İŞ KANUNU’NA GÖRE “SÜT İZNİ”UYGULAMASI     

 

18 Mart 2006

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

İŞ KANUNU’NA GÖRE “SÜT İZNİ”UYGULAMASI

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler.

 

Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Süt izni çocuğun sağlığı düşünülerek verilmiş bir izindir. Süt izni ile ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 74. maddesinde belirtilmiştir[1].

 

Süt izninin günlük olarak kullanılması şarttır. Ancak uygulama da görüleceği üzere süt izinleri amacına uygun olarak kullanılmamakta ve/veya kullandırılmamaktadır. Genelde kadın işçiler bu izinleri haftalık veya aylık olarak kullanmaktadır.

 

Özellikle şehir yaşamında kadın işçinin çocuğunu emzirmek için 1,5 saatliğine işyerinden ayrılıp-dönmesi  zordur. Kadın işçilerin bu izinlerini kanaatimce işe bir buçuk saat geç gelerek ve/veya işten bir buçuk saat erken ayrılarak kullanması yerinde olacaktır.

 

Süt izninin haftalık ve/veya aylık olarak kullandırılması yasa hükmüne aykırılık teşkil eder. 4857 sayılı İş Kanunu süt izninin kanuna uygun olarak kullandırılmaması halinde cezai yaptırım öngörmemiştir. O zaman kadın işçiye süt izni kullandırılmaz ve/veya yasal düzenleme içinde kadın işçinin istediği şekilde kullandırılmaz ise ne olacaktır? Bu durumda kadın işçi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesine göre iş sözleşmesini tek taraflı fesih edebilecektir. Haklı fesih nedeni ile işvereninden kıdem tazminatı dahil olmak üzere ücret ve benzeri haklarını talep edebilecektir.

 

Kadın işçinin "Süt İznini" nasıl kullanacağını işverenliğe dilekçe ile bildirmesi, işverenliğinde kadın işçiye "iznin uygun" görüldüğüne dair bir yazı vermesi gerekir. Verilen dilekçe ve yazı iznin yasaya uygun olarak kullandırıldığının ispatını sağlayacaktır.

 

Kadın İşçinin İşverenliğe Vereceği Dilekçe Örneği

 

 

 

                                  ................................İşverenliğine

 

 

Konu: Süt İzni Kullanma                                                    Tarih:......./......./ 2006

          Talebi ve Şekli                                              

 

 

                          

...................adresinde kurulu.............unvanlı işyerinizde ............................. tarihinden beri çalışmaktayım..........tarihinde doğum yaptım. Doğum iznimi kullandım. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesi gereğince ....................tarihinden itibaren günlük 1,5 saatlik süt iznimi .........................................belirtilen şekilde kullanmak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.

 

                                                                                        İşçi

                                                                              Adı-Soyadı-İmzası

 

 

İşverenlikçe Süt İzni Kullanmak İsteyen Kadın İşçiye Verilecek Yazılı Belge

                                        

                                                 İşçi...........................

 

Sayı:.....................                                                                  Tarih:..........................

Konu: Süt İzni Talebi ve Şekli Hakkında

 

                                                 İlgi:.................. tarihli dilekçeniz.

        

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesi gereğince ..........tarihinden itibaren günlük 1,5 saatlik süt iznini ...................................................belirtilen şekilde kullanmanız uygun görülmüştür.

 

Bilginizi ve gereğini  rica ederim.

                   

 

                                                                                        İşveren

                                                                              Adı-Soyadı-İmzası

 

           

SONUÇ

 

Kadın işçi süt iznini çocuğu 1 yaşına gelinceye kadar kullanacaktır. Yasal düzenleme  "...bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir..." hükmünü getirerek, süt izninin çocuk 1 yaşına kadar gelene kadar kullandırılabileceğini belirtmiştir.

 

Özellikle şehir yaşamında kadın işçinin çocuğunu emzirmek için 1,5 saatliğine işyerinden ayrılıp-dönmesi zordur. Kadın işçilerin bu izinlerini kanaatimce işe bir buçuk saat geç gelerek ve/veya işten bir buçuk saat erken ayrılarak kullanması yerinde olacaktır.

 

4857 sayılı İş Kanunu süt izninin kanuna uygun olarak kullandırılmaması halinde cezai yaptırım öngörmemiştir. İşveren tarafından süt izni verilmez ve/veya istediği şekilde kullandırılmaz ise kadın işçi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesine göre iş sözleşmesini tek taraflı fesih edebilecektir. Haklı fesih nedeni ile işvereninden kıdem tazminatı dahil olmak üzere ücret ve benzeri haklarını talep edebilecektir.

 

Unutulmamalıdır ki , "Süt İzni" çocuğun sağlığı düşünülerek verilmiş bir izindir.                                     

 

-----------------------

 

[1] Madde 74-...Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.