ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI     

 

 

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

26 Şubat 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25739

 

Devlet Bakanlığından:

 

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

 

             26/06/2004 tarih ve 25504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırması zorunlu üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

             Türkiye’de kaza branşında ruhsatı olan sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatta belirtilen sigortayı yapmakla yükümlüdür.

             A. Tarife

             Özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik personeli sayısı itibarıyla en az aşağıdaki tutarlarda teminat almak zorundadır.

 

                                                     *Teminatlar (YTL)

                                 Maddi                Tedavi Giderleri                               Sakatlık ve ölüm

                                       zarar (olay           Kişi                 Olay                       Kişi                    Olay

Personel sayısı                 başına)               Başına                Başına                  Başına              Başına               Yıllık toplam

(1)     50’ye kadar          200.000             50.000             500.000              50.000             500.000            3.600.000

(2)        51 - 100            250.000             50.000             600.000              50.000             600.000            4.350.000

3)        101 - 250          300.000             50.000             700.000              50.000             700.000            5.100.000

(4)        251 - 500         350.000             50.000             800.000              50.000             800.000            5.850.000

(5)        501 - 1000       400.000             50.000             900.000              50.000             900.000            6.600.000

(6)   1000’den fazla       450.000             50.000           1.000.000             50.000           1.000.000           7.350.000

 

             *Özel güvenlik görevinin sağlandığı yerin;

             - Toplantı, konser, sahne gösterisi, spor müsabakası, yarış ve benzeri etkinliklerin sergilendiği merkezler,

             - İç ve dış hat trafiğine açık hava limanları, yıllık kapasitesi 2 milyon ton üzerinde olan  limanlar ve  büyükşehir belediyesi bulunan il merkezlerindeki gar, otogar ve istasyon gibi toplu ulaşım tesisleri,

             - Alışveriş merkezleri

             olması halinde, alınması gerekli asgari sigorta teminatı (6) numaralı satıra tekabül eden teminat tutarlarından az olamaz.

             Sigorta primleri, sigorta şirketleri tarafından belirlenir.

             Bu tarife ve talimatın yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak sigorta sözleşmeleri, yukarıdaki teminat tutarları üzerinden yapılır. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından sözleşme süresi içinde teminat tutarları değiştirildiği takdirde, eski teminat tutarları üzerinden sigortası yapılmış ve süresi devam eden sigorta sözleşmesine sahip özel güvenlik şirketleri ile özel hukuk kişileri, sigorta şirketlerine başvurarak yeni teminat tutarları üzerinden özel güvenlik mali sorumluluk sigortası zeyilnamelerini, değişikliğin yürürlük tarihinden itibaren 15 gün içinde almak zorundadır. Zeyilname yapılmayan sigorta sözleşmelerinde, sigorta şirketlerinin sorumluluğu eski teminat tutarları ile sınırlıdır.

             Sigorta sözleşmesine bağlı olarak sigorta ettirene yüklenmiş veya ileride yüklenecek vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler sigorta ettirenden alınır.

             B. Talimat

             Bu sigorta, özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketleri tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik hizmeti mevzuatı dahilindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, bu tarife ve talimatta belirlenen tutara kadar teminat altına alır.

             Özel güvenlik hizmeti veren her bir özel hukuk kişisi ile özel güvenlik şirketi için ayrı bir sigorta sözleşmesi düzenlenir ve sigorta sözleşmesine istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin isimleri eklenir.

             Sigorta ettirene ait kısa bilgileri, sigortacının unvanını ve açık adresini ve sigorta poliçesinde yer alan teminat tutarları ile sigorta süresini belirten bir levha, sigorta ettirenin merkezinde ve şubelerinde kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulundurulur.

             C. Yürürlük

             Bu tarife ve talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer