil numarası,

-kurum veya işyeri irtibat telefonu,

-elektronik posta adresi ile

birlikte en son anaparaları yatırdıkları T.C. Ziraat Bankası şubesine başvuracaklardır.

Bu bilgiler esas alınarak, Bankaca hazırlanacak formlar kurum veya işyerlerine elektronik posta ile iletilecektir.

Kurum veya işyerleri halen bünyelerinde bulunmayan önceki çalışanlarıyla ilgili başvuru yapamayacaklardır.

Kurum veya işyerleri, hak sahipleri için, elektronik ortamda gönderilen bu formlara, hak sahiplerinin tasarrufu teşvik personel hesap numaraları ile T.C. kimlik numaralarını (yabancı uyruklular açısından pasaport numarası) işleyerek, Bankaca bildirilen elektronik posta adresine geri göndereceklerdir.

Banka, bu formların kendisine ulaşmasını takiben, söz konusu hak sahiplerinin Tasarrufu Teşvik Hesapları kayıtlarındaki ikinci taksit tutarlarını ilgili şubeleri aracılığıyla kurum veya işyeri yetkililerine ödeyeceklerdir.

Kurum veya işyerleri yetkilileri Ekteki taahhütnameyi imzalayacaklardır. Kurum veya işyeri yetkilileri, tahsil ettikleri bu tutarları nakden veya hesaben 5 iş günü içinde hak sahiplerine ödemek zorundadırlar.

Hak sahiplerine ödenmeyen tutarlar, 6 ncı iş günü içinde ilgili Banka şubesine hak sahibinin tasarrufu teşvik hesabına intikal etmek üzere iade edilecektir.

2- Şahsi Başvuru:

Hak sahipleri, istedikleri takdirde ikinci taksit tutarlarını almak üzere T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin herhangi bir şubesine;

-Tasarrufu teşvik hesap numarası,

-T.C. Kimlik Numarası, (Yabancı uyruklular için pasaport numarası)

-Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,ehliyet, pasaport) aslı ve fotokopisi ile başvurabilirler.

Hak sahibinin, tasarrufu teşvik hesabı şahıs bilgileri/T.C. kimlik numarası ile ibraz edilen kimlik bilgilerinin farklı olması halinde ikinci bir kimlik (pasaport, evlilik cüzdanı gibi) ibraz etmesi gerekmektedir.

Hak sahibine ödemeler aşağıdaki plan çerçevesinde, tasarrufu teşvik hesap numarasının son hanesine göre sırayla yapılacaktır. Bu çerçevede, tasarrufu teşvik hesap numarasının son hanesi;

9 olan hak sahiplerine 14 Haziran 2004,

8 olan hak sahiplerine 15 Haziran 2004,

7 olan hak sahiplerine 16 Haziran 2004,

6 olan hak sahiplerine 17 Haziran 2004,

5 olan hak sahiplerine 18 Haziran 2004,

4 olan hak sahiplerine 21 Haziran 2004,

3 olan hak sahiplerine 22 Haziran 2004,

2 olan hak sahiplerine 23 Haziran 2004,

1 olan hak sahiplerine 24 Haziran 2004 tarihlerinde ödeme yapılacaktır.

Ancak, 25 Haziran 2004 tarihinden itibaren bu sıralama aranmayacaktır.

Başvuruda gününü geçirenler daha sonraki günlerde de başvurabileceklerdir.

3- Taksit tutarları tahakkuk eden ayda sabitlenecektir. Hak sahiplerinin taksitlerini süresi içersinde gerekli başvuruları yaparak tahsil etmemeleri halinde bu taksitlerin nemalandırılmasına devam edilmeyecektir.

4- Tasarrufu teşvik anaparalarından, sehven fazla veya eksik ödenen tutarların geri alınmasında/ödenmesinde, gerekli mahsuplaşmanın ikinci taksit ödeme tarihine kadar yapılmamış olması durumunda, ikinci taksit ödemelerinde bu tutarların ve söz konusu tutarlar üzerinden hesaplanarak fazla/eksik ödenen nema miktarlarının düşülmesi/eklenmesi şeklinde işlem yapılacaktır.

Mahsup edilecek tutarın ikinci taksitten yüksek olması durumunda ise fark takip eden taksitlere yansıtılacaktır.

5- Geriye dönük anapara tesisinde oluşacak anapara ve nema taksidi farkı, bir sonraki taksit dönemi beklenmeden ödenecektir.

6- Ödemelerde, 4853 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtildiği üzere tasarrufu teşvik hesabı kayıtları esas alınacaktır. Ancak, hesaplar ile beyanlar arasında farklılık tespit edilmesi durumunda, bu tutarlar düzeltilerek kullanılacaktır.

EK

TAAHHÜTNAME

İlişik listede tasarruf teşvik personel hesap numarası, vatandaşlık kimlik numarası, (yabancı uyruklular için pasaport numarası ) adı ve soyadı yazılı toplam ........................................ halen firmamız/şirketimiz/kuruluşumuz çalışanının tasarrufu teşvik hesabında biriken ...... taksit tutarı olan toplam….................................TL.sını(...................................................................) imza karşılığı ödenmek kaydıyla aldığımızı, ilişikteki listede beyan edilen tüm bilgilerin doğru olduğunu, hak sahipleri adına ilgili hesaptan T.C Ziraat Bankası şubelerinden tahsil ettiğimiz .........taksit tutarlarını, tahsilatı izleyen beş işgünü içerisinde hak sahiplerine nakten veya hesaben ödeyeceğimizi, ödenmeyen tutarları süre sonunda ilgili Banka şubesine iade edeceğimizi, hak sahibine yapılan ödeme nedeniyle çıkacak herhangi bir ihtilaf nedeniyle tasarruf teşvik hesaplarının uğrayacağı zararları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesinde belirlenen usul ve oranlar dahilinde işleyecek faiz/gecikme zammı ve diğer bütün fer’ileriyle birlikte hiçbir ihtara, dava, takip veya yargı kararı istihsaline gerek kalmadan, hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ilk talepte, gayrı kabili rücu kaydı ile Hazine Müsteşarlığı adına Banka nezdindeki ilgili hesaplara nakten ve def’aten ödemeyi, bu miktar için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına T.C. Ziraat Bankası’nın firmamız/şirketimiz/kuruluşumuz alacaklarından takas ve mahsuba yetkili olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt ederiz. .….../…..../.......

İşyeri Unvanı

Mühür ve Kaşesi

Yetkili İmzalar

EK: Son bir ay içinde alınmış

Noter onaylı imza sirküleri

Yetki belgesi

Kurum/işyeri yetkilisinin kimlik fotokopisi