YAPIM İŞLERİ KESİN KABUL TUTANAĞI

 

İşin Adı

:.........................................................................

Yüklenicinin adı/ticari ünvanı

:.........................................................................

Sözleşme Tarihi

:.........................................................................

Sözleşme bedeli

:.........................................................................

Sözleşmeye göre işin süresi (takvim günü)

:.........................................................................

Sözleşmeye göre işin bitim tarihi

:.........................................................................

Varsa Geçici Kabulden Önceki süre uzatımı

:.........................................................................

Varsa Geçici Kabulden Sonraki Süre uzatımı

:.........................................................................

Süre Uzatımı dahil işin bitirilmesi gereken tarih

:.........................................................................

İşin bitirildiği tarih

:.........................................................................

Geçici Kabul itibar tarihi

:.........................................................................

Sözleşmeye göre işin tamamlanmasından

:.........................................................................

Kesin kabule kadar olan teminat süresi

:.........................................................................

 

                    ..............................ile yüklenici................................ arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleşti

                    rilen ve ............................ tarihinde bitirilerek geçici kabülü yapılan .......................... tarihinde ise, kesin kabul

                    zamanı gelen söz konusu iş için ......................... tarihli makam onayı ile teşkil edilen KESİN KABUL

                    KOMİSYONUMUZ: Başkan ....................................... Üye .............................. Üye ..................................

                    ve yüklenici .................................... ninde katılımı ile ...........................- ............................... tarihleri

                    arasında işyerine giderek kesin kabul bakımından gerekli inceleme yapmış olup, aşağıda yazılı hususları tespit

                    etmiştir.

 

                    Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu, geçici kabuldel tespit edilen noksanların tamamlandığı ve teminat                     süresinde gerektiği gibi korunduğu, işin kesin kabule engel eksik, kusur ve arızalarının bulunmadığı görülmüştür.

 

                    ANCAK (1)..................................................................................................................................

                    ...............................................................................................................................................

                    

                    SONUÇ: Kesin Kabul bakımından yerinde incelenen iş için yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları ve gerekçeleri

                    ekli sayfada yazılı) hususlar makamın onayına sunulmak üzere bu kesin kabul tutanağı .............. nüsha olarak                     düzenlenmiştir.

 

 Tarih:..............................

 

 

Kabul komisyonu üyelerinin

Yüklenicinin

Adı soyadı :

Adı/ticari ünvanı:

Görev ünvanı:

imzası:

imzası :

 

 

 

                                                            Kesin Kabul Tutanağı Onay Tarihi :............................

                                                                                                        Yetkili makamın imzası

 

                        (1) Buraya kabul komisyonu üyelerinin düşünceleri ile varsa kusur ve noksanların

                        kaç maddeden ibaret olduğu, tamamlanması için gereken süre ile varsa nefaset kesintisi tutarı ve

                        gerekçesi yazılacaktır.

 

Standard Form KİK051.0/Y

 

Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı