LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI (MADDE TADİLİ)   

 

  ( Sermaye artırımlarında Damga vergisi kaldırılmıştır.)

MADDE TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE

Madde 6- (Şirket kuruluş Ticaret Sicili Gazetesinde ya da en son sermaye artırımı yapıldığı sicil gazetesinde yazılı altıncı maddeyi aynen buraya yazınız.)

 

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE

Madde 6- 

Şirket sermayesi 10 hisseye ayrılmış olup beher değeri 500.000.000.-Tl. (beşyüzmilyonTl)'dan 5.000.000.000.-Tl. (birmilyarTL)'dır. Bunun,

5 hisseye karşılık 2.500.000.000.-Tl.(ikimilyarbeşyüzmilyonTL)sı _____________________'ya

5 hisseye karşılık 2.500.000.000.-Tl.(ikimilyarbeşyüzmilyonTL)sı _____________________'a aittir. 

Şirket sermayesi ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. İlk sermaye miktarı olan 500.000.000.- Tl. tamamı nakten ödenmiştir.

Bu defa artırılan 4.500.000.000.-Tl lık sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin 1/4'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4'ü ise __/__/____ tarihinde ödenecektir.  

 

(imza ve pullar)