KARAR DEFTERLERİ TASTİK EDİLECEK Mİ? (ARA TASTİK)   

 

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

2004 Yılı Genel Yazıları

"İstanbul Noter Odası Başkanlığından Birliğimize intikal eden ve İstanbul Ticaret Odasınca yayımlandığı anlaşılan 14.01.2004 tarihli sirkülerde,

 

“17.06.2003 gün ve 25141 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4884 sayılı Kanun, 4762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 69. maddesinin 1. fıkrasını değiştirmiştir. Bu hükme göre şirketlerin Karar Defterleri de 213 sayılı Kanundaki tasdik hükümlerine tabi tutulmuştur.

 

Buna göre yeni kullanılmaya başlanacak Karar Defterleri, Aralık ayı sonuna kadar, kullanılmasına devam edilen Karar Defterleri de Ocak ayı içinde tasdik (ara tasdik) ettirilecektir.” denilmektedir.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki tasdiki zorunlu defterlerden olmamakla birlikte, bu kanundaki tasdik usulüne tabi tutulması öngörülen karar defterlerinin ilk defa kullanılacak olanlarının açılış tasdikinin Aralık ayı içinde, evvelden beri kullanılmakta olanların ise Ocak ayı içerisinde tasdik edilmesi gerekmektedir"

 

Türkiye Noterler Birliği'nin Ankara: 27.1.2004 tarih ve  Karar defterlerinin tasdiki hk. yazısı yukarıya alınmıştır. Aynı şekilde 4884 sayılı kanunun ilgili maddeleri ve 213 sayılı VUK'nun ilgili maddeleri de aşağıya alınmıştır.

 

Söz konusu yazı ve kanun maddeleri incelendiğinde Karar defterleri tastike tabi defterler içerisine alınmış bulunmaktadır. Aralık ayı içerisinde Karar Defteri tastik ettirmemiş olanlar, Ocak 2004 ayı sonuna kadar daha önceden tastik ettirmiş oldukları Karar Defteri'ni ara tastik ettirmek zorundadırlar.

 

"Kabul Tarihi: 11.6.2003

Kanun No:4884

 

MADDE 1. — 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Şirket kuruluş aşamasında 66 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı defterler kullanılmaya başlanmadan önce tacir tarafından ticarî işletmenin bulunduğu yerin ticaret sicili memurluğuna veya notere ibraz edilir. Bu defterler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerinde yer alan bilgileri içerecek şekilde tasdik ve imza olunur. Sicil memuru veya noter, defterlerin kaç sayfadan ibaret bulunduğunu ilk ve son sayfaya yazarak resmî mühür ve imzasıyla tasdik eder. Noterlerce tasdik edilen defterlerin mahiyet ve adetleri ve bunların kime ait olduğu en geç yedi gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna bildirilir. Şirketlerin müteakip yıl defterleri ile kullanılması zorunlu diğer defterler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerine göre tasdik olunur."

 

"6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun

 

BEŞİNCİ FASIL

Ticari Defterler:

 

A) Defter Tutma Mükellefiyeti:

 

I-Şumulü

 

Madde 66/1. fıkrası: Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri"

denmektedir.

213 Sayılı VUK'nun İlgili maddeleri

    DEFTERLERİN TASDİKİ

    Tasdike tabi defterler (VUK Madde 220)

    Aşağıda yazılı defterlerin bu bölümdeki esaslara göre tasdik ettirilmesi mecburidir.

    1-Yevmiye ve envanter defterleri

    2-İşletme Defteri

    3-Çiftçi İşletme defteri

    4-İmalat ve istihsal vergisi defterleri (basit istihsal vergisi defteri dahil)

    5-Mülga (Kaldırıldı)

    6-Nakliyat Vergisi Defteri

    7-Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri

    8-Serbest meslek kazanç defteri

    9-Mülga (kaldırıldı)

    10-Mülga (kaldırıldı)

    11-Mülga (kaldırıldı)

    Bu kanunla cevaz verilen hallerde yukarıda yazılı olanların yerine kullanılacak olan defterler de tasdike tabi tutulur.

TASDİK ZAMANI

    Madde 221: Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

    1-Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda; (aralık)

    2-Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda.

    3-(değişik: 4.12.1982- 3239/17md) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve     yeni mükellefiyete girme tarihinden önce vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde.

    4-Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan     önce

Tasdiki yenileme

    Madde 222- Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığı'nca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde     tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

Şaban Abacı/Yönetici