MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KURSLAR YÖNETMELİĞİ      

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

22 Temmuz 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25883

 

Millî Eğitim Bakanlığından:

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, özel kurslarda eğitim-öğretimi, yönetimi, öğrenci kayıt ve kabulü, öğretim programlarını, çalışma sürelerini, başarının değerlendirilmesini ve işleyiş esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik, özel kursların eğitim-öğretimi, yönetimi, öğrenci kayıt ve kabulü, öğretim programlarını, çalışma sürelerini, başarının değerlendirilmesini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesine ve 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Millî eğitim müdürlüğü: Özel kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

Kurs: 625 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan kursları,

Kurum: Özel kursu,

Kurucu: Kurumun sahibini,

Kurucu temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,

Genel müdür: Aynı kişi veya kuruluşa ait birden fazla özel öğretim kurumunun genel müdürünü,

Müdür: Özel kursun müdürünü,

Uzman öğretici: Alanında yüksek öğrenim görmüş öğreticileri,

Usta öğretici: En az orta öğretim mezunu ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendirenler veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,

Kursiyer: Kuruma kayıt olan kursiyerleri,

Program: Kurumların bünyesinde açılan ve değişik ders veya meslek konularını kapsayan Bakanlıkça onaylı; adı, düzeyi ve süresi belirtilmiş olan öğretim programlarını,

Grup: Yaş, eğitim veya bilgi düzeyine göre oluşturulan sınıfı,

Program süresi: Öğretim programında belirtilen süreyi,

Haftalık ders çizelgesi: Gruplara göre, derslerin yapılacağı gün ve saatleri gösteren çizelgeyi,

Dönem: Öğretim programında belirtilen toplam öğretim süresini,

Dönem planı: Bir dönemde konuların haftalara dağılımını gösteren çizelgeyi

ifade eder.

Kursun amacı

Madde 5- Kursun amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak kişilerin; sosyal, kültürel ve meslekî alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kursta görevlendirilecek personel

Madde 6- Kursta;

a)Müdür,

b)Müdür yardımcısı,

c)Öğretmen,

d)Uzman öğretici ve/veya usta öğretici,

e)Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, istenirse genel müdür ve genel müdür yardımcısı,

f)Diğer personel

görevlendirilir.

Görevlendirme

Madde 7-Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevlerde çalışacak personele 625 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ve 23/6/1985 tarihli ve 18790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre; yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personele çalışma izni verilir.

Çalışma izni verilen personelin, 625 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen nitelik ve koşulları taşıması gerekir.

Görevlendirilecek öğretmenlerin; dersine gireceği öğrencinin düzeyine göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslara göre gerekli nitelik ve koşulları taşımaları gerekir.

Bakanlıkça çalışma izni verilen yöneticilerle valilikçe çalışma izni verilen; öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler dışındaki diğer personelde;

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)En az ilköğretim okulu mezunu (4306 sayılı Kanunun uygulamasından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,

c)Kamu haklarından yoksun olmamak,

d)Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almak

koşullar aranır.

Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 8-Kurucu veya kurucu temsilcisi, kursun bilimsel ve çağdaş bir eğitim ortamında yapılmasını sağlar. Bu nedenle kurucu veya kurucu temsilcisi, gerekli maddî olanakların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç-gerecin temini ve binanın yeterli duruma getirilmesi gibi konularda birinci derecede sorumludur. Kurucu veya kurucu temsilcisi, bu sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a)Her yıl kursun malî bütçesini düzenler.

b)Kursun malî konulardaki işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

c)Eğitim-öğretimin aksatılmadan yürütülebilmesi için araç-gereci sağlar ve gerekli önlemleri alır.

d)İşlerin gerektiği gibi yürütülebilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre personel bulundurur.

e)Zaman zaman öğretmenler kurulu toplantısına katılır, öğretmenlerin sorunlarını ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

f) Kursta görevlendirilecek; yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onayları için gerekli çalışmaları yapar.

g) İzin kullanacak; yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personele, izine ayrılabilmeleri için genel müdür veya müdürle birlikte muvafakat verir.

h) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükmüne göre genel müdür ve müdürle birlikte yılda bir defa malî rapor hazırlar.

ı) 625 sayılı Kanunda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisi, kursun eğitim-öğretim işlerine karışamaz.

Genel müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 9-Genel müdür, toplam kalite yönetimi anlayışı ve ilkeleri doğrultusunda, kurstaki eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi, kursiyerlerin programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi, yetiştirilmesi, başarının artırılması yönünde gerekli önlemleri almak ve uygulatmakla görevlidir. Genel müdür, göreviyle ilgili hizmetlerde resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Genel müdür, aşağıdaki görevleri yapar:

a)Kendisine bağlı bulunan bütün kurumları ilgilendiren konularda yapılacak toplantılara başkanlık eder.

b)Öğretmenlik nitelik ve koşullarını taşıması ve kursta branşında ders bulunması hâlinde 6 saatten fazla olmamak kaydıyla ders okutabilir.

c)Kursta görevli; yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin eğitim, bilim ve teknik alanlarındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

d)Kursun eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin yeni tekniklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

e)Personelin,  kurum müdürünce verilecek izin belgesini onaylar.

f)Yönetim ve eğitim-öğretim kadroları arasındaki koordineyi sağlar.

g)Kursta görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin işleriyle ilgili iş ve işlemleri yapar, sicil amiri olarak sicil raporlarını doldurur.

h)Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için önlem alır, yapılan ders dışı etkinlikleri denetler.

ı)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre kurucu ve müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

i)Kursta görevlendirilecek yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

Ayrıca; 625 sayılı Kanunda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği görevi olmayan genel müdür, kursun malî işlerine karışmaz.

Genel müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 10- Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdürün görevlerini yürütür ve yetkilerini kullanır.

Müdür ve müdür yardımcısı görevlendirilmesi

Madde 11- Kurslarda; aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini taşıyanlar, müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir:

a) Alanında öğretmen olmak.

b)Alanında yüksek öğretim kurumu mezunu olmak.

c)Yüksek okul mezunu olup ilgili alanda belgesi olmak.

Ancak, bu özelliklerde yönetici adayı bulunamaması durumunda, yüksek öğretim kurumu mezunları, ders okutmamak koşuluyla görevlendirilebilir.

Bakanlıkça verilen kurum kontenjanı 150 kursiyere kadar olan kurslarda, bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Kontenjanı 150 kursiyerden fazla olan kurslarda ise bir müdür yardımcısının görevlendirilmesi zorunludur. 150’den sonraki her 500 kursiyer için ayrıca bir müdür yardımcısı daha görevlendirilir.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 12-Kurs müdürü, toplam kalite yönetimi anlayışı ve ilkeleri doğrultusunda kursun yönetiminden, eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanmasından ve yürütülmesinden; kurucu veya temsilcisine, genel müdüre, Bakanlığa ve diğer resmî makamlara karşı sorumludur.

Müdür, bu sorumluluğunu yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a)Kursiyerlerin programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitim niteliğinin yükseltilmesi yönünde önlem alır ve uygular.

b)Kursta görevli personelin sicil dosyalarını tutar, Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönergeye göre sicil raporlarını doldurur ve valiliğe gönderir.

c)Yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici ile diğer personelin görevlendirilmesiyle ilgili işleri yürütür.

d)Kursta görevli aday öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili işleri yürütür.

e)Kursta görevlendirilecek; yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerle diğer personelin toplu onaylarıyla çalışma izni onaylarını zamanında alır.

f)Kursta çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara katılır, başkanlık eder.

g)Resmî makamlara karşı kursu temsil eder.

h) Kurs bünyesindeki diğer yönetim kadrolarından veya personelden gelen raporları inceler, gereğini yapar.

ı)Öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, eğitim-öğretim etkinliklerini planlar ve görev bölümü yapar. İzin alınarak gerçekleştirilecek ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri alır. Personelin iş bölümünü yapar ve kendilerine yazılı olarak bildirir.

i)Eğitim-öğretim ve yönetim için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların zamanında usulüne göre yapılmasını sağlar.

j)Kursta görevli;  yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici, memur, hizmetli ve diğer personelin yetişmelerini sağlar. Yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin; bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için önlem alır.

k)Bakanlıkça düzenlenen ve çağrısı yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır, kurs bünyesinde görev yapan diğer personelden hizmet içi eğitim etkinliklerine çağrılanların katılmalarını sağlar.

l)Kursta görev yapan öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışmalarını planlı olarak yapmalarını sağlar, dönem planını, uygulama dersi varsa buna ilişkin planlarını, haftalık ders dağıtım çizelgelerini onaylar.

m)Kütüphane, kitaplık ve diğer bölümlere ait gerekli araç-gereçleri kontrol eder, öğretmen, uzman  ve usta öğreticilerle öğrencilerin yararlanabilmeleri için gerekli önlemleri alır.

n)Öğretmenlik yapma koşullarını taşıyan müdür, yönetim görevini aksatmamak koşuluyla haftada en çok aylık karşılığı 6 saat ve ders saati ücreti karşılığı 6 saat olmak üzere en fazla 12 saat ders okutabilir.

o)Öğretim yılı başlamadan önce yıllık çalışma takvimini hazırlar, kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.

ö)Her öğretim yılı için disiplin kurulunu oluşturur.

p)Kursta müdür yardımcısı bulunması durumunda; müdür, yönetim veya eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili görevlerden birini veya birkaçını müdür yardımcılarına devredebilir. Ancak, bu durumda görevin yapılmasıyla ilgili müdürün sorumluluğu ortadan kalkmaz.

r)Öğretmenlerin nöbet çizelgesini hazırlar.

s)Tebliğler Dergisinin yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerce okunup ilgili bölümün imzalanmasını sağlar.

ş)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre kurucu ve genel müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

t)Müdür; müdür yardımcısı, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ile diğer personelin sicil ve disiplin amiridir.

u)Kurucuyla birlikte yangın, doğal afet, özel güvenlik, ilk yardım ve kazalara karşı gerekli önlemleri alır.

ü)Kuruma genel müdür atanmadığı takdirde bu Yönetmelikte, genel müdüre verilen yetki ve görevleri de kullanır.

v)İzin kullanacak personele, kurucu ve genel müdürün bilgisi dâhilinde izin belgesi düzenler.

y)625 sayılı Kanunda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği bulunmayan kurs müdürü, kurumun malî işlerine karışmaz.

Müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 13-Müdür yardımcıları, müdürün vereceği görevleri yapar. Kurs müdürünün izinli bulunduğu sürelerde ilgili resmî makamlardan gerekli "Olur" alınmak koşuluyla en kıdemli müdür yardımcısı müdürün yetki ve sorumluluklarını kullanır.

Öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 14-Öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, okutacakları dersin öğretiminden sorumlu olup bu sorumluluklarını yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yaparlar:

a)Kursiyerlerin programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi, eğitimin niteliğini yükseltmesi ve başarının artırılması için gerekli önlemleri almak ve uygulamak.

b)Ders planlarında; uygulama, yazılı ve test sınavlarını da belirterek, iki nüsha olarak hazırlayıp kurs müdürünün onayına sunmak, onaylanan ders planlarının birer suretini dosyalayıp saklamak.

c)Derste işlenen konuları açık bir ifade ile ders defterine yazıp imzalayarak öğrencilerin yoklamalarını yapmak.

d)Öğretmenler kurulu toplantılarına katılmak, toplantı gündemiyle ilgili görüş ve düşüncelerini bildirmek ve oyunu kullanmak.

e)Ders planına göre derse hazırlıklı girmek.

f)Ders dışı zamanlarda kursun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine katılmak, kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatla belirlenen ödevleri yapmak.

g)Eğitim-öğretimde, kursiyerlere kılavuzluk etmek, tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olmak.

h)Kurs müdürünce planlandığı şekilde nöbet tutmak ve nöbet sonunda görüşlerini nöbet defterine yazmak.

ı)Eğitim-öğretim ve yönetim işlerinde yönetime yardımcı olmak.

i)Tebliğler Dergisini okumak, eğitimdeki gelişmeleri izlemek ve ilgili bölümü imzalamak.

j)Yıl sonunda okuttuğu dersle ilgili işlediği konular, yaptığı etkinlikler, öğretimde karşılaştığı güçlükler ve bu güçlüklerin çözümüyle ilgili bir rapor hazırlamak ve müdüre vermek.

k)Eğitim-öğretim bakımından müdüre karşı sorumluluğunu yerine getirmek.

Diğer personel

Madde 15-Kurslarda gerekli görüldüğünde, yeterli sayıda memur, hizmetli, bekçi ve benzeri personel, görevlendirilir. Bu personel, yönetimin vereceği görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kursiyer Kaydı,  Eğitim-Öğretim

Kayıt-kabul esasları

Madde 16- Kurslara; en az ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okuyan, mezun olan veya orta öğretim kurumlarından ayrılan öğrencilerle yetişkinler alınır. İlköğretim çağında olduğu hâlde okula devam etmeyenler, kursa alınmaz.

Okul öncesi veya ilköğretim çağındaki engelli çocukların, yaş ve öğrenim durumlarına bakılmaz.

Kurslar arasında kursiyer nakli yapılamaz.

Kayıt-kabulde istenecek belgeler

Madde 17- Kursa kaydı yapılacak kursiyerlerden istenen belgeler:

a)Nüfus cüzdanı örneği.

b)Öğrenim belgesi veya örneği.

c)Kurs öğretim programının özelliklerine göre istenecek diğer belgeler.

d)Dört adet vesikalık fotoğraf.

(a), (b) ve (c) bentlerindeki belgelerin aslı görülerek kurs müdürlüğünce onaylanır.

Yabancı uyruklu öğrenciler için; 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ve 15/4/1985 tarihli v e 85/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğretim programı

Madde 18- Kurslarda; kurs yönetimince ilgili mevzuata göre hazırlanan ve Bakanlıkça kabul edilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanan öğretim programları veya Bakanlıkça daha önce kabul edilmiş ve Tebliğler Dergisinde yayımlanmış öğretim programları uygulanır.

 Kurslarda, Bakanlıkça kabul edilmiş ders kitapları ile eğitim araçları veya öğretmenlerce seçilen diğer eğitim araçlarından yararlanılabilir.

Ayrıca, kurslarda uluslar arası anlaşmalarla kabul edilen ve taraf ülkelerce kullanılması zorunlu olan öğretim programları ile ders kitabı ve eğitim araçları kullanılır.

Dönem

Madde 19-Süresi iki ay ve daha az olan programlar için dönemin başladığı tarihten itibaren başlangıcından sonraki 7 gün, süresi iki aydan çok olan programlarda ise 15 gün içinde, bir dönemde eğitime alınacak olan kursiyer listeleri kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne verilir.

Yabancı dil ve bilgisayar programı uygulayan kurslarda, kurum müdürlüğünce yapılan düzey belirleme sınavı sonucu kaydedilen kursiyerlere ait listeler de kursiyerin eğitime başlama tarihinden sonra 7 gün içinde kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne verilir.

Kursiyer kayıtları, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır.

Grup

Madde 20- Her dönemde eğitime başlayan kursiyerler; kursun özelliği, yaş, öğrenim düzeyi, bilgi veya gereksinimlerine göre gruplandırılır. Kurslarda her dönemde birden fazla grup açılabilir. Grupların öğrenim süresi, öğretim programında tespit edilen süreden az olamaz.

Öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ders planlarını, her dönemin başında,  kurum müdürüne onaylatırlar.

Yönlendirme

Madde 21-Kursta, kursiyerlerin almış oldukları kurs bitirme belgesi, hangi alanlarda çalışabileceklerinin belirtildiği “Yönlendirme Servisi”  kurulabilir.

Kurullar

Madde 22-Kurslarda, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin katıldığı öğretmenler kurulu ile disiplin kurulu oluşturulur.

Günlük çalışma saatleri

Madde 23-Kursların günlük çalışma süresi 07.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılır. Bir ders saati süresi 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok halinde 90 dakika olarak yapılabilir.

Kurslarda resmî bayram günlerinde öğretim yapılmaz.

Sınavlar ve değerlendirme

Madde 24-Kurs programı sonunda, kursiyerlerin başarısını saptamak amacıyla kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurs bitirme sınavı yapılır.

Kurs bitirme sınavlarıyla ilgili esaslar; Bakanlıkça, kursun özelliğine göre belirlenir.

Sınava gireceklerin listesi, sınavdan 10 gün önce kursun doğrudan bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne verilir. Kurs bitirme sınavında başarı gösterenlere "Kurs Bitirme Belgesi" verilir. (EK-1)

Kurs bitirme belgesi, kurs müdürü ile millî eğitim müdürü tarafından imzalanır.

Kurs bitirme sınavına girmeyen, eğitimi tamamlamayan veya devamsızlık nedeniyle kurstan ayrılanlara, kurs müdürlüğünce (EK-2)’ye uygun “Kursa Katılım Belgesi” verilir.

Değerlendirme, 100 puan üzerinden, aşağıdaki ölçütlere göre yapılır.

Buna göre;

85  - 100    puan alanlar,           Pekiyi

70  - 84      puan alanlar,           İyi,

45  - 69      puan alanlar,           Orta,

0   -  44      puan alanlar,           Başarısız,

olarak değerlendirilir.

Devam-devamsızlık

Madde 25-Kursa devam edilmesi esastır. Programda belirtilen kurs süresinin 1/5 ' inden fazla devam etmeyen kursiyerler sınava alınmazlar.

Özürlerinden dolayı devam süresini tamamlamayan ve özrünü kurum müdürlüğüne süresi içinde belgelendiren kursiyerler, devam edemedikleri konular için izleyen dönemde, müdürlükçe yapılan planlamaya göre eğitimlerini tamamlarlar ve yapılan ilk sınava alınırlar.

Eğitim, kültür ve sosyal etkinlikler

Madde 26-Kurslarda öğretim dönemi içinde veya sonunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden izin alınarak kursiyerlerin çalışmalarını değerlendirmek üzere programlara ilişkin seminer, konferans, panel, sergi,  defile, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlenebilir.

Kurs etkinliklerinin yanı sıra kurumlardaki eğitim-öğretimi aksatmamak koşuluyla programları valilikçe onaylanmış ve 20 saati geçmeyen seminerler de düzenlenebilir.

Haftalık çalışma saatleri

Madde 27-Kurs müdürlüğünce, her öğretim yılı için hazırlanan dönem planları ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelge, kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulanır.

Aynı öğretim yılı içinde, dönem planlarında ve haftalık çalışma çizelgesinde değişiklik yapılması durumunda, onay yenilenir.

Reklâm ve ilân

Madde 28-Kurslarda ilân ve reklâmlar, 625 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümlerine göre yapılır.

Şubesi bulunan kurslar tarafından alınan reklâm izinleri, kursun aynı ildeki diğer şubeleri için de kullanılabilir.

Tutulacak defter ve dosyalar

Madde 29-Kurs müdürlüklerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır.

a) Defterler:

   1)Kursiyer künye (kütük) defteri.

   2)Gelen ve giden evrak kayıt defteri.

   3)Evrak zimmet defteri.

   4)Ders ve kursiyer yoklama defteri.

   5)Kurs bitirme belgesi defteri.

   6)Teftiş defteri.

   7)Demirbaş eşya defteri.

   8)Öğretmenler kurulu karar defteri.

   9)Disiplin kurulu karar defteri.

b) Dosyalar:

   1)Dönem planları dosyası.

   2)Gelen ve giden yazılar dosyası.

   3)Personel sicil dosyası.

   4)Personel özlük dosyası (atama, izin, rapor ve benzeri).

   5)Aday öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerle ilgili dosya.

   6)Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosya.

   7)Sınav ve kurs bitirme belgesi işlemleriyle ilgili dosya.

   8)Gizli yazılar dosyası.

   9)Reklâm ve ilânlar dosyası.

   10)Mevzuat dosyası.

11)Tebliğler Dergisi dosyası.

   12)Kursiyer kayıt kabul dosyası.

   13)İstatistik dosyası.

   14)Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar dosyası.

   15)Kursiyere kesilen fatura veya para makbuzlarına ilişkin belgeler dosyası.

   16)Sivil Savunma dosyası.

Kayıtlardaki bütün bilgileri kapsaması koşuluyla, yukarıdaki belge ve dosyaların ayrıca bilgisayarla da tutulması mümkündür.

Belgelerin saklanması

Madde 30-Kurs müdürlüğünce;

a)Dönem planları, ders defterleri ve kursiyer yoklama defterleri,

b)Sınavlarla ilgili yazışmalar (sınav sonuçları hariç),

c)İlânlarla ilgili yazışmalar,

d)Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosyalar (millî eğitim müdürlüğüne gönderilen listeler hariç),

e)Kursiyer kayıt kabul dosyaları

kursiyerlerin kurumla ilişiğinin kesilmesinden sonra iki takvim yılı saklanır.

Diğer belgeler hakkında Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik kartları

Madde 31- Öğretmen, yönetici ve diğer görevliler kurstaki görevleri sırasında, örneğine uygun ve kurs müdürlüğünce onaylı kimlik kartını takmak zorundadırlar. (EK-3)

Kursiyerlere, örneğine uygun kimlik kartı verilir. (EK-4)

Kılık-kıyafet

Madde 32- Kurslarda; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkında; 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri, kurslarda öğrenim gören kursiyerler hakkında ise dengi yaygın eğitim kurumlarında uygulanan hükümleri uygulanır.

Karma eğitim

Madde 33- Kurslarda, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 15 inci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun olarak karma eğitim yapılır.  Ancak, öğretim programında zorunluluk bulunması durumunda, yalnızca kız veya erkek öğrenciler için kurs açılabilir.

Yıl sonu raporu

Madde 34-  Kurs müdürü, yapılan çalışmalara ilişkin yıl sonu raporunu, her yıl ağustos ayı içinde (EK-5) kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

Aday öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler

Madde 35-Aday öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin görevlendirilmeleri ve adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili esas ve usuller,  Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge esaslarına göre yürütülür.

Hizmet içi eğitim

Madde 36- Kursta görevli personel için; kurs müdürlüğü, valilik veya Bakanlıkça "Hizmet İçi Eğitim" kursları düzenlenir.

Toplu onay   

Madde 37-Çalışma izin onayının geçerlik süresi sona eren yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerden görevlerine devam edecekler için, en geç 15 gün içinde uzatma onayı alınması gereklidir. Bu onay, çalışma izni bitiş tarihinin iki ay öncesinden de alınabilir.

Kurs müdürü, uzatma onaylarının zamanında ve toplu olarak alınması için gerekli önlemleri alır.

Kursiyer ücretleri

Madde 38-Kursiyer ücretlerinin tespit ve tahsili 4/6/1988 tarihli ve 19832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

Ücretsiz okutulacak kursiyerler

Madde 39-Kursta ücretsiz okutulacak kursiyerler, 3/4/1991 tarihli ve 20834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre tespit edilir.

Çıraklık eğitimi kapsamındaki kurslar

Madde 40-Çıraklık eğitimi kapsamındaki mesleklerle ilgili kursları başarıyla tamamlayanlar, ilgili meslek dalında çıraklık eğitimi mevzuatında belirtilen iş yeri pratik çalışma süresini de tamamlayıp en yakın çıraklık eğitim merkezine başvuruda bulunduklarında kalfalık sınavına katılabilirler. Bu haktan yararlanmak için uygulanacak programın süresi de çıraklık eğitimi mevzuatında belirtilen süreden az olamaz.

Diğer hususlar

Madde 41-Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 625 sayılı Kanun ve diğer özel öğretim kurumlarına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 42- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız