İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK   

 

 

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI    

  İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN EK 4 ÜNE BİR KISIM EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK    

 

 

9 Mart 1989 

20103 Sayılı Resmi Gazete 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi, tanım ve diğer işyerleriyle her türlü işletmelere, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını
sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik hükümleri:

a) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 268-275 inci maddeleri kapsamına giren birinci sınıf gayri sıhhi müesseseleri,

b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işlerle, oksijen, LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taş ve
kum ocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerleri,

c) 2634 sayılı Turizmi teşvik Kanunu Kapsamına giren turizm işletmeleri, 

dışında kalan sanayi, tarım ve diğer işlerleri ile her türlü işletmelere, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ile bunları denetimlerine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 24.1.1989 tarihli ve 353 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 7 inci maddelerine dayanılarak
düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

Ruhsat, işyeri açma ve çalışma ruhsatını,

Başvuru Formu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru formunu,

Kontrol, Başvuru üzerine bir ay içerisinde yapılacak ilk kontrolü,

İfade eder,

Ruhsat Vermeye yetkili Merciler

Madde 5- Bu Yönetmelikte sözü geçen ruhsatları vermeye:

a) Belediye sınırları ve mücavir alan dışında kalan işyerleri ve işletmelere valilik ve kaymakamlıklar,

b)Belediye sınırları ile mücavir alan içinde kalan işyerleri ve işletmeler belediyeler,

c)Büyük şehir belediyelerindeki işyeri ve işletmelerden;

1) İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler için büyük şehir belediye başkanlığı,

2) Sıhhi ve diğer işyeri ve işletmeler için ise büyük şehir belediyesi içinde kalan diğer belediyeler,

yetkilidirler,

Başvuru Formu

Madde 6- İşyeri veya işletme açmak isteyen; işin özelliğine göre bu Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak işyerini veya işletmesini düzenledikten sonra gayri sıhhi müesseseler için
(Ek-2) de belirtilen başvuru formunu doldurarak yetkili mercie ibraz eder.

Başvuruların İncelenmesi

Madde 7- Yetkili mercilere verilen başvuru formu üzerine yapılacak incelemelerde aşağıdaki kriterler esas alınır.

a) İnsan sağlığına zarar verilmez.

b) Tesis edilmiş yapıya, tarihi, turistik ve kültürel değerlere hasar verilmez ve çevre kirliliğine yol açılmaz.

c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenli3ği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanının korunması konusundaki düzenlemelerle ilgili olarak;

1) İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzüklere göre gerekli önlemlerin alınmış olması,

2) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun kapsamına giren gayrimenkullerin kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp,
dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri ile fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler
konusunda kat maliklerinin oy birliği ile karar almış bulunması,

3) Özel yapı şeklini gerektiren fırın, sinema, tiyatro, otel, hamam, sauna, düğün salonu gibi işyerleri için, yapı kullanma izini belgesinin temin edilmiş olması

4) Otel, gazino, kahvehane, içki yerleri, bar, tiyatro ve sinema gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerleri için, işyeri açacak kişinin, gene asayiş ve güvenlik yönünden aran şartları haiz
bulunması,

5)Karayolları kenarındaki işyerleri için, karayolu trafik güvenliğinin yeterince sağlanmamış olması,

6) Yangın ve patlama tehlikesinin karşı olmak üzere yapılacak güvenlik bir elektrik tesisatı yanında, ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmiş bulunması,

7) Otel, lokanta, kahvehane, gazino, pastahane ve benzeri işyerleri için; bunların LPG depo ve satış yerleri ile parlayıcı, patlayıcı yanıcı, kakıcı maddeleri satıldığı, depolandığı yerlerin
bitişiğinde bulunmaması,

8) kahvehane, bar, pavyon gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan diğer işyerlerinin; okul, yurt, cami, bina ve tesislerinin mevzuatın öngördüğü ve bunları etkilemeyecek
uzaklıkta bulunması,

şarttır.

İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı Verilmesi:

Madde 8- Eksiksiz olarak doldurulan başvuru formu üzerine, ilgiliye en geç müracaatını izleyen iş günü içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir.(Ek3)

İlgilinin beyanına göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

Başvuru Formu Üzerine yapılacak Kontrol:

Madde 9- Yetkili mercilerce açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, bu merciler tarafından kanunen yetkili bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına derhal bildirilecek ruhsat veriliş tarihini
izleyen bir ay içerisinde mevcut mevzuat çerçevesinde kontrol ettirilirler. bu süre içinde kontrol ettirilmemesi veya yapılan kontrol sonucunda yönetmelikte öngörülen esaslara aykırı
bulunmadığının anlaşılması hallerinde, ilgilinin ruhsatı kesinleşmiş sayılır. Ancak, kamu kuruluşlarına ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde başvuru formuna
ilişkin evrakı kontrol için göndermeyen veya kontrol görevini zamanında yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılır.

Yetkili merciin mevcut teşkilatının birinci fıkrada öngörülen kontrol için yeterli olması halinde gerekli koordinasyon mahallin en büyük mülki amiri tarafından sağlanır.

Bunun üzerine bir ay içerisindeki ilk kontrol ve denetimlerde Yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için
ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere yedi gün süre verilir. buna rağmen aykırılığın giderilmediğinin anlaşılması halinde,ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ayrıca
yasal işlem yapılır.

İlk işyeri açıldıktan ve ilk kontrolün yapılmasından sonra işyerinin faaliyetleri ve diğer hususlarla ilgili kuruluşların mevcut mevzuatları çerçevesinde denetleme yetkileri saklıdır.

İşleticinin Değişmesi:

Madde 10- Ruhsatlı bir işyerine ortak alınması, ortaklıktan çıkılması, ruhsat sahibinin vefatı veya devir işlemlerinde, faaliyet konusunun ve ruhsatta öngörülen şarlarının değişmemesi
kaydıyla, yeniden kontrol yapılmayarak yeni işletici adına ruhsat düzenlenir.

Sıhhi İşyerleri:

Madde 11- Sıhhi işyerlerinin özelliklerine göre sınıflandırılmaları (Ek-4)’te belirtilmiştir.

                                          Gayri Sıhhi Müesseseler

Madde 12- Gayri sıhhi müesseselerin sınıflandırılmasında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 268-275 inci maddeleri uyarınca düzenlenmiş bulunan "Gayri Sıhhi Müesseseler
Yönetmeliği" esas alınır.

Gayri sıhhi müesseseler, öncelikle kendi tür işyerlerine ait sanayi bölgelerinde kurulur.

Sanayi bölgelerinde veya sanayi bölgelerinin dışında kurulacak olan ikinci sınıf sıhhi müesseslerin etrafına sağlık koruma bandı konulması zorunludur. Bu band içinde kalan alanda,
meskenler ile insanların yiyip içmesine, dinlenip eğlenmesine mahsus diğer tesisler yapılamaz.

Gayri sıhhî müesseseler etrafına konulması gereken sağlık koruma bandı, tesisler yöneltici unsurları; sanayi bölgeleri etrafına konulması gereken sağlık koruma bandı ise bölge sınırı esas
alınarak tesbit edilir.

Çevresine olan zararları giderilmeyen üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden uzakta yapılması şarttır.

Özellikle gürültü ve hava kirliliğine neden olan müesseseler etrafında bir bulunması gereken sa3ğlık koruma bandı mesafesi; tesisin faaliyeti sırasında çevre ve toplum sağlığına yapacağı
zararlı etkileri, hakim rüzgar durumu ve böl2enindiğer özellikleri dikkate alınmak suretiyle 5 inci maddede belirtilen merciler tarafından tesbit ve ilan olunur.

Gayri sıhhi müesseselerin, bu genel şartlara ilave olarak:

1) Sosyal tesis atıklarının, varsa kanalizasyon şebekesine bağlanması, kanalizasyonunun bulunmaması halinde, 251 sayılı "Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Açılacak
Çukurlara Ait Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde uygun foseptikle tasfiye edilmesi,

2) Katı atıkların, çevre ve toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde muhafaza ve izale edilmesi (tuvalet, pisuvar, duş, lavabo, yemekhane gibi sosyal tesisler, TS 1358'e uygun olmalıdır).

3) Proses sıvı atıklarının"Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun şekilde arıtılarak deşarj edilmesi,

4) Proses gaz atıklarının "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde arıtılması,

5) Gürültü seviyesinin, "Gürültü Kontrol Yönetmeliği"ne uygun şekilde izale edilmesi şarttır.

Ruhsatlı gayrı sıhhi müesseselerde, yetkili makamın bilgisi dışında herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. Gayri sıhhi müesseseler, çevreye olan zararlarını mümkün olduğu kadar
azaltabilmek için, tekniğin gerektirdiği önlem ve yenilikleri uygulamak zorundadırlar.

Ruhsatı olup da, gayri sıhhi müesseseler sınıflamasında veya tesiste yapılan bir değişiklik sonucunda alt sınıf kapsamın girmiş tesislerin yeniden ruhsat alınması zorunluluğu yoktur. Ancak,
gayrı sıhhi müessese sınıflamasında yapılan bir değişiklik neticesinde üst sınıfına girmiş tesislerin, belirlenen süre içinde yeni sınıfına göre ruhsat alması zorunludur.

Diyet, katkılı ekmek ile unlu mamul çeşitleri, ancak imalathaneye veya fırım olarak yapı kullanma izin belgesi olan yerlerde imal edilir.

İşyerlerinde Çalışanların Su İhtiyacı:

Madde 13- İşyerinde çalışanların içine ve kullanma suyu ihtiyacı; yeterli, sağlıklı, içme ve kullanmaya uygun bir şekilde temin edilir.

Resmi Kuruluşlar, Dernekler ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Ait Lokaller:

Madde 14- Resmi kuruluşlar, dernekler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait lokallerde; yemek verilmesi halinde lokantaların eğlenilmesi ve oyun oynanması halinde
kahvehanelerin ve yatılması halinde de otellerin en az 3 üncü sınıf nitelikleri aranır.

Yönetmelikte Yer Almayan İşyerleri:

Madde 15- Bu Yönetmelik kapsamında olup da (Ek -4) 'te kriterleri belirtilmemiş bir işyerinin açılmak istenmesi halinde, benzer işyerleri için öngörülen kriterler esas alınır.

Birden Fazla Faaliyet Konusu Olan İşyerleri:

Madde 16- Birden fazla faaliyet konusu olan işyerlerine, yönetmelikte aranan kriterleri taşıması şartıyla ve ana faaliyet konusu esas alınarak tek ruhsat verilir. Ancak, ruhsatta diğer faaliyet
konuları da belirtilir.

İşyerinde Asılacak Levhalar:

Madde 17- İşyerlerinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, maliye vergi levhası ile fiyat ve ücret tarifesi dışında başka bir levha asılması zorunlu kılınmaz.

Geçici Madde -353 sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce işyeri açma için ilgili kuruma başvurmuş olanlardan, isteyenler, Bu yönetmelik hükümlerinden
yararlanabilirler.

Yürürlük:

Madde 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.