SAKATLIK İNDİRİMİ ORANLARI   

  SAKATLAR İÇİN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI   

 

 

Gelir Vergisi Kanunu 

İndirimler Md.31

... 2.Sakatlık İndirimi: Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derecede sakat, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanır.

Sakatlık indirimi özel indirim tutarının;

-Birinci derece sakatlar için sekiz katı,

-İkinci derece sakatlar için dört katı,

-Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır.

(1/1/2004 Tarihinde Yürürlüğe Girecek 4842 Sayılı Kanun Gereğince)

 

Madde 31. — Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

 

Sakatlık indirimi;

 

- Birinci derece sakatlar için 440.000.000 lira,

- İkinci derece sakatlar için 220.000.000 lira,

- Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000 liradır.

 

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime eklenerek hizmet erbabının ücretinden indirilir..... 

Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik:

Madde 3 - (Değişik: 15.6.1981 - 8/3179 K.)

Birinci Derece Sakatlık: Çalışma gücünün % 80'inden fazlasını (% 80 dahil) kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derecede sakat sayılır.

İkinci Derece Sakatlık: Çalışma gücünün % 60'ından fazlasını (% 60 dahil % 80'e kadar) kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derecede sakat sayılır.

Üçüncü Derece Sakatlık: Çalışma gücünün % 40'ından fazlasını (% 40 dahil % 60'a kadar) kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü derecede sakat sayılır.

 

1.derece sakatlar İşgücünün % 80'i kayıp ( Özel indirim tutarı x 8 ) + Özel İndirim Tutarı
2.derece sakatlar İşgücünün % 60'ı kayıp ( Özel indirim tutarı x 4 ) + Özel İndirim Tutarı
3.derece sakatlar İşgücünün % 40'ı kayıp ( Özel indirim tutarı x 2 ) + Özel İndirim Tutarı