İŞ YERİ AÇMAK İÇİN GEREKEN BELGELER   

 

 

Vergi Usul Kanunu 153. maddesi işe başlamayı bildirecekleri sıralamıştır. Buna göre:

"İşe başlamayı bildirme

Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar:

1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;

2. Serbest meslek erbabı;

3. Kurumlar vergisi mükellefleri;

4. Kollektif ve adi şirket ortaklariyle komandit şirketlerin komandite ortakları.

5. Ticaret Sicili Memurları" dır.

 

Gerçek Usul ( Şahıs )

Gerçek Usulde mükellefiyet tesisinde işe başlama / bırakma bildiriminin doldurulması gerekmektedir.

Vergi Dairelerinden alınan bu form;

a) Gerçek kişilerde mükellef tarafından imzalanır.

b) Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından da ayrıca kaşe / mühür basılmak suretiyle imzalanır.

İşe başlama bildirimi ekinde;

1- Noter onaylı imza sirküleri

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, (mükellefin vergi dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi müdür yardımcısı, şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak "Aslının Aynıdır" şeklinde tasdik edilir.)

3- İkametgah ilmühaberi,

4- Ticari plakalı nakil vasıtaları sahiplerinden bu taşıtlara ilişkin fatura veya noter senedinin tasdikli bir örneği, (fatura veya noter senedi örneğinin aslı ile birlikte ibraz edilmesi halinde müdür yardımcısı veya şef tarafından tasdik edilir.)

5- Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde yukarıda sayılan belgeler vergi dairesine verilir.

 Tüzel Kişiler (Şirketler)

Tüzel kişilerin mükellefiyet tesisinde işe başlama / bırakma bildiriminin düzenlenmesi gerekmektedir.

Vergi dairelerinden alınan bu form;

a) Tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayanlarda bunları temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır.

b-) "İşe Başlama / Bırakma Bildirimi"nin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından da ayrıca kaşe / mühür basılmak suretiyle imzalanır.

İşe başlama bildirimi ekinde;

1- Şirketin ana sözleşmesi noter onaylı bir örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ait belge,

2- Ortakların nüfus cüzdanı sureti,

3- Yeni, kurulacak sermaye şirketlerinde hisse nispeti en yüksek beş ortağın vergi kimlik numarası,

4- Ortakların ikametgah ilmühaberi,

5- Şirketi temsile yetkili kişilerin Noter Onaylı imza sirküleri,

6- Yeni kurulacak sermaye şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdürlerine  (Limited Şirketlerde Müdürlere ) ait vergi kimlik numarası,

7- Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave iş yeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde de yukarıda sayılan belgeler istenir. Ayrıca bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli örneği

8- Ortakların Nüfus Cüzdanı Suretleri

9- Ticaret Sicili Gazetesi (kurulu şirketler için)

10- Ticaret Odası Kayıt Sureti (kurulu şirketler için)

11- Vergi Levhası Fotokopisi (kurulu şirketler için) istenir.

Ayrıca yeni kurulacak sermaye şirketlerinin genel müdürlerinin vergi kimlik numarası alması zorunludur.

 Kooperatifler

Yukarıda tüzel kişilerde istenilen belgelere ilave olarak kooperatiflerden varsa üst birliğe kayıtlı olduğuna dair yazı istenir.

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin, kendilerinin ve işe yeni başlayanların vergi levhalarını tasdik edip edemeyeceği hk. Maliye Bakanlığı Genelgesi Tıklayın!..

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Tarih: 26/10/2000
SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2919-221-94
KONU:

VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO:2000/7

.......VALİLİĞİ
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)

Mükelleflerin yeni işe başlama bildirimi ile defter tasdik ettirme ödevlerini işe başlanılan gün yerine getirmeleri halinde bu ödevlerin süresinde yapılıp yapılamadığına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 168 inci maddesinde, işe başlama bildiriminin işe başlamadan önce yapılacağı belirtilmiş, 221 inci maddesinde de, yeni işe başlayan veya yeniden mükellefiyete giren mükelleflerin defterlerini işe başlamadan veya yeni bir mükellefiyete girmeden önce tasdik ettirecekleri hüküm altına alınmış ve bu konuya ilişkin açıklama 167 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılmış bulunmaktadır. Mükelleflerin işe başlama bildirimine ve defter tasdik ettirme sürelerine uymamaları halinde adlarına aynı Kanunun 352/I-7 ve 352/II-6 ncı maddelerine istinaden usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Diğer taraftan, nakliyeciler ve şirketlerde işe başlama bildiriminin ne şekilde yapılacağı hususu 173 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin (B) bölümünde açıklanmıştır. Bu açıklamalara göre; nakliyeciler taşıtın faturalı olarak plakasız yeni satın alınmasında, trafik şube veya bürolarına tescil ettirilmeden önce, taşıtın plakalı olarak elden noter senedi ile satın alınmasında, noter senedinin yapılmasından önce veya noter senedinin yapılacağı gün; ticaret siciline tescili müteakip tüzel kişilik kazanacak şahıs veya sermaye şirketleri ise ticaret siciline kaydolunmak üzere müracaat edildiği gün işe başlama bildiriminde bulunabilmektedirler. İşe başlamada nakliyecilere ve şirketlere tanınan bu imkan defter tasdiklerinde de uygulanmakta olup, işe başlandığı (aynı) gün yapılan defter tasdikleri de süresinde yapılmış kabul edilmekte ve ceza kesilmemektedir.

Söz konusu mükellefler için işe başlanılan gün işe başlama bildiriminde bulunulması ve defter tasdik ettirilmesi halinde bu işlemlerin süresinde yapılmış olarak kabul edilmesi uygulamasının diğer (tüm) faaliyet kollarındaki mükelleflere de tanınması uygun görülmüştür.

Bu nedenle, gelir vergisi mükelleflerinin yukarıda belirtilen ödevlerini işe başlanılan (aynı) gün yerine getirmeleri durumunda, söz konusu ödevleri süresinde yerine getirdikleri kabul edilerek adlarına bundan böyle ceza kesilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

31.5.1997 tarih 23005 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 22 seri numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik , Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153. Maddesinde sayılan mükellefler(Götürü mükellefler hariç) , diledikleri takdirde İşe Başlama / İşi bırakma bildirimlerini Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatabileceklerdir.
Bu bildirimlere istinaden vergi dairelerince, yoklama sonucu beklenilmeden mükellefiyet tesis edilerek vergi numarası verilecek veya terk işlemi
Yapılacak , yoklama işlemi ise en geç bir ay içinde sonuçlandırılacaktır.
Bildirimleri imzalayan Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bildirimler ve eklerinin doğruluğundan sorumludur.