LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI   

 

Limited şirketlerde ortaklar genel kurul toplantısı ortak sayısına göre değişmektedir. Ortak sayısı yirmiden fazla olan limited şirketlerin toplantılarında:

"Anonim şirketin umumi heyet toplantılarına ait hükümler, ortaklarının sayısı yirmiden fazla olan limited şirketlerin umumi heyet toplantıları hakkında da tatbik olunur."(TTK_536)

Anonim şirketlerin genel kurulları ve diğer konularda ayrıntılı bilgi almak için: http://www.alomaliye.com/genkurilk.htm sayfasını inceleyebilirsiniz.

"Ortak sayısı yirmi ve daha az olan şirketlerde kararlar, ortakların yazılı reyleriyle verilebilir." (TTK_536)

Ortak sayısı yirmi ve daha aşağı olan limited şirketlerde ortaklar kurulu toplantıları daha kolay yapılmakta ve kararlar daha kolay alınmaktadır. Ancak ortaklar arasında ve alınacak kararlarda anlaşmazlık durumlarında işler zora sokulmakta ve çözümsüzlükler yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda ortaklar kurulu toplanamamakta ve kararlar alınamamaktadır.

Türk Ticaret Kanunumumuzda Ortaklar Kurulunun ne şekilde ve nasıl toplanacağı yeralmaktadır.

Buna göre:

"Ortaklar umumi heyeti, müdürler tarafından her yılda bir defa ve iş yılının sona ermesini takibeden  üç ay içinde toplantıya çağırılacağı gibi şirket mukavelesi hükümlerince veya şirketin menfaatleri gerektirdikçe dahi çağırılır." (TTK_538)  

Yıl içerisinde hiç bir toplantı gerçekleştirilememiş olsa dahi kanun gereğince iş yılının sona ermesini takibeden üç ay içinde müdürler tarafından umumi heyet toplantıya çağırılmak zorundadır.

"Esas sermayenin onda birini temsil eden ortak veya ortaklar, toplantının maksadını göstermek suretiyle,. umumi heyetin toplantıya çağırılmasını yazılı olarak isteyebilir." (TTK_538)

"Müdürler bu talebi münasip bir müddet içinde yerine getirmedikleri takdirde mahkeme teklif sahiplerinin talebi üzerine umumi heyetin toplantıya çağırılmasına karar verir."  (TTK_538)

Eğer müdürler görevlerini yapmayıp ortaklar umumi heyetini toplantıya çağırmazlar ise esas sermayenin 1/10'ini temsil eden ortak veya ortaklar umumi heyeti toplantıya çağırılabilirler.

Şirket ortaklarını umumi heyet toplantısına çağırmak için uyulması gereken prosedür ise:

"Toplantıya ve yazılı olarak rey vermeye davet şirket mukavelesinde gösterilen şekilde ve eğer mukavelede bu hususta hüküm yoksa taahhütlü mektupla ve toplantıdan en az beş gün önce ve gündemi bildirmek suretiyle yapılır." (TTK_538)

"Bütün ortaklar; aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde toplantıya çağırma hakkındaki merasime riayet etmeksizin de umumi heyet halinde toplanabilirler. Böyle bir toplantıda bütün ortaklar hazır olmak şartiyle, umumi heyetin selahiyetine dahil olan hususlar müzakere edilerek karara bağlanabilir." (TTK_538)

Limited şirketlerde ortaklar arasında çıkan uyuşmazlık konularının çözümünde pek çok sorunlar yaşanmakla birlikte yine de sermaye şirketleri arasında kurulması ve işletilmesi en kolay olan şirket türüdür.

Limited şirketlere ait diğer konularda ayrıntılı bilgi almak için: http://www.alomaliye.com/limited_sirketler_ana_sayfa.htm sayfasını inceleyebilirsiniz.

Şaban Abacı/Yönetici