KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK ESKİ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİ   

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

18 Mart 2004 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25406

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam

Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak

Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak alınacak eski hükümlülerin istihdam edilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli daireler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, özel bütçeli kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kurumlar ve döner sermaye ile çalışan kuruluşlar, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan devlet banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak alınacak eski hükümlüleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Türkiye İş Kurumunun merkez ve taşra teşkilatını,

Kamu Kurum ve Kuruluşu: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşları,

Eski Hükümlü: Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezadan veya ceza süresinin altı aydan az olup olmadığına bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezasını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası para cezasına çevrilmeksizin doğrudan tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olanlar ile özel kanunlarında belirtilen şartlarından dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ya da Kurum tarafından daha önce eski hükümlü olarak işe yerleştirilmemiş olan mükerrer suç işleyenleri,

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Eski Hükümlü

Kontenjanlarının Tespiti

 

Eski Hükümlü Kontenjanlarının Tespiti

Madde 5 — İşyerinin eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü işyeri kapsamına girip girmediği, eğer varsa, o işyerinde çalışan eski hükümlü ve özürlü işçi kapsamında sayısı düşüldükten sonra belirlenir.

Toplam kontenjanların tespitinde; bir kamu kurumunun veya kuruluşunun ya da bunlara bağlı işletmelerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyeri varsa, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı birlikte dikkate alınır, ayrıca kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve bu işyerlerinde çalışan eski hükümlü ve özürlü sayısı toplam işçi sayısından düşülür. Bulunan sayının her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranla çarpılması sonucu işverenin çalıştırmak zorunda olduğu eski hükümlü sayısı bulunur. Çalıştırılacak eski hükümlü sayısının belirlenmesinde yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha çok olanlar tama çıkarılır. Bulunan toplam kontenjandan çalıştırılan eski hükümlü sayısı düşülerek varsa eski hükümlü açık kontenjanına veya kontenjan fazlası çalışan eski hükümlü sayısına ulaşılır. Ancak, Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları çalıştırdıkları işçi sayısına bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eski hükümlü istihdam etmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşları, açık kontenjanlarının doğduğu veya eski hükümlü ihtiyaçlarının ortaya çıktığı tarihten itibaren bir ay içinde eski hükümlülerde aranılan niteliklerle birlikte Kurumdan talepte bulunmakla yükümlüdürler. Eski hükümlüler arasında suç tasnifine göre bir ayrım yapılamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavların Yapılmasına İlişkin Esaslar

 

Sınavın Şekli

Madde 6 — Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek eski hükümlülere ilişkin yarışma sınavı Kurum tarafından, ÖSYM'ne yaptırılır.

Yarışma sınavı başvuru sayısına bağlı olarak birden fazla merkezde yapılabilir.

Sınava Gireceklerde Aranacak Şartlar ve Müracaat Sırasında İstenilecek Belgeler

Madde 7 — Sınava girecek ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek eski hükümlülerde aranacak şartlar ve istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Aranacak şartlar:

1)Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezadan veya ceza süresinin altı aydan az olup olmadığına bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezasını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası para cezasına çevrilmeksizin doğrudan tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olmak ya da özel kanunlarında belirtilen şartlarından dolayı istihdam edilmelerine olanak bulunmamak veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı olmak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) 18 yaşını (bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için 15 yaşını) doldurmuş olmak,

4) En az orta öğretim (lise ve dengi okul ) mezunu olmak,

5) Kurum ünitelerinden birine eski hükümlü olarak kayıtlı olmak (ilk defa başvuracakların; nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti, Cumhuriyet Savcılığından sınavın düzenlendiği yılda alınmış olan Tahliye Edilmiş Eski Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu, varsa diploma ile mesleğine ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli suretiyle birlikte başvurmaları gerekir).

b) Sınava girmek isteyen ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan eski hükümlüler aşağıdaki belgelerle birlikte Kurum ünitesine ve/veya ÖSYM bürosuna başvururlar:

1) Durum Bildirme Formu (Eski Hükümlü Belgesi) sınav yılından önce düzenlenmiş olan ve Kurum tarafından daha önce eski hükümlü kapsamında işe yerleştirilmiş bulunanların işe yerleştirildikten sonra mükerrer suç işlemediklerine dair noterden verecekleri taahhütname veya sınav yılına ait yeni Durum Bildirme Formu,

2) Sınav tarihinden en çok 6 ay önce çekilmiş 1 adet renkli fotoğraf.

Sınav İlanı ve Sınav Giriş Belgelerinin Düzenlenmesi

Madde 8 — Eski hükümlü işçi istihdamına ilişkin ÖSYM'ne yaptırılacak olan sınav; sınav tarihinden önce Kurum tarafından Resmî Gazete’de ve ülke düzeyinde yayım yapan trajı en yüksek beş gazeteden birinde ilan edilir.

Sınava girecek eski hükümlülerin kimlik tespitinde kullanılacak fotoğraflı aday belgeleri Kurum tarafından ÖSYM'ne verilir.

Sınava girecek eski hükümlülerin hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren sınava giriş belgesi, ÖSYM'nce hazırlanır ve adayların adreslerine gönderilir.

Yarışma sınavı ile ilgili hususlar, ÖSYM ve Kurum tarafından imzalanacak bir protokolle belirlenir.

Yazılı Sınav

Madde 9 — ÖSYM'nce eski hükümlüler için yazılı sınav soruları hazırlanır.

Yazılı sınavlar, yarışma esasına dayanır. Sınav sonuçları adaylara ve Kuruma bildirilir. Yazılı sınavda başarılı olmak, eski hükümlü işçi kadrosuna alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.

Yazılı sınavla ilgili itirazlar, sınav sonuçlarının adaylara bildirildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ÖSYM'ne yapılabilir. ÖSYM bu itirazları 7 gün içinde sonuçlandırarak ilgilisine ve itirazın haklı çıkması halinde ayrıca Kuruma yazılı olarak bilgi verir.

Sözlü Sınav

Madde 10 — Kurum, işgücü talebinin intikali üzerine başvuran adaylar içerisinde talep şartlarını haiz en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere talep sayısının iki katına kadar adayın isim ve adreslerini içeren listeyi, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderir. Geçici işçi statüsünde alınacak olan eski hükümlüler için bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak listeler Kurumca il düzeyinde de belirlenebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, Kurum tarafından gönderilen listelerin kendilerine ulaşmasını müteakip 30 gün içinde sözlü sınavları yapmak zorundadır. Sözlü sınavlarda görevin özelliğine göre adayların mesleki bilgileri ile davranışları değerlendirilir ve ihtiyaç duyulması halinde bilgi ve becerileri ölçülür. Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden en yüksek puanı alandan başlamak üzere başarı sıralamasına göre yapılır.

Sözlü sınav komisyonu, kamu kurum ve kuruluşlarının atamaya yetkili amirinin belirleyeceği bir başkan ve üç üyeden oluşur. Sınav komisyonu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın olduğu tarafın kararı geçerlidir.

Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı ildeki ilgili kamu kurumu tarafından herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilir ve ayrıca sınava giren adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınavlara sonuçların ilanından itibaren 10 gün içinde itiraz edilebilir. Sözlü sınavlara yapılan itirazlar, itirazın komisyona ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde sınav komisyonunca değerlendirilerek sonuçlandırılır ve itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları, sözlü sınavda başarılı olup, atamaları yapılanlar ile başarısız olanların listesini atamayı izleyen 15 gün içerisinde Kuruma iletir.

Çalışırken İşten Ayrılanlar ile Eski Hükümlü Kapsamına Girenler

Madde 11 — Kamu kurum ve kuruluşlarında eski hükümlü statüsünde sözleşmeli personel veya daimi işçi olarak çalışmış olup da bu kurum ve kuruluşun kendi disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç ya da 4857 sayılı İş Kanununun 25/II nci maddesine göre hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle ayrılmış olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum kanalıyla eski hükümlü statüsü dışında bir statüde işe yerleştirilenlerden sonradan eski hükümlü kapsamında yer alan ve iş akdi feshedilmeyenler hakkında merkezi sınav uygulanmaz.

Çalışırken eski hükümlü olan ve iş akdi feshedilmeyenler için tescil talebinde bulunulması halinde gerekli belgelerine istinaden Kurumca eski hükümlü olarak tescilleri yapılır.

Görev veya meslekten ihraç ya da hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle işten ayrılanlar ise durumları talep şartlarına uygun olmak kaydıyla merkezi sınav kapsamındakilere ilişkin taleplere bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre oluşturulan listede yer alanlarla birlikte, her açık iş için bir kişiyi geçmemek üzere kayıt tarihi ve sıra numarasına göre kamu kurum ve kuruluşlarına mülakata gönderilirler.

Kur'a Usulü

Madde 12 — Okur-yazar ve ilköğretim mezunu eski hükümlüler merkezi sınava tabi değildir. Bu kapsamda bulunan ve talep koşullarına durumu uygun başvuranlardan Kurumca gönderilenler, önceden ilan edilen gün, saat ve adreste noter huzurunda kura çekimine tabi tutulurlar. Adaylar istemeleri halinde kur’a çekimini izleyebilirler. Gerçekleştirilen kur’a çekimi sonucunda her açık iş için iki kişi belirlenir. Bu şekilde belirlenenler bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen komisyon tarafından yapılacak mülakata alınırlar. Mülakat sonunda işin gereklerini yerine getirebilecek niteliklere sahip oldukları belirlenenler işe alınırlar. Mülakatta ayrıca, işe alınacak işçi sayısının yarısını geçmeyecek sayıda yedek listesi oluşturulur. Kur’a ile ilgili olarak noterin düzenlediği belgenin bir nüshası işe alınacak işçinin özlük dosyasında muhafaza edilir.

Herhangi bir özel bilgi ve beceri gerektirmeyen vasıfsız işlerde istihdam edilecek eski hükümlüler ise, yazılı sınav dışında ayrıca sözlü sınava tabi tutulmadan Kurumca, yazılı sınav puanlarına göre hazırlanan listeler esas alınmak suretiyle, başarı sırasına göre belirlenir.

Öğrenim durumu itibariyle yazılı sınava alınan veya alınmayan eski hükümlülerden aranılan koşulları taşıyanların sayısının talep sayısına ulaşmaması halinde talepte aranılan koşulları taşımayan eski hükümlüler de bu Yönetmelik esasları dahilinde göndermelerde dikkate alınır.

Kurum tarafından gönderilen iş arayan sayısı, daha önce alınmak üzere duyurulmuş olan işçi sayısından az veya bu sayı kadar ise gönderilenler herhangi bir kur’a, sözlü veya mülakata tabi tutulmaksızın işe alınırlar.

Bu madde ile 10 uncu maddeye göre yeterli sayıda gönderme yapılmış olan eski hükümlü talepleri için ikinci kez gönderme yapılması istenemez ve yeniden işgücü talebinde bulunulamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavla İlgili Diğer Hususlar

 

Sınav Geçerlilik Süresi

Madde 13 — Yazılı sınav sonuçları, izleyen yazılı sınavın sonuçlarının Kuruma bildirildiği tarihe kadar geçerlidir. Açık kontenjanların doldurulması için gerektiğinde her yıl sınav yapılabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontenjanın Doldurulmaması ve Son Hükümler

 

Eski Hükümlü Kontenjanının Doldurulmaması

Madde 14 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun bildirimde bulunmayan veya bildirimde bulunmakla birlikte bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eski hükümlü istihdamı yoluna gitmeyen kamu kurum ve kuruluşları için açık kontenjanın oluştuğu tarihten bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getireceği tarihe kadar, her eski hükümlü açık kontenjanı için her ay itibarıyla 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesindeki para cezası uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 15 — 11.09.1999 tarihli ve 23813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.