MÜDÜRLÜK YETKİSİ KARARI  

 

 

Yapılacak işlemler:

Ticaret Sicili Memurluğuna;

1- Aşağıdaki şekilde karar alınız. 2 Suret karar götürünüz.

2- Karara istinaden müdür imza beyannamesi çıkartınız.

3- Kuruluş Ticaret Sicil Gazetenizi götürünüz.

4- En son yapılan işleme ait Ticaret Sicili Gazetenizi götürünüz.

 

KARAR NUMARASI  
KARAR TARİHİ  
KARAR KONUSU  Müdürlük Yetkisi
BAŞKANIN ADI VE SOYADI  
AZALARIN ADI VE SOYADI  

KARARIN METNİ

_________________________________________ SANAYİ TİCARET LTD .ŞTİ. nin ortaklar kurulu __/__/____ tarihinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirket müdürlüğüne, _____ yıl süreyle ____________________'ın  _________________________aşağıdaki yetkilerle seçilmesine karar verilmiştir.

Şirket Müdürü seçilen ________________, şirketi yurt içinde ve yurt dışında bilumum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler bankalar ve özel idarelerde temsil etmeye, her türlü evrakları imzalamaya bankalara hesap açtırmaya, hesapları kapatmaya, paraları bankalara yatırmaya ve çekmeye, krediler almaya, ahzu kabza, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve senetleri almaya, imzalamaya, ciro etmeye, tahsil ve tediye etmeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye pay sürmeye artırma ve eksiltmeye katılmaya, şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediyeye, şirket adına ipotekli veya ipoteksiz gayrimenkuller almaya satmaya, kiralamaya, takas ve trampa etmeye ve gayrimenkuller için ipotek almaya vermeye ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşıtlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye, ipotek ettirmeye, şirket adına vekaletler vermeye, velhasıl şirketimizi her hususta temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmıştır.

 

________________________                                                               ______________________