HİZMET İŞLERİ KABUL TUTANAĞI

 

İşin Adı

:.........................................................................

Yüklenicinin adı/ticari ünvanı

:.........................................................................

Sözleşme Tarihi

:.........................................................................

Sözleşme bedeli

:.........................................................................

Sözleşmeye göre işin süresi (takvim günü)

:.........................................................................

Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih

:.........................................................................

Varsa süre uzatımları

:.........................................................................

Süre uzatımı dahil işin bitirilmesi gereken tarih

:.........................................................................

İşin bitirildiği tarih

:.........................................................................

 

                    ..............................ile yüklenici................................ arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleşti

                    rilen iş için düzenlenen KABUL TEKLİF BELGESİ'nden ön incelemenin yapıldığı anlaşılmış olup:.......................

                    tarihli makam oluru ile; Başkan ......................................... üye.....................................üye..................

                    olmak üzere  teşkil edilen MUAYENE VE KABUL KOMİSYONUMUZ kontrol teşkilatı ve yüklenici .......................

                     hazır olduğu halde ........................................-............................... tarihleri arasında işyerine (kabul

                    için öngörülen yere) giderek yüklenici tarafından yapılmış işleri kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı

                    hususları tespit etmiştir.

                    Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek eksik, kusur ve     

                    arızaların bulunmadığı görülmüştür.

                    ANCAK (1)..................................................................................................................................

                    ...............................................................................................................................................

                    ...............................................................................................................................................

                    ...............................................................

                   SONUÇ: Kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi Komisyo-

                    numuza verilmiş bulunan söz konusu işin yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları veya  gerekçe-

                    leri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen) kayıtlarla ve bitim tarihi de ......................... olarak itibar

                    edilmek üzere kabulunün yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüş ve ........................ Maka-

                    mın onayına sunulmak üzere iş bu Kabul Tutanağı.................. nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

Tarih:..............................

 

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

YÜKLENİCİNİN Adı Soyadı veya

Ticari Ünvanı ve İmzası

Adı, Soyadı, Meslek ve Görev Ünvanları, İmzaları

 

 

Kabul Tutanağının onay tarihi

Yetkili makamın imzası

 

                         (1) Buraya muayene ve kabul komisyonu üyelerinin düşünceleri ile varsa kusur ve noksanla-

                          rın kaç maddeden ibaret olduğu, tamamlanması için gerekn süre yazılacaktır.

 

Standard Form KİK057.0/H

 

Hizmet İşleri Kabul Tutanağı