İŞYERİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (ÖRNEK)            

 

............... ŞİRKETİ

İŞYERİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

 

KISIM -I

GENEL HÜKÜMLER

 
BÖLÜM  I

Amaç, kapsam ve tanımlar

 

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 4857 sayılı İş Kanunu’ na göre işveren ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

 

İşverene ait işyerlerinde, bu işyerlerinin işveren vekilleri  ile  işçilerine uygulanır.

 

İşveren vekilleri ve işçiler, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar. Yönetmelikle getirilmiş olan  hak ve sorumlulukların, işçilerle yapılan yazılı iş sözleşmeleriyle getirilmiş bulunan hak ve sorumluluklarla çatışması halinde işçi lehine olan hükümler uygulanır.

 

Tanımlar

Madde 2- Yönetmelikte geçen

 

İşyeri : İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.

 

İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.

 

İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

 

İşveren : İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren,

 

İşveren vekili : İşveren adına  hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

 

İşçi: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi,

 

İş ilişkisi : işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi,

 

Asıl işveren alt işveren ilişkisi: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren  arasında kurulan ilişkiye asıl işveren - alt işveren ilişkisidir,

 

Yönetim kurulu :......... şirketinin yönetim kurulunu,

 

Genel müdürlük : ............şirketi genel müdürlüğünü,

 

Personel yönetmeliği : Bu yönetmeliği,

 

Birim : Genel Müdüre  bağlı sosyal ve teknik bölüm genel müdür yardımcıları ile bunlara bağlı bölümleri, servis ve kurulacak alt bölümleri,

ifade eder.

 

BÖLÜM  II

İnsan kaynakları amaç  ve planlaması

 

İnsan kaynaklarının amacı

Madde 3- Şirketin / işletmenin insan kaynaklarına ilişkin amacını sağlamak için aşağıdaki ilkeler esas alınır.

3.1- Amacı en alt düzeyde personelle gerçekleştirmek,

3.2. Personel seçimi ve görevlendirmesini işin özelliğine göre yapmak,

3.3- Personelin kişiliğine saygılı olmak, kişiliğinin ve ekonomik durumunun yükseltilmesine yardımcı olmak,

3.4- İşin özelliğine uygun olarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

3.5- Personelin işyeri ortamına uyum sağlayıcı önlemleri almak, personel ile işveren / işyeri ve diğer personel arasında sosyal ilişkiyi artırıcı önlemleri almak,

3.6- Personel arasında eşitlik ilkesini sağlamak,

3.7- Verimi artırmak için, başarılı personeli ödüllendirmek, personelin bilgi ve becerisini geliştirici eğitim verilmesini sağlamak,

3.8- Personelin bilgi ve becerisini, işyerine aktarıcı önlemleri almak bu amaçla yönetimle olan ilişkilerine önem vermek,

 

İnsan kaynaklarının planlanması

Madde 4- İnsan kaynaklarının planlanması  için ihtiyaçlar;

4.1- Şirket / işletme merkezindeki birimler ihtiyaçlarını merkez yetkilileri,

4.2- Merkez dışındaki birimler de yine merkez yetkilileri, tarafından belirlenir. Bu belirlemede en az aşağıdaki ve  Ek Form 1 deki Personel Talep Formun da yer alan kriterler ;

Teknolojik yenilikler,

Ekonomik durum,

İşin niteliğine göre personelde bulunacak eğitim düzeyi, deneyim, yaş, medeni durum, konaklama, işyerinin konaklama yerine mesafesi ve araç durumu, iklim, ham madde ve yöresel özellikler,

göz önünde bulundurulur.

Belirlenen ihtiyaçlar yönetmelik ekindeki Personel Talep Formu ile (Bu form işin ve işyerinin özelliğine göre kuruluş tarafından düzenlenir) Genel Müdürlüğe bildirilir.Talebin Genel Müdürlükçe uygun görülmesi üzerine yine Genel Müdürlükçe uygun görülecek yöntemle ( radyo, gazete vs. yollarla ) personel ihtiyaç ilanı yapılır.

 

Personel ihtiyaç talebi

Madde 5- Yapılan Personel ihtiyaç ilanını takiben  başvuru için ....... günlük süre tanınır. Süre bitiminde birimlere yönetmelik eki 2 deki İş Talep Formu ile yapılan başvurular .... gün içinde Genel Müdürlüğe iletilir. İş talep formu Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce formda yer alan özel not bölümüne, başvuruda bulunanlar hakkında  yapılacak genel bir araştırma sonucunda birim yetkilisinin görüşü   not olarak konulur. Özellik isteyen görevler hariç normal görevler için personel ihtiyacının karşılanmasına öncelik başvuruda bulunanlar arasından, yerel adaylara verilir. Ancak, özel nitelikleri olanlar için bu koşul aranmaz.

 

KISIM- II

İŞE ALMA

 
BÖLÜM I

İşe alma koşulları

 

GENEL ve ÖZEL KOŞULLAR

 

İşe alınacaklarda aranan ;

Madde 6- genel koşullar

6.1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte, yasalara aykırı olmamak ve ekonomik davranılmak koşulu ile gerek normal gerekse özel görevler için yabancı uyruklular da çalıştırılır.

6.2- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

6.3- Çıraklar ve stajyerler hariç 18 yaşını tamamlamış olmak,

6.4- Yüz kızartıcı suç, kaçakçılık ve benzeri suçları  işlememiş olmak,

6.5- Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

6.6- İş Kanunu’ nün 30 uncu maddesine göre çalıştırılma zorunluluğu bulunanlar dışında, özürlü, eski hükümlü ve terörle ilgili bulunmama, psikolojik, ahlaki ve eğitim açısından,

 

Madde 7- Özel koşullar

Ayrıca işe alınacaklarda genel koşulların yanında; eğitim, iş deneyimi, yabancı dil, bilgisayar bilgisi, sosyal yön, işe uygun eğitim – mastırlı olanlar tercih nedenidir-, geçmişi – işyeri ile işyeri dışındaki çevresi ile olan sosyal faaliyeti- ile ilgili olarak, Ek 2 deki  İş Talep Formu’ nda  ( Bu form işin ve işyerinin özelliğine göre kuruluş tarafından düzenlenir)   yer alan konularda yapılacak işe uygun  olmak.

 

BÖLÜM II

İşe alma usulü

 

Sınav ve işe alma usulü

Madde 8- Sınav yapılması ve işe başlatılma işlemleri;

 

İş Talep Formları ve form ekindeki belgeler ( Diploma, sertifika, daha önce çalıştığı işyeri varsa bu işyeri tarafından verilen çalışma belgesi, sabıka kaydı gibi ) Genel Müdürlük insan kaynakları müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucu başvuruda bulunanların sosyal ve teknik yönleri dikkate alınarak bu konuda yetkili Genel Müdür yardımcısına sunulur.

 

Uygun görülmesi halinde; yazılı ve sözlü sınavların tarihleri başvuruda bulunanlara bildirilir.

 

Yazılı sınavlar  başvuruda bulunanların sosyal – teknik branşlarına göre bu konularda yetkili Genel Müdür yardımcıları tarafından ve oluşturulacak komisyonlarca ayrı ayrı yapılır. Sözlü sınavlara ilişkin komisyon Genel Müdürün görevlendireceği o branştaki yardımcısının başkanlığında yine diğer branştaki genel müdür yardımcısının da bulunacağı bir komisyon tarafından yapılır.

 

Yapılan sınav sonuçlarına göre sınavı kazananlar arasında en yüksek notu alanlardan başlamak üzere – Genel Müdürün takdirine göre en yüksek notu alma koşulu aranmayabileceği gibi işe başlatılma zorunluluğu da bulunmamaktadır- işe başlatmalar ..... gün içinde gerekli belgeler tamamlattırılmak koşulu ile Genel Müdürlüğün uygun göreceği işyerleri ile işyeri bölümlerine yapılır, görev yerleri ( Bölge, il, ilçe semt mahalle gibi)  ve bölümleri yine istendiği zaman değiştirilir. Belirtilen sürede gerekli belgeleri tamamlayamayan başvuru sahibi hakkını kaybeder.

 

İşe alınmada istenecek belgeler

Madde 9- İşe başlatılmak üzere aşağıdaki belgelerin tamlanması gerekmektedir.

9.1- Sağlık kurulu raporu,

9.2- En geç işbaşı yapmazdan bir hafta önce alınmış sabıka kayıt belgesi,

9.3- Askerlik ilişiksizlik belgesi,

9.4- En geç başvuru tarihinden sonra çekilmiş 10 adet vesikalık resim,

9.5- Nüfus cüzdanı tasdikli ( Noter veya muhtardan) sureti,

9.6- İkamet belgesi,

9.7- Öğrenim durumuna ilişkin diploma, mevcut tüm sertifikalar,

9.8- Sürücü belgesi,

9.9- Varsa SSK sicil numarası ve önceki işyerinden verilen çalışma belgesi,

9.10-Referans olabilecek iki kişinin ad, soyad, unvan, adres ve telefon numaraları,

 

İşe başlamada usül

Madde 10- İşçinin işe başlayabilmesi işin aşağıdaki hususların yapılması gerekir.

 

İçi işe başlama yazısının tebliğ tarihini takip eden 7 gün içinde işbaşı yapmak zorundadır.Verdiği adreste bulunmaması nedeni ile tebliğin yapılamaması halinde işe başlama süresi en fazla 10 gündür. Böylece tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 10, tebellüğ tarihinden itibaren de 7 gün içinde işbaşı yapmayan hakkından vazgeçmiş sayılır. İdare daha sonra sınava kazananlar arasından puanlarına göre diğer adayları aynı koşullarda çağırabilir.

 

İşe başlayanla, işbaşı yaparken işin durumuna göre iş sözleşmesi türlerinden biri ile ve çalışma koşullarını içeren yazılı  iş sözleşmesi düzenlenir. İş sözleşmesini kabul etmemesi halinde kabul edilmediğine ilişkin tutanak düzenlenir.

 

İşçi iş sözleşmesini imzalamakla kendisine iş sözleşmesinin bir sureti ile bu yönetmeliğin bir sureti verilir ve  bunları teslim aldığına ve yönetmelikle getirilen hükümleri kabul ettiğine ilişkin imzalı belge alınır.

Yönetmelikle getirilen hususların, yazılı iş sözleşmesindeki yer alan hükümlerle çatışması halinde, işçi lehine olan hükümler uygulanır. Yönetmelikte ve yazılı iş sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde konuya ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik, genelgelerle, işyerinde oluşmuş iş koşulları uygulanır.

 

KISIM-III

ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI

BÖLÜM I

İşçi ve İşveren veya Vekilinin Yükümlülük ve Sorumlulukları

 

İşçinin sorumlulukları

Madde 11- İşçinin sorumlulukları, bu yönetmelikte ve yazılı iş sözleşmesinde yer alan hususlarla birlikte çalışma yaşamına ilişkin kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler ve her türlü yasal düzenlemelerle işverenlikçe çıkartılmış ve çıkartılacak olan iç talimatlarla işveren veya vekilinin vereceği sözlü talimatlardır.

11.1- Görevini en kaliteli ve ekonomik  şekilde yapmak, görev ve yetkilerini kötüye kullanmamak,

11.2- Gerektiğinde görevi ile ilgili bilgileri zaman geçirmeden bir üst makama aktarmak,

11.3- İşverenlikçe belirlenmiş ve belirlenecek olan çalışma saatlerini kabullenmek ve çalışma saatlerinde işyerinde bulunmak, çalışma süresinin tümünü iş değerlendirmek,

11.4- Çalışması sırasında işveren veya vekili ile işyeri işçilerine, diğer işveren veya vekilleri ile bunların işçilerine ve müşterilere karşı uyum ve iyi niyet kuralları içinde hareket etmek.

11.5- Kılık -  kıyafetine özen göstermek, sakallı olarak ve boyasız ayakkabı ile işe gelmemek, işverenin belirleyeceği zamanlarda kravatsız (  kravat büro personeli için geçerlidir) gezmemek,

11.6- İşveren veya vekilini ve işyeri işçilerini zora düşürecek olayları öğrendiğinde durumu bir an önce bir üst makama iletmek,

11.7- İşi ile ilgili olmayan konularda diğer işçilerin işlerine üst makamdan emir olmadan karışmamak,

11.8- İşyerine ilişkin malzemeleri temiz kullanmak, teknik konular dışında olmak üzere ve günlük olarak bakımlarını yapmak, malzemeleri işyeri dışına çıkartmamak,

11.9- İşyerine alkol ve uyuşturucu alarak gelmemek, bunları ve yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamak, işyerinde kumar oynamamak, oynatmamak, oynayanları üst makama bildirmek,

11.11-İş sağlığı ve güvenliği ile işyeri güvenliği ve emniyeti konularına özen göstermek, bunlara yasal düzenlemelerin emrettiği şekilde uymak,

11.12-Tehlike arz eden bir durumla karşılaştığında amirlerini ve arkadaşlarını derhal haberdar etmek,

11.13- Gerektiğinde ve amirlerinin isteği halinde, branşına uygun olmak ve yapmasında iş kazası ve meslek hastalığına neden olmayacak verilen diğer işleri maddi menfaat talep etmeden yapmak,

11.14- Bu yönetmelikte yer almayan ancak iş sözleşmesinde yer alan tüm hususlara uymak,

11.15- İşverenlikçe veya başka kuruluşlar tarafından yapılan toplantılara, eğitimlere, seminerlere, işverenin uygun görmesi halinde katılmak, işyerini kurulu bulunduğu yerdeki yapılan bu çalışmalara katılması nedeni ile maddi ve manevi talepte bulunmamak,

11.16- İşçi fazla çalışma, fazla sürelerle çalışma, hafta tatili çalışması, ulusal bayram ve genel tatil çalışması, denkleştirme uygulaması, telafi çalışmasını kabul eder.

11.17- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, iş sözleşmesinde yer alan hususlar uygulanır. Yönetmelikte ve iş sözleşmesinde yer almayan hususlarla ilgili olarak kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yasal düzenlemelere ilişkin hususların uygulanacağı hususları ile sorumlu ve yükümlüdür.

 

Madde 12- İşveren veya vekili veya işyeri yetkilisinin  yetki ve sorumlulukları

İşveren veya vekili ile gerektiğinde yetki verilmiş işyeri yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususlardan başka;

12.1- İşçilerin verimli ve uyumlu çalışmalarının sağlanması için yapılan çalışmaları denetlemek, iş sağlığı ve güvenliği konuları ile yasal düzenlemelerin yerine getirilmesini emrettiği konularda yetkilerini kullanmak,

12.2- İşçilerin çalışmaları sırasında eksikliklerinin tespiti halinde o anda giderilmesi mümkün ise o anda yardımcı olmak, durumu bir üst makama yazılı olarak bildirmek,

12.3- Yasal düzenlemelerin,  bu yönetmelik ve  iş sözleşmesi ile verilmiş tüm görevleri yapmak,

12.4- Hal ve hareketleri ile diğer çalışanlara örnek olmak,

12.5- İşveren vekilleri için de bu yönetmelikte veya yazılı iş sözleşmesinde yer alan  hususlar uygulanır. Yönetmelik hükümleri ile iş sözleşmesi hükümlerinin bir birleri ile çatışması halinde lehlerine olan hüküm uygulanır. Bu yönetmelikte ve iş sözleşmesinde hüküm bulunmaması halinde ise mevcut yasal düzenlemelere göre işlem yapılır.

 

Madde 13- Ücret ve eklentileri

13.1- ..............................

13.2- ..............................

13.3- ..............................

 

Madde 14- Günlük ve haftalık çalışma Süreleri

14.1- ............................................................

14.2- ............................................................

14.3- ............................................................

 

Madde 15- Denkleştirme uygulaması

....................................................................

 

Madde 16- Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma

.....................................................................

 

Madde 17- Telafi çalışması

....................................................................

 

Madde 18- Hafta tatili ve hafta tatili çalışması

...................................................................

 

Madde 19- Ulusal bayram ve genel tatil  ve çalışması

...................................................................

 

Madde 20- Yıllık ücretli izinlerle diğer izinler

...................................................................

Madde 21- İş sağlığı ve güvenliği

...................................................................

 

Madde 22- Sosyal güvenlik

...................................................................

 

KISIM-IV

Disiplin hükümleri

 

Disiplin uygulaması

Madde 13- Disiplin cezalarına ilişkin düzenleme aşağıdaki gibi olup, bu düzenlemede yer alan cezalar çalışanların tümü için geçerlidir. Ayrıca, yönetmeliğin bu bölümünde yer almayan hususlarla ilgili olarak, ileride yasalara aykırı olmamak üzere çıkartılacak olan düzenlemelere de çalışanlar uymak zorunda olup, işverenin 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 25 inci maddesi ilgili hakkı saklıdır. 

 

İŞYERİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ
EKİ DİSİPLİN CEZA CETVELİ

 

Sıra No

Cezayı gerektiren haller

Ceza bölümleri

1. bölüm

2. bölüm

3. bölüm

4. bölüm

1-

a) Bir ay içinde mazeretsiz olarak 1 saat işe geç gelmek.

İhtar

½ yevmiye

tutarında ceza kes.

2  yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirim

siz fesih

 

b) Bir ay içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak 1 saat işyerini terk etmek.

İhtar

1/2 yevmiye tutarında ceza kes.

1 1/2 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirim

siz fesih

 

c) Bir ay içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak işi 1 saat önceden  paydos etmek.

İhtar

1/2 yevmiye tutarında ceza kes.

1 1/2 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirim

siz fesih

2

Mazeretsiz olarak ayda 1 işgünü işe gelmemek.

1 günlük ücret ve 2 yevmiye tutarında

ceza  kes.

Bildirimsiz fesih

 

 

3-

a) İzinsiz ve mazeretsiz olarak ayda herhangi bir tatil gününü takip eden  1 işgünü  işe gelmemek    

1 günlük ücret kesintisi ve  1/2 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirimsiz fesih

 

 

 

b) İzinsiz ve mazeretsiz olarak l ayda  tatil gününü  takip eden iş günlerinde 2 defa işe  gelmemek

Bildirimiz fesih

 

 

 

4-

İzinsiz ve mazeretsiz olarak 2 işgünü üst üste işe gelmemek.

2 günlük ücret kesintisi  ve 2 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirim

siz fesih

 

 

5-

İzinsiz ve mazeretsiz olarak 1 ayda 3 işgünü işe gelmeme

Bildirimsiz fesih

 

 

 

6-

Kendisini hasta göstererek 1 ayda iki kez viziteye çıkmasına rağmen   (ilaç almak hariç ) doktordan raporu getirmemek, iş saatlerinde ziyarete gitmek, misafir ağırlamak

İhtar

1Yev. tutarında  ceza kes.

2Yev. tutarında ceza kes.

Bildirim siz fesih

7-

İşe alkol veya uyuşturucu almış olarak gelmek, işyerinde veya işbaşında alkol veya uyuşturucu almak, işyeri    aracını alkollü kullanmak. 

Bildirim

siz fesih

 

 

 

8-

İş saatinde yapması gereken işi yapmamak ve özel işle uğraşmak

İhtar

1 yevmiye tutarında ceza kes.

2 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirim

siz fesih

 

 

 

9-

 

İş saatlerinde işyerine ait malzeme, alet, araç ve personelle  özel işini yapmak, yetkisi dışında başka iş yapmak, mecbur kalmadıkça merci atlamak 

 

1 yevmiye tutarında ceza kes.

 

2

yevmiye tutarında ceza kes.

 

Bildirimsiz fesih

 

10-

İş saatlerinde arkadaşlarını gereksiz yere meşgul etmek, kaba davranmak, şarkı , türkü söylemek, bağırarak konuşmak, uyumak, işini yapanlara veya amirlerine   zorluk  çıkartmak 

İhtar

1 yevmiye tutarında ceza kes.

2 yevmiye  tutarında ceza kes.

Bildirim

siz fesih

11-

İşyerinde ve iş saatinde amirlerine hakaret etmek 

2 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirim

siz fesih

 

 

 

 

12-

Amirlerine, çalışma arkadaşlarına ve iş sahipleri ile  çalışanlarına tecavüz etmek, tecavüze kalkmak, veya tehdit etmek

Bildirimsiz fesih

 

 

 

 

 

13-

İşçiyi işyeri, işveren , vekili yahut müşterilerle diğer işyeri sahiplerine ve bunların çalışanlarına karşı kışkırtmak

1 yevmiye tutarında ceza kes.

2 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirimsiz fesih

 

14-

a) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamak, çalıştığı işyeri ile işyerinde bulunanların güvenlik ve sağlıklarını tehlikeye sokmak,

Bildirimsiz fesih

 

 

 

 

 

 

b) İşyerinde kavga etmek veya kavgaya  sebep olmak 

2 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirimsiz fesih.

 

 

 

 

15-

Rüşvet almak - vermek ve aracılık etmek, işverenin ve çalıştığı işyerininsırlarını  açıklamak, hırsızlık yapmak, işyerinde kumar oymak, oynatmak

Bildirimsiz fesih

 

 

 

 

 

16-

Görevi ile  ilgili işleri yapmamak, emirleri dinlememek, yapması gereken işleri yapmış gibi göstermek ve görevi ihmal etmek

2 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirimsiz fesih

 

 

 

 

17-

İşyeri alet, araç ve  malzemesini hor kullanmak, bakımını yapmamak, hasara uğramasına sebep olmak

 

 

 

 

 

 

 

a)  İhmali halinde

2 yevmiye

tutarında ceza kes.

Bildirimsiz fesih

 

 

 

 

 

b) Ağır ihmal veya kasıt halinde

Bildirimsiz fesih

 

 

 

 

 

18-

Yapması gereken işte, amirinin ikazına rağmen direnmek.

2 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirimsiz fesih

 

 

 

 

19-

İşe gelmeyen başka işçinin yerine imza atarak onu gelmiş gibi göstermek

2 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirimsiz fesih

 

 

 

 

20-

Amirleri, iş arkadaşları, iş sahipleri ile bunların çalışanları hakkında ağır ithamlarda bulunmak, bunlar hakkında yalan ve iftirada bulunmak

2 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirimsiz fesih

 

 

 

 

21-

Görevi ile ilgili olarak ilişkide bulunduğu kişi veya kuruluşlardan yardım veya ödünç para almak       

1 yevmiye tutarında ceza kes.

2 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirimsiz fesih

 

 

22-

İşyerindeki şahısların tehlikeye maruz kalmaları  halinde gereken yardımı yapmamak

Bildirimsiz fesih

 

 

 

 

 

23-

İşyeri malzeme ve araçlarının tehlikeye maruz kalmaları halinde yardım  etmemek

1 yevmiye tutarında ceza kes.

2 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirimsiz fesih

 

 

24

İşyerine iki günlük sakalla gelmek

1 yevmiye tutarında

ceza kes.

1 yevmiye tutarında

ceza kes.

 

 Bildirimsiz fesih

 

25-

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yangın çıkmasına sebep olmak, Sabotaj yapmak, teşebbüs etmek veya başkalarını teşvik  etmek

Bildirim

siz fesih

 

 

 

 

 

26

İşyerine kravatsız ( Büro personeli için yaz ayları hariç) gelmek,  ütüsüz pantolon ve boyasız ayakkabı giymek

1/2 yevmiye tutarında ceza kes.

1 yevmiye tutarında ceza kes.

Bildirimsiz fesih

 

 

27-

Ayrıca, işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 25. maddesindeki hususlara uymaması işverenin hakları saklıdır.

 

 

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz

 

EKONOMİ HABERLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................

:. Kurumlar Vergisi Prog.

:. İş Kanunu Programı

:. Kıdem-İhbar Programı

:. Net'ten Brüt'e, Brüt'ten...

...............................