ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:1)     

12 Ağustos 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26965

 

Türkiye İş Kurumundan:

 

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI HAKKINDA TEBLİĞ’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 2/8/2004 tarih ve 25541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

02 Ağustos 2004 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25541

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

Özel İstihdam Büroları Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 1)

 

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 17 nci maddesi ile "iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık görevi, Kurum ve bu amaçla gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan özel istihdam bürolarınca yapılır" hükmü getirilmiş, aynı Kanunun 32 nci maddesi uyarınca hazırlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği 19/2/2004 tarih ve 25378 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

Özel istihdam bürosu faaliyetleri

 

Madde 1 — Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilen bürolar; iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yanında, işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerde de bulunabilirler.

 

Bürolar, iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemez ve ücret alamazlar. İşe yerleştirme faaliyeti karşılığı ücret, sadece işverenden alınır. Ancak, iş arayanlardan profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, manken, fotomodel ve sanatçı meslek gruplarında yer alanlar ile genel müdür veya bu görevlere eş ya da daha üst düzey yöneticilerden ücret alınabilir.

 

Özel istihdam bürolarında, Kurum tarafından verilen izin belgeleri ile birlikte, iş arayanlardan ücret alınmayacağı ifadesi ve ilgili Kurum il müdürlüğünün adres ve telefonlarının yer aldığı levhalar herkesin görebileceği bir yere asılır. Bürolar tarafından yayımlanan gazete, afiş ve benzeri ilanlarda Türkiye İş Kurumundan izin belgesi alındığı belirtilir.

 

Özel istihdam bürosu izin belgesi devredilemez.

 

Özel istihdam bürosu açabilmek için Kuruma ibraz edilecek belgeler

 

Madde 2 — Özel istihdam bürosu açmak için, Başvuru Formu ekinde gerçek kişiler ile tüzel kişiliği idare, temsil ve ilzama yetkili kişilere ait;

 

a) T.C. kimlik belgesinin örneği,

 

b) Lisans düzeyinde öğrenim belgesinin örneği,

 

c) Müflis veya konkordato ilan edilmemiş olduğuna ilişkin ticaret sicil memurluğundan veya ticaret mahkemelerinden alınmış belge,

 

d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış iyi hal belgesi,

 

e) Büroda çalışacak nitelikli uzman personelin imzalı özgeçmişleri,

 

f) Teknik donanım envanter listesi,

 

g) Bir işyerine sahip olduklarına ilişkin belge,

 

h) Şirketler için kuruluş sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi, diğer tüzel kişilikler için kuruluş sözleşmesi veya yerine geçen belge,

 

Kurum il müdürlüğüne ibraz edilir.

 

Ayrıca, başvurusu uygun bulunan özel istihdam bürosu tarafından teminat Kurum il müdürlüğüne teslim edilir ve masraf karşılığı ödenir.

 

Başvuru Formu, Kurum il müdürlüklerinden ya da www.iskur.gov.tr adresinden temin edilir.

 

Teminat olarak kabul edilecek değerler

 

Madde 3 — Teminat olarak;

 

a) Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen kesin ve süresiz teminat mektubu,

 

b) Tedavüldeki Türk Parası, ABD Doları ya da Euro,

 

c) Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen iskontolu Devlet İç Borçlanma Senetleri,

 

d) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

 

kabul edilir.

 

Tedavüldeki Türk Parası, ABD Doları ya da Euro, teslim tarihinde Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kuru esas alınarak Kurum il müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı nakden yatırılır.

 

Teslim edilen iskontolu Devlet İç Borçlanma Senetlerinin itfa tarihi izin süresi içinde olmalıdır. Teminat tutarı olarak Devlet İç Borçlanma Senetlerinin teslim tarihindeki Resmî Gazete fiyatı esas alınacaktır. İzin süresi içinde itfa olan Devlet İç Borçlanma Senetleri değeri ile saklanır.

 

Teminatın iadesi

 

Madde 4 — Bürolar tarafından Kuruma verilen teminatlar;

 

a) İzin ve yenileme talebinin reddi halinde kararın tebliğ tarihinden,

 

b) Yenileme talebinde bulunulmaması halinde ise izin süresinin bitiminden,

 

c) İzin süresi içinde büronun kendi faaliyetine son vermesi durumunda, başvuru tarihinden,

 

itibaren bir ay içinde teminatı alan Kurum il müdürlüğü tarafından bir alındı belgesi karşılığında, ilgili gerçek kişiye veya tüzel kişiliği idare, temsil ve ilzama yetkili kişiye ya da noter kanalıyla yetki verecekleri bir kişiye iade edilir.

 

İnternet üzerinden faaliyet gösterecek bürolar

 

Madde 5 — İnternet üzerinden iş ve işçi bulma aracılığı faaliyetinde bulunmak isteyenlerin, Kurumdan özel istihdam bürosu izin belgesi almış olmaları gerekmektedir.

 

Bu şekilde faaliyet gösteren bürolar, web sitelerinin ana sayfasına Türkiye İş Kurumundan alınan izin belgesinin tarih ve numarası ile iş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edilmeyeceğini ve ücret alınmayacağını belirtmek zorundadırlar.

 

Bürolar, Kurumdan izin alınmamış yurt dışı işçi teminine yönelik ilanı yayınlayamaz.

 

İnternet üzerinden aracılık faaliyetinde bulunan bürolar, işveren ile yaptıkları sözleşmelerde, sitelerindeki veri tabanından yararlanılmak suretiyle işe yerleştirmenin yapılması halinde, bürolarının bilgilendirilmesi gerektiği hususuna yer verirler.

 

İnternet kanalıyla faaliyet gösterecek bürolar, web sitelerine reklam alabilirler.

 

Verilen izinlerin iptali

 

Madde 6 — Kurum tarafından bürolara verilen izinler;

 

a) İznin verildiği ya da yenilendiği tarihten itibaren 18 ay içerisinde hiçbir işe yerleştirme işlemi gerçekleştirmemiş, izin verilmesi veya iznin yenilenmesi için aranılan şartların taşınmadığı veya sonradan kaybedildiği tespit edilmiş, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde belirtildiği şekilde işveren veya işçiler ile geçersiz anlaşma yapmış olduğunun tespit edilmiş olması,

 

b) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen meslekler ve üst düzey yöneticiler dışındaki iş arayanlardan menfaat temin ettiği, ücret aldığı tespit edilen, iş arayanlar ve işverenlerle ilgili bilgi toplama, kullanma ve saklama yükümlülüklerine uymadıkları için Kurum tarafından yazılı olarak yapılan ikaza rağmen aynı eylemlerden herhangi birinin tekrarlanması,

 

c) İşgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan ve bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen; Kuruma bilgi ve belge verme yükümlülüğüne uyulmaması, Kurum müfettişlerinin istedikleri bilgilerin verilmemesi ve/veya bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi, yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin iş sözleşmelerinin Kuruma onaylatılmaması nedenleriyle 3 kez idari para cezası uygulanması ve bu cezaların kesinleşmiş olması,

 

halinde iptal edilir.

 

Şubelerin bağlı bulunduğu merkez büronun izninin iptali veya yenilenmemesi durumunda, şubelerin izinleri de iptal edilir.

 

İzin belgesi iptal edilen özel istihdam bürolarına durum, Kurum il müdürlüğünce iadeli taahhütlü posta ile bildirilir ve daha önce verilmiş izin belgesi Kurum il müdürlüğüne iade edilir.

 

Özel istihdam bürolarının bilgi toplamaları ve Kuruma bilgi-belge verme

 

Madde 7 — Özel istihdam büroları ve şubeleri, işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan; iş arayanlar, açık işler ve işe yerleştirmelerle ilgili hazırlayacakları istatistiksel bilgileri, üç ayda bir Kuruma posta ile ya da elektronik ortamda, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Dairesi Başkanlığı, M.Rauf İnan Sok. No:5 Sıhhiye-ANKARA adresine veya ozelistihdam@iskur.gov.tr e-posta adresine üç aylık sürenin bitimini takip eden ayın 10 una kadar düzenli olarak bildirmek, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talep edilmesi halinde Kurum il müdürlüğüne vermek zorundadır.

 

Kurum tarafından derlenen bilgiler Kurum İnternet (www.iskur.gov.tr) sayfasında yayımlanır.

Bürolar, izin başvurusu esnasında ibraz ettikleri bilgi ve belgelerde bir değişiklik olduğunda bu değişikliği bulunduğu yerdeki Kurum il müdürlüğüne bildirir.

 

Tüzel kişiliği idare, temsil ve ilzama yetkili kişinin değişmesi halinde, yeni yetkiliye ait, Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi örneği, lisans diploması örneği, müflis veya konkordato ilan etmemiş olduğuna dair belge ve özgeçmişi Kurum il müdürlüğüne ibraz edilir.

 

Yürürlük

 

Madde 8 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 9 — Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.