HİZMET İŞLERİ KABUL TEKLİF BELGESİ (1)

 

İşin Adı

:.........................................................................

Yüklenicinin adı/ticari ünvanı

:.........................................................................

Sözleşme Tarihi

:.........................................................................

Sözleşme bedeli

:.........................................................................

Sözleşmeye göre işin süresi (takvim günü)

:.........................................................................

Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih

:.........................................................................

Varsa süre uzatımları

:.........................................................................

Süre uzatımı dahil işin bitirilmesi gereken tarih

:.........................................................................

İşin bitirildiği tarih

:.........................................................................

                        ..................................................işinin bitirildiğine ilişkin yüklenici  .................................................. ın

                        verdiği..........................tarihli dilekçe üzerine  ....................................nın talimatı ile, yukarıda yazılı işin ön                         incelemesi..........................tarihinde tarafımızdan/tarafından yapılmış, işin sözleşmesine uygun olarak

                        tamamlandığı/tamamlanmadığı ve bu kabule hazır olduğu/olmadığı tespit edilmiştir.

                        Gereğinin yapılmasını arz ederim/ederiz.

                                                                                                                                Tarih:............................    

                        Görevli veya görevlilerin           :  

                        Adı Soyadı ve İmzaları             :     

                        Görev ünvanları                        :   

 

 

 

                        (1) Kontrol Teşkilatı tarafından tespit edilen eksik veya kusurlu iş kısımlarına ilişkin bilgiler bir liste

                         halinde bu belgeye eklenir.

 

 

Standard Form KİK056.0/H

 

Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi