MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ      

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

22 Temmuz 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25883

 

Millî Eğitim Bakanlığından:

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, özel okullarda eğitim-öğretimi, yönetimi, öğrenci kayıt ve kabulü,  öğrenci devam ve devamsızlığını, öğrenci nakilleri ve öğrenci başarısının tespiti ile ilgili esasları düzenlemektir.

                Kapsam

                Madde 2- Bu Yönetmelik, özel okullarda eğitim-öğretimi, yönetimi, öğrenci kayıt ve kabulü,  öğrenci devam ve devamsızlığı, öğrenci nakilleri ve öğrenci başarısının tespiti ile ilgili uygulamaları kapsar.

                Dayanak

                Madde 3- Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesine ve 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

                Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

                Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

                Valilik: Özel okulun bulunduğu ilin valiliğini,

                Özel okul: 625 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim okullarını,

                Kurum: Özel okulları,

                Kurucu: Kurumun sahibini,

                Kurucu temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,     

                Genel müdür: Aynı kişi veya kuruluşa ait birden fazla özel öğretim kurumunun genel müdürünü,

                Okul müdürü: Özel okulun müdürünü,

                Öğretmen: Özel okulda görev yapan, kadrolu veya ücretli öğretmenleri,

                Uzman öğretici: Alanında yüksek öğrenim görmüş öğreticileri,

                Usta öğretici: En az orta öğretim mezunu ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendirenler veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,

                Dönem: Ders yılının dinlenme tatilleri arasındaki eğitim-öğretim süresini,

                Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan ve en az 180 iş gününü kapsayan süreyi,

                Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

                İlkeler

                Madde 5- Öğrenci kayıt kabulü, nakli, devam-devamsızlığı, başarısının tespiti ile ücretlerinin tespit ve tahsili ve çalışma takvimi konularında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.

                a)Öğrenci kayıt kabulü, nakli ve devam-devamsızlığında 23/6/1985 tarihli ve 18790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

                b)Öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsilinde, 4/6/1988 tarihli ve 19832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği, ücretsiz okuyacak öğrencilerle ilgili olarak ta 3/4/1991 tarihli ve 20834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

                c)Özel okullarda, dengi okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanmakla beraber, okul müdürlüğünce hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takvimi de uygulanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Okulun Amacı, Bölümleri ve Öğretim Şekli

                Okulun amacı

                Madde 6- Okulun amacı; öğrencileri Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

                Bu amacı gerçekleştirmek üzere;

                a)Öğrencilerin; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

                b)Öğrencileri; hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip ve insan haklarına saygılı kişiler olarak yetiştirmek,

                c)Öğrencilerin; topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

                d)Okulun bir eğitim-öğretim kurumu olmasının yanı sıra,  çevrenin bir kültür merkezi olması gerektiğinden hareketle; çevre, aileler ve diğer okullarla iyi ilişkiler kurmak,

                e)Öğrencilerin yetenek ve niteliklerini modern metotlarla geliştirebilmeleri maksadıyla program ve projeler geliştirmek, eğitimin kalitesini yükseltmek,

                f)Öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve yaşlarına uygun beceriler kazanarak yüksek öğretim kurumlarına hazırlanmalarını sağlamak,

                g)Öğrencilerin, okuma, anlama, yazılı ve sözlü iletişimde düşüncelerini düzgün ve tutarlı bir şekilde anlatabilmek, toplum içinde rahat konuşup düşüncelerini açıklayabilmek, amacıyla Türkçeyi çok iyi kullanmalarını sağlamak,

                h)Öğrencilerin müzik, sahne sanatları, resim ve plastik sanatlar gibi güzel sanatlardaki yeteneklerini geliştirmelerini teşvik etmek,

                ı)Öğrencilerin, değişik kültürlerin yer aldığı dünyamızdaki güncel olay ve sorunların bilgi ve bilincinde olmalarını sağlayacak, barış ve adalet ülkülerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak,

                i)Öğrencilerin, sosyal ve kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılmalarını sağlamak,

                j)Öğrencilerde ilgi ve istek uyandırarak onları bilimsel araştırmaya yöneltmek, teorik ve uygulamalı bilimlerde neden-sonuç ilişkilerini anlamalarına olanak hazırlamak,

                k)Öğrencileri; güncel konularda,  yakın çevre,  yurt ve dünya sorunları üzerinde düşünmeye yönlendirerek olaylara eleştirel bakış açısıyla çözüm üretme becerilerini geliştirmek,

                l)Öğrencilerde; yaşadığımız çevrede toprak, su, hava ve gürültü kirliliğini önlemenin duyarlılığı içinde, çevre bilincini uyandırmak ve onları bu sorunlar üzerinde düşünmeye ve çözüm üretmeye yöneltmek,

                 m)Öğrencilerin Atatürk’ün “Yurtta barış, Dünya’da barış” anlayışının felsefesi içinde, öncelikle yurt içinde toplumsal barış ve huzuru sağlamanın önemini kavramalarına ve onları dünyada barış, dostluk ve kardeşliğin asgari koşullarını düşünmeye yöneltmek,

                n)Öğrencileri Ülkemizin Avrupa Birliği’ne giriş ve bütünleşmesinin önemi ile gereği üzerinde düşünmeye; kendi düzeylerinde bu konularda çözüm üretmeye yöneltmek,

                o)Öğrencileri, Ülkemizin ekonomik kalkınmasının ve gelişmesinin kriterleri üzerinde düşünmeye yöneltmek  amaç kabul edilmiştir.

                Kurucuya ait okullar ve okulların öğretim şekli

                Madde 7-Kurucuya ait okullar ile bu okullarda uygulanan programlar ve okulların öğretim şekilleri (EK-1/a) formda belirtilir.

İKİNCİ KISIM

Kurum Personeli, Görevlendirme, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurum personeli

                Madde 8- Okulda görevlendirilecek yönetim, eğitim-öğretim ve diğer personel (EK-2) formda belirtilir.

                Görevlendirmeler

Madde 9- Yönetim, eğitim-öğretim personeli görevlendirmelerinde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 625 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" ve diğer mevzuat hükümleri esas alınır.

Diğer personele valilikçe çalışma izni verilir.

                Görev, yetki ve sorumluluklar

                Madde 10-Okullardaki yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile diğer görevliler; görev yetki ve sorumlulukları bakımından Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim kurumları ve orta öğretim kurumlarının ilgili yönetmeliklerindeki hükümler ile 625 sayılı Kanunun hükümlerine tabidir.

                Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları

                Madde 11- Kurucu veya kurucu temsilcisi okulun eğitim ortamının gereği gibi sağlanmasıyla görevlidir. Bu sebeple kurucu veya kurucu temsilcisi gerekli maddi olanakların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gereçlerin temini, bina ve diğer müştemilatın yeterli hale getirilmesi gibi hususlardan birinci derecede sorumludur.      Kurucu veya kurucu temsilcisi, bu sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar.

                a)Her yıl okulun mali bütçesini tanzim eder.

                b)Eğitim-öğretimle ilgili olarak okul genel müdürü veya müdürünce alınması için talepte bulunulan araç ve gereçler ile diğer ihtiyaçları temin eder.

                c)İşlerin gereği gibi yapılabilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre personel istihdam eder.

                d)İzin kullanacak olan; genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, uzman, usta öğretici ve diğer personele izine ayrılabilmesi için genel müdür ve müdürle birlikte uygun görüş bildirir.

                e)Zaman zaman öğretmenler kurulu toplantısına katılarak öğretmenlerin problemlerini ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

                f)Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya temsilcisi, okulun eğitim-öğretim işlerine karışmaz.

                g)Yönetici, öğretmen ve diğer personelin maaş ve ücretlerinin zamanında ödenmesini, sigorta ile ilgili işlemlerin usulüne uygun ve zamanında yapılmasını temin eder.

                h)Okulda görevlendirilecek yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışma izni onaylarının zamanında alınması için gerekli tedbirleri alır.

                ı)Okulun gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri takip eder, muhasebe ile ilgili defter, dosya, kayıt ve makbuzların tutulmasını sağlar.

                i)625 sayılı Kanunda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

                j)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre genel müdür yoksa müdürle birlikte yılda bir defa mali rapor hazırlayarak, Bakanlığa gönderir.

                k)Vergi, sigorta ve benzeri işlemlerin mevzuatına uygun olarak zamanında yapılmasını temin eder.

                l)Müdürlük makamının her hangi bir sebeple boşalması halinde yeni müdür görevlendirmek için gerekli tedbiri alır.

                Genel müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

                Madde 12- Genel müdür;  kurumların yönetiminden, eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanmasından ve en iyi şekilde yürütülmesinden Bakanlığa karşı sorumludur.

                Genel müdür, bütün kurumları ilgilendiren müdürler kurulu toplantılarına başkanlık eder.

                Diğer yönetim kadrolardan kendisine intikal eden raporları inceler ve gereğinin yapılmasını sağlar.

                Ayrıca;

                a)Okulda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici, memur ve diğer personelin ilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

                b)Okulda eğitim-öğretim ve yönetim işlerin yeni tekniklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

                c)İzin kullanacak olan personele, kurucu ve ilgili müdürle birlikte muvafakat verir.

                d)Yönetim, eğitim-öğretim kadroları arasındaki koordineyi sağlar.

                e)Genel müdür, okul müdürünün 1 inci sicil amiri, okulda görevli müdür yardımcıları, öğretmenler, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin 2 nci sicil amiri olarak usulüne uygun sicil raporlarını doldurur.

                f)Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gereği gibi yapmaları için tedbirler alır, yapılan faaliyetleri kontrol eder.

                g)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre, kurucu ve müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

                h)Okulda görevlendirilecek yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin çalışma izni onaylarının zamanında alınması için gerekli tedbirleri alır.

                Genel müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

                Madde 13- Genel müdürün kurumda bulunmadığı zamanlarda genel müdürün yetkisini taşır. Genel müdürün vereceği işleri yapar.

                Okul müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

                Madde 14- Okul müdürü; Okulun yönetiminden, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden genel müdüre, resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

                Müdür bu sorumluluğunu yerine getirmek için Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatında belirtilen görevlerle birlikte;

                a)Bu yönetmelikte ve dengi okul yönetmeliklerinde aksi belirtilmedikçe bütün kurullara ve çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara başkanlık etme,

                b)Diğer yönetim kadrolardan kendisine intikal eden raporları inceleme ve gereğinin yapılmasını sağlama,

                c)Her öğretim yılı başından en az bir ay önce yeni öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapma, eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanmasını sağlama, faaliyetlerin yapılması ile ilgili görev taksimini yapma, izin alınarak yürürlüğe konulması gereken faaliyetler için gerekli izinleri alma,

                d)Eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan vermeden usulüne göre yapılmasını sağlama,

                e)Okulda görevli diğer yönetici personelle, öğretmen, uzman, usta öğretici, memur, hizmetli ve diğerlerinin yetişmeleri, ilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli tedbirleri alma,

                f)Eğitim-öğretim için gerekli olan araç-gereçleri kontrol etme, kullanılmaya hazır hale getirmeye, eksiklerinin tespiti ve tamamlanması için genel müdür/kurucu nezdinde teşebbüslerde bulunma,

                g)Öğretmen, uzman, usta öğreticilerle diğer yönetim görevlilerin faaliyetlerini planlı olarak yapmalarını, sağlama,

                h)Okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ve diğer personelin1 inci sicil amiri olarak sicil raporlarını usulüne uygun olarak doldurma

                görevlerini de yapar.

                Müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

                Madde 15- Okul müdürünün vereceği eğitim-öğretimle ilgili görevlerle birlikte dengi okul yönetmeliklerinin kendilerine verdiği görevleri yaparlar.

                Bölüm başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

                Madde 16- Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan özel okullarda zümre başkanı yerine; zümre öğretmenlerince kendi aralarından seçecekleri bir öğretmen, okul müdürünce bölüm başkanı olarak görevlendirilir.

                Bölüm başkanı, aynı zamanda o dersin zümre öğretmenleri başkanıdır. Bölüm başkanları özlük haklarında herhangi bir kayba uğratılmadan haftada en çok 10 saat derse girerler.

                Bölüm başkanı, zümre başkanlığı görevinin yanı sıra eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:

                a)Ders öğretmenleri ve yönetim arasındaki koordinasyonu sağlar.

                b)Zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma planı hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

                c)Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.

                d)Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve sonuçların değerlendirilmesini izler.

                e)Diğer zümre başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

                f)Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim-öğretim kurumları arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Öğretim programlarının uygulanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi yönünde oluşturulan görüşleri okul yönetimine bildirir.

                g)Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların paralel yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

                h)Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar.

                Diğer özel okullarda da isteğe bağlı olarak bölüm başkanlığı oluşturulabilir.

                Zümre başkanlığının kuruluşu

                Madde 17- Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen statüde zümre başkanlığı ancak aynı branşta en az üç öğretmen bulunması halinde ihdas edilir. Aksi takdirde zümre başkanlığı 18 inci maddede belirtilen görevleri kısım müdürleri ile birlikte yerine getirecek şekilde dengi okul mevzuatında belirtilen statüde kurulur.

                Zümre başkanlığı ihdas edilmesinde eğitim-öğretimi birbirine yakın olan Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı dersleri; Millî Tarih, Millî Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih, Coğrafya dersleri; Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri bir bütün halinde düşünülerek bu gruplara birer zümre başkanlığı verilebilir.

           Zümre başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları

           Madde 18- Zümre Başkanı, başkanı bulunduğu dersle ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlı  bir şekilde yapılmasından sorumludur.

                Zümre başkanı olarak tayin edileceklerin;

                a)Başkanı olacağı branştaki veya branşlardaki öğretmenler arasında kıdemli,

                b)Branşıyla ilgili bilimsel eser, kitap, makale ve benzeri çalışmalar yapmış,

                c)Alanıyla ve eğitim-öğretimle ilgili konularda hizmet içi eğitim kurslarına katılmış,

                d)Öğretmenlik görevinde son üç yıl üst üste başarılı raporlar almış,

                e)Temsil niteliğine sahip, girişimci, araştırmacı,

                f)Arkadaşlarıyla iyi geçinen, organize kabiliyetine sahip

                olmaları tercih sebebidir.

                Görevinde başarısızlığı tespit edilen zümre başkanları değiştirilir.

                Zümre başkanları özlük haklarında herhangi bir kayba uğratılmadan haftada azami 5 ile 10 saat arasında derse girerler. Diğer zamanlarında dengi okul mevzuatında belirtilen görevlerle aşağıda belirtilen işleri yaparlar.

                a)Okul müdürü ile birlikte kendi branşındaki öğretmenlerin derslerine girer. Okul müdürü tarafından öğretmenlerin eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesinde görüşleri alır.

                b)Zümre öğretmenleri kurulu toplantılarına başkanlık eder.

                c)Sorumlu bulunduğu dersle ilgili yıllık, ünite ve günlük planların en iyi şekilde yapılmasını ve uygulanmasını sağlar.

                d)Sınavların mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlar.

                e)Sınavlarda ölçme ve değerlendirme, teknik, metot ve benzeri yönlerden birliğin sağlanması için tedbir alır. Öğretmenler arasında eğitim-öğretim,  ölçme ve değerlendirme çalışmalarında birliğin sağlanması için faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla sınavlarda sorulacak soruların geçerli, güvenilir ve amaca uygun ölçme yapmaya yeterli olup olmadığı hususunda öğretmenlerle birlikte gerekli tedbirleri alır.

                f)Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle, öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespitini yaparak, güçlüklerin giderilmesi için gerekli tedbirler alır.

                g)Maiyetinde bulunan aday öğretmenlerin yetişmeleri için gerekli tedbirleri alır.

                h)Aday olmayan öğretmenlerin iş başında eğitimi için gerekli imkanları hazırlar.

                ı)Kendi branşındaki öğretmenlerin sicil raporlarının doldurulmasında yazılı görüşünü bildirir.

                Ölçme ve değerlendirme servisi yöneticisi

                Madde 19- Ölçme ve değerlendirme servisi yöneticisi, öğrencilerin genel başarı seviyesini, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle, öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespiti işlemlerini, ilgili zümre başkanı ve öğretmenlerle işbirliği yaparak tespit etmek ve bu yönde tedbirler almak için koordine görevi yapar.

                Servis yöneticisi bu amaçla aşağıdaki işleri yapar:

                a)Her dönem en az bir defa her dersten okulun bütün öğrencilerinin katıldığı, okul merkezi sınavları yapılmasını organize eder.

                b)Yapılan sınav sonuçlarını değerlendirerek her öğrencinin öğrenemediği konuları ayrı ayrı tespit eder.

                c)Öğrencinin ferdî başarısı ile şubesi içindeki ve okulun aynı sınıflar içindeki başarı derecesini tespit eder. Her öğrencinin derslere göre başarı grafiğini çıkarır.

                d)Ölçme değerlendirme faaliyetleri sonunda yaptığı tespitleri bir rapor halinde ilgililere iletilmek üzere okul müdürüne verir.

                e)Bütün çalışmalarında zümre başkanları, öğretmenler, uzman öğreticiler, usta öğreticiler, koordinatör rehber öğretmen, öğrenci ve diğer ilgililerle işbirliği yapar.

                f)Ölçme ve değerlendirme işinde kullanılmak üzere bir soru bankası kurar.

                g)Öğrencilerin başarı durumlarıyla ilgili velilerle görüşme yapar. Dengi okul mevzuatında belirtilenler dışında, öğrencilere veya velilere verilmek üzere ara karneler hazırlar. Ara karneler bir aydan fazla olmamak üzere belli zaman aralıklarında verilir.

                Servisin yaptığı ölçme ve değerlendirme çalışmaları sınıf geçme işlemlerinde esas alınmaz.

                Öğretmenler yaptıkları sınavların sonuçlarını bu servise verirler.

                Kurslar servisi yöneticisi

                Madde 20- Kurslar servisi, öğrencilerin yetenekleri ölçüsünde gelişmeleri ve bilgi yönünden eksik kalan taraflarını telafi etmeleri için öğrenci velilerinin istekleri de dikkate alınarak yönetim kurulu ile işbirliği içerisinde, Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümleri doğrultusunda;

                a)Öğrencileri yetiştirmek ve sınavlara hazırlamak maksadıyla kurslar düzenler.

                b)Ölçme ve değerlendirme servisi, zümre başkanları ve öğretmenlerle işbirliği yaparak öğrencilerin bilgi yönünden eksik kaldıkları konularda tamamlama kursları açılması için gerekli planları yapar.

                Servisçe düzenlenen kurs mahiyetindeki çalışmalara öğrencilerin katılması mecburi değildir.

                Koordinatör rehber öğretmen

                Madde 21- Koordinatör rehber öğretmen çalışmalarında gizliliğe önem vererek 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin kendisine verdiği görevleri yapar.

                Bu Yönetmelikte belirtilen servislerden, genel müdürden, okul müdürlüğünden öğretmenlerden ve diğer ilgililerden kendisine intikal eden konularda gerekli inceleme ve araştırmayı yapar.

                Koordinatör rehber öğretmen, her öğretim yılı başında ilgililerle işbirliği yaparak "Öğretim Yılı Veli-Öğrenci Rehberi" ni hazırlar.

                Bu rehberde asgari

                a)Okulun vakit çizelgesine,

                b)Öğretmen ve yönetici listesine,

                c)Memur listesine,

                d)Sınıfın rehber öğretmenleri listesine,

                e)Sosyal etkinlikler listesine,

                f)Öğretmen ile veli görüşmesi tarih, yer ve zaman çizelgesine,

                g)Ara sınav tarihleri listesine,

                h)Öğrenci ve velinin bilmesi gereken mevzuata

                yer verilir.

                Öğretmenler, uzman ve usta öğreticiler

                Madde 22- Öğretmen, uzman ve usta öğreticiler dengi okul yönetmeliklerinde belirtilen görevler ile zümre başkanı ve okul müdürünün vereceği görevleri yaparlar.

                Lâboratuvar öğretmenleri

                Madde 23- Lâboratuvar öğretmenleri, görevli oldukları lâboratuvarlarda branş öğretmenin vereceği işleri yapar. Öğrencilerin lâboratuvar çalışmalarının değerlendirilmesinde öğretmenler, lâboratuvar öğretmeninin de görüşünü alır.

                Rehber öğretmenler

                Madde 24- Koordinatör rehber öğretmenin vereceği işlerle birlikte Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yaparlar.

                Müşavir  (Danışman)

                Madde 25-Kurucu veya kurucu temsilcisi, ihtiyaç duyduğu alanlarda, kendisine veya genel müdüre/okul müdürüne bağlı olarak çalışacak müşavirler (danışmanlar)  görevlendirilebilir.

                Diğer personel

                Madde 26- Bu Yönetmelikte ve dengi okul mevzuatında görevleri belirtilmeyenler, genel müdürün, okul müdürünün ve okul müdür yardımcılarının vereceği görevleri yaparlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kurullar

                Kurullar

                Madde 27- Okulda;

                a)Yönetim kurulu,

                b)Öğretmenler kurulu,

                c)Şube öğretmenler kurulu,

                d)Zümre öğretmenler kurulu,

                e)Zümre başkanları kurulu,

                f)Okul rehberlik hizmetleri kurulu,

                g)Disiplin kurulu,

                h)Onur kurulu ile okul öğrenci kurulu

                oluşturur.

                Yönetim kurulu

                Madde 28- Yönetim kurulu varsa genel müdürün yoksa okul müdürünün başkanlığında okul müdürü ve okul müdürü yarımcılarından meydana gelir. Kurul toplantılarına toplantı konusuna göre eğitim-öğretimle görevli diğer görevliler de katılır, görüş bildirir ve oylamaya iştirak eder.

                Kurulun görevleri yönetim ve eğitim-öğretim faaliyetleri olmak üzere iki yönlüdür.

                Yönetim kurulu ayda bir toplanarak bu Yönetmelikle kendisine verilen işlerle birlikte aşağıdaki görevleri yapar.

                a)Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar.

                b)Birimlerce veya öğretmenlerce hazırlanan raporları incelemek, gerek görüldüğü takdirde bu raporların birleştirilmesi için alt komisyonlar kurar.

                c)Alınan kararları ilgililere duyurur.

                d)Kurumun yönetim, eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili en üst karar organı olarak, dengi okullar mevzuatında başka bir kurul veya komisyonun kararına bağlanmamış konularda nihai kararı verir ve uygulatır.

                e)Bu Yönetmelikte belirtilen kurul ve komisyonların toplantı tarihlerini dengi okulların mevzuatını da dikkate alarak tespit eder.

                f)Kurumun yönetim işlerini planlar.     

                Öğretmenler kurulu

                Madde 29- Öğretmenler kurulu benzeri okul mevzuatına göre çalışır ve kendisine verilen görevleri yapar.

                Şube öğretmenleri kurulu

                Madde 30- Şube öğretmenleri kurulu aynı şubede dersi bulunan öğretmenlerden teşekkül eder. Yönetimin kendilerine vereceği işlerle birlikte benzeri okulların mevzuatında verilen görevleri yapar.

                Zümre öğretmenleri kurulu

                Madde 31- Zümre öğretmenleri kurulu aynı dersi okutan branş öğretmenlerinden teşekkül eder.

                Yönetimin ve zümre başkanının vereceği işlerle birlikte dengi okul mevzuatında kendisine verilen görevleri yapar. Öğretimiyle görevli oldukları dersin planlarının yapılmasında birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve sınavlarda birliğin sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

                Kurul öğretim yılı içersinde her ay en az bir defa toplanır.

                Zümre öğretmenleri kurulu, zümre başkanının başkanlığında toplanır. Gerektiği takdirde kısım müdürleri de kurula başkanlık edebilir.

                Zümre başkanları kurulu

                Madde 32- Zümre başkanları kurulu zümre başkanlarından meydana gelir. Kurul, dengi okul mevzuatında kendisine verilen görevlerle birlikte; eğitim-öğretim faaliyetlerinin organizeli bir şekilde yapılması, geliştirilmesi, yeni metot ve tekniklerin uygulanması için gerekli tedbirleri alır.

                Kurul başkanlığını zümre başkanlarının en kıdemlisi yapar. Gerekli hallerde okul müdürü toplantıya katılır ve kurula başkanlık eder.

               Okul rehberlik hizmetleri kurulu

                Madde 33- Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kurulur ve görev yapar.

                Disiplin kurulu

                Madde 34- Disiplin kurulu dengi okul mevzuatına göre kurulur ve çalışır.

                Onur kurulu ile öğrenci kurulu

                Madde 35- Onur kurulu ile okul öğrenci kurulu, dengi okul mevzuatına göre kurulur ve çalışır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kayıt-Kabul ve Nakiller

BİRİNCİ BÖLÜM

Kayıt-Kabul

                Kayıt-kabul

Madde 36- Okullarda öğrenci kayıt-kabul işleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür:

a)Anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve ilköğretim okulu birinci sınıfına aday kaydı ile öğrenci alınır. Aday kaydı ile başvuranların sayısı, o sınıfa ait kontenjanı aşarsa noter huzurunda çekilen kur’a sonucuna göre öğrencilerin kesin kaydı yapılır.

Anaokulu ve ilköğretim okulu aynı kurucuya ait ise istekli anaokulu öğrencileri doğrudan ana sınıfına veya ilköğretim okulu birinci sınıfına, ana sınıfı öğrencileri de doğrudan ilköğretim okuluna kayıt edilirler.

Okul öncesi eğitim okulları ile ilköğretim okulu birinci sınıfına öğrenci alımında sınav yapılmaz.

Aday kaydı ve kesin kayıtlarda, çalışma takviminde belirtilen tarihlere uyulur.

b)Sınavla öğrenci almayan genel liselerin dokuzuncu sınıflarına veya bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan liselerin hazırlık sınıflarına öğrenci kayıtları aşağıdaki esaslara göre yapılır.

Öğrenci kayıtları, aday kayıt sistemine göre yapılır.

1)Aday kaydı ile okula başvuranların sayısı o sınıfa ait kontenjanı aşarsa başvuran öğrencilerin seçimi noter huzurunda kur’a ile belirlenir.

2)Aday kaydı ile okula başvuranların sayısı, o sınıfa ait kontenjanı aşarsa aday öğrencinin ilköğretim diploma derecesine göre belirlenir.

Kayıtta diploma notu eşit olan öğrencilerin, eşitlik bozuluncaya kadar 8 inci sınıftan başlayarak Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi derslerinden almış oldukları notlar dikkate alınarak sıralama yapılır.

3)İlköğretim ve orta öğretim kurumu aynı kurucuya ait okullarda; ilköğretim okulundan mezun olan istekli öğrenciler doğrudan, aynı kurucuya ait genel lisenin dokuzuncu sınıflarına veya bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan liselerin hazırlık sınıflarına kaydedilirler.

Aday kaydı ve kesin kayıtlarda, çalışma takviminde belirtilen tarihlere uyulur.

c)Merkezî sınav; “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”nin ilgili maddesine göre yapılır. İsteyen okul müdürlüklerince sınav yapılması istenen dersler ve sınav sonucunda hangi ders/derslerden kaç puan alan öğrencilerin kaydının yapılacağı, Sınav Yürütme Kuruluna bildirilebilir. Sınav Yürütme Kurulu, hazırlayacağı Sınav Yönergesi’nde bu hususları da dikkate alır.

Merkezî sınavla öğrenci alacak bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan liselerin hazırlık sınıflarına öğrenci kayıtları aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1)İlköğretim okulu bulunmayan orta öğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, merkezî sınav sonucunda okula girmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır.

2)İlköğretim ve orta öğretim kurumu aynı kurucuya ait olan okulların hazırlık sınıfına, ilköğretim okulundan istekli öğrenciler doğrudan kayıt edilirler. Kalan kontenjana, merkezî sınav sonucunda okula girmeye hak kazananlar alınır.

3)İlköğretim ve orta öğretim kurumu aynı kurucuya ait olan okulların hazırlık sınıfına kaydedilecek öğrencilerin % 50’sini geçmemek üzere ilköğretim okulunun istekli öğrencilerinden; geri kalan kısmı da merkezî sınav sonucunda okula girmeye hak kazananlardan alınır.

Hazırlık sınıfına devam etmek isteyen ilköğretim okulu öğrencilerinin sayısının, hazırlık sınıfı kontenjanının ilköğretim okulu öğrencileri için belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda, okulca ders yılı sonunda yapılacak sınavda en yüksek puan alan öğrenciden başlanarak hazırlık sınıfı kontenjanının belirlenen oranını geçmeyecek şekilde öğrenci kaydı yapılır.

d)Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin, bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan liselerin dokuzuncu sınıfındaki dersleri takip edebilecek seviyede olup olmadığı, okul yönetiminin yabancı dil öğretmenlerinden oluşturacağı komisyonca ders yılı bitim tarihi ile okulun açıldığı ilk hafta içinde belirlenecek bir tarihte yapılacak yazılı ve sözlü Seviye Belirleme Sınavıyla tespit edilir. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bu sınava girebilmeleri için velisinin, bu durumu kesin kayıt sırasında okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekir.

Seviye Belirleme Sınavı, aynı kurucuya ait ilköğretim okulundan mezun olup hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler için bir; merkezî sınav sonucu okula girmeye hak kazanan öğrenciler için de ayrıca bir defa daha olmak üzere en fazla iki defa yapılabilir.

Bu sınavda en az “Geçer” not almak koşuluyla sınavda en yüksek puan alan öğrenciden başlanarak dokuzuncu sınıf kontenjanı kadar öğrenci, dokuzuncu sınıfa devam ettirilir.

Sınava giren öğrencilerin puanlarının eşit olması durumunda, noter huzurunda çekilen kur’a sonucuna göre kazanan öğrenci dokuzuncu sınıfa devam ettirilir.

  Hazırlık sınıflarında bunlardan boşalan kontenjanlara ayrıca öğrenci alınabilir.

e)Özel fen liselerine, 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda öğrenci kaydı yapılır.

Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Nakilleri

                Nakiller

                Madde 37-Okula öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri ve Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerince yapılır.

                Okulun ara sınıflarına nakillerde, başvuranların sayısı o sınıfa ait kontenjanı aşarsa;

                a)Noter huzurunda çekilen kura sonucuna,

                b)Öğrencilerin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden, okulca yapılacak sınav sonucundaki sıralamaya,

                c)Başvuru tarihi sırasına

                göre öğrenci kaydı yapılır.

                Sınıf mevcutları

                Madde 38- Okuldaki sınıf mevcutları; okul öncesi eğitim sınıflarında 25, ilköğretim okulu sınıflarında ve hazırlık sınıflarında 36, diğer sınıflarda 40, fen liseleri sınıflarında 24 öğrenciden fazla olamaz.

                Öğrenci ücretleri

                Madde 39- Öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsili Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

                Ücretsiz okutulacak öğrenciler

                Madde 40- Okulda ücretsiz okutulacak öğrenciler Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre tespit edilir.

                Kurum; adı geçen yönetmelik hükümlerini yerine getirdikten sonra, ayrıca Bakanlıktan izin alınması koşuluyla daha fazla ücretsiz öğrenci okutulabilir.

BEŞİNCİ KISIM

Eğitim-Öğretim

BİRİNCİ BÖLÜM

Ders Dağıtım Çizelgesi ve Öğretim Programı

                Ders dağıtım çizelgesi ve öğretim programı

                Madde 41- Okulda; dengi okullara ait haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulanmakla beraber, okul müdürlüklerince hazırlanan; dengi okulların haftalık ders çizelgesinde yer almayan farklı derslerin yer aldığı haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları Bakanlıkça onaylanması hâlinde uygulanabilir. Farklı derslerin yer aldığı haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulayan okullar, çizelge ve programa Bakanlık onay tarih ve sayısını yazacaklar.

Ders ve yardımcı ders kitapları

Madde 42-İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak kitaplar Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmeyen hiç bir kitap ve eğitim aracı okullarda kullanılamaz.

Resmî kurum ve kuruluşların dışındaki kişi veya kuruluşlarca hazırlanan kitap ve eğitim araçlarından, Millî Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilmeyenler öğrencilere aldırılmaz.

                Ders saati süreleri

                Madde 43- Her ders saati, okulun öğretim seviyesine göre, okul öncesi eğitim okullarında 50, ilköğretim okullarında 40, orta öğretim okullarında 45 dakikadır. Blok ders yapılmaz.

                İlköğretim ve orta öğretim okulu aynı binada bulunan kurumlarda ders saati süreleri 40/45 dakika olarak uygulanabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Başarısının Tespiti, Ders İçi ve Ders Dışı Faaliyetler

                Öğrenci başarısının tespiti

                Madde 44- Öğrenci başarısının tespitinde; dengi okul yönetmelikleri veya kuruma ait Bakanlıkça onaylanmış yönetmeliğin hükümleri esas alınır.

                Ödev ve projeler

                Madde 45- Ödev ve projeler, dengi okul yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilir, teslim alınır ve değerlendirilir.

Sosyal etkinlikler

Madde 46-Okullarda yapılacak sosyal etkinliklerde, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diploma, Diploma Notu, Derecesi ve Okul Birincileri

                Diploma

                Madde 47- Okulu bitiren her öğrenciye diploma verilir.

                Diploma notu ve derecesi

                Madde 48- Diploma notu ve derecesinin tespiti, dengi okul yönetmeliğine göre yapılır.

                Diploma tarihi

                Madde 49- Diploma tarihi, dengi okul yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde tespit edilir.

                Okul birincileri

                Madde 50- Okul birincisinin seçimi, dengi okul yönetmeliğine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam-Devamsızlık

Devam-Devamsızlık

Madde 51-Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden sona erdiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler sayılarak hesaplanır. Tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler hesaba katılmaz.

Devam-devamsızlıklarla ilgili tüm işlemlerde, dengi okul yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Okulun Sosyal Tesisleri ve Sağlık Hizmetleri

Sosyal tesisler

Madde 52-Okulda bulunan sosyal tesisler bu Yönetmeliğin (EK-1/b)’sindeki formda belirtilir.

Kütüphane

Madde 53-Okulun bünyesinde ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş kütüphane bulunur.

Sağlık hizmetleri

Madde 54-Okulda sağlık hizmetlerini yerine getirmek üzere yeteri kadar doktor ve sağlık personeli görevlendirilir.

Okulda acil durumlarda müracaat edilmek üzere

a)Doktor bölümlü sağlık odası,

b)İlk yardım dolabı,

c)Kurumca hazırlanan ilk yardım talimatı,

d)İlk yardım için gerekli olan araç-gereç, sedye,

e)Hastanın en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi için araç,

f)Okul yatılı ise hemşire

hazır bulunur.

Öğrencilerin belli zaman aralıklarında sağlık kontrollerinden geçirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

ALTINCI KISIM

Okul Aile Birliği ve Sosyal Hizmetler

Okul aile birliği çalışmaları

Madde 55-Okulda kurulacak olan okul aile birliği çalışmalarında, 31/5/2005 tarihli ve 25831 sayılı Resmî Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği esas alınır.

Okul çevre işbirliği

Madde 56-Okul çevre işbirliği, okulun aynı zamanda çevrenin kültür merkezi olması esasından hareket edilerek sağlanır.

Okul çevresindeki kültür ve sanat faaliyetlerini takip eder ve onlardan faydalanır.

Okulun yakın çevresinde oturanların, okulda yapılacak olan kültür, sanat faaliyetleriyle okulun tesislerinden faydalanması sağlanabilir.

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler ve Son Hükümler

Okul binalarının kullanılması, korunması ve güvenlik önlemleri

Madde 57-Okul binaları, eğitim-öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Millî Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı ve Millî Eğitim Bakanlığı Binalarını Yangından Koruma Yönergesi çerçevesinde, gelişen ve değişen teknolojilere uygun olarak gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Okulda, gece ve gündüz emniyeti sağlamak için yeteri kadar güvenlik görevlisi görevlendirilir. Nöbetçi öğretmenler, öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri almak ve kontrol etmekle görevlidir.

Kılık-kıyafet

Madde 58-Okulların; yönetici odaları, kurucu odası, derslik, lâboratuvar, yemekhane, kantin ve spor salonu gibi her türlü bina, tesis ve kampüsünde; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler, diğer personel ile öğrenciler hakkında;  22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 Tutulacak defter ve dosyalar

Madde 59-Okullarda tutulması zorunlu olan defter, dosya ve çizelgeler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tutulur.

Okulun gelir kaynakları

Madde 60-Okulun gelir kaynakları şunlardır:

a)Öğrenci ücretleri

b)Diğer gelirler

                Aday öğretmenler

                Madde 61- Aday öğretmen, uzman ve usta öğreticiler hakkında Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.

                Öğretmenlerin işbaşında eğitimi

                Madde 62- Kurumlar öğretmenlerini yetiştirmek için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca öğretmenler Bakanlıkça açılacak hizmet içi eğitim kurslarına katılırlar. Öğretmenler zümre başkanlarının verecekleri konularda, inceleme ve araştırma yaparak rapor hazırlarlar. Her öğretmen yılsonunda dersi ile ilgili işlediği konular ve konuların işlenişinde geri kalmışsa sebepleri ile birlikte öğretimde karşılaştığı güçlükleri ve bu güçlüklerin çözümü üzerine görüşlerini ihtiva eden bir rapor hazırlayarak ilgili okul müdürüne verir.

                Hüküm bulunmayan haller

                Madde 63- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde dengi okul yönetmelikleri uygulanır.

                Kurum yönetmeliği

                Madde 64- Her özel okul yönetimi; bu Yönetmelik doğrultusunda, birimleri, personelini, kayıt-kabulü ve nakiller ile diğer maddelerdeki seçeneklerden, uygulayacakları hükümleri alarak okullarının iç yönetmeliğini hazırlar. Bu Yönetmelik maddelerinden farklı uygulama yapacak olan özel okullar yönetmeliklerinin farklı maddelerini Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmak üzere Bakanlığa gönderir.

                Yürürlük

                Madde 65- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 66- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

                                                                                                                                                                           

      

      

 

                                                                                                                                                                            EK-1/a

KURUCUYA AİT OKULLAR VE OKULLARIN ÖĞRETİM ŞEKLİ

 

KURUCUYA AİT OKULLAR

 

VAR

YOK

1

ÖZEL ANAOKULU

 

 

2

ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU

 

 

3

ÖZEL LİSE

 

 

4

ÖZEL FEN LİSESİ

 

 

5

ÖZEL KOLEJ

 

 

6

ÖZEL YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE

 

 

7

ÖZEL MESLEK LİSESİ

 

 

 

 

OKULLARIN ÖĞRETİM ŞEKLİ

 

VAR

YOK

ANAOKULU

1

ANAOKULUNDA TAM GÜN KARMA EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMASI

 

 

2

ANAOKULUNDA YARIM GÜN KARMA EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMASI

 

 

3

UYKU ODASI

 

 

4

5-6 YAŞ GURUBU ÖĞRENCİLERE YABANCI DİL ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI UYGULAMASI  

 

 

İLKÖĞRETİM OKULU

İLKÖĞRETİM OKULUNDA TAM GÜN KARMA EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPILIR

1

PANSİYON

 

 

2

ANASINIFI 5-6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERE YABANCI DİL ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI UYGULAMASI

 

 

3

İLKÖĞRETİM OKULU 1, 2 VE 3 ÜNCÜ SINIFLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI UYGULAMASI

 

 

4

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7 VE 8 İNCİ SINIFLARINDA FEN BİLGİSİ DERSLERİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARI YABANCI DİL İLE DESTEKLİ UYGULANMASI

 

 

ORTA ÖĞRETİM OKULU

ORTA ÖĞRETİM OKULUNDA TAM GÜN KARMA EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPILIR

1

HAZIRLIK SINIFI

 

 

2

PANSİYON

 

 

3

BÜTÜN DERSLERİN ÖĞRETİMİNDE TÜRKÇE UYGULAMASI

 

 

4

FEN GRUBU VE MATEMATİK DERSLERİNİN ÖĞRETİMİNDE YABANCI DİL UYGULAMASI

 

 

 

                                                                                                                                                                                EK-1/b

OKULUN SOSYAL TESİSLERİ

 

OKULDA

 

VAR

YOK

1

YATAKHANE

 

 

2

YEMEKHANE

 

 

3

KANTİN

 

 

4

KOOPERATİF

 

 

                                                                                                                                                                           

     

                                                                                                                                                                                             EK-2

KURUM PERSONELİ

 

YÖNETİM PERSONELİ

 

VAR

YOK

1

GENEL MÜDÜR

 

 

2

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

 

 

3

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

4

OKUL MÜDÜR BAŞYARDIMCISI

 

 

5

OKUL MÜDÜR YARDIMCISI

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM PERSONELİ

 

VAR

YOK

1

BÖLÜM BAŞKANI

 

 

2

ZÜMRE BAŞKANI

 

 

3

BİLGİSAYAR FORMATÖR ÖĞRETMENİ

 

 

4

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENİ

 

 

5

SINIF ÖĞRETMENİ

 

 

6

BRANŞ ÖĞRETMENİ

 

 

7

ATÖLYE ŞEFİ

 

 

8

KOORDİNATÖR REHBER ÖĞRETMEN

 

 

9

REHBER ÖĞRETMEN

 

 

10

PSİKOLOG

 

 

11

SOSYOLOG

 

 

12

UZMAN ÖĞRETİCİ

 

 

13

USTA ÖĞRETİCİ

 

 

14

LABRATUVAR ÖĞRETMENİ

 

 

15

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SERVİSİ YÖNETİCİSİ

 

 

16

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SERVİSİ UZMANI

 

 

17

KURSLAR SERVİSİ YÖNETİCİSİ

 

 

 

 

 

 

DİĞER PERSONEL

1

MÜŞAVİR (DANIŞMAN)

 

 

2

PERSONEL MÜDÜRÜ

 

 

3

MUHASEBE MÜDÜRÜ

 

 

4

HALKLA İŞİLKİLER MÜDÜRÜ

 

 

5

PERSONEL ŞEFİ

 

 

6

OKUL DOKTORU

 

 

7

HEMŞİRE

 

 

8

MEMUR

 

 

9

ŞOFÖR

 

 

10

AŞÇI

 

 

11

HİZMETLİ

 

 

12

BEKÇİ

 

 

13

BAHÇIVAN

 

 

14

TEKNİSYEN