İŞÇİLERİN ŞİKAYET HAKKINI KULLANMASI ÜCRETE TABİ DEĞİLDİR      

 

15 Nisan 2006

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

 

İŞÇİLERİN ŞİKAYET HAKKINI KULLANMASI ÜCRETE TABİ DEĞİLDİR

 

İşçilerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili Bölge Müdürlüklerine kendilerini ilgilendiren ve iş hayatına ilişkin verilen dilekçelerinden bir ücret talep edilmez .Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri Bakanlığın taşra birimleridir ve Çalışma Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 23 ilde[1] faaliyet göstermektedir. Şikayet dilekçesi posta aracılığıyla gönderilebilir ve/veya elden verilebilir. Kanaatimce elektronik posta (E-mail) yoluyla da[2] gönderilmesinde bir sakınca yoktur.

 

İşçiler, şikayet dilekçesini aşağıdaki belirtilen şekilde düzenleyeceklerdir.

 

İŞÇİNİN

 

Adı Soyadı

:

İkametgah Adresi

:

Telefon No

:

İşe Giriş Tarihi

:

İşten Çıkış Tarihi

:

 

 

İŞYERİNİN

 

Ünvanı

:

Adresi

:

Telefon No

:

İşveren/İşveren Vekili Adı Soyadı

:

 

Yukarıda adı geçen işveren aşağıda işaretlenen alacağımı ödemediğinden, söz konusu alacaklarımı İşverenden alabilmem için gereğini arz ederim.

 

....../....../2006

Adı Soyadı

İmzası

 

1. İhbar Tazminatı

™

2. Kıdem Tazminatı

™

3. Yıllık İzin Ücreti (......Yıl)

™

4. Fazla Mesai Ücreti

™

5. Hafta Tatili Ücreti

™

6. Genel Tatil Ücreti

™

7. Ücret Alacağı (...... Ay ....... Gün)

™

8. TİS'den Doğan Alacak

™

9. Diğer Hususlar

™

 

Sonuç

 

İşçi şikayet dilekçeleri[3] Bölge Müdürlükleri aracılığıyla, İş Teftiş Kurulu Başkanlığına ve/veya İş Teftiş Grup Başkanlıklarına iletilir. 10 ilde İş Teftiş Grup Başkanlığı[4] faaliyet göstermektedir. Şikayet dilekçeleri İş Müfettişleri tarafından (İş Müfettişine intikalinden itibaren azami 2 aylık süre içinde) incelenir, rapora bağlanır ve İş Müfettişinin görüşü doğrultusunda sonuç şikayetçi şahsa ilgili Bölge Müdürlüğünce tebliği edilir.

 

İş Kanununa göre[5]; İş denetimi ve teftişine yetkili İş Müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısıyla telkinlerde bulunmaları, işçileri gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye sevk veya herhangi bir suretle zorlamaları veyahut işçilerin ilgili makamlara başvurmaları, haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasaktır. Yasaklara uymayan, işveren veya işveren vekiline 2006 yılı için 7.844 YTL para cezası verilir