MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL DERSHANELER YÖNETMELİĞİ      

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

22 Temmuz 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25883

 

Millî Eğitim Bakanlığından:

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, özel dershanelerde eğitim-öğretimi, yönetimi, öğrenci kayıt ve kabulü, öğretim programlarını, çalışma sürelerini ve işleyiş esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik, özel dershanelerin eğitim-öğretimi, yönetimi, öğrenci kayıt ve kabulü, öğretim programlarını, çalışma sürelerini ve işleyiş esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesine ve 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Millî eğitim müdürlüğü: Özel dershanenin bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

Dershane: 625 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan dershaneyi,

Kurum: Özel dershaneyi,

Kurucu: Kurumun sahibini,

Kurucu temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,

Genel müdür: Aynı kişi veya kuruluşa ait birden fazla özel öğretim kurumunun genel müdürünü,

Müdür: Dershanenin müdürünü,

Öğrenci: Dershaneye kayıt olan öğrencileri,

Dönem: Dershanede yapılan eğitim-öğretim süresini,

Grup: Bilgi düzeylerine göre oluşturulan öğrenci grubunu

 ifade eder.

Kurumun amacı

Madde 5-Kurumun amacı; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak öğrencileri;

             a)Başarılı olmak istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek,

b)Bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlamak,

c)Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlamak,

d)Belli alanlarda ilerlemek amacıyla; araştırma ve inceleme yapmaya, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşmaya teşvik etmek

için gerekli çalışmaları yapmaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Personeli, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Dershanede görevlendirilecek personel

Madde 6- Dershanede aşağıda unvanları belirtilen personel görevlendirilir:

a)Müdür

b)Öğrenci mevcudu 500'ü aşan kurumlarda müdür yardımcısı

c)Öğretmen

d)Ölçme ve değerlendirme servisi elemanı

e)Rehber öğretmen

f)Zümre başkanı

g)Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, istenirse genel müdür ve genel müdür yardımcısı

h)Diğer personel

Görevlerin birleştirilmesi

Madde 7-Kurum müdürü gerekli görürse rehber öğretmeni, ölçme ve değerlendirme servisi ile rehberlik servisini birlikte yürütmek için görevlendirebilir.

İl sınırları içinde aynı kurucuya ait birden çok dershane için genel müdürlük oluşturulması durumunda, ölçme ve değerlendirme servisi elemanı ve zümre başkanı genel müdürlük bünyesinde görevlendirilebilir. Bu durumda diğer şubelerde sözü edilen elemanlar görevlendirilmeyebilir.

Yukarıda belirtilen hizmetlerin ortak yürütülmesinde ve zümre çalışmalarında koordinasyon genel müdürce sağlanır.

Görevlendirmeler

Madde 8-Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevlerde çalışacak personele 625 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ve 23/6/1985 tarihli ve 18790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre: Bakanlıkça yöneticilere, valilikçe öğretmen ve diğer personele çalışma izni verilir.

Bakanlıkça çalışma izni verilen personelin, 625 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen nitelik ve koşulları taşıması gerekir.

Valiliklerce görevlendirilecek öğretmenlerin; dersine gireceği öğrencinin düzeyine göre, Talim ve Terbiye Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslara göre gerekli nitelik ve koşulları taşımaları gerekir.

Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi (h) bendindeki diğer personelin görevlendirilmesinde aşağıdaki koşullar aranır:

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)En az ilköğretim okulu mezunu (4306 sayılı Kanunun uygulamasından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak.

c)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu almak.

Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 9-Kurucu veya kurucu temsilcisi, dershanede eğitim ortamının gerektiği şekilde sağlanmasıyla görevlidir. Bu nedenle kurucu veya kurucu temsilcisi gerekli maddî olanakların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini ve binanın yeterli duruma getirilmesi gibi hususlarda birinci derecede sorumludur. Kurucu veya kurucu temsilcisi, bu sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a)Her yıl dershanenin malî bütçesini düzenler.

b)Eğitim-öğretimle ilgili olarak dershane müdürünce talepte bulunulan araç ve gereç ile diğer ihtiyaçları sağlar.

c)Hizmetlerin yürütülebilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerine göre personel bulundurur.

d)Zaman zaman öğretmenler kurulu toplantısına katılarak öğretmenlerin sorunlarını ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

e)Yönetici, öğretmen ve diğer personelin aylık ve ücretlerini zamanında öder, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılmasını temin eder.

f)Dershanede görevlendirilecek; yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

g)Dershanenin gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri izler, muhasebeyle ilgili; defter, dosya ve kayıt makbuzlarının tutulmasını sağlar.

h)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi hükmüne göre genel müdür ve müdürle birlikte yılda bir defa malî raporu hazırlar, Bakanlığa gönderir.

ı)Yangın doğal afet ve kazalara karşı uygun önlemler alır.

i)İlk yardım ve özel güvenlik önlemleri alır.

j)625 sayılı Kanunda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya temsilcisi dershanenin eğitim-öğretim işlerine karışmaz.

Genel müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 10-Genel müdür, dershanede eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi, öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesi, başarının artırılması için gerekli önlemleri almak ve uygulatmakla görevlidir. Göreviyle ilgili hizmetlerde resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Genel müdür, aşağıdaki görevleri yapar:

a)Genel müdür, kendisine bağlı bulunan bütün kurumları ilgilendiren konularda yapılacak toplantılara başkanlık eder.

b)Öğretmenlik yapma nitelik ve koşullarını taşıması ve dershanede branşında ders bulunması durumunda haftada 6 saatten fazla olmamak kaydıyla derse girebilir.

c)Dershanede görevli; yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin bilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

d)Dershanede eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin yeni tekniklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

e)İzin kullanacak personele,  kurum müdürüyle birlikte izin belgesi düzenler.

f)Yönetim ve eğitim-öğretim kadroları arasındaki koordineyi sağlar.

g)Dershanede görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin amiri olarak usulüne uygun sicil raporlarını doldurur.

h)Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gereği gibi yapmaları için önlem alır, yapılan ders dışı etkinlikleri denetler.

ı)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi hükmüne göre kurucu ve müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

i)Dershanede görevlendirilecek yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

Genel müdür, ayrıca; 625 sayılı Kanunda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği görevi olmayan genel müdür, dershanenin malî işlerine karışmaz.

Genel müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 11-Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdürün görevlerini yürütür ve yetkilerini kullanır.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 12-Dershane müdürü; dershanenin yönetiminden, eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanmasından ve en iyi şekilde yürütülmesinden genel müdüre, resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Müdür, bu sorumluluğunu yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a)Öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular.

b)Dershanede görevli personelin sicil dosyalarını tutar, Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönergeye göre sicil raporlarını doldurur, yöneticilerin raporlarını Bakanlığa, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin raporlarını ise valiliğe gönderir. Öğretmenlerin sicil raporlarını doldururken ilgili zümre başkanının görüşlerini de alır.

c)Dershanede çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara katılır, başkanlık eder.

d)Resmî makamlara karşı dershaneyi temsil eder.

e)Dershane bünyesindeki diğer yönetim kadrolarından veya personelden gelen raporları inceler, gereğini yapar.

f)Her öğretim yılı başından en az bir ay önce öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, eğitim-öğretim etkinliklerini planlar, gerekli görev bölümünü yapar, izin alınarak gerçekleştirilecek ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri alır. Personelin iş bölümünü yapar ve kendilerine tebliğ eder.

g)Eğitim-öğretim ve yönetim için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan verilmeden usulüne göre yapılmasını sağlar.

h)Dershanede görevli;  yönetici, öğretmen, memur, hizmetli ve diğer personelin yetişmelerini sağlar. Yönetici ve öğretmenlerin; bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

ı)Bakanlıkça düzenlenen ve çağrısı yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır, dershane bünyesinde görev yapan diğer personelden hizmet içi eğitim etkinliklerine çağrılanların katılmalarını sağlar.

i)Dershanede görev yapan öğretmenlerin çalışmalarını planlı olarak yapmalarını sağlar, yıllık ve varsa lâboratuvar planlarını, haftalık ders dağıtım çizelgelerini onaylar.

j)Kütüphane ve diğer bölümlerin gerekli araç ve gereçle donatılmasını sağlayarak kontrol eder. Öğretmen ve öğrencilerin yararlanabilmeleri için gerekli önlemleri alır.

k)Müdür, yönetim görevlerini aksatmamak koşuluyla; haftada en çok, aylık karşılığı 6 saat ve ders saati ücreti karşılığı haftada 6 saat olmak üzere toplam 12 saat derse girebilir.

l)Öğretim yılı başından önce yıllık çalışma takvimini hazırlayarak, kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.

m)Her öğretim yılı için disiplin kurulunu oluşturur, (İlköğretim seviyesinde program uygulayan dershaneler hariç).

n)Dershanede müdür yardımcısı bulunması durumunda müdür, yönetim veya eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili görevlerinin birini veya birkaçını müdür yardımcılarına devredebilir. Ancak, bu durumda görevin yapılması ile ilgili müdürün sorumluluğu ortadan kalkmaz.

o)Öğretmenlerin nöbet çizelgesini hazırlar.

ö)Tebliğler Dergisinin yönetici ve öğretmenlerce okunup imzalanmasını sağlar.

p)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi hükmüne göre kurucu ve genel müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

r)Müdür, dershanede görevli müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin amiridir.

s)Kuruma genel müdür atanmadığı takdirde bu Yönetmelikte genel müdüre verilen yetki ve görevleri de kullanır.

ş)İzin kullanacak olan personele, genel müdürle birlikte izin belgesi düzenler.

t)Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği bulunmayan dershane müdürü, kurumun malî işlerine karışmaz.

u)625 sayılı Kanunda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

Müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 13-Müdür yardımcıları, dershane müdürünün vereceği görevleri yapar. Dershane müdürünün izinli veya raporlu olduğu sürelerde ilgili resmî makamlardan gerekli "Olur" alınmak koşuluyla müdürün görevlerini yürütür ve yetkilerini kullanır.

Öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 14-Öğretmenler, kendilerine verilen dersin öğretiminden sorumludur. Öğretmenler sorumluluklarını yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a)Öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular.

b)Ders planlarını iki nüsha olarak hazırlayıp dershane müdürünün onayına sunar. Dershane müdürünce onaylanan planların birer suretini dosyalayıp saklar.

c)Öğrencilerin yoklamalarını yaparak, her derste işlenen konuları açık bir ifade ile ders defterine yazıp imzalar.

d)Öğretmenler kurulu toplantıları ile zümre öğretmenleri kurulu toplantılarına katılır. Toplantı gündemiyle ilgili yapılan görüşmelerde görüş ve düşüncelerini bildirir ve oyunu kullanır.

e)Derslere hazırlıklı girer.

f)Derslerin dışında dershanenin eğitim-öğretim ve yönetim işlerine katılır, kanun, yönetmelik ve emirlerle belirlenen ödevleri yapar.

g)Öğrenim işlerinde, öğrencilere yardımcı olur ve kılavuzluk yapar, tutum ve davranışlarıyla örnek olur.

h)Dershane müdürünün planladığı şekilde nöbet tutar. Nöbet sonunda görüşlerini nöbet defterine yazar.

ı)Eğitim-öğretim ve yönetim işlerinde yönetime yardımcı olur.

i)Tebliğler Dergisini okur ve imzalar.

j)Yıl sonunda; okuttuğu dersle ilgili olarak işlediği konular, yaptığı etkinlikler, öğretimde karşılaştığı güçlükler ve bu güçlüklerin çözümü üzerinde görüş belirten bir rapor hazırlar ve zümre başkanına verir.

k)Eğitim-öğretim bakımından zümre başkanına ve müdüre karşı sorumluluğunu yerine getirir.

Dershane öğretmenleri, resmî veya özel okullarda ders veremezler.

Zümre başkanlığının kuruluşu

Madde 15-Öğretmen sayısı en az üç olan branşlarda, zümre başkanı görevlendirilir.

Program bakımından birbirlerine yakın olan Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı dersleri; Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih ve Coğrafya dersleri; Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri bir bütün durumunda düşünülerek birer zümre başkanı görevlendirilir.

Zümre başkanları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre özlük haklarından herhangi bir kayba uğratılmadan haftada en çok 10 saat derse girerler.

Zümre başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 16-Zümre başkanı; aynı dersin veya birbirine yakın derslerden meydana gelen grupların öğretiminde görevli öğretmenlerin başkanıdır. Başkanı bulunduğu ders veya derslerle ilgili eğitim-öğretim etkinliklerinin planlı bir şekilde yapılmasından sorumludur.

Zümre başkanı aşağıdaki görevleri yapar:

a)Zümre öğretmenleri kuruluna başkanlık eder.

b)Sorumlu bulunduğu derslerle ilgili yıllık planların en iyi şekilde yapılmasını ve uygulanmasını sağlar.

c)Sınavlarda; ölçme, değerlendirme, düşünce, teknik, metot ve benzeri yönlerden, birliğin sağlanması için gerekli çalışmaları yapar. Bu amaçla sınavlarda sorulacak soruların; geçerli, güvenilir ve amaca uygun ölçme yapılması yönünde öğretmenlerle ve ilgili servislerle iş birliği yapar.

d)Bu zümredeki aday öğretmenlerin yetişmeleri için gerekli önlemleri alır.

e)Öğretmenlerin iş başında kendilerini yetiştirmeleri için gerekli olanağı hazırlar.

 f)İlgili servisçe tespit edilen program geliştirme ihtiyaçlarına göre program geliştirme etkinliklerini planlar.

g)Yıl sonunda sorumlu bulunduğu derslerde işlenen konular, yapılan çalışmalar, öğretimde karşılaşılan güçlükler ve bunların çözümüyle ilgili olarak hazırladığı raporu müdüre verir.

h)Sicil döneminde öğretmenlerin eğitim-öğretimle ilgili çalışmaları hakkında görüşlerini yazılı olarak müdüre bildirir.

Rehberlik servisinin görevleri

Madde 17-Rehberlik servisince aşağıda belirtilen görevler yerine getirilir:

a)Meslekî rehberlik: Öğrencilerin devam etmeleri durumunda başarı gösterebilecekleri bir üst öğretim kurumunun tespitiyle ilgili konuda çalışmalar yapar.

b)Yöneltme: Öğrencilerin başarılı oldukları alanlarda başarılarını artırmaları, başarısız oldukları alanlarda ise başarılı olmalarını sağlayacak önerilerde bulunur.

c)Bilgi toplama: Öğrenciler hakkında gerekli önerilerde bulunabilmek ve öğrencilerin bilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla çeşitli test ve teknikler uygular ve değerlendirir.

d)Her dönem için yıllık rehberlik etkinlik programını hazırlar.

e)Yönetim, öğretmenler kurulu veya servisçe yapılması yararlı ve gerekli görülen işleri ve etkinlikleri yapar.

Ölçme ve değerlendirme servisinin görevleri

Madde 18-Ölçme ve değerlendirme servisince aşağıda belirtilen görevler yapılır:

a)Test tekniğine uygun soruların hazırlanabilmesi için öğretmenlere açıklayıcı doküman temin eder.

b)Test sorularını; derslere, konulara, ölçmek istediği amaca göre ayırır, soru bankası oluşturur.

c)Her sorunun çeşitli uygulama tarihlerine göre analizlerini yapar. Soruların güçlük derecelerini göz önünde bulundurup uygun olmayan soruları tespit eder ve soru bankasından çıkarır.

d)Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre program geliştirme gereksinimlerini tespit eder.

e)Öğretime başlamadan önce; öğrencilerin düzeylerini tespit eder, öğretim etkinlikleri sırasında çeşitli zaman dilimlerinde verimi ölçmek amacıyla her dönem için sınav programı yapar.

f)Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre, öğrencilerin derslere ve ulaşılması beklenen hedef davranışlara göre; başarı veya başarısızlıklarını tespit eder, sonuçlarını önerilerle birlikte öğrencilere ve ilgili öğretmenlere verir.

g)Yapılan düzey belirleme, düzey kontrol ve deneme sınavları sonuçlarına göre öğrencilere öğrenci durum belgesi verir.

h)Yönetim, öğretmenler kurulu veya servisçe yararlı ve gerekli görülen etkinlikleri yapar.

Diğer personel

Madde 19-Dershanede memur, hizmetli, bekçi ve benzeri personel, ihtiyaca göre yeteri kadar görevlendirilir. Bu personel, dershane müdürünün vereceği görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt-Kabul

Kayıt-kabul esasları

Madde 20-Zorunlu öğrenim çağında olup ilköğretime devam etmeyen çocuklar, dershaneye kabul edilmez. Ancak, ilköğretimini zamanında yapmayan yetişkinlerden, Açık İlköğretim Okuluna devam eden ve bu durumu belgelendirenler dershaneye kabul edilebilir.

Kayıt-kabulde istenecek belgeler

Madde 21-Dershaneye kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a)Öğrencinin okulundan aldığı, “Öğrenci Olduğuna İlişkin Belge” veya öğrenci kimlik belgesinin onaylı bir örneği.

b)Nüfus cüzdanı sureti.

c)İlgili yönetmelik hükümlerine uygun kılık-kıyafetle çekilmiş iki adet fotoğraf.

d)Okul öğrencisi olmayanlardan sabıka kaydına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı yazısı.

e)Yabancı uyruklu öğrenciler için; 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ve 15/4/1985 tarihli ve 85/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kayıt-kabul zamanları

Madde 22-Dershaneye öğrenci kaydı, uygulanan program türüne göre aşağıda belirtilen sürelerde yapılır.

a)Bir üst okulun sınavlarına hazırlık amacıyla düzenlenen programlara öğrenci kaydı, nisan ayında başlar.

b)Diğer programlara öğrenci kaydı, bu amaçla açılan dönemlerin başlangıç tarihinden önce başlatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Öğretim programları ve haftalık ders saatleri

Madde 23-Dershanede, öğrencilerin öğrenim gördükleri okullardaki sınıflarına uygun öğretim programlarının izlenmesi esastır. Bir üst okulun giriş sınavlarına, kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlık programı uygulanan dershanelerde, düzey ve sınav kapsamına uygun derslerde, bu derslere göre hazırlanan programlar uygulanır.

Ayrıca, dershanece geliştirilmiş öğretim programları Bakanlığın izniyle uygulanabilir.

Yıllık Plan

Madde 24-Dershanede ilgili zümre öğretmenler kurulunca, dönemler başlamadan önce her dönem ve her ders için yıllık plan yapılır. Yıllık planlar;

a)Düzey belirleme sınavı sonucunda başarı gösterilemeyen konular,

b)Öğrenciye, istenilen davranışları kazandırmak için, esas alınacak kategoriler,

c)Belli bilgi kategorilerine göre öğrencide geliştirilecek hedef davranışlar,

d)Hedef davranışa ulaşmak için, öğrencinin yöneltileceği etkinlikler,

e)Yaparak, yaşayarak öğrenmeye olanak vermek amacıyla kullanılacak araç ve gereçler,

f)Öğretmenin izleyeceği metotlar ve ilkeler,

g)Belli zaman dilimlerinde hedef davranışa ulaşma derecesini belirlemeye olanak tanıyacak sınavlar dikkate alınarak hazırlanır.

Lâboratuvar planları

Madde 25-Lâboratuvarı bulunan dershanelerde; yıllık plana uygun lâboratuvar çalışma planı yapılır.

Yazılı kaynaklar

Madde 26-Dershanede öğrencinin kendi kendine öğrenmesine veya öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olmak amacıyla yazılı kaynaklar hazırlanır.

Yazılı kaynaklarda belli ünite veya konular esas alınarak konu veya üniteye ilişkin temel bilgilerle birlikte, bu bilgilerle geliştirilmesi beklenen hedef davranışlara ait test sorularına da yer verilir.

Dersler; konuya uygun, göze ve kulağa hitap eden araç-gereç kullanılarak işlenir.

Sınavlar

Madde 27-Öğrencilerin devam ettikleri programa göre dershanede:

a)Düzey Belirleme,

b)Düzey Kontrol,

c)Deneme

sınavları yapılır.

Dershanede yapılan bütün sınavlara ait evrak, ayrı ayrı dosyalanarak saklanır.

Dershanede yapılan sınavlar için, dershane öğrencilerinden ayrıca ek ücret alınmaz.

Sınav sonuçları gerekli önerilerle birlikte öğrencilere ve velilere bildirilir.

Düzey belirleme sınavları

Madde 28-Dershaneye kaydolan öğrencilerin; öğretime başlamadan önce bilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla düzey belirleme sınavı yapılır.

Düzey belirleme sınavları test usulüyle yapılır. Sınavlar bütün öğrencilerin katılımıyla aynı günde yapılacağı gibi, ayrı gün ve saatlerde grup veya bireysel olarak da yapılabilir.

Düzey kontrol sınavları

                Madde 29-Dershaneye devam eden öğrencilerin, işlenen konulara göre bilgilerinin kontrolü için her ay bir defa düzey kontrol sınavı yapılır. Bu sınavlar her konunun bitiminde yapılabileceği gibi, belli üniteler esas alınarak da yapılabilir.

Deneme sınavları

Madde 30-Deneme sınavları, bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlık amacıyla açılan programları takip eden öğrencilerin, bilgi düzeylerini belirlemek için yapılır. Sınavlarda öğrencilerin girecekleri okulun giriş sınav sistemi esas alınır.

           Deneme sınavları, giriş sınav sistemine uygun olarak yazılı veya test usulü ile yapılır.

Dershanenin ilgili programına devam eden öğrenciler, her dönemde ikiden az olmamak üzere, öğretmenler kurulunca belirlenen sayıda deneme sınavına tâbi tutulurlar.

Deneme sınavlarında öğrencilerin verdikleri cevaplar, üst okulun giriş sınav sistemine uygun olarak puanlanır ve değerlendirilir.

Bakanlığın izni ile özel dershanelerin bağlı bulunduğu dernekler tarafından il veya Ülke genelinde deneme sınavları yapılabilir.

Bu sınavlarda yukarıda belirtilen esaslar göz önünde bulundurulur.

Grupların oluşturulması

Madde 31-Dershanede öğrenciler devam ettikleri programın özelliği dikkate alınarak;

a)Düzey belirleme sınavı sonuçlarına,

b)Uygulanacak programın özelliğine

göre gruplara ayrılırlar.

Yüksek öğretim sınavı programlarına devam eden öğrencilerin gruplarını tespitte ayrıca;

a)Rehberlik servisi tarafından yapılacak olan meslekî rehberlik sonuçları,

b)Öğrencilerin kendilerince tercih ettikleri dallar,

c)Sınav sistemindeki esaslar

dikkate alınır.

Sınıfların oluşturulması

Madde 32-Dershanede sınıflar; 31 inci maddede belirtilen gruplar dikkate alınarak oluşturulur. Sınıfların kurulmasında öğrencilerin; derslerini, aynı sınıflar yerine farklı sınıflarda almalarına fırsat verilerek, aynı düzeydeki öğrencilerin bir grupta toplanması sağlanarak uyumlu sınıflar oluşturulabilir.

Dershanedeki sınıfların her birindeki öğrenci sayısı Bakanlıkça tanınan kontenjanı geçemez. Kontenjan uygun olsa dahi bir sınıf mevcudu 30 öğrenciden fazla olamaz.

Ders ve yardımcı ders kitapları

Madde 33-Dershanede; öğrencilerin öğrenim gördükleri okullardaki sınıflarına uyan ders ve yardımcı ders kitaplarının okutulması esastır. Ancak, geliştirilmiş programlara paralel olarak, dershane yönetimi tarafından hazırlanan kitaplar Bakanlığın izniyle okutulabilir.

Dershanede Bakanlıkça izin verilmemiş kitaplar okutulmaz ve öğrencilere aldırılmaz.

Öğrenci durum belgesi

Madde 34-Dershaneye devam eden öğrencilere; süresi iki ayı geçmeyen dönemlerde bir, süresi iki aydan fazla olan dönemlerde ise her ay öğrenci durum belgesi verilir.

Öğrenci durum belgelerinde aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:

a) Öğrencilerin katıldığı sınavlar ve bu sınavlarda aldıkları puanlar, bir üst okulun giriş sınavına hazırlık programına devam eden öğrencilerin puanları, ilgili okulun sınav sistemindeki puanlama esasına uygun olarak yazılır.

b) Derslere göre öğrencinin başarı durumu.

c) Meslekî rehberlik amacıyla uygulanan testlerin sonuçları.

d) Öneriler.

e) Devam-devamsızlıkla ilgili bilgiler.

f) Öğrencinin kimlik bilgileri.

Öğrenci durum belgelerinde öğrencinin öğrenimi süresince aldığı bütün puanlar bulunur. Öğrenci durum belgelerinin öğrenci velilerince görülmesi için dershane müdürü gerekli önlemleri alır.

Öğrenci durum belgeleri; rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisince hazırlanır.

Öğrenci izleme dosyası

Madde 35-Öğrencilerin dershaneye devam ettiği sürece aldıkları öğrenci durum belgelerinde yer alan hususlarla, başarı durumları ve yapılan rehberlik hizmetlerinin ayrıntılarıyla yazıldığı öğrenci izleme dosyası tutulur.

Öğrenci izleme dosyası rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisince tutulur.

Öğrenci izleme dosyası bilgisayarla da tutulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurullar

Öğretmenler kurulu

Madde 36-Öğretmenler kurulu; yöneticiler, dershanenin bütün öğretmenleri, rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisi elemanlarından oluşturulur. Öğretmenler kurulu yılda en az iki defa toplanır. Dershanede takip edilecek eğitim-öğretimle ilgili temel esaslar öğretmenler kurulunda belirlenir.

Zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan değerlendirme raporları, öğretmenler kurulunda da görüşülür.

Öğretmenler kurulunda alınan kararlar, dershane müdürünün onayından sonra uygulanır.

Kurul toplantılarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tutanakla tespit edilerek, başta müdür olmak üzere bütün üyeler tarafından imzalanır.

Zümre öğretmenler kurulu

Madde 37-Zümre öğretmenler kurulu aynı dersi okutan branş öğretmenlerinden oluşur. Zümre öğretmenler kurulu en az ayda bir defa toplanır.

Zümre öğretmenler kurulu; müdürün ve zümre başkanının vereceği görevlerle birlikte aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a)Öğretimiyle görevli oldukları ders planlarının yapılmasını ve öğretmenlerin uygulamada birlik içinde hareket etmelerini sağlar.

b)Yapılacak sınavlarda birliğin sağlanması, tekniğine uygun soruların hazırlanması için önlemler alır. Hazırlanan soruları kurulda görüşerek gerekli düzeltmeleri yapar.

c)Dershanede uygulanan düzey belirleme, düzey kontrol ve deneme sınavları sonunda değerlendirme yapmak amacıyla toplanır. Bu toplantılarda; her öğrencinin durumunu tek tek ele alarak başarılarına göre yapılacak yöneltmeyi tespit eder, başarısızlık gördüğü alanlarda başarıya götürecek etkinlikleri planlar. Gerekirse elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin grup etkinliklerine katılmalarını sağlar.

Öğrencilerin başarısızlık sebeplerini araştırarak çözüm yollarını belirler.

           d)Uygulanan ders programı ve yapılan planların olumlu veya olumsuz yönlerini tespit eder. Buna göre program geliştirilmesi için ilgili makamlara teklifte bulunur.

e)Değerlendirme raporu hazırlar.

Zümre öğretmenler kurulunca yapılan değerlendirme toplantılarına; rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisi elemanları da katılır.

Hazırlanan değerlendirme raporları,  gerek görüldüğü hâllerde öğretmenler kurulunda da görüşülür.

Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tutanakla tespit edilerek zümre başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanır.

Disiplin kurulu

Madde 38-Disiplin kurulu, dershane müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında dershanedeki kadrolu öğretmenler arasından öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek üç üyeden oluşur. Üç öğretmen de yedek üye olarak seçilir.

Oy tasnifi öğretmenler kurulunda yapılarak sonuçları ilân edilir.

Müdür yardımcısının bulunmadığı dershanede, disiplin kurulu üyeleri kendi aralarından birini başkan seçer.

Disiplin kurulu bir yıllık süre için seçilir. Dershaneye devam eden orta öğretim öğrencilerinin disiplin işlemleri, 31/1/1995 tarihli ve 22188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Dershaneye devam eden, ancak okulda öğrenci olmayanların disiplin işlemleri; kurumca hazırlanan ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanan, Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenim Görenlerden Okul Öğrencisi Olmayanlarla İlgili Disiplin Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenci olmayan yetişkinlerden dershaneye devam edenler, Yönergede suç sayılan davranışlarda bulundukları takdirde, suçun niteliğine göre önce uyarılır, bu tür davranışlarda ısrar edenlerin dershaneyle ilişkileri kesilir.

Disiplin cezası alan öğrenciler, okulda okuyorlarsa, aldığı cezayı belgeleriyle birlikte okuluna bildirilir. Bu durum okul disiplin kurulunda değerlendirilir. Disiplin kurulu kararına göre işlem yapılır.

Disiplin kurulu kararı ile dershaneden kısa veya uzun süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin yatırdıkları ücret iade edilmez.

İlköğretim düzeyindeki öğrencilere disiplin cezası verilmez. Dershanede sadece ilköğretim öğrencilerinin devam edeceği program dönemlerinin açılması halinde disiplin kurulu oluşturulmaz. İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin olumsuz tutum ve davranışları eğitici yollarla giderilmesi için yönetici ve öğretmenlerce gerekli önlem alınır.

Kılık-kıyafet

Madde 39-Dershanelerde; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer personel hakkında; 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ancak, öğrencilerin forma veya benzeri tek tip kıyafetleri giymeleri zorunlu değildir.

Karma eğitim

Madde 40-Dershanelerde, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 15 inci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun olarak karma eğitim yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çalışma Takvimi ve Programlar

Çalışma saatleri

Madde 41-Dershanelerde günlük öğretim, saat 08-00 ile 21.00 arasındaki süre içinde yapılır. 18 yaşından büyük ve okul öğrencisi olmayanlar için bu süre saat 22.30'a kadar uzatılabilir.

Ders saatinin süresi, 40 dakikadır.

Grupların haftalık ders programlarına, okula devam eden öğrenciler için hafta içinde bir günde 4, hafta sonunda bir günde 6 saatten fazla ders konulmaz.

Öğretim yılı süresi

Madde 42-Dershanelerde öğretim yılı süresini belirleyen çalışma takvimi, okulların öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak her program için ayrı ayrı olmak üzere kurum müdürünce hazırlanır.

Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlık programını uygulayacak dershaneler, sınav tarihine göre çalışma takvimi hazırlar.

Çalışma takvimi, kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konur.

Yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programı

Madde 43-Yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları düzenlenebilir.

Bütün derslerden program düzenlenebileceği gibi, yalnız bir veya birkaç dersten de yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları düzenlenebilir.

Bu programın uygulanmasında okutulacak dersler, öğrencilerin hazırlandığı bir üst okulun giriş sınav sistemine uygun olarak seçilir.

İlköğretim okulundan sonra bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlık programı

Madde 44-İlköğretim okullarından sonra bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlık programları düzenlenebilir.

Bu programın uygulanmasında okutulacak dersler, öğrencilerin hazırlandığı bir üst okulun giriş sınav sistemine uygun olarak seçilir.

Bu programa devam eden öğrencilere, devam ettikleri okullarla birlikte ara tatili verilir.

Ara sınıf takviye programı

Madde 45- İlköğretim ve orta öğretim kurumlarının ara sınıflarında takviye programlar uygulanabilir.

İlköğretim ve orta öğretim kurumlarının ara sınıflarında bulunan öğrencilerin devam etmeleri için düzenlenecek program dönemleri,  okullardaki öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri arasında dershane müdürünün uygun göreceği bir tarihte başlar, öğretim yılı sonuna kadar devam eder. Dershane müdürü bu programa katılacak öğrencilerin ders saat sayısını, öğrencinin okuldaki ders durumuna göre belirler.

Öğretim yılının bitiminden sonra bu programlar açılmaz.

Diğer sınavlara hazırlık programı

Madde 46-Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarca işe alınacaklar için yapılacak sınavlara veya her türlü sınavlara hazırlama programlarını uygulayan dershanelerde bu sınavlara uygun derslerin yer aldığı programlar düzenlenebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Meslekî Çalışmalar

Aday öğretmenler

Madde 47-Aday öğretmenlerin görevlendirilmeleriyle ilgili esas ve usuller Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge esaslarına göre yürütülür.

Hizmet içi eğitim

Madde 48-Kurum, öğretmenlerini yetiştirmek için gerekli önlemleri alır. Ayrıca yönetici ve öğretmenler; valilik veya Bakanlıkça açılacak hizmet içi eğitim kurslarına katılırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tutulacak Defter ve Dosyalar ile Diğer İşlemler

Tutulacak defter ve dosyalar

Madde 49-Dershanelerde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

a)Gelen-giden evrak kayıt defteri.

b)Evrak dosyaları.

c)Personel sicil defteri.

d)Öğrenci yoklama fişi ve defteri.

e)Ders defteri.

f)Öğrenci kayıt-kabul fişi ve dosyası.

g)İstatistik dosyası.

h)Öğrencilerden alınan paralarla ilgili belgeler.

ı)Gelir-gider defteri.

i)Öğretmenler kurulu karar defteri.

j)Zümre öğretmenler karar dosyası.

k)Disiplin kurulu karar defteri.

l)Ders planları dosyası.

m)Teftiş defteri.

n)(A), (B) ve (C) demirbaş eşya esas defteri.

Defter, dosya ve kayıtların istenen bilgileri içermesi koşuluyla ayrıca bilgisayarla da tutulması mümkündür.

Kimlik kartları

Madde 50-Öğretmen, yönetici ve diğer görevliler dershanede yakalarına örneğine uygun ve dershane müdürlüklerince onaylı kimlik kartı takmak zorundadırlar. (EK-1)

Dershane yönetimi, öğrencilere de kimlik kartı düzenler. Dershaneye devam eden öğrenciler okul öğrencisi olup olmamasına bakılmaksızın bütün öğrencilik haklarından istifade ederler. (EK-2 )    

Reklâm ve ilân

Madde 51-Dershaneler; tanıtıcı mahiyette reklâm ve ilân (Gazete ilânı, el ilânları, çeşitli broşürler ve benzeri) verebilirler. Bu ilân ve reklâmların izinleri, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ilgili hükümlerine göre alınır.

İlân ve reklâmlarda; öğretmen, öğrenci ve diğer dershanelerin adı kullanılamaz.

Yıl sonu raporu

Madde 52-Dershane müdürü tarafından, her yıl ağustos ayı içerisinde; öğrenci ve öğretmenlerle ilgili sayısal verileri ve kurumca yapılmış olan diğer etkinlikleri kapsayan yıl sonu raporu hazırlanarak kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

Toplu onay   

Madde 53-Çalışma izin onayının geçerlik süresi sona eren yönetici ve öğretmenlerden görevine devam edecekler için en geç 15 gün içinde uzatma onayı alınması gereklidir.

Bu onay, çalışma izninin bitiş tarihinden iki ay önceden de alınabilir.

Dershane müdürü, uzatma onaylarının zamanında ve toplu olarak alınması için gerekli önlemleri alır.

Ders çizelgesi

Madde 54-Dershane müdürü, öğretmen ve yöneticilerle program dönemleri hakkındaki bilgileri içeren ders çizelgelerini, Bakanlıkça tespit edilen örneğe uygun doldurarak her yıl kasım ve mayıs ayları içinde valiliğe gönderir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonuçlarının ilânı

Madde 55-Resmî makamlarca yapılan bir üst okula giriş sınavlarıyla ilgili sorular ve cevapları, basın-yayın organları tarafından yayımlanmadan, dershane yetkililerince ilân edilmez.

 İzinsiz etkinlikler

 Madde 56-Bu Yönetmeliğin 43, 44, 45 ve 46 ncı maddelerinde belirtilen programlar ile bunlara benzer konularda test bürosu, test merkezi, sınav merkezi, sınav birimi veya benzer adlarla etkinlikte bulunulamaz.

Bu hükme aykırı hareket edenlere 24/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Özel ders

Madde 57-Dershane öğretmenleri ve yöneticileri bireysel veya özel gruplar kurarak özel ders veremezler. Verenlerin çalışma izinleri iptal edileceği gibi; öğretmen, yönetici ve gerektiğinde dershane hakkında da ceza işlemleri uygulanır.

Sosyal ve kültürel etkinlikler

Madde 58-Öğrenciler dershane öğretmenleri ile birlikte, dershanede öğrenim gördükleri saatler dışında, valilikten izin almak koşuluyla sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilirler. Dershane müdürleri bu konuda gerekli çalışmaları yaparlar.

Telif ücreti

Madde 59-Öğretmenlere, hazırladıkları yazılı kaynaklar için, öğretmen ile kurucu arasında ilgili mevzuata uygun yapılacak sözleşmeye göre telif ücreti ödenir.

Öğrenci ücretleri

Madde 60- Kurumda öğrenci ücretleriyle ilgili işlemler, 4/6/1988 tarihli ve 19832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

Ücretsiz öğrenciler

Madde 61- Kurumdaki ücretsiz öğrenciler, 3/4/1991 tarihli ve 20834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre saptanır.

Diğer hususlar

Madde 62-Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 625 sayılı Kanun ve diğer özel öğretim kurumlarına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 63-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 64-Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

EK/2 FORM

 

ARKA YÜZ

 

 

Açıklamalar:

 

1-Karttaki bilgilerin tamamı dershane müdürlüğünce yazılacak ve onaylanacaktır.

2-Kartlar dershane müdürlüğünden imza karşılığında alınacaktır.

3-Programın bitiminde veya kurumla ilişkisi kesilen öğrenciler bu kartı, imza karşılığı dershane müdürlüğüne teslim edeceklerdir.