MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:24)      

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

17 Temmuz 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25878

 

Maliye Bakanlığından:

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

(Sıra No: 24)

 

Kamu İdareleri

Detaylı Hesap Planları ve Ortak Yardımcı Hesaplar 

 

             I- GİRİŞ

             Bilindiği üzere 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; "Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin çerçeve hesap planına uygun detaylı hesap planları ilgili idarelerin görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca; merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu idarelerinin uygulayacakları hesap planları ise Maliye Bakanlığı ile ilgili idareler tarafından birlikte hazırlanır." hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde de; "Bu Kanunun 49 uncu maddesindeki Kurul tarafından belirleme yapılıncaya kadar, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe standartları Maliye Bakanlığınca belirlenir." denilmektedir.

             Bu çerçevede, Kanunun 49 ve geçici 3 üncü maddeleri gereğince hazırlanması gereken genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, çerçeve hesap planı, düzenlenecek raporların şekil, süre ve türleri, muhasebe işlemlerinde ortak uygulama esasları ile kapsama dahil kamu idarelerinin hesaplarında konsolidasyona imkan verecek hususları içeren ve Bakanlığımızca hazırlanarak Bakanlar Kurulu’nun 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı kararıyla kabul edilen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, 8/6/2005 tarihli ve 25839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

             Bu kapsamda, (bu Tebliğde kamu idareleri olarak adlandırılan) özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler için Bakanlığımızca hazırlanması gereken detaylı hesap planları yerine geçmek üzere "Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu" oluşturulmuştur. (Ek:1)

 

             II- TEBLİĞİN KAPSAMI VE AMACI

             Bu Tebliğ; özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin detaylı hesap planlarının hazırlanmasında uyacakları esas ve usuller ile kullanacakları ortak yardımcı hesapları kapsamaktadır.

             Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerinin, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan muhasebe ve raporlama standartlarına göre çerçeve hesap planında yer alan hesaplara kaydedilip, söz konusu Yönetmelik eki mali rapor ve tabloların düzenlenmesi ve bu rapor ve tablolar esas alınarak ilgili idareler bazında ve konsolide verilerden genel yönetim sektörü düzeyinde mali rapor, tablo ve istatistiklerin üretilip, belirlenen sürelerde yayımlanması gerekmektedir. Bu nedenle, genel yönetim için hesaplar düzeyinde standardın sağlandığı çerçeve hesap planında olduğu gibi, gerekli ve ilgili hesaplarda konsolide mali rapor, tablo ve istatistiklerin üretilmesine imkan verecek detayda Ortak Yardımcı Hesaplar oluşturulmuştur.

 

             III- DETAYLI HESAP PLANI SINIFLANDIRMASI

             Detaylı hesap planları aşağıda gösterildiği gibi sınıflandırılacaktır.

             X                                                     Ana Hesap Grubu

             XX                                                   Hesap Grubu

             XXX                                                 Hesap (Büyük Defter Hesabı)

             XXX. XX                                           1 inci Düzey Yardımcı Hesap

             XXX. XX. XX                                     2 nci Düzey Yardımcı Hesap

             XXX. XX. XX. XX                               3 üncü Düzey Yardımcı Hesap

             XXX. XX. XX. XX. XX                          4 üncü Düzey Yardımcı Hesap

             Çerçeve hesap planı; Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nde belirtilen ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapların tamamından oluşmaktadır.

             Hesap planı; ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplardan oluşur.

             Detaylı hesap planı; ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapları içeren hesap planı ile dört düzeyli ve her bir düzeyi iki haneli yardımcı hesaplardan oluşur.

             Kamu idaresi hesap planı; Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nde yer alan çerçeve hesap planından kamu idarelerinin ihtiyacı olarak seçilen hesaplar ile Bakanlığımızın uygun görüşüyle ihdas edilip kamu idaresi hesap planına eklenen hesapların toplamından oluşur.

             Kamu idaresi detaylı hesap planı; kamu idaresi hesap planına, eklenecek Tebliğ eki Ortak Yardımcı Hesaplar ile kamu idarelerince ihtiyaçlarına göre açılan yardımcı hesaplar toplamından oluşur.

 

             IV- ORTAK YARDIMCI HESAPLAR VE KAYIT ÖNCELİĞİ

             Ortak Yardımcı Hesaplara kapsama dahil kamu idarelerince hazırlanacak detaylı hesap planlarında yer verilmesi ve en az bu detayda kayıt ve raporlama yapılması zorunludur.

             Kurumlar vergisi mükellefi olan kamu idareleri, vergi kanunları gereği kullandıkları hesap planlarında yer alan ilgili hesapların detayında Tebliğ ekinde yer alan Ortak Yardımcı Hesapları açacaklardır.

             Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler tarafından düzenlenen mali rapor ve tablolar, Genel Yönetimin tümü için Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenecek konsolide mali rapor ve tabloların hazırlanmasında ve mali istatistiklerin üretilmesinde esas alınacağından, Ortak Yardımcı Hesaplar sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler tarafından detaylı hesap planlarının hazırlanmasında da kullanılacaktır.

             Faaliyet hesapları ve faaliyet hesapları ile bağlantılı bilanço hesaplarından (12-Faaliyet Alacakları hesap grubunda yer alan hesaplar gibi.) dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz kaynaklar ana hesap gruplarındaki aynı nitelikte olan hesapların detaylandırılmasında Ortak Yardımcı Hesaplar esas alınacaktır.

             Bütçe hesaplarında, kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan bütçe gelirleri ve bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına paralel şekilde yardımcı hesaplar açılacaktır. Ödenek hesaplarının detaylarında kesin hesabın çıkarılmasına yönelik olarak oluşturulan kodlar ile bütçe giderlerine ilişkin olarak bütçelerinde yer alan ekonomik kodlar bir arada kullanılacaktır.

             Böylece, bilanço ve faaliyet hesaplarının detaylarında paralellik sağlanarak, işlemler gerçekleştiğinde tahakkuk esasına göre faaliyet hesaplarına, müteakiben işlemin bütçe hesapları ile ilişkilendirilmesi gerekli ise nakit esasına göre ve yansıtma hesapları aracılığıyla bütçe hesaplarına kaydedilecektir.

 

             V- KURUMSAL İHTİYACA GÖRE AÇILABİLECEK YARDIMCI HESAPLAR VE UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI

             Kamu idareleri muhasebe düzenlemeleri çerçevesinde oluşturdukları hesap planında yer alan ilgili hesapların detaylarında; Tebliğ ekinde yer alan Ortak Yardımcı Hesaplar ile bütçe gelirleri ve bütçe giderleri hesaplarında bütçelerinde yer alan ekonomik sınıflandırmaya yer vermek kaydıyla, bu hesapların söz konusu detaylarının devamı dahil detaylı hesap planlarını kurumsal ihtiyaçlarına göre ve detaylı hesap planının sınıflandırma mantığına uygun olarak istedikleri yardımcı hesapları açabileceklerdir.

             Kamu idareleri bu Tebliğ hükümlerini gözönünde bulundurmak suretiyle hazırlayacakları detaylı hesap planını Bakanlığımıza uygun görüşe göndereceklerdir.

 

             VI- YÜRÜRLÜK

             Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Tebliğ olunur.

 

Ekleri için Tıklayınız