KONSORSİYUM  KAVRAMI VE KONSORSİYUM ŞEKLİNDE İHALELİ İŞİN  TAAHHÜT EDİLMESİ HALİNDE İŞİN SOSYAL SİGORTALAR KURUMU’NA  BİLDİRİLMESİ İLE TESCİLİ      

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

22 Aralık 2004

 

İsa KARAKAŞ

SSK Başkanlık

Sigorta Müfettişi

 

KONSORSİYUM  KAVRAMI VE KONSORSİYUM ŞEKLİNDE İHALELİ İŞİN  TAAHHÜT EDİLMESİ HALİNDE İŞİN SOSYAL SİGORTALAR KURUMU’NA  BİLDİRİLMESİ İLE TESCİLİ

 

Yaklaşım, Yıl:12, Sayı:140 Ağustos 2004, s.218-221 

 

I. GİRİŞ

 

İdareler [1], ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üzerine alanları 506  sayılı Yasanın 83.Maddesi gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirmekle yükümlü kılınmışlardır. Öte yandan belirtilen Kanun hükmü gereği çıkarılan Sigorta Primlerinin Hakedişlerinden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmeliğin [2] 6. Maddesi uyarınca İhale konusu işle ilgili işverenin, Kuruma prim ve gecikme zammı borcu bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe, işverene ait kesin teminat iade edilmemektedir.

 

Belirtilen Kanun maddesi ile yükleniciye iş yaptırtan  İdareye başlıca üç yüküm yüklenmektedir;

 

- İş yaptırtılan müteahhidin Kuruma bildirilmesi,

- Prim borcu ile gecikme zammı belgelenmedikçe teminatın iade edilmemesi,

- Kurumun Prim borcu ile gecikme zammı alacağının ödenmemesi durumunda bu alacağı  teminattan keserek veya teminatı paraya çevirerek Kurum hesabına yatırılması [3] .

         

İdareye karşı ihaleli iş taahhüt eden bütün gerçek ve/veya tüzel kişiler, taahhüt edilen işin niteliği gereği işçi çalıştırılması zorunlu ise bu  işi Kuruma bildirmek zorundadırlar. Bu yazımızın konusunu konsorsiyum kavramı ve konsorsiyum şeklinde ihaleli işin  taahhüt edilmesi halinde işin Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirilmesi ve tescil işlemleri oluşturacaktır.

 

II. SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA BİLDİRİLMESİ VE TESCİLİ GEREKMEYEN İHALELİ İŞLER

 

A. PİYASADAN HAZIR HALDE MAL ALINIP SATILMASI

 

İhaleli işin konusu piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerden ise, İdare,bu işleri Kuruma bildirilmesine,hakedişlerinden herhangi bir kesinti yapılması ve teminat iadesi hususunda ilişiksizlik belgesi aranmasına gerek bulunmamaktadır. [4] Sigortalı çalıştırılmasına gerek olmadan Piyasadan hazır halde her türlü mal alıp satılması bu kapsamdadır. İdarenin ihtiyacı olan elbise veya malzemeyi yüklenicinin doğrudan doğruya piyasadan hazır halde temin ederek işi ifa etmesi buna örnek olarak gösterilebilir.

 

B. İŞİN MAHİYETİ İTİBARIYLA,İŞYERİ DIŞINDA YAPILMASI GEREKMEYEN İŞLER

 

Bir müteahhidin ihale yolu ile yüklendiği işin mahiyeti itibarıyla,işyeri dışında yapılması gerekmeyen işlerden (mal teslimi, mal satılması, proje çizimi)  olması durumunda, ihale konusu işin ifası sırasında işçi alınmış olsa dahi, ihale konusu işin yapıldığı ayrı ve bağımsız bir işyeri mevcut olmadığından ihale konusu işten dolayı tescili gereken bir işyeri ve işverenlik durumu  söz konusu olmayacaktır. [5]

 

C. İHALELİ İŞİN SÜREKLİ İŞYERİ İŞÇİLERİ İLE İFA EDİLMESİ

 

İhale konusu işi yüklenen müteahhidin, işi, hariçten işçi alınmaksızın (Kurumda tescilli) mevcut olan sürekli ( mahiyet kodu “iki”olan) işyeri işçileriyle ifa etmesi halinde, işyerinin yeniden Kuruma bildirilmesi ve tesciline gerek bulunmamaktadır. Sadece bu durumu Üniteye [6] yazılı olarak (devamlı işyerine ait  sicil numarasını da belirtecek şekilde) bildirmesi  yeterli olacaktır. [7]

 

III. KONSORSİYUMU OLUŞTURAN YÜKLENİCİLERİN SOSYAL SİGORTALAR KURUMU’NA BİLDİRİLMESİ VE TESCİL İŞLEMLERİ

 

A. KONSORSİYUM KAVRAMI

 

Küresel rekabetin gelişmesi neticesinde, bir kısım işlerin  şirketlerce tek başına yapılabilir olması imkanı ortadan kalkmış, bu yöntemin kârlılığı istenen ölçüde sağlayamadığı da belirlenmiştir.Bu sonuç doğrultusunda, şirketler, kendi güçlerini ve bağımsızlıklarını korumakla birlikte, sadece belirli süreli, belli işlerde(yüksek teknoloji, sermaye, teknik bilgi ve  uzmanlaşma gerektiren  işlerde) ortak girişim riskine girmeyi daha uygun bulmuşlardır. Özellikle inşaat sektöründe ve yatırım alanlarında gerek ulusal gerekse uluslararası alanda şirket gruplaşmalarına rastlanmaktadır. Genelde bu gruplaşmalara Joint Venture -Konsorsiyum – Ortak Girişim adı verilmektedir. Bu gruplaşmalar tamamen akdi bir esasa dayanıp, belli bir işin ifasını amaçlamaktadırlar. [8]

 

Sosyal Sigortalar mevzuatında  “Ortak Girişim” veya “Konsorsiyum” ile ilgili tanımlama ve düzenlemelere gidilmemiştir. Bu konuda yapılan düzenlemelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa atıfta bulunulmaktadır.

          

Küresel rekabet, fiili uygulamalar ile başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası kuruluşların ihale uygulamaları da dikkate alınarak  düzenlenen 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun [9] “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde; Ortak girişimlere yer verilmiştir. Buna göre Ortak girişimler [10]; İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlar şeklinde olabilecektir.

 

Kanunun “Ortak Girişimler” başlıklı 4964 sayılı Yasanın [11] 10. maddesi ile değişik 14. maddesinde ise Konsorsiyum oluşumu ve ihaleyi üstlenmesi halinde yapılacak işlemlere yer verilmiştir. Bu maddeye göre; konsorsiyum üyeleri, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar.İdareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. Ayrıca ortaklardan konsorsiyum yaptıklarına dair konsorsiyum anlaşması ve bu anlaşmada  koordinatör ortağın belirtilmesi istenecektir. Diğer yandan konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilmesi de öngörülmüştür. [12]

 

B. İHALELİ İŞİN SOSYAL SİGORTALAR KURUMU’NA BİLDİRİLMESİ VE TESCİL İŞLEMLERİ

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununu hükümleri de göz önünde bulundurularak yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde [13]  Konsorsiyuma ilişkin  yapılacak işlemlerle ilgili olarak  düzenlemelere  yapılmıştır.

 

01.05.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Yönetmeliğinin (5/e) maddesinde;”Konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye  ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla, her bir üstlenici için verecekleri işyeri bildirgesine istinaden ayrı ayrı işyeri dosyasının açılabileceği” hükmüne yer verilmiştir.

 

Sosyal Sigortalar Kurumu uygulamasında; işyeri, işveren, Aracı tanımları ve bunlarla ilgili işlemler, hatta bütün düzenlemelerin odak noktasında “Sigortalı”bulunmaktadır. [14] Bu bağlamda üstlenilen ihaleli iş;

 

- Piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerden ise,

- İşin mahiyeti itibarıyla, işyeri dışında yapılması gerekmeyen işlerden ise

- Hariçten işçi alınmaksızın (Kurumda tescilli) mevcut olan devamlı işyeri işçileriyle ifa edilmiş ise,

 

Kuruma “işyeri bildirgesi” verilmesi gerekmemektedir. İşyeri bildirgesi şekil şartına tabidir. Bildirimin yerine getirilmiş sayılabilmesi için mutlaka belirtilen yönetmelikte gösterilen şekle uymak gerekmektedir.

 

Buna göre Kuruma yapılacak bildirim ve tescil işlemlerini bir örnekle somutlaştıralım.

 

ÖRNEK: ( A ), ( B ), ( C ) gerçek ve/veya tüzel kişilerinin konsorsiyum şeklinde ( X ) taahhüt konusu işi üstlendiklerini, bu iş için her bir kişinin ayrı ayrı idareye teminat verdiğini ve kendilerine müstakilen istihkak ödemesinde bulunulacağını varsayalım;

 

Bu durumda  konsorsiyumu oluşturan ( A ), ( B ), ( C ) kişileri, taahhüt konusu iş nedeniyle sigortalı çalıştırmaya başlamışlar ise, her biri ayrı ayrı olarak örneği Kurumca hazırlanan “İşyeri Bildirgesini” iki nüsha düzenleyip en geç sigortalı çalıştırmaya başlandığı tarihte işyerini çevresine olan Üniteye [15] vermek zorundadırlar. Ayrıca işyeri bildirgesine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 10. maddesinde belirtilen belgeleri [16] de ekleyeceklerdir.

 

Örneğimizde üstlenicilerden ( A ) nın hariçten işçi çalıştırmaksızın  mevcut olan devamlı işyeri işçileri ile veya hiç işçi çalıştırmaksızın Bağ-Kur sigortalısı şirket ortaklarının çalışması ile işi ifa ettiğini varsaymamız halinde ise, bu durumda sigortalı çalıştırılması söz konusu olmadığından Kuruma “işyeri bildirgesi” verilmeyecektir. Sadece durumu belirtir bir yazı işi çevresine olan Üniteye verilecektir.Ünite de (işin bitirilmesinden sonra) bu durumun araştırılması için Sigorta teftiş Kurulu Başkanlığı’nın ilgili Grup Başkanlığı’na sevk edecektir.

 

IV. SONUÇ

 

Sigortalı çalıştırılması gereken İhaleli işin  Konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi halinde;yüklenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye  ayrı ayrı teminat verilmiş ise; Konsorsiyum  oluşturan her bir üstlenici, örneği Kurumca hazırlanan “İşyeri Bildirgesini” ve eklerini  iki nüsha düzenleyip en geç sigortalı çalıştırmaya başlandığı tarihte işyerini çevresine olan Üniteye vermek zorundadırlar. Ancak; Konsorsiyum şeklinde üstlenilen ihaleli iş dolayısıyla, Konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerden, hariçten işçi çalıştırmaksızın  mevcut olan  daimi işyeri işçileri ile veya hiç işçi çalıştırmaksızın Bağ-Kur sigortalısı şirket ortaklarının çalışması ile işi ifa edelerin  ise Kuruma  işyeri bildirgesi  vermesine gerek bulunmamaktadır. Diğer yandan üstlenici,hiç sigortalı çalıştırmadan piyasadan malzeme temini ile ihaleli işin, üzerine düşen kısmını  ifa etmiş ise bu durumda da bu üstlenicinin Kuruma işyeri bildirgesi  vermesine gerek bulunmadığı gibi başka bir (Kuruma karşı) yükümlülüğü de bulunmayacaktır.

 


[1] Genel bütçeli kuruluşlar, Katma bütçeli kuruluşlar, İl özel idareleri, Belediyeler, Kamu iktisadi kuruluşları, Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlar, Döner sermayeli kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri

 

[2] Belirtilen Yönetmeliğin yürürlüğe konulması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 187/1988 tarihli ve 024282 sayılı yazısı üzerine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3395 sayılı Kanunla değişik 83 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/3/1989 tarihinde kararlaştırılmış, 08.04.1989 tarih ve 20133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

[3] Mustafa ÇEMBERCİ; “Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi” Olgaç Matbaası, Ankara-1985,s.558

 

[4]  Bkz.Sigorta Primlerinin Hakedişlerinden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik  Md: 5

 

[5]  SSK, İşveren Muamelatı El Kitabı Yayın No:252 Ankara-1980, s.93

 

[6] İlgili Sigorta Müdürlüğü

 

[7] İsa KARAKAŞ; “Devamlı İşyeri İşleri İle İhaleli İşin İfası” Yaklaşım Dergisi Sayı:131, s.229-231

 

[8] WWW.intes.org.tr.dosyalar /intes raporlar; “Ortak Girişimlerde Kavram Kargaşası  Ve Hukuki Durum Raporu” Erişim:23.04.04

 

[9] 22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

[10] değişik: 4964/ 3 md.

 

[11] 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

[12] İsa KARAKAŞ-Ersoy YAŞAR; ”Çalışma–Sosyal Güvenlik ve İhale Kanunları” Adalet Yayınevi,

Ankara-2004,s.398-399

 

[13] 16.01.2004 tarih ve  25348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

[14] İsa KARAKAŞ;” İşyerinin Bildirilmesi Ve Tescil İşlemlerinde Yapılan En Son Değişiklikler” Yaklaşım Dergisi  Sayı: 136, Nisan-2004 Sayfa:228-233

 

[15] İlgili Sigorta Müdürlüğü

 

[16] T.C kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı örneği,  İkametgah belgeleri ile imza sirkülerini,

Kayıtlı oldukları meslek kuruluşlarından alacakları belgeleri,üzel kişilerde hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret sicil gazetesi ile imza sirkülerini,  İşyeri açmak için aldıkları ruhsat örneğini,Bağlı bulundukları vergi dairesinin adını ve vergi hesap numarasını gösterir bir belgeyi, Adı ortaklıklarda tüm ortakların onaylı T.C kimlik numarasını gösteren nüfus kayıt örneklerini ve ikametgah belgelerini, İşveren vekillerinin noterden onaylı vekaletnamelerini ve imza sirkülerini, Defter ve belgelerini düzenleyen ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bulunan serbest muhasebecilerin veya serbest muhasebeci mali müşavirlerinin ilgili meslek kuruluşu tarafından onaylanmış belgesini  ve Diğer kurumlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterlerin türünü gösteren resmi nitelikteki belgeler.