MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:583)

20.07.2001 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 24468


Maliye Bakanlığından:

Bilindiği üzere, genel ve katma bütçe saymanlıklarınca yapılan ödemelerde, tahakkuk dairelerince düzenlenen ödeme evrakı genellikle hak sahiplerince saymanlıklara getirilmekte ve işlemler sonuçlanıncaya kadar saymanlıklarda beklemektedir. Eksik veya hatalı düzenlenmiş evrak nedeniyle ödeme yapılamamakta, işlemler aksamakta ve hizmetin kalitesi düşmektedir.

Öte yandan, ödemeler genellikle çek düzenlenmek suretiyle yapıldığından hak sahiplerinin banka şubelerine gitmek zorunda kalması ve çeklerin kaybedilmesi ihtimali zaman kaybına ve gereksiz işlemlere neden olmaktadır. Yukarıda belirtilen sakıncaların giderilmesi, hak sahiplerine, alacaklarının saymanlıklara gelmeksizin daha güvenli bir ortamda süratle ödenebilmesi ve hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla; genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idarelerce düzenlenen tahakkuk evrakının bütçe daireleri veya saymanlıklara doğrudan tahakkuk dairelerince ulaştırılması ve ödemelerin banka hesaplarına aktarma suretiyle yapılması kararlaştırılmıştır. 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 16 ncı maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanarak yapılan bu düzenleme aşağıdaki esaslar dahilinde yürütülecektir.

I TAHAKKUK EVRAKININ SAYMANLIKLARA ULAŞTIRILMASI VE YAPILACAK İŞLEMLER

1 Tahakkuk dairelerince düzenlenen tahakkuk evrakı kesinlikle hak sahiplerine verilmeyecek, Tebliğ eki form (Ek: 1) düzenlenerek görevli bir memur vasıtasıyla bakanlık ve katma bütçeli idarelerin kuruluş merkezlerinde bütçe dairesi başkanlıklarına, taşrada ise ilgili saymanlığa zimmetle teslim edilecektir. İki nüsha düzenlenecek olan söz konusu formun bütçe dairesi başkanlığı veya saymanlıkça imzalanan bir nüshası tahakkuk dairesince saklanacaktır.

Bakanlıkların ve katma bütçeli idarelerin merkez tahakkuk dairelerince bütçe dairesi başkanlıklarına teslim edilen tahakkuk evrakı, Tebliğ eki form (Ek1) düzenlenerek saymanlıklara zimmetle teslim edilecektir. 

2 Maddi hata veya belge eksikliği nedeniyle bütçe dairesi başkanlığı veya saymanlıkça iade edilen tahakkuk evrakındaki hata ve eksiklikler en kısa zamanda giderilerek, yukarıda açıklanan esaslar dahilinde ilgili bütçe dairesi başkanlığı veya saymanlığa iletilecek, bu konuda alacaklılar tahakkuk birimlerince bilgilendirilecektir. 

3 Kanunların ödeme emri aranmaksızın ödenmesini öngördüğü veya Bakanlığımızca tel emirleriyle verilen mezuniyetler dışında, yeterli ödeneği bulunmayan tahakkuk evrakı kesinlikle bütçe dairesi başkanlığı veya saymanlığa gönderilmeyecektir.

4 Hak sahiplerinden alacaklarının aktarılmasını istedikleri banka şubesi ve hesap numaralarını ihtiva eden yazılı talepleri alınarak, talebin altına veya uygun yerine tahakkuk memuru veya yetkilendireceği görevli tarafından "İmzanın istihkak sahibi _______________'na ait olduğu tasdik olunur." şerhi ile onaylandıktan sonra tahakkuk evrakına bağlanacaktır. Söz konusu banka şubesi ve hesap numarası, tahakkuk evrakının "adres açıklama ekler" bölümünde ayrıca gösterilecektir.

Hak sahipleri tarafından düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belgeler üzerindeki, alacaklarının belirtilen banka hesaplarına aktarılmasına ilişkin şerhler yazılı müracaat olarak kabul edileceğinden, alacaklıların ayrı bir yazı ile başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. 

5 Ödemelerde gecikmelere meydan vermemek bakımından, tahakkuk evrakının eksiksiz ve hatasız düzenlenmesine dikkat edilecektir.

II TAHAKKUK EVRAKININ SAYMANLIKLARCA TESLİM ALINMASI, İNCELENMESİ VE ÖDENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

1 Genel ve katma bütçeli kuruluşlara hizmet veren saymanlıklar, kuruluş merkezlerinde bütçe dairesi başkanlıklarından, taşrada ise ilgili tahakkuk dairelerinden gelen tahakkuk evrakı eki belgelerin tam olup olmadığını öncelikle kontrol edeceklerdir. Ekleri tamam olduğu anlaşılan evrak, Tebliğ eki form (Ek: 1) imzalanarak teslim alınacak ve formun bir nüshası tahakkuk birimleri itibarıyla saymanlıkta saklanacaktır.

Hak sahipleri tarafından elden veya başka yollarla bütçe dairesi başkanlığı veya saymanlığa intikal ettirilen tahakkuk evrakı kesinlikle işleme konulmayacaktır. 

2 İnşaat, imalat, yapım, büyük onarım, taşıma gibi ihale konusu hakedişler ve kamulaştırma bedelleri ile eczaneler, hastaneler ve diğer firmalara ödenecek ilaç ve tedavi giderlerine ilişkin tahakkuk evrakının incelenmesi (tahsilat iç genelgeleri uyarınca yapılması gereken vergi borcu araştırması dahil) teslim tarihini takip eden en geç dört işgünü içinde, bunlar dışındaki tahakkuk evrakının incelenmesi ise en geç teslim tarihini takip eden işgünü içinde tamamlanarak, Tek Hazine Hesabı Sistemi'ne dahil saymanlıklarca bu süreler içerisinde, Tek Hazine Hesabı Sistemi dışındaki saymanlıklarca nakit durumunun uygun olduğu ilk işgünü içinde, 4/b bendindeki açıklamalara göre hak sahibinin alacağı banka hesabına aktarma yapılmak suretiyle ödenecektir. Ödemelerin gecikmeden yapılabilmesi için, vergi borcunun tespiti amacıyla saymanlıklarca yapılan başvuruların sonuçlandırılması konusunda vergi daireleri gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

3 Denetmen ödemeleri ile alındığı gün kasadan iadesi gereken teminat ve depozitolar, ita amiri mutemedi avansları ve emanet niteliğindeki hesaplardan yapılan diğer ödemelerde de hesaba aktarma suretiyle ödeme yapılması esastır. Ancak hak sahiplerinin talebi halinde limit dahilinde kasadan veya çek düzenlenmek suretiyle bankadan ödeme yapılabilecektir. Ayrıca, zorunlu durumlarda memur yolluk avansları ile doğrudan saymanlıkça tahakkuka bağlanacak ödemelerin de (Beyiye aidatı, mahkeme harçları iadesi, yersiz tahsilattan red ve iadeler v.b.) kasadan veya çek düzenlemek suretiyle bankadan yapılması mümkündür. 

4 Tahakkuk evrakı üzerinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 81 inci maddesine göre yapılan inceleme sonucunda; 

a) Ödenmesi uygun görülmeyen tahakkuk evrakı, Tebliğ eki form (Ek: 2) düzenlenerek gerekçeleri ile birlikte aynı süre içinde, kuruluş merkezlerinde bütçe dairesi başkanlıklarına, taşrada ise ilgili tahakkuk dairesine zimmetle iade edilecektir.

b) Ödenmesi uygun bulunan tahakkuk evrakı tutarları Tebliğ eki formda (Ek: 3) listelenecek ve liste toplamı üzerinden gönderme emri düzenlenerek Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde öngörüldüğü şekilde "Gönderme Emri Teslim Tutanağı" ile bankaya gönderilecektir. Gönderme emrinin "Nereye gönderildiği veya aktarıldığı" bölümüne "Ekli listede belirtilen hesaplara aktarılmak üzere" açıklaması yapılacaktır.

c) Gönderme emri numarası Tebliğ eki formda (Ek: 3) listelenen her tahakkuk evrakının ilgili bölümüne kaydedilecek ancak, bankaca onaylanan nüsha tutar itibarıyla en büyük olan ödeme evrakının Sayıştay'a gönderilecek nüshasına bağlanacaktır.

d) Hesaplara aktarma suretiyle yapılan ödemeler, günlük vaziyet cetvelleri veya banka ekstrelerinde hesap bazında yer alacağından, düzenlenen gönderme emirleri de "Banka Defteri"ne Tebliğ eki formda (Ek3) gösterilen alacaklılar itibarıyla ayrıntılı olarak (aynı gönderme emri tarih ve numarası verilerek) kaydedilecektir. Bu form da (listede) yer aldığı halde günlük vaziyet cetveli veya ekstrelerde gösterilmeyen ödemelerin akibeti bankadan araştırılacaktır. 

5 Maaş ödemelerinin Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin genel tebliğlerindeki esaslara göre yapılmasına devam edilecektir.

III DİĞER HUSUSLAR
1 Alacaklıların, aktarılan tutarların hesaplarına geçip geçmediğini ilgili banka şubeleri nezdinde takip etmeleri, olağanüstü bir gecikme durumunda öncelikle alacaklı oldukları daire veya idareye başvurmaları gerekmektedir.

2 Bu Tebliğ hükümleri 1/8/2001 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

EKLER:
EK1: Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi
EK2: Hata veya Noksanı Bulunan Tahakkuk Evrakı Listesi
EK3: Gönderme Emri Ayrıntı Listesi
 

                                                                                                             Ek/1

TAHAKKUK EVRAKI TESLİM LİSTESİ

FORM SIRA NO:………

Sıra No.

Verile No.

Giderin Bütçe Tertibi

Alacaklının Adı Soyadı

Bütçe Gideri Tutarı

Maddi Hata ve Noksanlıklar

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Yukarıda alacaklıları ile alacakları tutarlar gösterilen toplam .......... adet tahakkuk evrakı ve ekleri teslim alınmıştır. ...../...../200..

TESLİM ALAN                            TESLİM EDEN

Adı Soyadı                                   Adı Soyadı

 İmza                                              İmza

 NOT: "Verile Emri No." sütunu, formun yalnızca bütçe dairesi başkanlıklarınca düzenlenmesinde

 doldurulacaktır.

Ek/2

HATA VEYA NOKSANI BULUNAN TAHAKKUK EVRAKI LİSTESİ

Sıra No.

Verile Emri No.

Eki Belge Adedi

Giderin Tertipi

Alacaklının Adı Soyadı

Tahakkuk Tutarı TL.

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Yukarıda ayrıntısı gösterilen .......... adet tahakkuk evrakı hizalarında belirtilen hata ve noksanlıkları giderilmek üzere iade edilmiştir. ...../...../200..

TESLİM EDEN                TESLİM ALAN

Adı ve Soyadı                Adı ve Soyadı

 NOT: "Verile No" sütunu, formun bütçe dairesi başkanlıklarınca düzenlenmesinde doldurulacaktır.

Ek/3

____________Saymanlığının/Müdürlüğünün .../.../200.. tarihli ve ______sayılı Gönderme Emrinin

AYRINTILI LİSTESİDİR

 

 

 

A l a c a k l ı n ı n

 Sıra No Giderin Çeşidi

Ödenecek Tutar TL.

Adı - Soyadı

Banka Şubesi

Hesap No. su

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

GENEL TOPLAM: //..........// Yalnız ..........//TL.dir.(*) |(*) Bu tutarın düzenlenen gönderme emri tutarına eşit olması gerekir

Yukarıda alacaklısı, alacak miktarı ve banka hesap numarası gösterilen toplam ................................... TL.'nin, ilgililerin banka hesaplarına, mümkün olan en hızlı yöntemle aktarılmasını rica ederim.

Saymanı/Müdür

Adı Soyadı

İmza - Mühür