89 SERİ NO'LU KDV GENEL TEBLİĞİ'NE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR    

 

89 SERİ NO'LU KDV GENEL TEBLİĞİ'NE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 21.10.2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
89 Seri No'lu KDV Genel Tebliğ ile, bir kısım hizmet işlemlerinde hesaplanan KDV tutarları üzerinden tevkifat yapılması uygulaması getirilmiştir. Söz konusu uygulama, 01 Kasım 2003 tarihinde başlamış bulunmaktadır.

Bahsi geçen tevkifat uygulamasının yeni olması, muhatabının ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşları olması ve yaşanan sorunlar nedeniyle, Defterdarlığımız birimleri ve mükelleflerimize aşağıda yer alan açıklamaların yapılması gereği doğmuştur.

Bilgi edinilmesini ve aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde uygulamada bulunulmasını rica ederim.

  Cemal BOYALI
Ankara Defterdarı


I- BİR KISIM HİZMET İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI:


1)Tevkifat Yapacak Olan Kurum ve Kuruluşlar:

- Genel ve katma bütçeli daireler
- İl özel idareleri, belediyeler, köyler,
- Yukarıda sayılanların teşkil ettikleri birlikler,
- Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe haiz emekli yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Sermayelerinin % 51 ve daha fazlası kamuya ait işletmeler,
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar.

2)Tevkifata Tabi Hizmetler:

- İnşaat taahhüt işleri
- Temizlik işleri,
- Özel güvenlik işleri,
- Makine, teçhizat ve demirbaşlara ait bakım ve onarım hizmetleri,
- Personele verilen yemek hizmetleri,
- Danışmanlık ve denetim hizmetleri.

NOT:

- Yıllara sari olsun veya olmasın taahhüt işleri ile her türlü özel inşaat işleri tevkifat kapsamına dahildir.

- Makine, teçhizat ve demirbaşlar için satın alınan parça ve malzeme tevkifat kapsamında olmayacak, ancak parça ve malzeme ile birlikte işçiliğin de söz konusu olması durumunda tevkifat toplam bedel üzerinden yapılacaktır. Bakım ve onarım hizmetlerinde hizmetin gereği olarak işçilik yanında parça ve malzeme kullanımının da gerekli olduğu durumlarda, parça ve malzeme bedeli ayrıca fatura edilse dahi toplam bedel üzerinden tevkifat yapılacağı tabiidir.

- Satın alınan makine, teçhizat ve demirbaşların montajı hizmetlerinde tevkifat yapılmayacak, ancak bu kıymetlerin tamir ve benzeri amaçlarla sökülüp yeniden montajı hizmetlerinde montaj bedeli üzerinden de tevkifat yapılacaktır.

- Taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetleri tevkifat kapsamında değildir.

3)Tevkifat Oranları:

İlgili Genel Tebliğ'de tevkifat oranları % 50 ve 1/3 olarak belirlenmiş olup, tevkifata tabi işlerin tasnifli listesine aşağıda yer verilmiştir.

% 50 Oranında KDV Tevkifatı Yapılacak İşler 1/3 Oranında KDV Tevkifatı Yapılacak İşler
Temizlik Hizmetleri İnşaat Taahhüt İşleri
Özel Güvenlik Hizmetleri Makine Teçhizat ve Demirbaşlara Ait Bakım ve Onarım Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri Personele Verilen Yemek Servisi
Denetim Hizmetleri  

Görüldüğü üzere, uygulanacak tevkifat oranının tasnifinde KDV konusu hizmetin genel özelliği dikkate alınmıştır. Bu itibarla, ağırlıklı olarak emek girdisine dayalı hizmetlerde oran % 50, tevkifat kapsamındaki diğer işlemlerde ise oran 1/3'tür.

4)Yürürlük Tarihi:

İlgili Genel Tebliğ uyarınca, 01 Kasım 2003 tarihinden itibaren düzenlenen faturalar üzerinden hesaplanan katma değer vergisi üzerinden tevkifat yapılarak, tevkif edilen KDV sorumlu sıfatıyla ödenecektir.

Öte yandan, 01 Kasım 2003 tarihinden öncesi itibarıyla kapsama giren işlemler dolayısıyla faturanın düzenlenmiş olması veya düzenlenmesinin gerekmesi durumunda, ödemenin ne zaman yapıldığının önemi bulunmayacak ve hesaplanan KDV üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.

5) Sorumluluğun Uygulanışı:

Vergi sorumluluğu getirilen kurum ve kuruluşlar, belirtilen hizmetler için kendilerine düzenlenen fatura üzerinden hesaplanan katma değer vergisine ilişkin olarak;

 - Temizlik

 - Özel Güvenlik

 - Danışmanlık

 -Denetim Hizmetleri

KDV'nin % 50'si

HİZMETİ YAPANA ÖDENMEYECEK

 - İnşaat Taahhüt İşleri

 - Makine, teçhizat ve demirbaşların bakım ve onarım hizmetleri

 -Personele verilen yemek servisi

KDV'nin 1/3'ü

HİZMETİ YAPANA ÖDENMEYECEK

6)Yapılacak Tevkifatın Ödenmesi:

Önceki bölümde bahsi geçen tarzda yapılacak tevkifatlar; kurumlarca 2 Nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödeneceklerdir. Ancak, genel bütçeli kuruluşların beyanname vermeleri söz konusu olamayacağından, genel bütçeli kuruluş saymanlıklarınca yapılacak tevkifatlar doğrudan bütçe gelirleri hesabına gelir kaydedilerek, " 1313- KDV Tevkifatı " gelir türünde gösterilmek suretiyle ödenecektir.

7)Düzenlenecek Faturada KDV Hesaplanması:

Tevkifat kapsamına giren hizmetleri ifa eden mükellefler, fatura bedeli üzerinden genel vergi oranında (% 18) KDV hesaplayacak ve söz konusu bedelin tevkifat dışında kalan kısmını faturanın "Hesaplanan KDV" sütununda göstereceklerdir. Bununla birlikte, tevkifata isabet eden KDV tutarının da faturada ayrıca gösterileceği tabiidir. Bu suretle, faturada yer alan toplam bedel; fatura bedeli, tevkifat tutarı ve tevkifat dışında kalan KDV tutarları toplamından oluşacaktır.

8)KDV'nin Beyan ve İade İşlemleri:

Mükelleflerin fatura bedeli üzerinden hesaplayacakları KDV'den tevkif edilen KDV tenzil edildikten sonraki KDV ilgili dönem beyannamelerine dahil edilecek; ancak, tevkif edilen kısım hiçbir şekilde beyannameye dahil edilmeyecektir. Mükellefin defter kayıtlarında "Hesaplanan KDV" olarak tevkifattan sonraki kısım yazılacaktır.

Öte yandan, mükelleflerin süresinde ve yazılı olarak talep etmeleri halinde, yapılan tevkifat nedeniyle dönem beyannamesinde indirim konusu yapılamayan KDV'lerin nakden veya mahsuben iadesi mümkündür. Ancak iade, miktara bakılmaksızın sadece teminat mektubu veya inceleme raporuna göre yerine getirilecek; teminat mektupları vergi inceleme raporuna göre çözülecektir.

9)İade Taleplerine Eklenecek Belgeler:

1- Dilekçe,
2- Tevkifat uygulanan işleme ait faturaların aslına uygunluğunu belirten bir şerhin yer aldığı onaylı örneklerini veya bu faturaların dökümünü ihtiva eden bir liste,
3- Yüklenilen KDV listesi.

Örnek :

X İnşaat ve Taahhüt A.Ş., Maliye Bakanlığına ait hizmet binasına yapımına yönelik olarak üstlenmiş olduğu inşaat işleri dolayısıyla Kasım/2003 döneminde 100 Milyar TL tutarında hakediş düzenlemiştir. Bu işlem için düzenlenecek fatura şu şekilde olacaktır.

Hakediş tutarı :
100 Milyar
Hesaplanan KDV :
18 Milyar
      (Tahsil edilen KDV (2/3): 12 Milyar)  
      (Tevkif edilen KDV (1/3): 6 Milyar)  
Genel Toplam :
118 Milyar

İdare bu fatura için 6 Milyar TL'yi Hazine'ye aktaracak, 12 Milyar TL'lik kısım ise X A.Ş. tarafından düzenlenecek KDV Beyannamesinde "Hesaplanan KDV" olarak beyan edilecektir.

Örnekteki verilere göre idarece yapılacak ödemeye ilişkin tahakkuk müzekkeresi ve verile emri aşağıdaki gibi düzenlenecektir

-------------------------------------.../...------------------------------(Milyon TL)

Bütçe Giderleri Hesabı                                        118.000

                                   Bütçe Gelirleri Hesabı

                                       "Damga Vergisi"                                75

                                        "KDV Tevkifatı"                              6000

                                  Gönderme Emirleri Hesabı                 111.925

----------------------------------.../...----------------------------------------------


Verilen örnekte yapılan işin yıllara sari olmadığı varsayıldığından, yukarıdaki kayıtlarda "Gelir Vergisi Kesintisi"ne yer verilmemiştir. Ancak, yapılan işin Gelir Vergisi Kanunu'nun 42'nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve taahhüt işi sayılması durumunda, aynı Kanun'un 94'ncü maddesine göre gelir vergisi tevkifatı yapılacak ve yapılan kesinti "Bütçe Gelirleri Hesabı" kapsamında kayda alınacaktır.

II- İTHAL HURDA METAL TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

İlgili Genel Tebliğ uyarınca; ithal edilen hurda metallerin yurt içindeki ilk satış ve teslimleri, tevkifat uygulaması kapsamından çıkarılmıştır. Bu işlemlerde, satıcı tarafından düzenlenecek faturada bu hususa ilişkin şerh düşülecek ve ithalata ilişkin belgelerin bir fotokopisi alıcıya verilmek suretiyle tevkifat yapılmayacaktır.