PRATİK BİLGİLER (2005)   

Sayfa Başı

1 Asgari Ücretler

1 Demirbaş ve Amortisman Sınırı

1 SSK Taban ve Tavan Ücretleri

1 İşsizlik Sigortası Oranı

1 Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı

1 Aile ve Çocuk Yardımları

1 Yemek Yardımı Muafiyeti (GV)

1 Kira Stopajı Oranı

1 Geçici Vergi Oranları

1 Harcırahlar

1 Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Usulsüzlük Cezaları

1 Kapıcı Özet Maaş Hesabı

1 Gelir Vergisi Tarifesi (2005)

1 Gelir Vergisi Tarifesi (2005) (Ücretliler)

1 Yeniden Değerleme Oranları

1 Fatura Kullanma Mecburiyeti

1 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

1 En az ceza haddi

1 Tahakkuktan Vazgeçme

1 Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Tutarları

1 Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Oranları

1 Mesken Kira Gelirlerinde İstisna

1 Yıllık Ücretli İzin

1 İhbar Bildirim Süreleri

1 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Sakat, Özürlü, Terör)

1 Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi

1 Emlak Vergisi Oranları

1 İdari Para Cezaları (SSK)

1 İdari Para Cezaları (İş Kanunu)

1 Tevkifat Oranları

1 Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo)

1 Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (II Sayılı Tablo)

1 Sakatlık İndirim Oranları

1 İşçilik Maliyetleri

1 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar

1 Yatırım İndirimleri Tutarı (2005)

1 Teşvik Belgeli Yatırımlarda Asgari Yatırım Tutarları

1 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

1 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

1 Bildirim ve Süreler

1 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

1 VUK'da Kanuni ve İdari Süreler

 

 

 

 

 


 

ASGARİ ÜCRETLER

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2005 - 31.12.2005)

488,70 YTL

16 Yaşından Küçükler için (01.01.2005 - 31.12.2005)

415,80 YTL

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2004 - 31.12.2004)

444.150.000.- TL

16 Yaşından küçükler için (01.07.2004 - 31.12.2004)

378.000.000.- TL

16 Yaşından küçükler için (01.01.2004 - 30.06.2004)

360.000.000.- TL

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2004 - 30.06.2004)

423.000.000.- TL

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313)

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2005 Tarihinden itibaren)

480.YTL

SSK TABAN VE TAVAN MATRAHLARI

Taban (01.01.2005-31.12.2005 Tarihleri arası)

488,70 YTL

Tavan (01.01.2005-31.12.2005 Tarihleri arası)

3.176,70 YTL

İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI

 

İşçi Payı

1

İşveren Payı

2

Devlet Payı

1

 

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI

 

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( 01.01.2005)

480.YTL

 

AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI (2005)

 

1 çocuk için yardım 10,03 YTL

2 çocuk için 20,06 YTL

 

Aile yardımı 50,13 YTL olarak uygulanacak.

 

Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ İçin Tıklayınız!

 

 

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GV)

 

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (01.01.2005'den itibaren)

 7,50 YTL

 

KİRA STOPAJI ORANI

 

Kiralarda stopaj (01.01.2004 den itibaren)

% 22

 

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

 

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2003/2. dönemden itibaren)

 20

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2005)

 30

 

HARCIRAHLAR

 

Harcırahların gelir vergisinden istisna tavanı (01.01.2005'den itibaren)

 27,60 YTL

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

 

01.07.2005 - 31.12.2005 tarihinden itibaren

1727.15 YTL

01.01.2005 - 30.06.2005 tarihinden itibaren

1.648,90 YTL

01.07.2004 tarihinden itibaren

1.574.740.000.-TL

01.01.2003 tarihinden itibaren

 1.323.950.000.-TL

01.07.2003 tarihinden itibaren

 1.389.950.000.-TL

01.01.2004 tarihinden itibaren

 1.485.430.000.-TL

 

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Madde 352)

 

Birinci Derece Usulsüzlükler

 

Sermaye Şirketleri

66 YTL

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

42 YTL

İkinci sınıf tüccarlar

21 YTL

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

10,80 YTL

Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,50 YTL

Gelir vergisinden muaf esnaf

2,70 YTL

İkinci Derece Usulsüzlükler

 

Sermaye Şirketleri

38 YTL

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

21 YTL

İkinci sınıf tüccarlar

10,80 YTL

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

5,50 YTL

Kazancı basit usulde tespit edilenler

2.70 YTL

Gelir vergisinden muaf esnaf

1,50 YTL

 

KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI (01.01.2005)

TL

YTL

Brüt ücreti

488.700.000

488,70 

İşçi SSK Primi

68.418.000

68,42 

İşsizlik Sigortası Primi

4.887.000

4,89 

Damga Vergisi

2.932.200

2,93 

Net Ücret

412.462.800

412,46 

 

 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2005)

 

6.600

Yeni Türk Lirasına kadar

 20

15.000

Yeni Türk Lirasının 6.600 lirası için 1.320 YTL, fazlası

 25

30.000

Yeni Türk Lirasının 15.000 lirası için 3.420 YTL, fazlası

 30

78.000

Yeni Türk Lirasının 30.000 lirası için 7.920 YTL, fazlası

 35

78.000

Yeni Türk Lirasından 78.000 lirası için 24.720 YTL, fazlası

 40

 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2005) (ÜCRETLİLER)

 

6.600

 6.600  YTL’ye kadar

 15

15.000

 15.000 YTL’nin 6.600 Yeni Türk Lirası  için  990 YTL, fazlası      

 20

30.000

 30.000 YTL’nin 15.000. Yeni Türk Lirası  için 2.670 YTL, fazlası

 25

78.000

 78.000 YTL’nin 30.000 Yeni Türk Lirası  için 6.420 YTL, fazlası

 30

78.000

 78.000 YTL’den fazlasının  78.000. Yeni Türk Lirası  için 20.820 YTL, fazlası 

 35

 

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

 

2005 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:341)

 % 9.8

2004 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:341)

 % 11.2

2003 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:325)

 % 28.5

2002 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:310)

 % 59.0

2001 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:301)

 % 53.2

2000 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:288)

 % 56.0

1999 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:279)

 % 52.1

1998 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:267)

 % 77.8

1997 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:259)

 % 80.4

1996 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:252)

 % 72.8

1995 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:245)

 % 99.5

1994 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:233)

 % 107.6

 

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232)

 

Fatura Kullanma Mecburiyeti

 480 YTL

 

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md. 177)

 

Yıllık Alış Tutarı

 88.000 YTL

Yıllık Satış Tutarı

 120.000 YTL

Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

 48.000 YTL

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

 88.000 YTL

 

EN AZ CEZA HADDİ (VUK Md.343)

 

Damga Vergisinde

 5,50 YTL

Diğer Vergilerde

 11,80 YTL

 

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK Mükerrer Md. 115)

 

Tahakkuktan Vazgeçme

 13 YTL

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI

 

02.03.2005 Tarihinden itibaren 2005/8551 Sayılı BKK Uyarınca

% 3  

12.11.2003 Tarihinden itibaren 2003/6345 Sayılı BKK Uyarınca

% 4 

31.01.2002 Tarihinden itibaren 2001/3550 Sayılı BKK Uyarınca

% 7

29.03.2001 Tarihinden itibaren 2001/21785 Sayılı BKK Uyarınca

 % 10

02.12.2000 Tarihinden itibaren 2000/1555 Sayılı BKK Uyarınca

 % 5

21.01.2000 Tarihinden itibaren 2000/7 Sayılı BKK Uyarınca

 % 6

09.07.1998-20.01.2000 Tarihleri arasında 98/11331 Sayılı BKK Uyarınca

 % 12

01.02.1996-08.07.1998 Tarihleri arasında 96/7798 Sayılı BKK uyarınca

 % 15

31.08.1995-31.01.1996 Tarihleri arasında 95/7138 Sayılı BKK Uyarınca

  % 10

08.03.1994 - 30.08.1995 Tarihleri arasında 94/5335 Sayılı BKK. Uyarınca

 % 12

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ

 

 04.03.2005 Tarihinden itibaren (434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)

 % 2,5

 22.11.2003 Tarihinden itibaren (429 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)

 % 3

 02.02.2002 Tarihinden itibaren (421 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)

 % 5

 29.03.2001 Tarihinden itibaren (416 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)

 % 6

 21.12.2000 Tarihinden itibaren (412 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)

 % 3

 25.01.2000 Tarihinden itibaren (409 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)

 % 4

10.07.1998-24.01.2000 Tarihleri arası (402 Seri No.lu Tahsilat G.Tebliği)

 % 8

22.10.1996-09.07.1998 Tarihleri arası (397 Seri Nolu Tahsilat G.Tebliği)

 % 10

 

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA

 

2005 Yılı İstisna Tutarı

 2.000 YTL

2004 Yılı İstisna Tutarı

 1.800.000.000

2003 Yılı İstisna Tutarı  

 1.500.000.000

2002 Yılı İstisna Tutarı

 950.000.000

2001 Yılı İstisna Tutarı

 700.000.000

2000 Yılı İstisna Tutarı

 630.000.000

1999 Yılı İstisna Tutarı

 420.000.000

 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

 

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

 14 Gün

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  

 20 Gün

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

 26 Gün

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

  En az 20 Gün

 

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ

 

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

 2 hafta

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için

 4 hafta

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

 6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

 8 hafta

 

50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU OLAN

CEZASI

 

Özürlü işçi çalıştırma oranı

963.000.000

 Tıklayınız

Eski hükümlü çalıştırma Oranı

963.000.000

 Tıklayınız

Terör mağduru çalıştırma oranı 

10xAsgari Ücret

 Tıklayınız

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER LİSTESİ

 

Adana

Bursa

Eskişehir

İstanbul

 Kocaeli (İzmit)

Ankara

Diyarbakır

G.Antep

İzmir

 Konya

Antalya

Erzurum

İçel (Mersin)

Kayseri

 Samsun

Adapazarı (Sakarya)

 

 

 

 

 

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için

Adapazarı İli'nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak.

 Normal Oranlar

Binalarda (meskenlerde)

Binde 2

 Binde 1

Binalarda (diğerlerinde)

Binde 4

 Binde 2

Arsalarda

 Binde 6

 Binde 3

Arazilerde

 Binde 2

 Binde 1

 

İDARİ PARA CEZALARI (SSK) (01.01.2005)

 

İşyeri Bildirgesinin Yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958)

 Tıklayınız

Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958)

 Tıklayınız

Aylık sigorta prim bildirgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958)

 Tıklayınız

Sosyal güvenlik destek pirimi bordrosunun yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi

 2xAsgari Ücret

4 Aylık sigorta primleri bordrosunun yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (Kalktı)

 (SSK GENELGESİ 12-124 EK Genelgesine Bakınız)

 Uygulanmayacak

4 Aylık sigorta primleri bordrosunun işyerine asılmaması (Kalktı)

 2xAsgari Ücret

Sosyal Güvenlik Destek pirimi bordrosunun işyerine asılmaması

 2xAsgari Ücret

VİZİTE KAĞIDI Vermeyenlere  (4958, Md51, f)

 1xAsgari Ücret

"4958 Sayılı Kanun Madde 51-

d) Defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere;"

29.07.2003 (4958 Sayılı Kanun Gereği)

 Ceza Miktarı

Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (4958)

 12xAsgari Ücret

Bilanço esası dışında defter tutmakla yükümlü olanlara (4958)

 6xAsgari Ücret

Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (4958)

 3xAsgari Ücret

Defter ve belgelerinin tümünü bu bentte belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı tutarında

Asgari Ücret/2

 

İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

 

İş Kanunu İdari Para Cezaları

 Tıklayınız

 

TEVKİFAT ORANLARI

 

Gelir Vergisi Kanunu Madde 94

 Tıklayınız

 

DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR (I SAYILI TABLO)

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları

  Tıklayınız

 

DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR (II SAYILI TABLO)

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (II Sayılı Tablo) ve Oranları

  Tıklayınız

 

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI (2005)

 

I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler)

 480 YTL

II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler)

 240 YTL

III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler)

 120 YTL

 

İŞÇİLİK MALİYETLERİ (2005)

 

Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyetleri

  Tıklayınız

 

BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR

 

Noterler

 

Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler İle Bunların Oluşturdukları Birlikler

 

2003 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler

 

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı

 73.420.844.900

II. Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı

 102.789.183.005

II. Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı

 51.394.591.430

Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı

 102.789.183.005

 

YATIRIM İNDİRİMİ TUTARLARI (2005)

 

Dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticari ve zirai kazançları bilanço esasına göre tespit edilen vergiye tabi mükelleflerin (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi kıymetler için yararlanacakları yatırım indirimi oranı

 % 40

İktisadi kıymetin asgari satın alma veya imal bedeli (2005)

10.000.YTL

 

TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA ASGARİ YATIRIM TUTARLARI (9.7.2002)

 BKK (2002/4367)

Diğer Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda

400.000 YTL

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda

 200.000 YTL

Finansal Kiralama Şirketleri Aracılığıyla Yapılacak Yatırımlarda

 Yukarıdaki Miktarların % 25'i

 

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI

 

TCMB Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

 Tıklayınız

 

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

 

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

  Tıklayınız

 

BİLDİRİM VE SÜRELER

 

İşe Başlama, Adres Değişikliği, Yazar Kasa, Nakil, Ölüm

  Tıklayınız

 

FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI CEZALARI (VUK Md. 353)

 

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması

  Tıklayınız

 

VUK'DA KANUNİ  VE İDARİ SÜRELER

 

Vergi Usul Kanununda Kanuni ve İdari Süreler

Tıklayınız