...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

    RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI    

 

 

 

 

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziksel veya güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda yapılan resmî yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek ve resmî bilgi, belge veya doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

 

(2) Bu Yönetmelik Devlet Teşkilatı Veri Tabanında belirtilen idareleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddeleri ile 15.01.2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Belge: Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından üretilmiş; içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek mülkiyet zincirini muhafaza eden, ıslak imzayla ya da güvenli elektronik imzayla imzalanmış ve kurumsal belge kayıt sistemleri içerisinde kayıt altına alınmış her türlü kayıtlı bilgi veya belgeyi,

 

b) Doküman: Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından üretilen ya da toplanan ancak henüz belge vasfı kazanmamış her türlü bilgiyi,

 

c) DTVT (Devlet Teşkilatı Veri Tabanı): Başbakanlık tarafından hazırlanan ve idarelerin haberleşme kodlarını ve iletişim bilgilerini gösteren elektronik veri tabanını,

 

ç) EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi): İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden idare faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil eden ve bu belgelerin üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan sistemi,

 

d) Elektronik mühür: Elektronik belgeye eklenen ve idare için düzenlenmiş elektronik mühür sertifikasına dayanılarak oluşturulmuş ve fiziksel olarak basılan resmî mühür özelliğini haiz kurumsal elektronik imzayı,

 

e) Elektronik Mühür Sertifikası: İmza sahibi idarenin imza doğrulama verisini ve tüzel kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,

 

f) Elektronik onay: Güvenli elektronik imzası bulunmayan görevlinin elektronik ortamda parafının alınmasını,

 

g) Elektronik ortam: Resmî bilgi, belge veya dokümanların üretildiği ve kayıtlı olduğu her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını,

 

ğ) Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı: Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları (idareler) ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini,

 

h) Fiziksel ortam: Kâğıda çıktı alınmasını,

 

ı) Form: Biçimli belgeyi,

 

i) Format: Elektronik dosya türlerini,

 

j) Günlük rapor: EBYS’de yapılan kayıt ekleme, değiştirme, arama ve benzeri işlemlerin hangi EBYS elemanı üzerinde ve kimin tarafından gerçekleştirildiği ile işlemin gerçekleştirildiği tarih ve saat bilgilerini ihtiva eden kayıtları,

 

k) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracıyla oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı veya mobil elektronik imzayı,

 

l) İdare: DTVT’de belirtilen uluslararası kuruluşların Türkiye’deki büro ve temsilcilikleri hariç kurum ve kuruluşları,

 

m) Mobil elektronik imza: 06.01.2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde yer aldığı şekilde bir mobil imza servis sağlayıcısı üzerinden taşınabilir elektronik cihaza gönderilen elektronik verinin imzalanmasıyla oluşturulan elektronik imzayı,

 

n) Mülkiyet zinciri: Elektronik belgenin üretiminden tasfiyesine kadar olan yaşam sürecini,

 

o) Resmî bilgi: İdarelerin kendi aralarında veya gerçek veya tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses, görüntü ve benzerleri şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri, aldıkları veya sakladıkları bilgileri,

 

ö) Resmî yazışma: İdarelerin kendi içlerinde, idarelerin birbirleriyle veya idareler ile gerçek veya tüzel kişiler arasında iletişim sağlamak amacıyla fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yürüttükleri süreci,

 

p) Saklama planı: Bir belgenin ne kadar süreyle ve hangi ölçütlere göre saklanacağını ve saklama süresinin bitiminde nasıl bir işleme tâbi tutulacağını,

 

r) SDP (Standart Dosya Planı): Kurumsal işlemler ve bu işlemler sonucunda oluşturulan veya alınan belgelerin üretim yerleri ile olan ilişkisi belirtilerek konu veya fonksiyon esasına göre dosyalanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ve Başbakanlık tarafından yayımlanan sınıflama şemasını,

 

s) Üstveri (Metadata): Bir belgeyi tanımlayan kimlik bilgilerini,

 

ş) Üst yazı: Belgenin, varsa ek listesi ve dağıtım listesi dâhil, ek hariç kısmını,

 

t) Yetkili makam: Mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirme hususunda yürütme ve karar verme yetkisine sahip görevlileri,

 

u) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Yazışma Ortamları ve Çıktı Özellikleri

 

Resmî yazışma ortamları

 

MADDE 4 – (1) Belgeler fiziksel ortamda daktilo, bilgisayar veya bilgisayar benzeri elektronik araçlar kullanılarak üretilir.

 

(2) Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan yazışmalar, ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uygun güvenlik tedbirlerini içeren EBYS ile yapılır ve elektronik olarak kaydedilir.

 

Nüsha sayısı

 

MADDE 5 – (1) Muhataba gönderilecek belgeler, bir nüshası hazırlayan idarede kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir.

 

Çıktı özellikleri

 

MADDE 6 – (1) Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde üretilmesi esastır. Gerekli görülmesi hâlinde A5 (148x210 mm) boyutundaki kâğıda da çıktı alınır. İdarelerin yurt dışı teşkilatlarının bulunduğu ülkelerde bu boyutlardaki kâğıtların temin edilememesi durumunda farklı boyutlardaki kâğıtlar da kullanılabilir.

 

(2) Belge ekleri farklı form veya formatlarda üretilebilir.

 

(3) Fiziksel ortamda üretilen üst yazılarda kâğıdın bir yüzü kullanılır. Ancak üst yazının ekini oluşturan belgeler için kâğıdın her iki yüzü de kullanılabilir.

 

(4) Fiziksel ortamda üretilen belgelerde kullanılacak kâğıt, yazıcı kartuşu ve imza kalemi özellikleri ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uygun olmalıdır.

 

Yazı tipi ve punto büyüklüğü

 

MADDE 7 – (1) Elektronik ortamda üretilen belgelerde "Times New Roman" yazı tipi ve 12 punto kullanılması esastır. Ancak zorunlu hâllerde metin 9 puntoya kadar düşürülebilir. Farklı form veya formatlarda üretilen rapor, analiz ve benzeri metinlerde farklı yazı tipi veya punto kullanılabilir. Sadece iletişim bilgilerinin yazımında 8 puntoya kadar düşülebilir.

 

(2) Metin içerisinde yer alan alıntılar tırnak içerisinde ve eğik olarak, vurgulanmak istenen kısımlar ise kalın harflerle yazılabilir.

 

(3) Yazı alanında metin kısmı dışında, süreli belge ve gizlilik derecesi ibareleri hariç kalın harfler kullanılmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belgenin Bölümleri

 

Yazı alanı

 

MADDE 8 – (1) Belgenin yazı alanı; sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenir.

 

(2) Yazı alanı dışına sayfa numarası hariç hiçbir ifade veya ibare yazılmaz.

 

Başlık

 

MADDE 9 – (1) Başlık (antet), belgeyi gönderen idarenin adının, kuruluş mevzuatında yer aldığı şekliyle belirtildiği bölümdür. Başlık bölümünün üstünde, solunda ya da sağında aynı yerde olmayacak şekilde ambleme veya logoya yer verilebilir.

 

(2) Başlık, belgenin yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra idarenin adı büyük harflerle, üçüncü satıra birimin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır. Gerekli görülmesi hâlinde daha detaylı alt birim adı bilgisine de dördüncü satırda ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yer verilir (Örnek 1).

 

(3) İdarelerin taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 10.06.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir (Örnek 1).

 

(4) Bölge müdürlüklerinde hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır (Örnek 1).

 

(5) Doğrudan merkezî teşkilata bağlı taşra birimlerinde başlıkta merkezî teşkilat ve taşra teşkilatı adlarına yer verilir (Örnek 1).

 

(6) İdare tarafından üretilen rapor, mevzuat taslağı ve benzeri belgelere anlamlı ve özlü bir başlık konulur (Örnek: 2010 Yılı Temizlik Hizmeti Alımı İhalesine İlişkin Ön Malî Kontrol Raporu).

 

Sayı

 

MADDE 10 – (1) Belgelerde sayı bulunması zorunludur. “Sayı:” sırasıyla; haberleşme kodu, standart dosya planı kodu ve belge kayıt numarasından oluşur ve bunların arasına kısa çizgi işareti (-) konulur (Örnek 2).

 

(2) “Sayı:” yan başlığı, başlığın son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır (Örnek 2). Belgede hem birim evrak hem de genel evrak bölümü tarafından verilen kayıt numarası bulunması hâlinde araya eğik çizgi (/) konulur. Bu belgeler için belge kayıt numarası olarak genel evrak bölümü tarafından verilen kayıt numarası dikkate alınır.

 

(3) Resmî yazışmalarda DTVT’de belirtilen haberleşme kodu sistemine ve standart dosya planına uyulması zorunludur.

 

(4) Elektronik ortamda güvenli elektronik imzayla üretilen belgelerde sayı bilgisine belge üstverisinde veya belge üzerinde yer verilir.

 

Tarih

 

MADDE 11 – (1) Tarih; belgenin muhataba ya da muhataplara gönderildiği zamanı belirtir.

 

(2) Tarih; gün, ay ve yıl olarak rakamla ve aralarına nokta işareti (.) konularak yazılır. Ay ve gün iki haneli, yıl ise dört haneli olarak düzenlenir (Örnek: 14.09.2010, 01.10.2010, 01.01.2011).

 

(3) Fiziksel ortamda üretilen belgelerde tarih, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır (Örnek 2).

 

(4) Elektronik ortamda güvenli elektronik imzayla üretilen belgelerde tarih bilgisine belge üstverisinde veya belge üzerinde yer verilir.

 

Konu

 

MADDE 12 – (1) “Konu:” yan başlığı, “Sayı:”nın bir alt satırına ve yazı alanının dikey orta hizasını geçmeyecek biçimde en fazla iki satır olarak yazı alanının solundan başlanarak yazılır (Örnek 2).

 

(2) Belgenin konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir.

 

Muhatap

 

MADDE 13 – (1) Muhatap; belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından itibaren, belgenin uzunluğuna göre iki ilâ dört satır boşluk bırakılarak ve sayfa ortalanarak yazılır.

 

(2) Muhatabın idare ya da özel hukuk tüzel kişisi olması durumunda adı büyük harflerle yazılır. İhtiyaç duyulması hâlinde muhataba ilişkin alt birim bilgileri yay ayraç işareti “( )” içerisinde ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle bir alt satıra yazılır. Devlet bakanlarına muhatap belgelerde önce “DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMSINA” ya da “DEVLET BAKANINA” ibaresi yazılır, bir alt satırda ise “Sayın” ibaresinden sonra ilgili devlet bakanının adı ilk harfi büyük diğerleri küçük ve soyadı büyük harflerle yazılır   (Örnek 3).  İdare dışına gönderilen belgelerde, gerekiyorsa belgenin gideceği yerin adresi, muhatap satırının altına satır ortalanarak, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. Adres bilgisi, uzun olması hâlinde birden fazla satıra yazılabilir. Muhatap gerçek kişi ise muhatap bölümüne; "Sayın" kelimesinden sonra unvanın ve adın ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle, soyadı ise büyük harflerle yazılır (Örnek 4).

 

(3) Muhatabın idare olması durumunda adı kuruluş mevzuatında yer aldığı şekilde yazılır.

 

(4) Herhangi bir bakanlığa ya da devlet bakanına bağlı idareye gönderilecek belgeler doğrudan ilgili idareye gönderilir. Ancak, ilgili bakanlığın ya da devlet bakanının bilgi sahibi olmasının gerekli görüldüğü durumlarda belge, idarenin adı yay ayraç işareti “( )” içerisinde belirtilmek suretiyle, söz konusu bakanlık ya da devlet bakanı aracılığıyla gönderilir (Örnek 5).

 

(5) Dağıtımlı belgelerin muhatap bölümüne “DAĞITIM YERLERİNE” (Örnek 6) ibaresi yazılır.

 

İlgi

 

MADDE 14 – (1) İlgi, belgenin bağlantılı olduğu belge ya da belgelerin belirtildiği bölümdür.

 

(2) "İlgi:" yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır (Örnek 6).

 

(3) “Sayı”, “Konu” ve “İlgi” yan başlık ibarelerinden sonra kullanılan iki nokta “:” işareti aynı hizada yazılır (Örnek 6).

 

(4) İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak alt satıra yazılır.

 

(5) İlginin birden fazla olması durumunda, ilgilerin sıralanmasında Türk alfabesinde yer alan bütün küçük harfler, kendilerinden sonra kapama ayracı işareti ")" konularak kullanılır (Örnek 7).

 

(6) İlgide, "… tarihli ve … sayılı …" ibaresi kullanılır ve ilginin sonuna nokta işareti konulur (Örnek 7).

 

(7) İlgide belgenin sayısı tam olarak belirtilir. İlgide belirtilen belgeler, önceki tarihli olandan başlanarak sıralanır (Örnek 7).

 

(8) İlgide belirtilen belge gerçek kişiden geliyorsa ilgi bölümü “.................’ın 19.11.2011 tarihli dilekçesi.” biçiminde yazılır (Örnek 7).

 

Metin

 

MADDE 15 – (1) Metin, "İlgi" ile "İmza" arasındaki kısımdır.

 

(2) İlgi ile metin başlangıcı arasında bir satır, ilgi yoksa belgenin muhatabı ile metin başlangıcı arasında iki satır boşluk bulunur (Örnek 8).

 

(3) Metindeki kelime aralarında ve noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır. Noktalama işaretleri kendinden önce gelen harfe bitişik yazılır.

 

(4) Paragrafa 1,25 cm içeriden başlanır. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılır ve metin iki yana hizalanır (Örnek 8).

 

(5) Birden fazla sayfa tutan belgelerde her sayfada başlık ve iletişim bilgilerine yer verilir. Sayı, tarih, konu, muhatap ve ilgi bilgilerine sadece ilk sayfada; imza, ek ve dağıtım bilgilerine ise sadece son sayfada yer verilir (Örnek 9).

 

(6) Metin içerisinde geçen sayılar rakamla veya yazıyla yazılabilir. Önemli sayılar rakamla yazıldıktan sonra yay ayraç işareti “( )” içerisinde yazıyla da gösterilebilir [Örnek: 1.453,34 TL                       (bindörtyüzelliüçTL,otuzdörtKr)].

 

(7) Dört ve dörtten çok haneli sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konulur (Örnek: 1.453; 25.126; 326.197). Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır (Örnek: 15,2).

 

(8) Belge, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan güncel yazım kılavuzu ve Türkçe sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre anlamlı ve özlü olarak yazılır. Belge içerisinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimeye yer verilmez, verildiği durumda yay ayraç içerisinde anlamı belirtilir.

 

(9) Metin içerisinde aynı kısaltmanın birden fazla kullanılması durumunda kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde önce kısaltma yazılır sonra yay ayraç işareti “( )” içerisinde kısaltmanın açık biçimi yazılır. [Örnek: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)].

 

(10) Alt makama muhatap yazılar "… bilgilerinizi rica ederim.”/“Bilgilerinizi rica ederim." veya                 “… gereğini rica ederim.”/“Gereğini rica ederim.”; üst veya aynı düzey makamlara muhatap yazılar "… bilgilerinizi arz ederim."/"Bilgilerinizi arz ederim." veya "… gereğini arz ederim."/"Gereğini arz ederim."; üst ve alt makamlara muhatap dağıtımlı yazılar "… bilgilerinizi arz ve rica ederim."/“Bilgilerinizi arz ve rica ederim." veya "… gereğini arz ve rica ederim."/“Gereğini arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir.

 

(11) Yabancı ülkelerle veya uluslararası kuruluşlarla yapılan yazışmalarda yabancı dil kullanılabilir. Bu durumda yabancı dille yazılan belgenin Türkçe karşılığı da oluşturulur ve saklanır.

 

(12) Kişiler tarafından idareye yazılan dilekçelerde; “… arz ederim.”  ibaresinin yokluğu, “… rica ederim.” ibaresinin varlığı, bu ibarelerin yanlış kullanımı ya da bu ibareler yerine benzeri ibarelerin kullanımı dilekçenin işleme alınmasına engel değildir.

 

İmza

 

MADDE 16 – (1) Metnin bitiminden itibaren iki ilâ dört satır boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve bunların altına unvanı yazı alanının en sağına ortalanarak yazılır (Örnek 9). İmza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Islak imza, kaybolmayacak ve kâğıda işlemesini sağlayacak mavi renk mürekkepli kalemle atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi belgeyi, güvenli elektronik imzası ile imzalar.

 

(2) Belgeyi imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük ve soyadı büyük harflerle yazılır. Unvan, ad ve soyadın altına ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar veya rütbeler adın ön tarafına ya da bir satır altına ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle açık ya da kısaltılarak yazılabilir.

 

(3) Belgeyi imzalayacak olan makam, belgeyi gönderen idarenin imza yetkileri yönergesine veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uygun olarak belirlenir.

 

(4) Belge üzerinde bulunan imza; asaleten, vekâleten ya da adına şeklinde olur. Belgelerde “yerine” şeklinde imza kullanılmaz.

 

(5) Belgeyi, imza yetkisi devredilen makam imzaladığında, imzalayanın adı ve soyadı birinci satıra, yetki devreden makamı gösteren "Başbakan Adına", “Bakan Adına”, “Müsteşar Adına”, "Vali Adına", “Belediye Başkanı Adına” veya "Rektör Adına" biçimindeki ibare ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır (Örnek 10).

 

(6) Belge vekâleten imzalandığında, imzalayanın adı ve soyadı birinci satıra, vekâlet olunan makam "Başbakan Vekili", “Bakan Vekili”, “Müsteşar Vekili”, "Vali Vekili", “Belediye Başkanı Vekili” veya "Rektör Vekili" biçiminde ikinci satıra yazılır. Vekâlet edenin vekâlet öncesi unvanına yer verilmez (Örnek 10).

 

(7) Belgenin birden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda en üst unvan sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası en solda olmak üzere yetkililer unvan sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır (Örnek 11).

 

(8) Atama kararnamelerinde imza bölümü, Örnek 12'de olduğu biçimde düzenlenir.

 

(9) Birlikte imzalanması gereken belgelerde belgenin tümüne ya da bir kısmına hukukî nedenlerle katılmayan kişi ya da kişiler tarafından fiziksel ortamda üretilen belgelerde imzalarının altına “(X)” işareti konulur ve gerekçe Karşı Görüş Belgesine (Örnek 13) yazılarak imzalanır. Elektronik ortamda üretilen belgelerde ise belge güvenli elektronik imzayla imzalanır ve gerekçe üstveride yer alan “Karşı Görüş” bölümüne yazılır. Tarafların eşitliği hâlinde ilgili mevzuatta belirtilen hükümler saklı kalmak şartıyla belgeyi imzalayacak kişi sayısı bir artırılır.

 

(10) Fiziksel ortamda gönderilen belgenin birden fazla sayfa olması durumunda, her sayfa imza sahibi ya da imza sahipleri tarafından imzalanır.  Varsa ekler imza sahibi ya da sahiplerinden biri tarafından imzalanır ya da paraflanır.  Gerek görülmesi hâlinde eklerin imzalanması ya da paraflanması yerine idare mührü kullanılır. İmza, paraf veya mühür belgenin metin bölümüne zarar vermeyecek şekilde sayfanın alt kısmında yer alır.

 

Olur

 

MADDE 17 – (1) Makam oluru alınan belgeler ilgili birim tarafından teklif edilir ve oluru alınan makam tarafından ıslak imzayla ya da güvenli elektronik imzayla imzalanır.

 

(2) Belge olur için makama sunulurken imza bölümünden sonra uygun boş satır bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. “OLUR” ibaresinden sonra imza için uygun boş satır bırakılarak imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı büyük ve bir alt satıra da unvanı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır (Örnek 14) .

 

(3) Oluru teklif eden birim ile olur alınan makam arasında başka makamlar varsa bunlardan olur alınan makama en yakın yetkili "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle olura katılır. Bu ifade, teklif eden birim yetkilisinin imza bölümü ile “OLUR” ibaresinin bulunduğu bölüm arasına uygun boşluk bırakılarak yazı alanının solunda yer alacak şekilde yazılır (Örnek 15).

 

(4) Başbakan ya da bakan imzasıyla alınacak olurlarda ilgili müsteşar yardımcısına paraf bölümünde yer verilir (Örnek 16).

 

Ek

 

MADDE 18 – (1) Belgede ek olması hâlinde “Ek:” başlığı imza bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. Belgenin sadece bir eki olması durumunda “Ek:” başlığının sağında eki belirtecek ibareye yer verilir. Belgede birden fazla ek varsa “Ek” başlığının altında ekler numaralandırılır ve ekleri belirtecek ibarelere yer verilir. Eklerin sayfa sayısı yay ayraç “( )” işareti içerisinde belirtilir (Örnek 17).  Birden fazla ek olması durumunda eklerin üzerinde ek numarası yazı alanının sol üst köşesinde belirtilir (Örnek: Ek-1, Ek-2).

 

(2) Fiziksel ortamda üretilen belgede ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada “EK LİSTESİ” başlığı altında gösterilir.(Örnek 18)

 

Dağıtım

 

MADDE 19 – (1) Belgenin birden fazla muhataba gönderilmesi durumunda dağıtım bölümüne yer verilir. "Dağıtım:" başlığı, ek varsa "Ek:"ten sonra, ek yoksa imza bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak yazı alanının solundan başlanarak yazılır (Örnek 19).

 

(2) Belgenin gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği:" kısmına, belgenin içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına yazılır. "Gereği:" kısmı dağıtım başlığının altına, "Bilgi:" kısmı ise "Gereği:" kısmı ile aynı satıra ve yazı alanının ortasına doğru yazılır. "Bilgi:" kısmı yoksa idare adları doğrudan "Dağıtım:" başlığının altına yazılır (Örnek 19).

 

(3) Belge eklerinin dağıtım listesinde bulunan bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, "Ek konulmadı." ya da "Ek-.... konulmadı." ifadesi yazılır (Örnek 19).

 

(4) Dağıtımlı belgeler dağıtım listesinde belirtilen muhataplara gönderilir. Dağıtım listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada “DAĞITIM LİSTESİ” başlığı altında gösterilir (Örnek 20).

 

Paraf

 

MADDE 20 – (1) Fiziksel ortamda kullanılan paraf kişinin adı ve soyadının ilk harflerinin el yazısı ile yazılmasıdır. Paraf, kaybolmayacak ve kâğıda işlemesini sağlayacak mavi renk mürekkepli kalemle atılır. Paraf, belgenin sadece idarede kalacak nüshasında yer alır. Paraf zincirinde, belgenin en son sevk edildiği görevliden başlamak üzere idare tarafından belirlenen en fazla 5 görevlinin adına yer verilir. Fiziksel ortamda üretilen belgelerde paraflar, iletişim bilgileri bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır (Örnek 21).

 

(2) Belgenin paraf bölümü sırasıyla; tarih, unvan, iki nokta işareti “ : ”, ad, soyad ve paraftan oluşur. Paraflar, hiyerarşik kademeler dikkate alınarak en alt düzeyde olandan başlayarak sıralanır. Belgeyi paraflayanın unvanı ve adı ilk harfi büyük diğerleri küçük ve soyadı büyük harflerle yazılır (Örnek 21). Unvanın uzun olması durumunda anlamlı kısaltma yapılabilir.

 

(3) Elektronik ortamda üretilen belgelerde paraf güvenli elektronik imzayla atılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda parafı alınacak personelin güvenli elektronik imzasının bulunmaması hâlinde ilgilinin parafı elektronik onay yoluyla alınır. Bu onaylar EBYS’nin günlük (log) raporlarında kayıt altına alınır. Günlük raporlar, idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından düzenli olarak zaman damgasıyla damgalanmasının yanı sıra güvenli elektronik imzayla imzalanır ya da elektronik mühürle mühürlenir. Günlük raporlar saklama planları çerçevesinde imha edilebilir. Ancak günlük raporların saklama süresi ilişkili olduğu belgelerin saklama süresinden daha kısa olamaz.

 

(4) Paraf zincirinde yer alan kişi ya da kişilerin belgenin tümüne ya da bir kısmına hukukî nedenlerle katılmamaları nedeniyle belgeyi paraflamak istememesi hâlinde fiziksel ortamda üretilen belgelerde paraf kısmına “(X)” işareti (Örnek 22) konulur. Belgenin paraflanmak istenmemesi durumunda gerekçe fiziksel ortamda üretilen belgelerde Karşı Görüş Belgesine (Örnek 13) yazılır ve bu belge imzalanarak üst yazının idarede kalacak nüshasıyla ilişkilendirilir. Elektronik ortamda üretilen belgelerde ise belge güvenli elektronik imzayla imzalanmaz ya da elektronik olarak onaylanmaz, gerekçe üst veride yer alan “Karşı Görüş” bölümüne yazılır ve üst yazının idarede kalacak nüshasıyla ilişkilendirilir.

 

(5) Paraf zincirinde yer alanlar belgeyi kendilerinden sonra gelen görevliye, son paraf sahibi ise belgeyi imzalayacak makama iletmekle yükümlüdür.

 

(6) Karşı görüş yazanların belgede paraflarının bulunmaması belgenin hukukî nitelik kazanmasına engel değildir.

 

Koordinasyon

 

MADDE 21 – (1) İdare içerisinde birden fazla birimin iş birliği yaparak hazırladığı ve üst makamın oluruna sunduğu belgelerde, yazıyı hazırlayan birime ait paraf bölümünden sonra bir satır boşluk bırakılarak "Koordinasyon:" yazılır ve iş birliğine dâhil olan ilgililerin unvanları, adları ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir (Örnek 23).

 

İletişim bilgileri

 

MADDE 22 – (1) İletişim bilgileri, yazı alanının sınırları içerisinde kalacak şekilde sayfa sonuna;  belgeyi gönderen idarenin adresi, posta kodu, belgegeçer numarasıposta adresi, internet adresi ve bilgi alınacak kişinin telefon numarası varsa dâhili numarasını da içerecek şekilde yazılır. İletişim bilgileri paraflardan sonra yer alır ve çizgi ile ayrılır (Örnek 24).

 

(2) Belgenin gönderildiği muhatabın, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmesi için başvuracağı görevlinin adı ve soyadı kısaltma yapılmaksızın “Bilgi için:” başlığı altında, unvanı ise adı ve soyadının altında yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde birden fazla kişinin adı ve soyadı ile telefon numarasına yer verilir              (Örnek 24).

 

Gizlilik dereceli belgeler

 

MADDE 23 – (1) Gizlilik dereceleri, “GİZLİ” ve “HİZMETE ÖZEL” şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre idarelerce belirlenir.

 

a) Gizli: İzinsiz olarak açıklandığı takdirde millî güvenliği ve millî menfaatleri tehlikeye düşürecek olan belgeye verilen gizlilik derecesidir.

 

b) Hizmete Özel: Hizmeti yürütmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesine ihtiyaç duyulmayan belgeye verilen gizlilik derecesidir.

 

(2) İdareler, yabancı ülkelerle veya uluslararası kuruluşlarla yaptıkları yazışmalarda veya bunlardan kaynaklanan iç yazışmalarında farklı gizlilik dereceleri kullanabilir.

 

(3) Gizlilik dereceli belgelerin kaydı diğer kayıtlardan ayrı tutulur ve bu belgeler kayıtlarıyla birlikte güvenli ortamda korunur. Fiziksel ortamda üretilen belge gizlilik derecesi taşıyorsa gizlilik derecesi belgenin tüm sayfalarında yazı alanının ve iletişim bilgileri çizgisinin sağ üstünde büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir (Örnek 25).

 

(4) Gizlilik derecesi taşıyacak belge gerekli güvenlik tedbirleri alınarak üretilir.

 

(5) Gizlilik dereceli belgelere en az aynı gizlilik derecesiyle cevap verilir ve gerektiğinde diğer makamlara da aynı gizlilik derecesiyle iletilir.

 

(6) Üretilecek belgeler için belirlenen gizlilik dereceleri ancak daha üst makamlar tarafından değiştirilebilir.

 

(7) “KİŞİYE ÖZEL” ibaresi bir gizlilik derecesi değildir. “KİŞİYE ÖZEL” ibaresi, 09.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında idareler tarafından verilen cevap yazıları gibi sadece muhatap şahsı ilgilendiren belgelerde kullanılır. “KİŞİYE ÖZEL” ibaresi belgenin ilk sayfasında yazı alanının sağ üstünde büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir.

 

Süreli belgeler

 

MADDE 24 – (1) Süreli resmî yazışmalarda “İVEDİ” ya da “GÜNLÜDÜR” ibaresine yer verilir. Günlüdür ibaresi taşıyan belgelere cevap verilmesi gereken süre ya da tarih metin içerisinde belirtilir.

 

(2) İvedi ibaresi taşıyan belgeye derhâl ve süratle, günlüdür ibaresi taşıyan belgeye ise belirli bir sürede ya da belgede belirtilen tarihe kadar cevap verilir.

 

(3) Fiziksel ortamda üretilen süreli belgelerde “İVEDİ” ya da “GÜNLÜDÜR” ibaresi yazı alanının sağ üst köşesinde kırmızı renkli olarak belirtilir. Birden fazla sayfalı belgelerde “İVEDİ” ya da “GÜNLÜDÜR” ibaresi sadece birinci sayfada belirtilir (Örnek 26). Süreli belgenin aynı zamanda gizlilik derecesi taşıması durumunda üstte gizlilik derecesine bir alt satırda ise “İVEDİ” ya da “GÜNLÜDÜR” ibaresine yer verilir (Örnek 27).

 

Sayfa numarası

 

MADDE 25 – (1) Birden fazla sayfa tutan belgelere sayfa numarası verilir. Sayfa numarası alt bilgi bölümünde ve sayfanın ortasında, toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde belirtilir (Örnek 9).

 

Üstveri elemanları

 

MADDE 26 – (1) Güvenli elektronik imza kullanılarak üretilen belgeler ile elektronik ortamda idareler arasında paylaşılan belgeler veya resmî bilgiler için ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uygun üstveri elemanları kullanılır.

 

(2) Gerek görülmesi hâlinde, ilgili mevzuatta belirtilen üstveri elemanlarına ilave olarak üstveri elemanı kullanılır.

 

(3) Belgenin muhataba gönderilecek üstveri elemanları belgenin idarede kalan üstveri elemanlarından farklılaştırılabilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Belgenin Çoğaltılması, Gönderilmesi, Alınması ve İade Edilmesi  

Belgenin çoğaltılması

 

MADDE 27 – (1) Fiziksel ortamda üretilen ve gizlilik derecesi taşımayan bir belgeden örnek çıkartılması hâlinde, örneğin uygun bir yerine "ASLI GİBİDİR" ibaresi konulur ve ad, soyad, unvan ve tarih belirtilmek suretiyle idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından imzalanarak kırmızı ya da mavi mühürle mühürlenir. İmza ile mührün üst üste gelmemesine dikkat edilir. Bu durumda kimin, hangi tarihte,  hangi belgeden örnek aldığına ve örneğin kime verildiğine dair kayıt tutulur.

 

(2) Güvenli elektronik imzayla imzalanarak üretilmiş bir belgeden çıktı alınmasına ihtiyaç duyulması hâlinde bu işlem sadece idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından gerçekleştirilir. Çıktının uygun bir yerine “BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR” ibaresi konulur. Bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen unsurlara çıktı üzerinde yer verilememesi durumunda,  çıktı üzerinde yer almayan unsurlara belgenin üstveri çıktısında yer verilir. Hem belge çıktısında hem de üstveri çıktısında sayı veya benzeri en az bir ibareye yer verilerek bu çıktıların birbiriyle ilişkilendirilmesi sağlanır. Söz konusu ilişkilendirmenin sağlanması amacıyla çıktılar üzerine herhangi bir ibarenin yazılması veya konulması durumunda yapılan ekleme idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından paraflanır. Çıktı, idarece yetkilendirilmiş görevlinin adı, soyadı ve unvanı belirtilmek suretiyle görevli tarafından imzalanır ve kırmızı ya da mavi mühürle mühürlenir. İmza ile mührün üst üste gelmemesine dikkat edilir. Bu durumda kimin, hangi tarihte, hangi belgeden örnek aldığına, örneği kime verdiğine veya gönderdiğine dair kayıt tutulur.

 

Elektronik ortama aktarılan belgelerin aslının korunması

 

MADDE 28 – (1) Elektronik ortama aktarılan belgeler, değiştirilmesinin önlenmesi amacıyla idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından güvenli elektronik imzayla imzalanır ya da elektronik mühürle mühürlenir.

 

Belgenin gönderilmesi

 

MADDE 29 – (1) Gizlilik derecesi taşımayan ve fiziksel ortamda gönderilen belgenin başlık bilgisi,  ihtiyaç duyulması hâlinde gönderen idarenin adres bilgisi, belgenin tarihi ve sayısı zarfın sol üst köşesine; muhatabın adı ve ihtiyaç duyulması hâlinde adres bilgisi zarfın ortasına yazılır. Varsa süre ve kişiye özel bilgisi (GÜNLÜDÜR, İVEDİ, KİŞİYE ÖZEL), kişiye özel bilgisi üstte olmak üzere, zarfın sağ üst köşesinde kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir (Örnek 29).

 

(2) Belgenin hizmete özel gizlilik derecesi taşıması durumunda “HİZMETE ÖZEL” ibaresi zarfın üst ve alt sağ köşesinde kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir. Varsa süre bilgisi (GÜNLÜDÜR, İVEDİ), “HİZMETE ÖZEL” ibaresi üstte olmak üzere, zarfın sadece sağ üst köşesinde kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir (Örnek 29).

 

(3) “GİZLİ” gizlilik derecesi taşıyan belge çift zarf ile gönderilir. Belge iç zarfa konulur. İç zarfın en az iki kapanma yeri gizli gizlilik dereceli belge göndermeye yetkili görevli tarafından imzalanır ve saydam bant ile imzalar örtülecek şekilde iç zarf kapatılır. Belgenin başlık bilgisi, ihtiyaç duyulması hâlinde gönderen idarenin adres bilgisi, belgenin tarihi ve sayısı iç zarfın sol üst köşesine; muhatabın adı ve ihtiyaç duyulması hâlinde adres bilgisi iç zarfın ortasına yazılır. “GİZLİ” ibaresi zarfın sağ üst ve alt köşesinde kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir. Varsa süre bilgisi (GÜNLÜDÜR, İVEDİ), “GİZLİ” ibaresi üstte olmak üzere, iç zarfın sadece sağ üst köşesinde kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir (Örnek 30). İç zarf ve Örnek 31'de gösterilen “GİZLİ BELGE SENEDİ” iki suret düzenlenmek suretiyle dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi taşımayan belgeler gibi kapatılır. Belgenin başlık bilgisi, ihtiyaç duyulması hâlinde gönderen idarenin adres bilgisi, belgenin tarihi ve sayısı dış zarfın sol üst köşesine; muhatabın adı ve ihtiyaç duyulması hâlinde adres bilgisi dış zarfın ortasına yazılır. Dış zarfın üzerinde “GİZLİ” ibaresi bulunmaz, varsa süre bilgisi kırmızı renkli büyük harflerle zarfın sadece sağ üst köşesinde belirtilir (Örnek 30).

 

(4) Fiziksel ortamda üretilen belgeler, belgenin ivedilik durumuna göre belgegeçer aracılığıyla da gönderilebilir. Belgegeçerle alınan yazılarda, gecikilmesinde sakınca bulunması hâlinde yazıda belirtilen hususlarda, belgenin doğruluğunun iletişim araçlarıyla teyidi yapılarak işlem tesis edilir. Belgegeçerle iletilen belgelerin aslının en geç üç iş günü içinde postaya verilmesi ya da kuryeyle gönderilmesi zorunludur. Teyit için gönderilen belgelerin üzerine “BELGEGEÇER TEYİDİDİR” ibaresi konulur. Belgegeçerle iletilen yazı ile teyit belgesinin aynı olması zorunludur. Farklı olması durumunda belge iade edilir ve belgegeçerle iletilen yazının aynısının gönderilmesi istenir. Süresi içinde belgegeçer teyidinin yapılmaması durumunda tesis edilen işlem geri alınır ve ilgililer hakkında idari işlem yapılması için konu gönderen idarenin üst yöneticisine iletilir.

 

(5) Güvenli elektronik imzayla imzalanan belge elektronik ortamda muhataplara iletilir. Güvenli elektronik imzayla imzalandıktan sonra elektronik olarak iletilemeyen belge çıktı alınarak gönderilir.

 

(6) Güvenli elektronik imzayla imzalanan belgeler veya dokümanlar veri depolama araçlarıyla da iletilebilir. Bu durumda gönderme ve alma işlemine ilişkin kayıt tutulur.

 

(7) Gizlilik dereceli belgelerin gerekli güvenlik tedbirleri alınarak fiziksel ortamda gönderilmesi esastır. Ancak gerekli güvenlik tedbirleri alınması şartıyla gizlilik dereceli belgeler güvenli elektronik imzayla imzalanarak elektronik ortamda da gönderilebilir.

 

(8) İdareler arasında güvenli elektronik imzayla imzalanarak elektronik ortamda iletilen belgeler, gönderen idare tarafından elektronik mühürle mühürlenir. İdareler arasında güvenli elektronik imzalı belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemlerinin ilgili mevzuatla yetki verilmiş üçüncü bir tarafça kayıt altına alınması esastır. Ancak idareler arasında yapılacak anlaşmalar çerçevesinde güvenli elektronik imzalı belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemleri yalnızca idarelerce de kayıt altına alınabilir.

 

Belgenin alınması

 

MADDE 30 – (1) İdareye gönderilen belge, fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imzayla imzalanmış şekilde elektronik ortamda alınır. Gerekli görülmesi hâlinde güvenli elektronik imzayla gelen belge çıktı alınarak da işleme konulur.

 

(2) İdareler, fiziksel ortamda alınan belgeler için kullanacakları kaşede en az Örnek 32'de belirtilen unsurlara yer verirler. Kaşeler üst yazının ilk sayfasının arka yüzüne basılır.

 

(3) Fiziksel ortamda alınan “GİZLİ” gizlilik dereceli belgelerde, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan “GİZLİ” ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içerisinde yer alan “GİZLİ BELGE SENEDİ”ni imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.

 

(4) Elektronik ortamda alınan belge, elektronik imza doğrulaması yapıldıktan sonra elektronik ortamda ilgili birimlere gönderilir.

 

(5) Fiziksel ortamda kayıt altına alınan belgeler için birimler tarafından ya Belge Takip Fişi (Örnek 33) düzenlenir ve gelen belgeye iliştirilir ya da Belge Takip Fişi kaşeye dönüştürülerek üst yazının ilk sayfasının arka yüzüne basılır.

 

(6) “Kişiye Özel” ibaresi taşıyan belgeler açılmadan ilgiliye teslim edilmek üzere alınır.  “Kişiye Özel” ibaresi taşıyan belge üzerinde ancak ilgili kişi tasarruf hakkına sahiptir ve ilgilinin talebi olmadan kayda alınmaz.

 

Belgenin iade edilmesi

 

MADDE 31 – (1) İdareye fiziksel ortamda muhatabı olmadığı bir belge gelmesi durumunda, belge gönderene iade edilir. Ancak, belgenin süreli ve asıl muhatabının açıkça bilinmesi durumunda belge gereği için ilgili muhataba, bilgi için de belgeyi gönderen idareye iletilir. Bu durumda belgenin aslı ilgili muhataba gönderilir ancak bir sureti alınarak muhafaza edilir.

 

(2) İdareye güvenli elektronik imzayla imzalanarak elektronik ortamda gelen ve muhatabı olunmayan belge, belgeyi gönderene elektronik ortamda iade edilir. Bu durumda belgenin bir kopyası elektronik ortamda muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

Tekit yazısı

 

MADDE 32 – (1) Süreli olmayan belgelere en geç bir ay içinde, süreli belgelere ise belgede belirtilen süre içinde ya da belgede belirtilen tarihe kadar cevap verilmemesi durumunda muhataba tekit yazısı yazılabilir.

 

(2) İkiden fazla tekit yazısı yazılmaz. Yazıda tekidin kaçıncı tekit olduğuna ilişkin bilgiye konu bölümünde yer verilir (Örnek 28). İkinci tekit yazısına da belgede belirtilen süre içinde ya da belgede belirtilen tarihe kadar cevap verilmemesi durumunda, ilgililer hakkında işlem yapılması için konu gönderen tarafından muhatap idarenin ya da muhatap idarenin bağlı olduğu bakanlığın merkezî denetim birimine iletilebilir.

 

Bu Yönetmeliğe uygun yazılmayan belgeler

 

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğe uygun yazılmayan belgelere verilecek cevabi yazılarda bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri belirtilmek suretiyle muhatap uyarılır. Söz konusu durumun devam etmesi hâlinde, süreli belgeler hariç müteakip belgeler gerekçesi belirtilerek iade edilebilir.

 

Ek düzenlemeler ve tedbirler

 

MADDE 34 – (1) İdareler bu Yönetmeliğe aykırı herhangi bir düzenleme yapamazlar. İdareler, yapacakları yazışmalarda bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla ilave tedbirler alabilir.

 

Değiştirilen hükümler

 

MADDE 35 – (1) 19.12.2005 tarihli ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(3) Tarih; gün, ay ve yıl olarak rakamla ve aralarına nokta işareti (.) konularak yazılır. Ay ve gün iki haneli, yıl ise dört haneli olarak düzenlenir (Örnek: 14.09.2010, 01.10.2010, 01.01.2011).”

 

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

 

MADDE 36 – (1) 18.10.2004 tarihli ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Elektronik altyapının kurulması

 

Yürürlük

 

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

EKİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

HAVA DURUMU

KAHVE MOLASI

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)