SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA “CENAZE YARDIMI”     

 

13 Mayıs 2006

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA “CENAZE YARDIMI”

 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı ile sigortalı olarak çalışmakta veya malullük yahut yaşlılık aylığı almakta iken veyahut sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldığı tarihten bir yıl geçmeden ölen sigortalının ailesine, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tarife üzerinden, cenaze masrafı karşılığı ödenir.

 

Cenaze gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılırsa, masrafların belgelere dayanan ve Bakanlar Kurulunca tesbit edilen tarifedeki miktarı geçmeyen kısmı bunlara ödenir. Yapılan masraflar bu miktarlardan az olursa artanı sigortalının ailesine verilir.

 

Cenaze masrafı, ölüm, iş kazasından veya meslek hastalığından ileri gelmişse bu sigorta kolu hesabından, başka sebepten ileri gelmişse ölüm sigortası hesabından karşılanır[1].

 

Sigortalının ölümü halinde, cenaze masrafı karşılığının tamamının veya bir kısmının ailesine ödenmesi gerektiği takdirde, bu para sırasıyla; eşine, yoksa beraber yaşadığı en büyük çocuğuna, o da yoksa beraber yaşadığı babasına veya annesine, onlar da yoksa beraber yaşadığı en büyük kardeşine verilir[2].

 

Cenaze yardımının miktarı 5000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanır.01/01/2006-30/06/2006 tarihleri arasında ölen sigortalılar için ödenecek cenaze masrafı karşılığı 5000 x 0,04265 = 213,25 YTL, 01/07/2006-31/12/2006 tarihleri arasında ölen sigortalılar için ödenecek cenaze masrafı karşılığı ise 5000 x 0,04373 = 218,65 YTL ’dır[3].

 

Bu yardımdan yararlanmak için, cenazenin defni ile ilgili belgelerle, ölen sigortalının son defa bağlı bulunduğu sigorta /sigorta il müdürlüğüne dilekçeyle yazılı olarak başvurulmalıdır.

           

Dilekçe Örneği;

T.C

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA  İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

.................... SİGORTA/SİGORTA  İL MÜDÜRLÜĞÜNE

..............................................

             

.......................................... sigorta sicil numarası ile çalışmakta/...................................   tahsis numarası ile aylık almakta olan ......................................................... vefat  etmiştir. 

 

Cenaze yardımının tarafıma  ödenmesini arz ederim. ...../..../200.

 

Adres                                         :                                  Talep Sahibinin

..................................................                                  Adı Soyadı  : ..........................

..................................................                                  İmzası        :

..................................................

                             .....................

                                                                                                                     

NOT : Sigortalının eşi dışında cenaze masrafı karşılığı talep  edenler cenazenin taraflarınca kaldırıldığına dair muhtarlık belgesi ve cenaze masrafını gösterir faturayı  eklemek zorundadırlar.

 

Sonuç:

 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı ile sigortalı olarak çalışmakta veya malullük yahut yaşlılık aylığı almakta iken veyahut sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldığı tarihten bir yıl geçmeden ölen sigortalının ailesine 01/01/2006-30/06/2006 tarihleri arasında 213,25 YTL, 01/07/2006-31/12/2006 tarihleri arasında 218,65 YTL cenaze yardımı yapılacaktır.

 


[1] 506 sayılı SSK Madde:103

[2] SSK Sosyal Sigorta İşlemler Yönetmeliği Madde:84

[3] 12-154 Ek sayılı SSK Genelgesi.