TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ OLAN KREDİ KARTI BORÇLULARI! BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU YÜRÜRLÜKTE     

 

Ankara, 03 Mart 2006

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi

csnozdemir@gmail.com

 

TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ OLAN KREDİ KARTI BORÇLULARI! BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU YÜRÜRLÜKTE

 

Banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 5464 sayılı kanun 01.03.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir[1].

 

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan "Temerrüde Düşmüş Olan Kredi Kartı Mağdurları" için, kanun yeni imkanlar tanımıştır. Kanun ile getirilen düzenlemeler özet ile aşağıda belirtilmiştir.

 • 01.03.2006 tarihi itibarıyla[2];

1. Kendisine dönem sonu borcunun ödenmesi için ihtar çekilmiş veya,

2. Haklarında icra takibi başlatılmış ya da,

3. 31.01.2006 tarihine kadar temerrüde düşmüş olan kredi kartı borçluları,

4. 60 gün içerisinde,

5. İlgili kredi kartı veren kuruluşa veya avukatına yazılı olarak,

6. Güncel tebligat adresi de belirtmek suretiyle müracaat ederek,

7. Borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde,

8. Düzenlenecek ödeme plânını imzalamaları ve

9. İlk taksiti de peşin ödemeleri şartıyla,

10. Kendisine bildirilen son dönem borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yıllık % 18 faiz oranıüzerinden hesaplanacak borç tutarını;

11. İcra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçları, vekâlet ücreti ile birlikte 18 eşit taksitte ödeme hakkına sahip olurlar.

12. Temerrüt tarihindeki ana para borcu kart çıkaran kuruluş tarafından kart hamiline o tarihte gönderilen son dönem borcunda belirtilen toplam borç tutarıdır.

13. Kredi kartı borçlusunun alacaklıya müracaat etmesi ve yapılan ödeme plânı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, halihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur.

14. İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez.

15. Kredi kartı borçlusu bu ödeme plânına karşı ancak, plân doğrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir.

16. Yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar.

17. Ödeme plânı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.

18. Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde sağlanan haklar ortadan kalkar,mevcut icra takip işlemlerine devam edilir.

19. 01.03.2006  tarihinden önce yapılmış ödemeler geri istenemez.

 • Kart hamiline ve kefillerine yapılacak ihtarlar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sözleşmedeki veya başvuru formundaki adresine, kart hamilinin bu adresini değiştirdiğini bildirmiş olması halinde ise bildirilen son adresine yapılır[3].
 • Banka kartı veya kredi kartını kaybettiği ya da çaldırdığı yolunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kartı bizzat kullanan veya başkasına kullandıran kart hamilleri ile bunları bilerek kullananlar bir  yıldan  üç yıla kadar hapis ve ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar[4].
 • Kredi kartı veya üye işyeri sözleşmesinde veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar veya sözleşme imzalamak amacıyla sahte belge ibraz edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler[5].
 • Gerçeğe aykırı olarak harcama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne surette olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar[6].
 • Kart numarası bildirilmek suretiyle üye işyerinden telefon, elektronik ortam, sipariş formu veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılan işlemlerden doğacak anlaşmazlıklarda ispat yükü üye işyerine aittir[7].
 • Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, asgarî tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi uygulanır. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz[8].
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar[9].
 • Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında on günden az bir süre olamaz[10].
 • Sözleşmede yapılacak değişiklikler kart hamiline bildirilir…Faiz oranının artırılması durumunda ise bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün önceden kart hamiline bildirilmesi zorunludur. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez[11].
 • Kart hamili, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir[12].
 • Sözleşmede belirtilen asgarî tutar, dönem borcunun yüzde yirmisinden aşağı olamaz. Hesap özetinde yer alan asgarî ödeme tutarı son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde kart hamili ödenmeyen tutar için sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük altına sokulamaz[13].
 • Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez[14].
 • Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun oluşmayacağı sözleşmede gösterilir. Sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artırıcı nitelikteki değişikliklere ve kartın kullanım limitinin yükseltilmesine ilişkin olarak kefilin ilave şartlara dair sorumluluğunun başlaması için kefilin yazılı onayının alınması şarttır. Kredi kartı kullanımlarındaki kefalet, Borçlar Kanununda belirtilen adi kefalet hükümlerine tâbidir. Asıl borçluya başvurulup borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifası istenemez[15].
 • Kartın…çalınması halinde kart hamili, yapacağı bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan yüzelli Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz[16].
 • Kredi kartı ile yapılan işlemlere, son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde, kart çıkaran kuruluşa başvurmak suretiyle itiraz edilebilir. Kredi kartı hamili, yapacağı başvuruda, hesap özetinin hangi unsurlarına itiraz ettiğini gerekçesiyle belirtmek zorundadır. Süresi içerisinde itiraz edilmeyen hesap özeti kesinleşir. Hesap özetinin kesinleşmesi genel hükümlere göre dava hakkını ortadan kaldırmaz[17].
 • Kart çıkaran kuruluşlar…kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artıramazlar. Kart hamillerinin harcamalarıyla kart limitlerini aşmaları halinde, aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için, akdi faizden başka herhangi bir ücret talep edilemez[18].
 • Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci yıl için ise, dört katını aşamaz…[19]
 • Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremezler…[20]
 • Asgarî tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda kart çıkaran kuruluşça kart hamiline yapılacak bildirimden itibaren bir aylık süre içerisinde bu tutarın ödenmemesi ya da banka kartı ile kredi kartı kullanımından dolayı adli cezaların uygulanması halinde, ilgili kart çıkaran kuruluşça kart hamiline verilen kredi kartları iptal edilir ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenemez[21].

[1] 01.03.2006 tarih,26095 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[2] Geçici Madde:4

[3] Madde:45

[4] Madde:37/I

[5] Madde:37/II

[6] Madde:36

[7] Madde:32/I

[8] Madde:26/II

[9] Madde:26/III

[10] Madde:26/IV

[11] Madde:25/I

[12] Madde:25/II

[13] Madde:24/III

[14] Madde:24/IV

[15] Madde:24/V

[16] Madde:12/I

[17] Madde:11/II

[18] Madde:9/I

[19] Madde:9/II

[20] Madde:8/I

[21] Madde:8/II