ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN 15 İNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA ESAS VE USULLER     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

14 Mayıs 2004 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25462

 

Çevre ve Orman Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

 

Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin

15 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Esas ve Usuller

 

MADDE 1 — 6/5/2004 tarihli ve 25454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Orman köylülerine kullandırılan ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluş kredilerinde; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının o yıl küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide biri ile ikide biri arasında olmak üzere Bakanlıkça belirlenen faiz oranı uygulanır, küsurat tama iblağ edilir. Bu oran her mali yıl başında belirlenerek Maliye Bakanlığına bildirilir. Bankanın yıl içerisinde faiz oranlarında yapacağı değişiklik daha önce yapılmış borçlanma sözleşmelerinde dikkate alınmaz."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Esas ve Usulleri Çevre ve Orman Bakanı ile Maliye Bakanı müştereken yürütür.