GENELGE  16/272 EK   

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİGORTA PRİM TAKİP VE TAHSİLAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI


ÖZETİ: İnşaat işyerlerinde işin bitiş tarihinin tesbiti hakkında

Tarih: 20.8.2002

Sayı : 579703


Bilindiği gibi, 7.3.1995 tarihli, 16-105 Ek sayılı Genelgede, özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak yapılacak işlemde, işverenlerce işin bitirildiği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca bir aylık süre içinde Kurumumuza bildirilmiş ise, aksi sabit olmadıkça işverenlerin bu beyanlarının geçerli sayılacağı, bu sürenin bitiminden sonra verilen dilekçeler içinse, aksi işverence kanıtlanamadığı sürece dilekçenin Kurum kayıtlarına giriş tarihinin işin bitiş tarihi sayılacağı, ayrıca kullanma izin belgesi için belediyeye başvuru tarihini işin bitim tarihi olarak beyan eden işverenlerin, yine aksi Kurumumuzca kanıtlanamadığı takdirde bu beyanlarının geçerli sayılacağı belirtilmiştir.

506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında, işverenlerin sigortalı çalıştırmadığıtakdirde, bu hususu yazılı olarak önceden Kuruma bildirmekle yükümlü oldukları, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin yeniden düzenlenen 13 üncü maddesinin (a) fıkrasında da, işverenin, işyerinin devri, kapanması, terki veya tasfiyesi halinde bu duruma önceden işyerinin tescilli bulunduğu Kurum ünitesine yazılı olarak bildireceği öngörülmüştür.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin sözü geçen 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik sonucunda, 7.3.1995 tarihli, 16-105 Ek sayılı Genelgenin 4 üncü maddesinin uygulama alanı kalmamış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak işin bitiş tarihi konusunda işverenlerce bildirilen tarihlerin her zaman fiili durumu aksettirmediği de görülmektedir.

Bu bakımdan, söz konusu inşaatların, bitirildikleri tarihlerden önce veya sonra Kurumumuza bildirilmiş oldukları üzerinde durulmaksızın, özel nitelikteki bina inşaatlarının bitirildikleri tarihlerin, ilgili belediyeden veya resmi kuruluşlardan alınacak geçerli belgeler ile (örneğin, binaya elektrik, su bağlandığına ilişkin makbuzlarla) kanıtlanmasının öncelikle işverenlerden istenilmesi, mümkün olmaması halinde ise bu defa Sigorta İl Müdürlüklerimizce resmi makamlar ile yazışma yapılarak ya da Sigorta Yoklama Memurları tarafından tespitine çalışılması, inşaatın bitiş tarihinin bu şekilde de saptanamaması durumunda işverenin iskan belgesi alınabilmesini teminen belediyeye başvurduğu tarihin dikkate alınması uygun görülmüştür.

16-105 Ek sayılı Genelgenin 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, bundan böyle gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.